2019

Číslo: 1

Články:

Soňa Šinclová, Otokar Březina a jeho knihovna. K 90. výročí básníkova úmrtí – Poet Otokar Březina and his private library. By the occasion of the 90th anniversary of the death poet

Stanislav Knob, Pomník padlým ve Velké válce v Zámrskách na Hranicku, ale i o tehdejším životě v obci a okolí – Memorial of the fallen in the Great War in Zámrsky near Hranice

Miroslav Myšák – Zuzana Bernátová – Lubor Kysučan, Prvotiskový misál z kostela v Nákle u Olomouce – proměna liturgické knihy v pamětní. Věnováno osadníku nákelské farnosti Radku Látalovi z Unčovic – Primal print missal from the Church in Náklo near Olomouc, Transformation of a liturgical into a commemorative book. Dedicated to Radek Látal from Unčovice, settler of the parish church in Náklo

Lukáš Hlubek, Raně novověký archeologický objekt v obci Hnojice (okr. Olomouc) – One archaeological object from the Postmedieval period in village Hnojice near Olomouc

Petr Čehovský, Vlivy Slezska u portálu kostela sv. Marka v Litovli a sanktuária v kostele sv. Petra a Pavla v Litenčicích – Influence of Silesia on the portal of the St. Mark church in Litovel and on the tabernacle of the St. Peter and Paul church in Litenčice

Drobnosti:

David Válek, Kostel ve Veselí nad Moravou-Zarazicích a nálezy kolem něho – The church in Zarazice and findings around it

Hynek Řihák, Krejcarový spolek v Brně-Žabovřeskách

Muzejnictví:

Božena Víchová, Výstava z díla Jana Steklíka

Zprávy:

Jan Mervart, Zpráva o jednom pomníku. Díky finanční podpoře zejména Jihomoravského kraje a města Brna mohla Muzejní a vlastivědná společnost v roce 2018 uskutečnit projekt ‚Vysídlení 1938´ – A report on a monument. Thanks to the financial support mainly of the South Moravian Region and the City of Brno, in 2018 the Museum and Local Society could carry out the project ´Displacement 1938´

Jiří Jurok, Mezinárodní vědecká konference „Bitva u Čáslavi 1618 – počátek české války“ konaná k 400. výročí vypuknutí českého stavovského povstání 1618–1620

Bohumír Smutný, Zpráva o činnosti Muzejní s vlastivědné společnosti v Brně za rok 2017. (39. rok trvání společnosti, 128. rok Musejního spolku v Brně)

Jubilea:

Jiří Jurok, K šedesátinám Bohdana Kaňáka

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Budiš, Historie Adamova a jeho strojíren v obrazech – F. Čapka–J. Krajčirovič–L. Kratochvíl, Zboněk a Klevetov. Ohlédnutí za historií – Z. Novák, Zahrada Evropy: osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21. století – 100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Vlastislav Hofman (1884–1964). Pocta invenci – R. Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750 – D. Uhlíř, Čas kongresů a tajných společností – P. Zatloukal–O. Zatloukal–M. Kindl, Zámek a zahrady v Kroměříži

Číslo: 2

Články:

Jiří Jurok, Jan Žižka z Trocnova na Olomoucku? K 600. výročí husitské revoluce – Jan Žižka of Trocnov in the Olomouc region? On the 600th anniversary of the Hussite revolution

Zdeněk Kubík, Pozoruhodná bitevní či turnajová scéna v gotickém sále někdejšího hradu ve Velkém Meziříčí – A remarkable battle or tournament scene in a Gothic hall of a former castle in Velkém Meziříčí.

Josef Unger, Jihomoravské šibenice – dokumentace, výzkum, památkové péče a prezentace veřejnosti – South Moravian gallows – documentation, research, monument conservation and public presentation

Tereza Zapletalová, Malíř Hans Hoffmann a obraz ´Dva blázni´ v obrazárně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Příspěvek k určení autorství jednoho obrazu ze 16. století – The painter Hans Hoffmann and the painting „Two fools“ in the picture galery of the Archibishop’s Chateau in Kroměříž

Šárka Konečná – Petr Kadlec, Německá hospodářská škola v Novém Jičíně. K historii zemědělského vzdělávání na Moravě před první světovou válkou – German economic scool in Nový Jičín. On the history of agricultural education in Moravia before the First World War

Lumír Dokoupil – Ludmila Nesládková – Radek Lipovski, Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci – The population of Wallachia (Moravia) on the road to demographic revolution

Martin Hájek, Komunální politici německé menšiny v Olomouci 1918–1938 – Communal politicians of the German minority in Olomouc during 1918–1938

Jaroslava Smetanová, Alespoň pamětní desku. Druhý život spisovatele Charlese Sealsfielda z Popic na Znojemsku. Ke 225. výročí narození „básníka dvou hemisfér“ – At least a memorial plague. Second life of the writer Charles Sealsfield from Popice near Znojmo. On the 225th birth anniversary of the „two mehispheres“ poet.

Drobnosti:

Jiří Blaha jr., Vykopávky u Čeložnic na Kyjovsku. K 90. výročí významného objevu Jiřího Blahy

Zprávy:

Jan Pezda – Tomáš Herman, Mezinárodní workshop „Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920“. Konflikt o Těšínsko před sto lety po sobě nezanechal pouze rozdělené území, ale také dva značně odlišné pohledy na jeho historii

Recenze a zprávy o literatuře:

V. Prchal, Společenstvo hrdinů: válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750 – S. Bárta, Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) – J. Lukačka, Matúš Čák Trenčiansky – Studia historica Brunensia 64, 2017, č. 1 – ČAS–MÍSTA–LIDÉ. Systém nacistických táborů v letech druhé světové války