Za madonami krásného slohu a Stanislavem Suchardou do Prahy

Termín konání: 15-03-2020
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
2008
Cena: 680,- / 740,- Kč

Brno – po D1 – Praha (návštěva výstavy Krásné Madony instalované v klášteře sv. Anežky České.
Kolem roku 1400 se v celé Evropě těšila mimořádné oblibě zobrazení elegantního držení těla
mladé korunované Matky Boží ve splývajícím rouchu s nahým Ježíškem na ruce – krásné madony.
Tento typ, jemuž dodalo formu mezinárodně orientované dvorské umění Karla IV. a jeho syna
Václava IV., silně poznamenaly teologické směry 14. století. Jako výraz krásného měkkého mezinárodního
stylu se toto zobrazení včetně jeho variant – sedící madony, piety a světci – dočkalo
značného rozšíření. Výstava bude obsahovat kolem třiceti stěžejních děl krásného slohu solnohradského
typu, z nichž některé byly objeveny teprve v posledních letech, některé budou představeny
vůbec poprvé, jiné budou poprvé prezentované společně s díly, která k nim mají nejblíže.
Současně s výstavou bude možné také v klášteře v rámci jednoho vstupného shlédnout také stálou
expozici Národní galerie „Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550“. Mezi
špičkové exponáty expozice a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lu-
cemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů – Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského
oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla tzv. krásného slohu – a umělecké
práce spjaté s opětovným rozmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského
– Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr
Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP a další. Druhá výstava
„Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces“ představuje osobnost významného českého
sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce regionu a metropole,
přechod od tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských
stylů domácím uměleckým prostředím. Suchardův život a dílo jsou členěny do tematických celků
věnovaných formativnímu prostředí rodinné novopacké dílny, tvůrčím počátkům, působení v čele
Spolku výtvarných umělců Mánes, architektonické skulptuře, portrétní, pomníkové, sepulkrální
a medailérské tvorbě. Ve všech těchto oblastech je dobře patrný vývoj umělcova formálního projevu
od raného myslbekovského realismu přes rodinovskou impresi až k ryze modernímu výrazu.
Tato vůbec první souhrnná prezentace vesměs neznámého Suchardova díla je výstupem společného
projektu Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče
o sochařské památky ze sádry Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Ústavu dějin umění
AV ČR, v jehož průběhu byla zpracovávána umělcova unikátní pozůstalost. Čerstvě restaurované
sádrové modely, kresebné studie i bohatá fotografická dokumentace umožňují komplexní vhled
do vlastního tvůrčího procesu, počínajícího spontánní autorskou črtou a vrcholícího mnohdy odosobněným
převodem do finálního materiálu. Vstupenka opravňuje také k prohlídce stálých expozic
Veletržního paláce, k nimž patří i nově koncipovaná expozice „1918–1938: První republika“,
která vznikla k 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou
tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938. Součástí expozice jsou vedle obrazů
a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála,
Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen, ad.) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin,
Henri Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ad.), kterou československý stát nakoupil
krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století. Na tuto část pak navazuje expozice „1930 –
současnost: české moderní umění“. Exkurzi je možno též využít k individuální dopravě do Prahy
a zpět a individuální návštěvě některého z muzeí či galerie v centru města) – zpět po D1 – Brno.
Vstupné cca 370,- / 230,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN