2018

Ročník 2018

č. 2

Články:
Jaromír Kubíček, Srpen 1968 na Moravě obrazem žurnalistiky. Padesát let od okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy – August 1968 in Moravia in the journalism. Fifty years since the occupation of Czechoslovakia by The Warsaw Pact troops

Leoš Mlčák, Ostatky přemyslovských zakladatelů kláštera na Hradisku u Olomouce. K 940. výročí vysvěcení kláštera – The remains of Premyslid founders of a monastery at Hradisko near Olomouc

Tomáš Somer, Mongolský vpád na Moravu roku 1241 mezi faktem a mýtem. Část I. Fakta – Mongol invasion of Moravia in 1241 between facts and myth. Part I. Facts

Jiří Milota, Zapomenutý zemský myslivec Franz Schröffl aneb Záhada jednoho obrazu na Pernštejně – Forgotten land hunter Franz Schröffl. Or Mystery of one paining at the castle Pernštejn/Moravia

Jan Kux, Internační tábor Svatobořice a jeho poválečná historie – Svatobořice detention camp and its post-war history

Radek Lipovski, Ukradené tělo aneb Pohřeb sebevražedkyně Roziny Krkošky z Koloredova (u Místku) v roce 1828 – Stolen body or Burial of suicide Rozina Krkoška z Koloredova near Místek in 1828

Martin Kuča, Zaniklá lokální železniční trať Kuřim – Veverská Bítýška na starých pohlednicích a fotografiích Ondřeje Knolla (1883–1960) – Defunct local railway Kuřim – Veverská Bítýška in old postcards an photgraphs by Ondřej Knoll (1883–1960)

Eva Večerková, Karel Josef Jurende a národopisná monografie Kravařska – Karel Josef Jurende and an ethnographic study of Kravařsko

Petr Žákovský, „Znovuobjevený“ tesák z hradu Rychleby u Javorníka – The ‘rediscovered’ dussack from the castle of Reichenstein

Vzpomínky:
Bohumír Smutný, In memoriam PhDr. Jindřich Obršlík

Recenze a zprávy o literatuře:
J. Bednaříková, Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině – K. Boldan, Úřední jednolistové tisky jagellonského věku – L. Novotný, Krčmaňská aféra: tajemný pokus o atentát na československé ministry – D. Gawrecki, Jazyk a národnost ve sčítání lidu na Těšínsku v letech 1880–1930 – Sborník z konference Vincenz Pilz – O. Schmidt, Jan z Moravy. Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci – P. Czajkowski a kol., Poklady zbrojnic na Státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu.

č. 3

Články:

Aleš Homola – Karel Sklenář – Radmila Stránská, Krajina války. K poznání antropogenních zásahů do krajiny přiléhající k hradním stavbám za obléhání Nového hradu u Adamova v 15. století při využití RS. Landscape of war around the New Castle near Adamov
Contribution to the knowledge of anthropogenic interventions in the landscape adjacent to the castle buildings at the time of the siege campaigns of the 15th century

Milan Krajča, Proměny pozemkového majetku na Zlínsku ve 14. a 15. století. Věnováno památce 10. výročí úmrtí pana univerzitního profesora Jaroslava Mezníka. Transformation of land property in Zlín in the 14th and 15th century.
Dedicated to memory to university professor Jaroslav Mezník

Daniel Lyčka, Historie cihelen v Popovicích u Rajhradu a v Blučině na okrese Brno-venkov po roce 1945. History of brickyard in Popovice and Blučina, District Brno-country

Ivan Puš, Vybrané aktivity olomouckého zastupitele a poslance Rudolfa Sommera. Selected Activities of the Olomouc Municipality Representative and Deputy Rudolf Sommer

Tomáš Somer, Mongolský vpád na Moravu roku 1241 mezi faktem a mýtem. Část II. Mýtus. Mongol invasion of Moravia in 1241 between facts and myth. Part II. Myth

Pavel Šlézar, Fortifikační systém města Litovle ve středověku. Fortification system of the city Litovel in middle Ages

Drobnosti:
Jindřich Garčic, Herkulova kašna, obsah sochařského sdělení. Hercules‘ fountain in Olomouc, content of sculptor’s message

Jan T. Reichel, Ze vzpomínek lysických a letovických odvedenců na Velkou válku aneb Výbuch muniční továrny v Blumau u Vídně roku 1918.
From the memories of conscripts from Lysice and Letovice for the Great War or The blast of the Ammunition factory in Blumau near Vienna in 1918

Muzejnictví:
Josef Unger, Archeologická expozice „Cesta do pravěku Blanenska“

Památková péče:
Tomáš Vícha, Slavkovský zámek. K barokní kultuře na Moravě. Příběh jednoho zámku aneb Slavkov u Brna, malé město velkých dějin.
Slavkov castle. On the baroque culture in Moravia. The story of a castle or Slavkov u Brna, a small town of great history

Recenze a zprávy o literatuře:
Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové – L. Kopřivová – Eliška Leisserová (eds.), Barvy chorvatské Moravy

č. 4

Články:
Hana Krutílková, Měšťanské ženy a gender. Ke konceptu feminity na příkladu Moravské orlice (1863–1872) – Bourgeois women and gender. On the concept of femininity on the example of the news Moravská orlice/Moravian eagle (1863–1872)

Michael Viktořík, Pohled na ubytovací poměry důstojníků rakouské armády v 50. letech 19. století na příkladu pevnostní Olomouce. Věnováno doc. Marii Mackové k významnému životnímu jubileu – View of conditions of accommodation of officers of the Austrian army in the 50th of the 19th century on an example of the fortress in Olomouc. Dedicated to Marie Macková for her significant jubilee

Petr Čehovský, Nové poznatky k raně renesanční architektonické skulptuře Moravské Třebové a Litomyšle – New insights into early Renaissance architectural sculpture of Moravská Třebová and Litomyšl

Drobnosti:
Emil Kordiovský, Hraniční problémy na Břeclavsku po roce 1918. Ke stému výročí připojení k Moravě obcí Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Poštorná, Úvaly a Valtice – Border troubles in Břeclav region after 1918

Hynek Řihák, Vlastimil: čtenářsko-hospodářský spolek v Brně-Žabovřeskách – The reader-education association Vlastimil in Brno-Žabovřesky

Pavla Pitelová, První kroužek kuřáků ve Vyškově – First Smokeassociation in Vyškov

Zprávy:
Pavel Michna, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2017. Výběr – An overview of the archaeological explorations in Moravia and Silesia in 2017. Digest

Jubilea:
Jaromír Kubíček, Jubilující spisovatel literatury faktu Dušan Uhlíř

Recenze a zprávy o literatuře:
R. Jež – D. Pindur a kol., V dobách umění bez hranic. W czasach sztuki bez granic – J. Klápště, The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands, 1100–1600 – J. Peška – V. Vránová, Věda rýče promluvila – R. Polách, Žerotínský zámek v Novém Jičíně – I. Vokáč, Pranýře v Čechách a na Moravě – D. Wojtucki – S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej – J. Zduba, Hraniční kameny Velké Bíteše.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2017 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2017 – patriotic literature in the year of 2017 (Jaromír Kubíček)

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského
vyšel za laskavé finanční podpory státních orgánů,

územních celků, nadací, moravských a slezských obcí a jednotlivců.

Rozhodující pomocí byla finanční podpora

MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY,

OLOMOUCKÉHO KRAJE,

NADACE ČESKÉHO LITERÁRNÍHO FONDU,

MĚST, MĚSTYSŮ A JEDNOTLIVCŮ:

BLUČINA, BRNO, HUSTOPEČE, LEDNICE,

LETOVICE, LITOVEL,

MORAVIČANY, OLOMOUC, SVATOBOŘICE-MISTŘÍN,

UNIČOV, VESELÍ NAD MORAVOU,VYŠKOV,

ZNOJMO

a zvláštní dík patří

MUDr. JELENĚ VESELÉ.

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně,

jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského,

za podporu upřímně děkují,

poněvadž bez ní by se letošní ročník vydat nepodařilo.