1992

Ročník 1992

Články:

Černý Ervín, Méně známá a neznámá opevnění na jižním okraji Drahanské vrchoviny v úseku mezi Pozořicemi a Pustiměří – Weniger bekannte und unbekannte Befestigungen am Südrand des Hochlande Drahanská vrchovina (Abschnitt zwischen Pozořice und Pustiměř)

Kohoutek Jiří, Problematika vzniku a vývoje středověkého Zlína – Entstehung und Entwicklung der frühmittelalterlichen Siedlung Zlín

Kubíček Tomáš, Komenského oslavy na Moravě před sto lety a jejich zákaz – Komenský-Feiern in Mähren vor 100 Jahren und ihr Verbot

Mlčák Leoš, K ikonografii, autorství a restaurování malířské a sochařské výzdoby kaple sv. Antonína Paduánského v Olomouci – Zur Ikonographie, Autorschaft und Restaurierung der Maler- und Bildhauerausschmückung der Kapelle des Hl. Antonius von Padua in Olmütz

Musil František, K soupisu moravských a slezských hrádků a tvrzí – Zu Liste der mahrischen und schlesischen kleinen Burgen und Festen

Palát Jiří, K počátkům papírny v Olšanech a k její specializaci na výrobu cigaretového papíru (1861-1882) – Zu den Anfängen der Papierfabrik in Olšany und zu ihrer Spezialisierung auf Produktion des Zigarettenpapiers (1861-1882)

Pernes Jiří, Neznámá korespondence Františka Palackého – Unbekannte Korespondenz des František Palacký

Pěnčík Josef, Jakub Deml – tasovský kronikář – Jakub Deml – Chronist von Tasov

Roubic Antonín, Benedikt z Valdštejna, olomoucký probošt a biskup v Pomořanech – Benedikt von Waldstein, Domprobst in Olmütz und Bischof in Pommern. Prof dr. Karlu Janáčkovi, DrSc.

Drobnosti:

Balcárek Pavel, Pašování na moravsko-uherské hranici – Der Schmuggel an der mährisch-slowakischen Grenze in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Burian Václav, Ještě k osudům generálmajora v. Fragnerna ve válečném roce 1866 – Noch zu den Schicksal des Generalmajor von Fragnern in Kriegsjahr 1866

Burian Václav, Medaile bitvy tří císařů (K. Zeman) – Medaille der Schlacht dreier Kaiser (K. Zeman)

Kouřil František, 200 let nynějšího kostela sv. Jiří ve Velkých Opatovicích

Skutil Jan, Památky na Mistra Jana Husa v Kostnici (Konstanz, SRN)

Muzejnictví:

Janák Vratislav, Výstava o době bronzové v Novém Jičíně

Měchurová Zdeňka, Výstava Móda a čas v Ostravském muzeu

Skutil Jan, Mezinárodní kulturní setkání při příležitosti znovu-otevření Dietrichštejnského paláce v Brně

Skutil Jan, Výstava Libri prohibiti. Zakázané knihy šesti století

Skutil Jan, Výstava Rajhradský klášter – minulost a přítomnost

Zprávy:

Kouřil Pavel, X. řádné setkání členů pobočky České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko

Kubíček Jaromír, Olomoucká bibliografická konference

Měřínský Zdeněk, XXIII. celostátní konference archeologie středověku v Děčíně

Pumprla Václav, Konference o historických fondech v Olomouci

Sehnal Jiří, 19. organologické setkání ve Znojmě

Skutil Jan, Mezinárodní sympozium k 555. výročí přijetí basilejských kompaktát (Jihlava 26.-28. června 1991)

Skutil Jan, Radim Palouš o J. A. Komenském ve Freiburku in Breisgau

Skutil Jan, Seminář k životu a dílu Edvarda Valenty v Prostějově

Smutný Bohumír, Sympozium Hranice a sousedství 20.-22. září 1991 v Dačicích

Jubilea – nekrolog:

Marek Pavel, In memoriam prof. Josefa Glivického

Skutil Jan, Pozdrav PhDr. Jiřímu Hájkovi, CSc., k šedesátinám

Skutil Jan, Vzácné životní jubileum JUDr. Stanislava Zháněla

Recenze a zprávy o literatuře:

M. Borák, Na příkaz gestapa (o Těšínsku) – M. Borák, Vraždy v Katyňském lese – E. Černý-Křetínský, Nejstarší historie hradu a městečka Holštejna a panství holštejnského – J. Čoupková-J. Čoupek, 850 let obce Břestek – Devadesát let gymnázia Jana Opletala v Litovli 1901-1991 – P. Filipi, Do nejhlubších hlubin (k výročí teologa J. L. Hromádky) – V. Frolec, Slovácko 1905 – J. Gebauer-P. Šrámek, Náměstí a ulice města Opavy – B. Irovský, Hrady a zámky na řece Dyji – R. Jeřábek-J. Pospíšilová, Moravští Charváti – dějiny a lidová kultura – A. Komlosy, Waldviertler Textilstraße – M. Kopecký, Nový zákon v „Manuálníku“ J. A. Komenského – I. Krška, Archív města Lipníka nad Bečvou – V. Kulíšek, Dějiny Vlachovic I-IV – Kulturní kalendář–Haná 1992 – K. Liška, Městské znaky s ozdobami – J. Machačová-J. Matějček, Otázky sociálního vývoje a jeho národnostních souvislostí (1780-1914) – 850 let Náměště na Hané – J. Pavlík, Návraty Kyjovska – Z. Pokluda, Holešovské panství za Šternberků – J. Rambousek, Jaroslav Hašek a Jihlava – M. Trapl, Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu 1918-1938 – J. Válka, Zemsko-stavovská politická mentalita v bělohorském období – Z dějin hutnictví 18 – P. Zatloukal, Vila Primavesi v Olomouci – B. Zlámal, Blahoslavený Jan Sarkander.