2011

Ročník 2011

Číslo: 1
Články:

Kubíček Jaromír, Vesna ve vzpomínkách Vilmy Rychetské. K 125 výročí založení První české pokračovací školy pro dívky v Brně – Der Verein Vesna in den Erinnerungen der Vilma Rychetská

Šikula Martin, Severní Horácko v první roce kolektivizace na pozadí územně správní reformy a politických změn (Novoměstsko, Bystřicko a Žďársko) – Die Bezirke Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě und Žďár nad Sázavou im ersten Jahr der „Kollektivisierung“ auf dem Hintergrund der regionalen Verwaltungsreform und der politischen Veränderungen

Fišer Zdeněk, Žák a učitel. Z korespondence Karla Absolona a Františka Kameníčka – Der Schüler und sein Lehrer. Aus der Korrespondenz Karel Absolon´s mit František Kameníček

Šimeček Zdeněk, Návrh Jana Aloise Hankeho na zřízení knihovny v Brně v roce 1786 – Vorschlag von Johann Alois Hanke zur Errichtung einer Bibliothek in Brünn im Jahre 1786

Pajer Jiří, Novokřtěnci ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku – Wiedertäufer in Velké Bílovice in der Gegend von Lundenburg (Břeclav)

Čehovský Petr, Pozdně gotické náhrobky v moravsko-rakouském Podyjí – Spätgotische Grabmäler in mährisch-österreichischen Thayatal

Plašil Filip, Působení vlasteneckého kněze P. Josefa Klímy z Milíkova u Velkého Meziříčí na Brněnsku – Die Wirken des patriotischen Priester P. Josef Klíma in der brünner Gegend

Drobnost:

Balcárek Pavel, Rambaldo z Collalta – dobyvatel Mantovy a moravská Brtnice

Cepek Josef, Posílení vojenské posádky v Rýmařově v roce 1945

Muzejnictví:

Kovář Josef J., Výstava „Letecká tajemství nad Jeseníky“ v jesenickém muzeu

Jelínková Lucie, Muzeum bez muzea v Šenově u Ostravy

Jubilea – vzpomínky:

Kubíček Jaromír, K osmdesátinám Josefa Jančáře

Brodesser Slavomír, Devadesátiny nestora české archeologie Karla Valocha

Kubíček Jaromír, Rudolf Dvořák – 150 let od narození historika Moravy

Kostrhun Petr, Před 150 lety se narodil učitel a archeolog Jan Knies

Recenze a zprávy o literatuře:

G. Chromcová – M. Holoušková, Bibliografie časopisu Těšínsko 1985-2006 – J. Šváb, Osvícenství choromyslného císaře aneb Zklamal Josef II. ve všem, co podnikl? – P. Odehnal, Lačnov. Třicet kapitol z historie obce – J. Šavrda, Vězeň č. 1260 – P Kroupa – E. Dvořáková (ed.), Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka – F. Musil, Úvod do kastelologie – V. Razím, Hradební věž za domem čp. 361 ve Znojmě – Pravěk. Supplementum 17, 2007, 18, 2008.

Číslo: 2
Články:

Mahel Richard, K počátkům vědecké činnosti rajhradského benediktina a moravského historika Františka Bedy Dudíka (1815-1890). Ke 120. výročí úmrtí historiografa Moravy – Zu den Anfängen der wissenschaftlichen Tätigkeit des Raigner (Rajhradský) Benediktiners und mährischen Historikers František Beda Dudík (1815-1890)

Samek Bohumil, Jan Kapistrán a Jan Filipec v Olomouci. Olomoucké marginálie -1 – Giovanni da Capistrano und Jan Filipec in Olomouc

Jemelka Martin – Šebestová Agáta, Amatérské divadelní aktivity ostravského dělnictva v letech 1918-1948 – Aktivitäten der Arbeiterschaft in Ostrava für das Amateur-Theater in den Jahren 1918-1948

Berrová Petra, Přesuny obyvatelstva brněnské svatopetrské farnosti během 18. století – The migration of inhabitants of the St. Peter und Paul parish in Brno

Drobnosti:

Řihák Hynek, K 160. výročí narození Eugena Böhm von Bawerk, rakouského národohospodáře a brněnského rodáka – On the occasion of the 160th jubilee of the of the birth of Eugen Böhm von Bawerk, Austrian economist and native of Brno

Psota František, Josef Šmíd – osud partyzána a hrdiny osvobozovacích bojů na Olomoucku. Vzpomínka na spolužáka a kamaráda

Muzejnictví:

Valoch Karel, Poklady Moravy v Praze

Brodesser Slavomír, Půl století Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště

Novotný David, Muzeum vězeňství v Uničově se představuje

Měchurová Zdeňka, „Král který létal“ v Ostravském muzeu

Zpráva:

Jelínková Lucie, Mezinárodní vědecká konference „Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16. – 19. století)“ v Cieszynie

Jubileum:

Maňas Vladimír, K jubileu prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc.

Vlastivědné kroužky:

Šimandl Jaroslav, XLI. konference vlastivědných kroužků ve Velkých Bílovicích

Vlková Marie, Uvítání přítomných jménem města Velkých Bílovic

Osička Ludvík, Historie Vlastivědného kroužku a muzea ve Velkých Bílovicích

Kubíček Jaromír, Kulturní osobnosti Velkých Bílovic v minulosti

Kordiovský Emil, Vinařství ve Velkých Bílovicích a na břeclavském panství v 17. století

Svoboda Antonín, Velké Bílovice – město lidových tradic, vína a ovoce

Diskuse:

Vícha František, „Avansuje internalizace benigního chování anebo jde o pouhou nukleární gramotizaci ve smyslu dvougenerační rodiny?“ Nad knihou: Machačová, Jana – Matějček, Jiří: Problémy obecné kultury v českých zemích 1781–1989. Vydalo Slezské zemské muzeum v Opavě, 2008

Recenze a zprávy o literatuře:

M. Dvořák, Inflace slova v našem věku. Texty z let 1945–1969 – J. Chatrný – D. Černoušková (eds.), Brněnské stopy Adolfa Loose – M. Jemelka, Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny – P. Odehnal – J. Severín (eds.), Československá národní kapela ve Spojených státech. Kronika Václava Hořáka z let 1923–1931 – M. Pekník a kol., Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky – D. Pindur, Počátky kostela Všech svatých v Místku. Sonda do života severomoravské farnosti v období baroka – Sršatý Prajz. Erich Šefčík (1945 – 2004). Sborník k nedožitým 65. narozeninám historika a archiváře – P. Selucký, Sv. Kliment u Osvětiman a Velká Morava.

Číslo: 3
Články:

Machová Jitka, Historický fond Moravské zemské knihovny v Brně on-line aneb Kliknutím myši ke všem dokumentům – Historical fund of the Moravian library in Brno

Krčál Martin, Brněnský advokát JUDr. Jaromír Appel a jeho odbojová činnost – A lawyer from Brno JUDr. Jaromír Appel and his resistance activity

Drozdová Eva – Unger Josef – Boberová Kateřina, Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské(1181 – 6. 12. 1240) – Anthropological research of skeletal remains attributed to the Czech queen Konstancie (1181 – 6. 12. 1240)

Trojan Jan, Tomáš Fryčaj, farář obřanský, národní buditel a tvůrce populárního Katolického kancionálu – Tomáš Fryčaj, a vicar from Obřany (Brno), national awakener and author of popular Catholic hymn book

Samek Bohumil, Architektura kaple sv. Alexia v Olomouci. Olomoucké marginálie–2 – The architecture of the Chapel of St. Alexius in Olomouc. Marginals of Olomouc – 2

Melzer Miloš, Etnický obraz charvátských vesnic na Mikulovsku na základě cenzálních listin 1930 – Ethnic mix of the inhabitants of the Croatian villages in South Moravia in the light of the population census from 1930

Pogodová Jiřina, Tvůrčí korespondence architekta Georga von Hauberrissera s arcivévodou Evženem Habsburským. Cesty a nákupy pro přestavbu hradu Bouzova na Olomoucku – Creative correspondence of the architect Georg von Hauberrisser with the archduke Eugen von Habsburg. Journeys and purchases associated with the reconstruction of the castle Bouzov near Olomouc

Drobnost:

Antoš Pavel, Věž kostela v Pravlově, okr. Brno-venkov, a její útočištná funkce

Muzejnictví:

Samek Bohumil, Olomoucké baroko – Výtvarná kultura let 1620–1780. Výstava v Olomouci 2. prosince 2010 až 27. březena 2011

Zprávy:

Hanušová Veronika, Zpráva o 7. konferenci enviromentální archeologie v Brně

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2010. 32. let trvání společnosti (122. rok Musejního spolku v Brně)

Vzpomínka:

Rejthar Milan, Zemřel JUDr. Vladimír Beránek

Recenze a zprávy o literatuře:

L. Contegaicomo – H. Gasser – H. Toniatti – S. Visciola, Spielberg. Documentazione sui detenuti politici Italiani. Inventario 1822–1859 – J. Dolák – M. Gilbertová, Historik Jiří Špét. Život a dílo – P. Kozák – D. Prix – M. Zezula a kol., Kostel sv. Martina v Bohušově – J. Máchalová, Příběhy slavných italských vil – J. Pajer, Novokřtěnské fajánse z Moravy 1593–1620. Soupis dokladů z institucionálních a privátních sbírek – I. Štarha, Historický lexikon obcí jižní, jihozá- padní a jihovýchodní Moravy 1850–2009 – Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, sv. 20 – Vlastivěda Boskovicka. Sv. 1. Přírodní poměry. Sv. 2. Lidová kultura a nářečí.

Číslo: 4
Články:

Šrámek Josef, Zamyšlení nad stránkami análů hradišťsko-opatovických. Poznámka na okraj jedné středověké památky ve světle současného bádání – Pondering over the pages of Annals of Hradiště-Opatovice. Side note about one medieval monument in the light of a current research

Samek Bohumil, Olomoucké merky. Olomoucké marginálie – 3 – Citizien´s signs from Olomouc. Marginals of Olomouc – 3

Večerková Eva, Bohutické hody v proměnách tradice – Feast in Bohutice along the changes in tradition

Přichystal Antonín – Kovář Josef Jan – Kuča Martin, Unikátní pravěká sekerka ze sbírek jesenického muzea – A prehistorical nefrite axe from the collections of Jeseník museum

Muzejnictví:

Kubíček Jaromír, Výstava „Morava vypráví…“ v rajhradském Památníku literatury

Brodesser Slavomír, Dvousté výročí vzniku Moravskoslezské hospodářské společnosti. K počátkům Moravského zemského muzea.

Svobodová Hana, Historie a současnost Městského muzea a galerie v Hranicích

Zpráva:

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2010

Recenze a zprávy o literatuře:

I. Zachová – S. Petr, Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně – J. Jančář, Proměny Slovácka – L. Martinek, Hledání kořenů. Literatura Krnovska – D. Papajík, Jan Čapek ze Sán jezdec na konec světa, vojevůdce, kondotiér a zbohatlík – V. Cisár – K. Černý, Železniční trať Německý Brod–Brno (přes Nové Město na Moravě) na starých pohlednicích – Z. Jirásek a kol., Evropská dimenze slezských dějin – J. Knapík – J. Knapíková, „Slezský konzulát“ v Praze. Od Slezanu ke Slezskému kulturnímu ústavu 1905-1945.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2010 – patriotic literature in the year of 2010 (Jaromír Kubíček)

Poděkování

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského vyšel za laskavé finanční pomoci moravských a slezských obcí. Jejich jména jsou uvedena v každém čísle časopisu a některá v jeho tiráži. Rozhodující pomocí určenou na vydání celého ročníku byla finanční podpora
Ministerstva kultury České republiky, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje, Nadace Český literární fond, měst Brna, Hranic, Olomouce, Ostravy, Uničova, Veselí nad Moravou, Vyškova a Znojma.
Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského za podporu upřímně děkují, poněvadž bez ní by se letošní ročník časopisu vydat nepodařilo.