Putování k moravské svaté Zdislavě

Termín konání: 11-08-2024
Přednášející: Ing. Jaroslav Vlček
24035
Cena: 490,- / 540,- Kč

Podpořte svojí účastí na této exkurzi našeho nového kolegu lektora Ing. Vlčka!

Brno – po D1 – Křižanov (sv. Zdislava prožila své dětství a dívčí léta v rodinném prostředí na hradě Křižanově a patrně i v Brně, kde byl pan Přibyslav purkrabím. Rodiče jí poskytli všestrannou výchovu. Po jejich vzoru měla Zdislava velikou úctu ke stavu kněžskému a řeholnímu. Když jednou slyšela o šťastném životě poustevníků, rozhodla se je následovat. Nepozorovaně se vytrácela z křižanského hradu do nedalekých lesů, kde se snažila myslet jen na Boha, postila se a odpírala si pohodlí. Památník svaté Zdislavy a kašna na náměstí v Křižanově – dva metry vysoká plastika světice stojí na kašně uprostřed kruhu z dvanácti žulových sloupů, nesoucích architrávy s nápisy; kostel svatého Václava – je jednolodní románský chrám z 1. poloviny 13. století, v 17. a 18. století prodělal barokní úpravy; kaple svaté Barbory – patronky horníků, upomíná na těžařskou minulost Křižanova. Románská kaple byla na objednávku opata Václava Vejmluvy upravena v duchu barokní gotiky; zámek-trojkřídlá renesanční stavba později doplněna o jižní křídlo stojí na místě hradu založeném Přibyslavem z Křižanova) – Velké Meziříčí (kamenný hrad byl ve Velkém Meziříčí postaven již na konci druhé čtvrtiny 13. století, což bylo v té době výsadou pouze zeměpána a je to dokladem významného postavení pánů z Meziříčí. Rytířský sál s freskovou výzdobou se nachází v jihovýchodní části přízemí a řadí se k pozůstatkům románského hradu, který je součástí dnešní budovy zámku. Sál byl zřejmě jakousi společenskou místností, ve které se prolínal světský život se základními duchovními hodnotami reprezentovanými malbami křesťanských mučedníků; kostel svatého Mikuláše – první zmínky z roku 1317, v 15. století byl přestavován a rozšiřován. V této době byla také vystavěná 64 m vysoká kostelní věž; radnice – pochází z 15. století. V 16. století byla přestavěna renesančně. Radnice má v přízemí klenutý mázhauz s freskovou výzdobou na klenbách a zajímavý je jistě i goticky dřevěný strop ze zbořené hospody U Bílého anděla, který je nyní instalován v zasedací místnosti; renesanční stavba bývalého luteránského gymnázia. Zakladatelkou byla paní Alina Meziříčská z Lomnice. Stavba byla dokončena roku 1578 a byla inspirována Palazzo Pompei ve Veroně. Dnes sídlo Kodetovy galerie; židovské ghetto – dnešní ulice Novosady. Zde stojí za zmínku určitě dvě synagogy, takzvaná stará synagoga s barokně-klasicistním kamenným portálem, z druhé poloviny 18. století a nová synagoga v novogotickém slohu z roku 1868 a za řekou židovský hřbitov z roku 1650; starý křesťanský hřbitov „na Moráni“. Pohřbívalo se zde od roku 1553 v roce 1555 zde byl postaven gotický kostel Nejsvětější Trojice – gotický Špitální kostel sv. Kříže sloužil jako pohřební místo pánů z Lomnice a Meziříčí; středověké městské opevnění – Dolní brána, bašta) – Lavičky (filiální kostel sv. Zdislavy se nachází v centru obce. Jde o moderní stavbu z devadesátých let 20. století, jehož vnitřní konstrukce je dřevěná. První kostel na světě, který byl zasvěcen svaté Zdislavě) – Stránecká Zhoř (hodnotná stavba renesančního zámku z druhé poloviny 16. století, postavená na místě původní gotické tvrze. Od roku 2001 je v rekonstrukci. Dnes zámek vlastní Řád rytířů Kristových a dlouhodobě pracuje na jeho obnově) – Měřín (farní kostel svatého Jana Křtitele – benediktýni z Třebíče postavili trojlodní baziliku a kostel byl přestavěn v 17. a 18. století, ovšem při respektování řady původních prvků) – Mostiště (nemocnice sv. Zdislavy a vodárenská nádrž) – po D1 směr Brno.

Vstupné cca 300,- Kč

Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.00 hod.

Lektor: Ing. Jaroslav Vlček

Post Author: MVS ADMIN