2017

Ročník 2017

Číslo: 2

Články:

Jaromír Kubíček, Podíl organizací Sokola na rozvoji knihoven. Ke 155. výročí vzniku české tělovýchovné organizace Sokol – xxxxx

Josef Šrámek, „A také klášter Hradisko u Olomouce byl obnoven naším řádem.“ Konkurence mezi řeholními řády a kolektivní identity kléru v českých zemích ve 12. století – Also the monastery Hradisko near Olomouc was restored by our order Competition between monastic orders and a collective identity of the clergy in Bohemia in the 12th century

Jiří Sehnal, Slezské války pohledem kronikáře olomouckých augustiniánů aneb Co v Dějinách Olomouce nenajdete – Silesian war from the point of view of a chronicler of Olomouc Augustinians or What you will not find in the History of Olomouc

Vojtěch Szajkó, Využití železnic c. k. armádou na Moravě v letech 1848–1849. 1. část – The use of railways in Moravia by the imperial and royal army during the years 1848-1849. Part 1

Jan Obrtlík, Historie vzniku sboru Církve československé husitské v Náměšti nad Oslavou a jeho architektonicky významné budovy – History of the foundation of the Czechoslovak Hussite Church congregation in Náměšť nad Oslavou and its architecturally significant buildings

Muzejnictví:

Josef J. Kovář, Lenka Kovářová, Výstava moravskokrumlovského muzea k 150. výročí železniční dráhy ze Střelic u Brna do Vídně

Zprávy:

Zdeněk Fišer, Jubileum Vlastivědné knihovny moravské

Bohumír Smutný, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2015. (37. rok trvání společnosti, 126. rok Musejního spolku v Brně

Pavel Michna, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2015 – Overwiev of archaeological research in Moravia and Silesia in 2015

Jubilea – vzpomínky:

Josef Unger, Akad. Ing. arch. Jan Velek pětašedesátníkem

Josef Unger, Za Zdeňkem Měřínským rok poté

Recenze a zprávy o liteatuře:

L. Bernát a kol., Korešpondencia Jána Kvačalu s Jozefom Škultétym, – tíž, Korešpondencia Jána Kvačalu s Josefom Krumpholcom – S. Brouček a kol., Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích – E. Dvořáková – R. Polách – J. Zezulčík, Architekti a stavitelé města Nového Jičína – M. Hoskovec, Právní kontinuita autonomie Moravy – M. Kuča, J. Kacetl, 150 let státní dráhy z Brna přes Moravský Krumlov do Vídně a Znojma – J. Mitáček a kol., Vlčnov. Dějiny slovácké obce – B. Przybylová a kol., Ostrava – R. Šrámek, Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska – B. Zlámal, Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby.

Číslo: 3

Články:

Zdeněk Kubík, Nejen dva královské znaky v kostele sv. Jakuba v Brně. Zpráva o nich, jejich blasonování, historizování a restaurování – Not only two royal emblems in the of St. James’s church in Brno. A report on them, blasphemy on them, on their historization and restauration

Vojtěch Szajkó, Využití železnic c. k. armádou na Moravě v letech 1848–1849. 2. část – The use of railways in Moravia by the imperial and royal army during the years 1848-1849. Part 2

Dušan Cendelín, Neznámá fortifikace na k. ú. Rudka, okr. Brno-venkov, v soustavě dalších lokalit podél linie zaniklé historické komunikace – An unknown fortification on the cadastral area Rudka, district Brno-venkov in a system of other localities along a line of a defunct road

Jiří Pavelčík – †František Hejl – Bohumil Samek – František Zřídkaveselý, Šedesát let studentské „rebelie“ v Brně – Sixty years of student „rebellion” in Brno 1956-2016

Drobnosti:

Josef Unger – Jan Velek – Karel Kirchner – Jan Zduba, Nové poznatky a otázky nad hrádkem Rohy u Skřinářova, okr. Žďár n. S. – New insights and questions about the castle Rohy u Skřinářova, district. Žďár n. S.

Leoš Mlčák, K dataci a autorství nově objevené barokní kresebné veduty Olomouc – On dating and authorship of a newly discovered Baroque drawn veduta in Olomouc

Vladimír Groš, Z veselských Chaloupek do Hollywoodu aneb Jak chudobný synek ve světě ke štěstí přišel

Zprávy:

Pavel Michna, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2016. Výběr – Overview of archaeological research in Moravia and Silesia in 2016. Digest

Recenze a zprávy o literatuře:

J.Bartoň – M. Bartoňová, Dalečín. Dalečín. Hluboké. Veselí. Od minulosti k dnešku – M. Čapský a kol., Komunikace ve středověkých městech – M. Kobza, Cestou necestou. Za tajemstvím Hrubého Jeseníku – O. Kolář – A. Cabiš – K. Podolský, Držte se, Hanáci! Cesta olomouckého pluku první světovou válkou – V. Lucuk, Vzpomínky zůstaly. Osudy lidí z Jesenicka, Javornicka, Vidnavska, Žulovska a Šumperska 1938–1989 – P. Mašláň – L. Plevová, Sidonie / historie a příroda sklářské osady – Podesní. Vlastivědný časopis. Sv. 1–20, 2006–2016 – L. Spáčilová – V. Spáčil, Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let (1576) 1590-1651 – J. Synek, Tovačovsko ve válečném roce 1866.

Číslo: 4

Články:

Jiří Šmeral, „…umřel urozený pán pan Ladislav z Bozkovicz“. Nově objevený pramen ke genealogii pánů z Boskovic v 16. století – „…noble man Ladislav of Bozkovicz passed away“. A newly discovered source on genealogy of noble men of Boskovice in the 16th century

Jitka Svobodová – Zuzana Vařeková, Od horské vsi k průmyslovému městečku. Stavební proměna obce Červená Voda – From a mountain village to an industrial town. Buildingtransformation of the village Červená Voda

Anna Grossová, Přehlédnutá příležitost významného objevu? Restaurování nástěnné malby v bývalém trinitářském klášteře v Holešově – Missed opportunity of a significant object? Restauration of a mural in the former Trinitarian monastery in Holešov

Radim Červenka, Utrakvista Vavřinec Leandr Rvačovský – konfese a moravská zkušenost – Utraquist Vavřinec Leandr Rvačovský – Confession and Moravian Experience

Pavla Dubská, Šumperský textilní průmysl v éře první Československé republiky – Textile industry in Šumperk in the era of the First Czechoslovak Republic

Drobnosti:

Božena Víchová, Brněnské Zvonokosy aneb Malé zamyšlení nad opravou jedné brněnské tramvajové čekárny

Daniel Novotný – Jan Škvrňák, Bohuš z Boršic nebo Bohuš z Bošovic jinak Drahotuš?

Vladimír Groš, Jakob Brief a jeho továrna na ohýbaný nábytek ve Veselí nad Moravou

Zprávy:

Bohumír Smutný, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2016. (38. rok trvání společnosti, 127. rok Musejního spolku v Brně)

Recenze a zprávy o literatuře:

M. Báča, Literární toulky po Svitavsku –- J. Bieberle, Lidé z Loštic ve XX. století (nejen tvarůžkáři) -– M. Doláková, František Josef I. v Olomouci. „Neníť tomuto dni rovného, neboť v Olomouci jest Rakousko“ –- V. Flesar, Kořeny věků. Kronika rodu Flesarů psaná v letech 1423-1923 –- E. Kordiovský, Válečné škody na teritoriu okresu Břeclav v letech 1938–1945 -– J. Macháček – M. Wihoda, Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi –- P. Marek a kol., Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. –- B. Smutný, ed., Řemeslná, manufakturní a tovární výroba ve městě Brně, na jeho předměstích a v okolí. Podle údajů vceňovacích operátů.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2016 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2016 – patriotic literature in the year of 2016 (J. Kubíček)

Poděkování

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského vyšel za laskavé finanční podpory státních orgánů, územních celků, moravských a slezských obcí a jednotlivců.
Rozhodující pomocí byla finanční podpora Ministerstva České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Olomouckého kraje, Nadace Českého literárního fondu, měst, městysů
Břeclav, Litovel, Lomnice u Tišnova, Mikulov, Moravičany, Olomouc, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Veselí nad Moravou, Vyškov a Znojmo.
Zvláštní poděkování za sponzorství náleží panu
MUDr. Danielovi Stehlíkovi z Olomouce a firmě Vodohospodářské projekty Mička s.r.o. Olomouc.
Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského za podporu upřímně děkují, poněvadž bez ní by se letošní ročník VVM vydat nepodařilo.

Šumperk