Stanovy

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.

Stanovy

 

Čl. 1
Název a sídlo spolku

 

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. (dále také „spolek“ nebo „MVS“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sídlem spolku je Brno.

 

Čl. 2
Účel a předmět činnosti spolku

 

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s., je pokračovatelem činnosti Muzejního spolku v Brně, vzniklého v roce 1888 za účelem výzkumu, dokumentace a popularizace místopisného, kulturního a hospodářského obrazu Moravy a Slezska. Sdružuje profesionální odborné a vědecké pracovníky, amatérské vlastivědné pracovníky i zájemce o výsledky vlastivědného bádání a snaží se posilovat zájem mladé generace o tuto činnost, prohlubovat historické vědomí a vlastenectví. Za tím účelem spolupracuje s dalšími zainteresovanými organizacemi i jednotlivci, pořádá odborné, vzdělávací a společenské akce, organizuje exkurze a vycházky, samostatně realizuje ediční a propagační akce nebo se na nich podílí a k informování veřejnosti spravuje webovou stránku www.mvs-brno.cz.

Spolek zejména:
a) pořádá nebo se podílí na pořádání přednášek, besed a diskusí, vědeckých konferencí, seminářů a setkání, exkurzí, vycházek a dalších vlastivědně zaměřených akcí;
b) spolupracuje s obdobnými spolky a organizacemi doma i v zahraničí, zejména v sousedních zemích, jakož i s organizacemi či institucemi zabývajícími se vlastivědou, jako jsou muzea, vysoké školy, archivy, ústavy památkové péče, knihovny ad.;
c) navrhuje ochranu a iniciativně přistupuje k dokumentaci i prezentaci kulturních památek, a to zejména pietních památek, pamětních desek, soch a hrobů významných osobností. Pečuje o hroby Josefa Dobrovského a Josefa Chytila na Ústředním hřbitově v Brně;
d) vydává recenzovaný neimpaktovaný časopis Vlastivědný věstník moravský, pokračuje ve vydávání Vlastivědy moravské novou řadou, která na základě současných vědeckých poznatků podává obecný, politický, společenský a hospodářský, kulturní a místopisný obraz Moravy a Slezska. Vydává nebo se podílí na vydávání neperiodické edice Vlastivědná knihovna moravská k publikování obsáhlejších prací vlastivědného zaměření a obdobné příležitostné tisky;
e) poskytuje odborné konzultace a zpracovává stanoviska v rámci svého zaměření;
f) vyjadřuje, obhajuje a vhodným způsobem pomáhá prosazovat dohodnuté společné zájmy svých členů;

 1. g) poskytuje stipendia a podpory ze spolkových prostředků, pokud je spolek uvolní nebo pro své členy získá;
  h) spolupracuje s vlastivědnými kroužky se samostatnou právní subjektivitou a organizuje každoročně jejich tematicky zaměřená setkávání;
  i) zřizuje a ruší pobočné spolky;
  j) pro zabezpečení své činnosti vytváří administrativní i ekonomické podmínky v rámci výše uvedené hlavní činnosti spolku;
  k) k podpoře hlavní činnosti může vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost realizovanou zřízením vlastní nebo vstupem do jiné obchodní korporace apod., rozhodne-li o tom nejvyšší orgán MVS – členská schůze.

 

Čl. 3
Členství

 

 1. a) Členství ve spolku Muzejní a vlastivědná společnost, z. s., je řádné, přispívající a čestné. Členem spolku mohou být osoby fyzické a v případě přispívajícího členství i právnické, mající bydliště nebo své sídlo na území České republiky nebo v souladu s obecnými právními předpisy ČR i v zahraničí. Akcí spolku s výjimkou členské schůze se mohou zúčastnit i přizvaní hosté, kteří nejsou členy spolku.
  b) Řádným členem se stane osoba, která podá přihlášku, jejíž členství schválí výbor MVS a která uhradí členský příspěvek za běžný rok. Proti rozhodnutí výboru o nepřijetí se žadatel může odvolat k nejvyššímu orgánu MVS (členská schůze), jehož rozhodnutí je konečné.
  c) Přispívajícími členy mohou být osoby fyzické i právnické, které chtějí finančně, materiálně nebo odborně přispívat k naplňování cílů spolku. Přispívající členství po podání přihlášky vznikne schválením výborem MVS a úhradou členského příspěvku za běžný rok. Proti rozhodnutí výboru o nepřijetí se žadatel může odvolat k nejvyššímu orgánu MVS (členská schůze), jehož rozhodnutí je konečné.
  d) Čestným členem může být kterákoliv fyzická osoba, která se významným způsobem zasloužila o vlastivědu Moravy a Slezska a zasluhuje tuto formu ocenění. Jmenování čestným členem na návrh výboru uděluje nejvyšší orgán MVS (členská schůze). Čestné členství vzniká okamžikem, kdy oceněný čestné členství přijme.
  e) Seznam současných i bývalých řádných a čestných členů, jakož i členů přispívajících v listinné a případně i elektronické formě je spolu se stanovami uložen v sídle spolku. Za zápis, změny a výmaz ze seznamu zodpovídá jednatel spolku.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů

4.1 Řádní členové mají jeden hlas a
a) jsou povinni řídit se stanovami a rozhodnutími spolku,
b) spolurozhodují o záležitostech spolku,
c) volí a mohou být voleni do všech funkcí ve spolku,
d) mohou ke spoluúčasti na spolkových akcích navrhovat určenému garantovi akce nebo výboru přizvání hostů,
e) mohou získávat za členské ceny publikace a časopisy, které MVS vydá nebo na jejichž vydání se podílí,
f) mohou požádat o stipendia a podporu z prostředků MVS, pokud je spolek uvolní nebo pro své členy získá,
e) jsou povinni platit ve stanovené výši a lhůtě členské příspěvky,

 1. f) jsou povinni počínat si tak, aby spolku nevznikla škoda či nebylo poškozeno nebo poškozováno jeho dobré jméno.

4.2 Přispívající členové
a) přispívají na činnost spolku členskými příspěvky, jejichž výši, která nesmí být nižší než minimální stanovená, si sami určí,
b) mohou se účastnit všech akcí spolku a na členské schůzi mají hlas poradní,
c) mohou získávat za členské ceny publikace a časopisy, které MVS vydá nebo na jejichž vydání se podílí.

4.3 Čestní členové nemají žádné povinnosti. Jsou informováni o činnosti MVS jako ostatní členové a mohou se účastnit všech akcí; na členské schůzi mají hlas poradní.

 

Čl. 5
Zánik členství

Členství zaniká
a) písemným prohlášením člena o vystoupení ze spolku,
b) administrativně bez dalšího projednání k 31. prosinci roku, v němž nebyl zaplacen členský příspěvek,
c) ztrátou členství. Zdůvodněný návrh na ztrátu členství může podat předsedovi kterýkoliv řádný člen; předseda návrh projedná s navrhovatelem i s členem, jehož se návrh týká, předloží k posouzení výboru a poté vydá rozhodnutí. Proti rozhodnutí o ztrátě členství je možné podat ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení návrh na přezkoumání členské schůzi.
d) úmrtím nebo v případě přispívajícího členství také zánikem.

 

Čl. 6
Nejvyšší orgán MVS – členská schůze

 

1) Nejvyšším orgánem spolku Muzejní a vlastivědná společnost, z. s. je členská schůze, kterou tvoří řádní členové spolku. Každý řádný člen má jeden hlas.

2) Členská schůze je svolávána zpravidla jednou ročně. Na návrh ji svolává předseda. Neučiní-li tak, může po 30 dnech vynutit svolání členské schůze nejméně 1/3 členů výboru nebo kontrolní komise. Svolání musí být zveřejněno obvyklým způsobem nejméně 30 dnů předem.

3) Členskou schůzi řídí předseda nebo pověřený člen výboru, v případě vynucené členské schůze buď předseda kontrolní komise, nebo člen, kterého si členská schůze zvolí.

4) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční většina řádných členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Nesejde-li se členská schůze v usnášeníschopném počtu, uskuteční se bez dalšího o půl hodiny později náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu řádných členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných.

 

5) Členské schůze se člen účastní osobně. Je-li zastupován na členské schůzi na základě plné moci jiným členem, musí mít plná moc úředně ověřený podpis.

Čl. 7
Pravomoci členské schůze

Členská schůze

 1. a) projednává program činnosti spolku a zprávy předkládané výborem spolku;
  b) schvaluje a mění stanovy spolku;
  c) způsobem, který sama určí, volí z řádných členů na období pěti let výbor spolku v počtu patnácti osob. Členská schůze na návrh řádného člena rozhoduje o odvolání celého výboru nebo některého z jeho členů.
  Uplyne-li funkční období výboru, aniž došlo k další volbě, pokračuje výbor jako úřadující výbor až do dne, kdy se na členské schůzi uskuteční řádná volba; členství ve výboru není slučitelné s členstvím v kontrolní komisi;
  d) způsobem, který sama určí, volí z řádných členů na období pěti let kontrolní komisi v počtu 3 členů. Členská schůze na návrh řádného člena rozhoduje o odvolání celé kontrolní komise nebo některého z jejích členů.
  Uplyne-li funkční období kontrolní komise, aniž došlo k další volbě, pokračuje kontrolní komise jako úřadující kontrolní komise až do dne, kdy se na členské schůzi uskutečnění řádná volba; členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku;
 2. e) určuje výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti;
  f) rozhoduje o udělení čestného členství nebo o jeho ztrátě;
  g) přezkoumává rozhodnutí o nepřijetí za člena nebo o ztrátě členství, pokud dotčený podá ve stanovené lhůtě a v písemné formě návrh na přezkoumání; rozhodnutí členské schůze je konečné;
  h) zřizuje a ruší odborné komise, pracovní skupiny a jiné orgány a určuje rozsah jejich působnosti;
 3. i) zakládá a likviduje pobočné spolky;
  j) vydává podle svého uvážení závazné vnitřní předpisy, týkající se činnosti spolku;
  k) rozhoduje o formách zabezpečování hlavní činnosti spolku podle čl. 2;
  l) rozhoduje o dobrovolném zrušení spolku;
  m) rozhoduje o dalších záležitostech, pokud si je vyhradí.

 

Čl. 8
Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti, z.s., předsednictvo a předseda – statutární orgán spolku

 1. Řízení činnosti MVS, pokud není ve výhradní pravomoci členské schůze podle článku 7, vykonává výbor, volený členskou schůzí na období pěti let. Výbor je odpovědný členské schůzi a je povinen jí předkládat zprávu o své činnosti. Výbor zejména:
  a) do třiceti dnů od svého zvolení zvolí ze svého středu prostou většinou z celkového počtu předsedu, který je statutárním orgánem spolku a o svých aktivitách informuje výbor.
  b) na návrh předsedy zvolí jako jeho užší tým předsednictvo ve složení: dva místopředsedové, jednatel a hospodář.
  c) řídí činnost MVS na základě usnesení schválených členskou schůzí MVS;
  d) řeší organizační otázky, projednává zprávy a návrhy svých členů, členů spolku nebo návrhy podané zvenčí;
  e) rozhoduje o vytvoření nebo zrušení oborových sekcí, jmenuje a odvolává jejich vedoucí a koordinuje jejich činnost;
  f) průběžně projednává hospodaření MVS;
  g) jmenuje a odvolává redaktory časopisů a edičních řad a na návrh redaktorů jmenuje jejich redakční rady a vnitřním předpisem stanoví práva a povinnosti redaktorů a členů redakčních rad;
  h) schvaluje na návrh předsedy přijímání a propouštění zaměstnanců MVS;
  i) uzavírá dohody a smlouvy s partnerskými organizacemi a ostatními spolupracujícími subjekty;
  j) zřizuje a ruší kancelář MVS;
  k) zajišťuje všeobecnou prezentaci činnosti MVS a aktuálnost webové stránky www.mvs-brno.cz.
 2. Výbor se schází zpravidla desetkrát do roka, svolává jej předseda nebo jím pověřený člen; výbor rozhoduje prostou většinou přítomných svých členů. Na schůze výboru jsou zváni členové kontrolní komise, přizváni mohou být i zaměstnanci spolku. O dalších přizvaných účastnících na celé jednání nebo jeho část rozhoduje předsedající.
 3. Výbor může rozhodovat také s využitím technických prostředků (hlasování per rollam; písemně, elektronicky apod.). Návrh rozhodnutí, zdůvodnění, zvolené technické prostředky a termín, jímž hlasování začíná a termín, jímž hlasování končí, rozesílá členům předseda nebo jím pověřený člen výboru. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina z celkového počtu členů.
 4. V době mezi schůzemi výboru je k vedení běžných záležitostí způsobilé předsednictvo. Jednatel zajišťuje zápisy ze schůzí a spravuje seznam členů spolku. Hospodář ve spolupráci s kanceláří zabezpečuje realizaci ekonomických záměrů výboru. Ostatní úkoly si členové předsednictva rozdělí mezi sebou dohodou. Předseda může pověřit i jiné osoby, aby v rozsahu zmocnění jednaly za MVS samostatně. O své činnosti předsednictvo informuje na nejbližší schůzi výbor MVS.

 

 1. Poklesne-li během funkčního období výboru počet členů pod patnáct osob, kooptuje výbor z členů spolku další členy výboru tak, aby byl počet členů výboru stále patnáct. Kooptaci členů musí odsouhlasit nejbližší členská schůze, která současně dovolí řádné členy výboru.

 

Čl. 9
Oborové sekce

Oborové sekce zřizuje a ruší výbor MVS a vydává jejich organizační řád. Výbor jmenuje a odvolává vedoucí sekcí, kteří si vytvářejí svůj tým, organizují činnost sekcí a informace předkládají výboru. O činnosti sekcí podává výbor souhrnnou zprávu na nejbližší členské schůzi.

 

Čl. 10
Kancelář

 

 1. K zajištění administrativního chodu MVS může výbor spolku pronajmout nebo se souhlasem členské schůze zakoupit přiměřené nebytové prostory, zřídit kancelář, vybavit ji příslušným zařízením a personálem.
 2. Je-li kancelář zřízena, vydá výbor spolku její organizační řád a jmenuje vedoucího kanceláře, jehož přímým nadřízeným je předseda spolku.
 3. Vedoucí kanceláře zajišťuje stanovené úkoly vlastními silami, případně v rámci rozpočtu a po schválení výborem spolku i s pomocí zaměstnanců, jejichž je přímým nadřízeným, případně využitím externích služeb.
  Zodpovídá za:
  a) technickou stránku vedení členské evidence;
  b) vedení účetnictví;
  c) evidenci majetku;
  d) pokladnu a ceniny;
 4. e) sklad;
 5. f) včasné podání daňového přiznání, hlášení pojišťovnám ad.;
 6. g) další úkoly, zahrnuté v popisu práce nebo přidělené rozhodnutím předsedy;

a zajišťuje zejména:

 1. h) členské schůze;
 2. i) schůze výboru;
 3. j) schůze předsednictva;
 4. k) schůze kontrolní komise;
 5. l) styk se členy a s veřejností v úředních hodinách.

 

Čl. 11
Rámcové vymezení hospodaření spolku

Muzejní a vlastivědná společnost, z. s., hospodaří na základě programu činnosti rozpracovaného výborem a projednaného členskou schůzí.

 

 1. Příjmy spolku tvoří zejména
  – členské příspěvky,
  – dotace, dary,
  – příležitostné příjmy získané v rámci hlavní činnosti spolku,
  – příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, pokud je na základě rozhodnutí členské schůze a za podmínek stanovených zákonem vyvíjena.

 

 1. Spolek nabývá majetek a spravuje ho podle obecně platných předpisů.

 

 1. Majetek a finanční prostředky jsou využívány zejména na
  – plnění hlavní činnosti (účelu) spolku financováním akcí dle čl. 2, písm. a) až j) těchto stanov,
  – stipendia a podpory řádným členům,

– administrativní náklady,
– vklady a financování vedlejší hospodářské činnosti dle čl. 2, písm. k) těchto stanov, je-li tato činnost vyvíjena.

 

Čl. 12
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komisi volí z řádných členů členská schůze podle čl. 7 písm. d) těchto stanov. Kontrolní komise je tříčlenná a do 30 dnů od zvolení si ze svého středu zvolí předsedu. Kontrolní komise je odpovědná členské schůzi a je povinna předkládat jí zprávu o výsledcích své činnosti.
 2. Komise má právo účastnit se jednání výboru, nahlížet do dokladů spolku a požadovat podklady i vysvětlení od členů výboru, zaměstnanců, redaktorů časopisů a edičních řad a vedoucích oborových sekcí. Dohlíží i na činnost pobočných spolků, jsou-li zřízeny. Kontroluje, jsou-li záležitosti MVS řádně vedeny a vykonává-li MVS činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
  Za tím účelem
  a) průběžně kontroluje hospodaření MVS a předkládá výboru stanovisko k účetní závěrce;
  b) na požádání výboru nebo z vlastní iniciativy provádí dílčí kontroly hospodaření a dodržování stanov spolku;
  c) podává výboru přehled zjištěných nedostatků a návrhy nápravných opatření;
  d) podává stanovisko ke zprávě o hospodaření MVS, předkládané výborem členské schůzi spolku.

 

 1. V případě nečinnosti předsedy či výboru (čl. 6, odst. 2 těchto stanov) může svolat členskou schůzi a do jejího rozhodnutí ji řídit.

  4. Ve zdůvodněných případech může kontrolní komise požádat výbor o přidělení finančních prostředků nezbytně nutných na odbornou kontrolu provedenou externími silami.

 

Čl. 13
Řešení sporů

 

Spory ohledně spolkových záležitostí mezi členy spolku lze řešit ad hoc vytvořenou smírčí komisí, do které každá strana sporu jmenuje dva zástupce z řad činných členů MVS a tito čtyři zástupci požádají o předsednictví jiného člena MVS vyjma členů výboru a kontrolní komise, na němž se shodnou nebo kterého vyberou losem a který s předsednictvím vysloví souhlas. Smírčí komise není rozhodčí komisí podle § 265 a 267 NOZ. Smírčí komise posoudí předmět sporu a pokusí se vyřešit spor smírem.

 

Čl. 14
Dobrovolné zrušení spolku Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s.

 

O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze, která určí, jak budou vypořádány závazky spolku a jak bude naloženo se zbylým majetkem.

 

Čl. 15
Platnost stanov

 

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 24. 10. 2022 podle dosud platných stanov přijatých dne 30. září 2014 a od téhož dne je nahrazují.