Pražské kláštery I.

Termín konání: 13-03-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22005
Cena: 850, – / 900,- Kč

Brno – po D1 – Praha (komentovaná prohlídka benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, nejstaršího českého mužského kláštera. Založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch. Od počátku v něm sídlí mnišská komunita benediktinů, která sem přišla z dolnobavorského kláštera Niederaltaich. U příležitosti 1000. výročí založení kláštera roku 1993 povýšil papež Jan Pavel II. břevnovské opatství na arciopatství. Klášter jako celek s bazilikou svaté Markéty a dalšími stavbami v klášterní zahradě je chráněn jako národní kulturní památka České republiky. Během prohlídky navštívíme baziliku sv. Markéty, kryptu z 11. století a prelaturu s Tereziánským sálem. Klášter je považován za nejstarší písemně doložené místo vaření piva v celé České republice. V této tradici pokračuje Břevnovský klášterní pivovar. Po prohlídce si necháme čas na individuální prohlídku klášterního areálu nebo na ochutnávku některého z produktů pivovaru či oběd v Klášterním šenku. Zájemci o rezervaci místa u stolu se nahlásí v kanceláři MVS nejpozději do 15. února 2022. Druhým navštíveným místem bude areál Anežského kláštera, vlastně dvojkláštera ženského řádu klarisek a mužského řádu menších bratří, který byl založen Anežkou Přemyslovnou, která se stala jeho abatyší. Klášter je nyní v péči Národní galerie. Expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Nejstarší díla z této expozice pochází z období vlády Přemyslovců, dynastie, k níž náležela i zakladatelka zdejšího kláštera sv. Anežka Česká. Mezi špičkové exponáty sbírky a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků: krále Jana, a zejména jeho nástupce císaře Karla IV. a jeho synů. V lucemburské době působili mimořádní malíři a sochaři, jakými byli Mistr Michelské Madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře či Mistr Krumlovské Madony. Koncem 14. století se zrodil fenomén tzv. krásného slohu, který českým zemím přinesl na poli umělecké práce věhlas. Doba vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského je spjatá s pozdně gotickým a raně renesančním obdobím – tehdy zde působili malíři, jakými byl Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, či vynikající řezbáři Mistr Oplakávání Krista ze Žebráku a Mistr Oplakávání Krista ze Zvíkova. Mezi datačně nejmladší díla v expozici patří malby Monogramisty IW ze 40. let 16. století, tehdy ve střední Evropě již převládala renesanční estetika. Exkurzi je možno využít i k individuální cestě do Prahy) – po D1 – Brno.

Uzávěrka rezervací míst u stolu v Klášterním šenku je 15. února 2022.
Vstupné cca 340,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN