Pražské kláštery II.

Termín konání: 20-03-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22008
Cena: 860,- / 910,- Kč

Brno – po D1 – Praha (prohlídka Královské kanonie premonstrátů na Strahově, která je nejstarším premonstrátským klášterem v Čechách, založeným roku 1143, a jednou z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. V rámci prohlídky navštívíme dva okruhy: knihovnu a obrazárnu. Knihovna existovala na Strahově již v nejstarším období, ale osud od počátků ve 12. století až do 16. století jsou známy jen v obrysech. Je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven nejen v České republice. Uchovává přes 200 tisíc knih, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků, uložených ve zvláštním depozitáři. Knihovnu tvoří dva sály, Teologický a větší Filosofický, a spojovací chodby mezi nimi. Nejstarší část dnešní knihovny, tzv. Teologický sál, vznikl v letech 1671–1674 podle návrhu a pod vedením G. D. Orsiho. Nástropní fresky od strahovského řeholníka Siarda Noseckého jsou z let 1721–1727. V sále je uložena hlavně teologická literatura, většinu severní stěny pokrývají různá vydání Bible. Spojovací chodby slouží také jako knihovny, na západním konci severní spojovací chodby je tak zvaný kabinet kuriozit, předchůdce pozdějších muzeí. V zasklených skříních jsou zde umístěny pozoruhodné přírodniny (lastury, vycpaná zvířata apod.). Hlavní klenutý sál historické knihovny, nazvaný Filosofický, o rozměrech asi 10 x 32 m sahá přes dvě patra budovy a má zhruba v polovině výšky ochoz. Vznikl úpravou původní sýpky v letech 1783–1785 s novým průčelím od I. J. Palliardiho a sochami Ignáce Františka Platzera. Roku 1792 byl upraven tak, aby se sem mohl přestěhovat knihovní mobiliář z roku 1778 ze zrušeného kláštera v Louce u Znojma. Nástropní fresky jsou od F. A. Maulbertsche z roku 1794 a znázorňují duchovní vývoj lidstva. Obrazárna, jejíž základ byl dán již roku 1835, dnes obsahuje téměř jeden a půl tisíce maleb. Nejhodnotnější část je instalovaná v chodbách ambitu v patře konventní budovy. Dvě stovky maleb prezentují část sbírky z doby od 14. do poloviny 19. století. Chronologicky řazená instalace je připomínkou původní prezentace sbírky v jednom ze sálů konventní budovy. Kolekce je členěna do několika oddílů: Malířství a sochařství 1300–1550 (Strahovská madona z doby 1340, Mistr Vyšebrodské madony, Mistr litoměřického oltáře, Mistr čáslavské desky, Mistr IW…), Rudolfínské malířství (B. Spranger, H. von Aachen, J. Heintz st.), Flámské malířství (J. Mostaert, F. Francken II., G. v. Valckenborch, A. van Dyck, A. Adriaenssen…), Italské malířství (L. Cambiaso, S. Ricci, P. Batoni…), Středoevropské malířství 17.–19. století. (J. K. Loth, J. K. Liška, M. V. Halbax, P. Brandl, V. V. Reiner, F. M. Purgau, J. G. Beitler, K. J. Hirschely, A. Kern, N. Grund, F. K. Palko, F. A. Maulbertsch, F. X. Procházka…). Po prohlídce Strahova zamíříme di areálu Lorety ve správě kapucínského řádu. V rámci prohlídky navštívíme Svatou chýši, která je kopií kaple z italského Loreta. Stavba kaple začala v roce 1626 a byla vysvěcena 25. března 1631. Výstavbu financovala hraběnka Benigna Kateřina z Lobkovic. Uvnitř je pravděpodobně vezděno i několik trámů a cihel, které pocházejí přímo z italské Lorety. Počátkem 18. století byla Svatá chýše obestavěna na půdorysu čtverce barokními ambity s obrazy svatých patronů či patronek proti nemocem a utrpení. V jihozápadní kapli si prohlédneme barokní španělskou sochu u nás řídce zobrazované ukřižované Svaté Starosty. Této světici podle legendy narostl plnovous na protest proti připravovanému sňatku s pohanským králem. V prvním patře ambitu je od počátku 20. století v klenotnici vystavena část z cenné sbírky votivních a liturgických předmětů z doby pozdní gotiky, renesance, baroka a historismu. Po Svatovítském pokladu Metropolitní kapituly je druhou nejcennější chrámovou klenotnicí v České republice. Vystaveny jsou zejména barokní zlatnické památky, relikviáře, kalichy a monstrance, mj. proslulá zlatá monstrance Pražské slunce vytvořená podle návrhu architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu, dále Malá a Velká perlová monstrance či Korálová monstrance.

Exkurzi je možno využít i k individuální cestě do Prahy) – po D1 – Brno.
Vstupné cca 480,- / 300,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN