2006

Ročník 2006

Číslo: 1
Články:

Trojan Jan, Wolfgang Amadeus Mozart ve staré brněnské Redutě. K 250. výročí narození genia evropské hudby a znovuotevření nejstarší divadelní budovy u nás – Wolfgang Amadeus Mozart in der alten brünner Reduta

Porsch Josef, Tak se zrodil velký podnik. Vznik a vývoj hutního a strojírenského závodu ve Žďáru nad Sázavou a jeho vliv na město ve světle nejnovějších výzkumů – So war ein großer Betrieb entstanden. Der Ursprung und die Entfaltung des Hütten- und Maschinenwerks in Žďár nad Sázavou und sein Einfluß auf die Stadt im Licht der neuesten Forschungen

Bistřický Jan, K tzv. moravskému kancléřství z roku 1207 – Zum sgt. Mährischen Kanzleramt aus dem Jahre 1207

Černušák Tomáš, Dominikánské řádové školství na Moravě v 17. a 18. století ve světle pramenů z Moravského zemského archivu v Brně – Das Dominikanische Ordenschulwesen in Mähren im 17. und 18. Jahrhundert im Licht der Quellen des Mährischen Landesarchivs

Večerková Eva, Ostatkové právo ve Vavřinci a Veselici na Blanensku – Das Faschingsende-Recht in Vavřinec und Veselice in der Gegend von Blansko

Vlastivěda na internetu:

Žampach Vojtěch, Prameny k podbrněnské frontě druhé světové války na internetu. Část 2. – Источники по Брновскому фронту Второй мировой войны в сети Интернет

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Pavilon Anthropos v novém

Diskuse:

Horáčková Martina, Poznámky k výstavě Světice z Petrova se zamyšlením nad badatelskými přístupy k sochařství 13. a první poloviny 14. století

Zprávy:

Kudláčová Alena, Seminář o výzkumu středověkých šlechtických sídel

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2004

Jubileum – vzpomínky:

Frolcová Věra, Jubilantka Eva Večerková

Marek Pavel, Za PhDr. Bohuslavem Eliášem, CSc. (1920-2005)

Michna Pavel – Smutný Bohumír, Sto let od smrti Františka Pavlíka – oběti bojů za českou univerzitu v Brně. Vzpomínka na „krvavý křest českého Brna“ dne 2. října 1905

Vlastivědné kroužky:

Grolich Vratislav, XXXVI. konference vlastivědných kroužků v Adamově

Grolich Vratislav, 40 let města Adamova. Obecná charakteristika let 1964-2004

Zřídkaveselý František, Elektrizace města Adamova

Budiš Jaroslav, Povodeň v Adamově 17. a 18. července 1927

Smiřický Zdeněk, Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice

Recenze a zprávy o literatuře:

Foltýn, D. a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů – Kolejka, J., Bakuninovo evropanství – Schreier, P., Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Makovský, V., Studnice. Vlastivědná kronika 1366-2004 – Košťál, P. – Likavčanová, L. – Grunda, B. – Brychtová, J., Blansko v letech 1945-1990 – Mitáček, J. (ed.), Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám – Muzeum Brněnska. Sborník 2003 – RegioM. Sborník regionálního muzea v Mikulově 2002-2003 – Brána památek 1, 2, 3/2004.

Číslo: 2
Články:

Drechsler Aleš – Procházka Rudolf – Schenk Zdeněk, Počátky osídlení Přerova a Předmostí. Archeologové k 750. výročí povýšení Přerova na město. Část 1. – Die älteste Besiedlung von Přerov (Prerau) und Předmostí. Archäologen zum 750. Jahrestag der Erhebung von Prerau zur Stadt

Vašek František – +Štěpánek Zdeněk, Variabilita organizace a metod protipartyzánského boje brněnského gestapa v letech 1944 a 1945 – Variabilität der Organisation und der Methoden im Antipartisanenkampf der brünner Gestapo in den Jahren 1944–1945

Myslivečková Hana, Sepulkrální tvorba olomoucké oblasti v období počátků renesance a proměny jejího kamenosochařského zpracování – Grabsteinkunst aus der olmützer Region in der Zeitspanne zu Beginn der Renaissance und die Wandlungen ihrer steinhauerischen Bearbeitung

Janák Jan, Hubert Knott, brněnský strojník. Příspěvek k poznání počátků průmyslu v Třebíči první poloviny 19. století – Hubert Knott, ein brünner Mechaniker. Ein Beitrag zur Anfängen des Textilindustrie in Třebíč (Trebitsch) im 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Šopák Pavel, Nová generace. K vývoji moderní české kultury ve Slezsku v první třetině 20. století – Zur Entwicklung der modernen tschechischen Kultur in Schlesien im 1. Drittel des 20. Jahrhunderts

Nováková Lenka, Eliška Machová a její role v brněnské Vesně. K 80. výročí úmrtí průkopnice české kultury a ženského vzdělání v Brně – Eliška Machová und ihre Rolle in der brünner Vesna. Zum 80. Todestag der Bahnbrecherin tschechischer Kultur und Frauenbildung in Brünn

Šlézar Pavel, Archeologické doklady tzv. náledníků ze střední Moravy – Archäologische Belege von sogennanten „Eiskrebsen“ aus Mittelmähren

Drobnosti:

Fasorová Jana, Pečeť obce Valtínov ve fondech Moravského zemského archivu – Siegel der Gemeinde Valtínov in den Fonds des Mährischen Landesarchivs

Kaláb Jiří, Vesnická památková zóna Lhotka u Přerova – Dörfliche Denkmalszone Lhotka bei Přerov (Prerau).

Knotková Marie, Jak se kdysi žilo na Moravci. Vzpomínka na život na Vysočině před sedmdesáti lety – Wie man einst im Dorf Moravec lebte. Erinnerung an des Leben auf der Böhmisch-mährischen Anhöhe vor siebzig Jahren.

Muzejnictví:

Kalinová Alena, K nejstarší historii sbírky lidové keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně – Zur ältesten Geschichte der Sammlung von Volkskeramik im Mährischen Landesmuseum in Brünn.

Jaroš Zdeněk, Johannes Haupt, jihlavský fotograf a muzejník 19. a počátku 20. století – Johannes Haupt, Iglauer Photograph und Museumsmitarbeiter des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Zprávy:

Balcárek Pavel, Konference o karbonářích a Špilberku v Itálii.

Fišer Zdeněk, Konference k životu a dílu Floriana Zapletala.

Smutný Bohumír, Noví členové MVS v Brně v roce 2005.

Usnesení z valného shromáždění Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění ze dne 22. října 2005.

Jubilea – vzpomínky:

Vysloužil Jiří, Janu Trojanovi „nejubilejně“.

Smutný Bohumír, Osmdesátiny PhDr. Jindřicha Obršlíka.

Frolcová Věra, Lidová píseň na Moravě a ve Slezsku v díle Marty Toncrové.

Trapl Miloš, Zemřel přední moravský historik docent Josef Bartoš.

Soldán Ladislav, Psycholog, básník, esejista Robert Konečný. 100 roků od narození.

Recenze a zprávy o literatuře:

Mola, A. A.: Silvio Pellico. Carbonaro cristiano e profeta della nuova Europa – Baletka, T.: Páni z Kravař. Z Moravy až na konec světa – Malíř, J.–Marek, P. a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004 – Brázdil, R.–Valášek, H.- Macková, J.: Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století – Svoboda, A.: Brněnské podzemí – kniha druhá – Wankel, J.: Sloupská jeskyně a její doba pravěká – Joanidis, S.: Hřbitovy Zlatohorska – Kuch-Breburda, M.–Kupka, V.: Pevnost Olomouc – Brodesser, S.: Staletími podél řeky Svitavy – Vlastivědné listy 31, 2005, č. 1, 2 – Múzeum v čase. Pamätnica múzea Janka Kráľa 1955-2005 – Dačický vlastivědný sborník, sv. II, 2003 – Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci 2001–2005 – Polák, V.: Poslední brněnský bohém (o Otýnovi Břeňkovi).

Číslo: 3
Články:

Fiala Jiří, Z kronikářských ohlasů vraždy Václava III. K 700. výročí smrti posledního českého panovníka z rodu Přemyslovců – Reflexionen über den Mord Königs Wenzel III. in Chroniken

Drechsler Aleš – Procházka Rudolf – Schenk Zdeněk, Počátky osídlení Přerova a Přerovska. K 750. výročí povýšení Přerova na město. Část 2 – Die älteste Besiedlung von Přerov (Prerau) und Předmostí. Archäologen zum 750. Jahrestag der Erhebung von Prerau zur Stadt

Fasora Lukáš, Zdravotnická politika brněnského magistrátu v letech 1851-1914 – Gesundheitspolitik des Brünner Magistrats in den Jahren 1851-1914

Garčic Jindřich, Proměny názvů aneb „…Zahlaď jeho jméno … vyhlaď vzpomínky na něho i na jeho přívržence…“ Stabilita a dynamika názvů olomouckých ulic a náměstí jako výpověď o stálých i měnících se označení veřejných prostranství. Část 1. – Umbenennungen oder „Vertilge seinen Namen, lösch die Erinnerungen an ihn und an seine Anhänger aus“. Stabilität und Dynamik von Namen der olmützer Gassen und Plätze als Aussage über stete und über sich ändernde Bezeichnungen öffentlichen Räume. Teil 1.

Večerková Eva, Vynášení smrtky na Moravě v současných podobách Smrtná milá v Loučce a Rajhradicích, Smrtka a jedlička v Dluhonicích, Smrtolka v Dolních Dubňanech, Mařena a Smrťoch v Luboměři a Spálově. – „Todesaustreiben“ in derzeitiger Gestalt

Drobnosti:

Hotárek Martin, Památník Tří císařů na slavkovském bojišti – Das Denkmal der Dreikaiserschlacht zu Austerlitz

Maršálek Blahoslav, Hraniční kameny na pomezí kunštátského a pernštejnského panství. Čtvrt tisíciletí od jejich osazení

Přidal Jan, Vřesovická kaple sv. Kříže – místo odbojových schůzek

Muzejnictví:

Havlíčková Margita, K výzkumu dějin německého profesionálního divadla – Zur Erforschung der Geschichte des deutschen professionellen Theaters in Brünn

Diskuse:

Jiřík Karel, Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, Ostrava 2005

Zprávy:

Bielesz Petr, Arcidiecézní muzeum Olomouc – procházka tisíciletím duchovní kultury Moravy pod jednou střechou

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2005

Vzpomínky:

Kubíček Jaromír, Za předsedou Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně prof. PhDr. Vladimírem Nekudou, DrSc.

Podborský, Vladimír, Smuteční rozloučení s prof. PhDr. Vladimírem Nekudou, DrSc.

Frolcová Věra, Za Zdenkou Jelínkovou

Recenze a zprávy o literatuře:

Fišer, Z., Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery, sv. 4 Listy českým přátelům – Dačický vlastivědný sborník, sv. III, 2005 – Sborník Muzea Blansko 2005 – Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka, I-IV, 2000-2003 – Bohemica litteraria. Dušanovi Jeřábkovi k osmdesátinám, SbPFFBU V 4, 2001 – Gymnázium Bučovice 1902-2002. Almanach ke stému výročí, 2002 – Pernes,J., Nejen rudé prapory aneb Pravda o revolučním roce 1905 v českých zemích – Jelínek, J., Legionáři na Boskovicku – Šmerda, M., Život Ondry Foltýna, slezského sedláka a statečného člověka – Marek, P., Pravoslavní v Československu v letech 1918-1942 – Škorpík, Z., Borač. Geograficko – historicko – národopisný obraz obce – Fabiánová, B., Uherčice – příběh zámku na hranici – Grmela, V., Kostely a kaple na Vranovsku – Kacetl, V., Cornštejn hrad nad Dyjí.

Číslo: 4
Články:

Čevonová Jana, Architektonická tvorba Matěje Rejska z Prostějova – přehled dosavadního výzkumu. K 500. výročí smrti předního stavitele české pozdní gotiky – Das architektonische Schaffen des Matěj Rejsek aus Prostějov (Proßnitz). Übersicht der bisherigen Forschung. Zur 500. Wiederkehr des Todestages des vordersten Baumeisters böhmischer Spätgotik

Garčic Jindřich, Proměny názvů aneb „…Zahlaď jeho jméno … vyhlaď vzpomínky na něho i na jeho přívržence…“ Stabilita a dynamika názvů olomouckých ulic a náměstí jako výpověď o stálých i měnících se označení veřejných prostranství. Část 2 – Umbenennungen oder „Vertilge seinen Namen, lösch die Erinnerungen an ihn und an seine Anhänger aus“. Stabilität und Dynamik von Namen der olmützer Gassen und Plätze als Aussage über stete und über sich ändernde Bezeichnungen öffentlichen Räume. Teil 1.

Frolcová Věra, Menhartická koleda. Živá tradice v Menharticích na jihozápadní Moravě – Weihnachtslied von Menhartice

Maňas Vladimír, „Jakožto zahrádka zavřená a studnice zapečetěná.“ Náboženská bratrstva v Hlučíně raného novověku. K oslavám 750. výročí založení města – „So als ein verschlossenes Gärtchen und ein versiegelter Brunnen.“ Religiöse Bruderschaften in Hlučín (Hultschin) in frühen Neuzeit

Diskuse:

Michna Pavel, …k pravdivému poznání a pochopení historie, a tím i k většímu česko-německému porozumění…? – …zum wahren Verstehen und Begreifen der Geschichte und damit auch zu einer besseren tschechisch-deutschen Verständigung…? F. Mezihorák, M. Hořínek, Padesát německých Olomoučanů Fünfzig deutsche Olmützer, Olomouc 2004, 110 s.

Zprávy:

Sehnal Jiří, Z činnosti organologické sekce za roky 2005 a 2006

Kohoutek Jiří – Parma David, Archeologické objevy v Otrokovicích v roce 2005

Jubilea – vzpomínka:

Zřídkaveselý František, PhDr. Vratislav Grolich jubilující

Fišer Zdeněk, Příběh muzejníka. Františku Jordánovi k sedmdesátinám

Novotná Marie, K nedožitým osmdesátinám historika moravského odboje, plukovníka doc. PhDr. Zdeňka Štěpánka, CSc.

Recenze a zprávy o literatuře:

Břeňová, V.–Rohlíková, S: Bibliografie českých/československých dějin 1918-2004 – Papajík, D.: Dějiny obcí Lutín a Třebčín – Papajík, D.: Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích – Pojsl, M.: Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420 – Salaš, M.: Rohovští z Tasova. Nejstarší žijící selský rod v českých zemích – Střelcová, S. (ed.): Bohumír Štědroň – hudební historik, kritik, umělec, učitel. Eseje, vzpomínky, dokumenty – Svatováclavská česko-polsko-německá setkání v Jeseníku a historické semináře. Sborníky – Trojan, J.: Josef Schreier (1718-?). Podivuhodné osudy … skladatele a kantora – Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci 2001-2005.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2005 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2005 (Kubíček, J.)