Stanovy

Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s.

602 00 Brno, Solniční ul. č. 240/12

schválené na valné hromadě MVS v Brně dne 30. září 2014

§ 1. Název organizace

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. (dále jen MVS) je samostatná organizace sdružující zájemce o vlastivědu Moravy a Slezska ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. MVS napomáhá rozvoji a popularizaci vlastivědné a vědecké práce, a to se zvláštním zaměřením na posilování vědomí kulturně-historické identity obyvatel Moravy a Slezska. Tuto činnost vyvíjí ve spolupráci s paměťovými institucemi, jako jsou muzea, archivy, knihovny, ústavy památkové péče a také s vysokými školami a akademickými pracovišti, stejně jako s vlastivědnými spolky i kluby.

§ 2. Sídlo, IČO, DIČ a obvod činnosti

Sídlem MVS je Brno, Solniční ul. č. 240/12

IČO 00462152

DIČ CZ00462152

Obvodem činnosti je území Moravy a Slezska.

§ 3. Účelem MVS

Hlavní činností MVS je zejména:

a) Napomáhat členům MVS při jejich odborné a popularizační činnosti ve vlastivědné práci, posilovat zájem mladé generace o tuto činnost, prohlubovat historické vědomí a vlastenectví. Toto uskutečňovat prostřednictvím publikační činnosti, diskusí, přednášek, organizací vědeckých konferencí, seminářů a setkání, exkurzí, zájezdů, vycházek a dalších vlastivědně zaměřených akcí.

b) Vydávat Vlastivědu moravskou, která na základě nejnovějších vědeckých poznatků podává politický, společenský a hospodářský, kulturní, místopisný a současně obecný obraz Moravy a Slezska. Výsledky prací, především svých členů, otiskovat v periodicky vycházejících časopisech Vlastivědný věstník moravský, ISSN 0323-2581, Archaeologia historica, ISSN 0231-5823, Jižní Morava, ISSN 0449-0436. Dále vydávat neperiodickou edici Vlastivědná knihovna moravská pro obsáhlejší práce monografického charakteru vlastivědného zaměření, jakož i další tituly.

c) Spolupracovat a udržovat styky s vlastivědnými spolky a organizacemi doma i v zahraničí, zejména v sousedních zemích, jakož i s organizacemi či institucemi zabývajícími se vlastivědou. Spolupracovat při organizování konferencí a vydávat z těchto konferencí sborníky příspěvků.

d) Spolupracovat, podporovat i organizovat práce nutné k ochraně, záchraně, dokumentaci i prezentaci kulturních památek. Týká se to zejména ochrany pietních památek, pamětních desek, byst, hrobů významných představitelů vlastivědy v obvodu činnosti.

§ 4. Členství

a) Členové MVS jsou činní a čestní.
b) Členem MVS se může stát každý zájemce o vlastivědu Moravy a Slezska, jakož i osoby právnické, a to po schválení přihlášky výborem.

c) Členství se nabývá přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku za běžný rok.
d) Čestným členem se může stát ten, kdo se zasloužil o vlastivědu Moravy a Slezska , a to na návrh výboru a po schválení členskou schůzí. Jde zpravidla o člena, který významným dílem přispěl k rozvoji činnosti MVS a vlastivědného poznání v obvodu činnosti MVS.
e) Seznam členů vede MVS pro interní potřebu.

§ 5. Práva členů

Každý člen má právo:

a) Volit a být volen do orgánů MVS.
b) Být informován o pořádání a moci se účastnit členských schůzí a valných shromáždění vlastivědných pořádaných MVS.
c) Podávat návrhy, jednat a hlasovat o návrzích podaných na schůzích MVS.
d) Přednostně získávat za členské ceny publikace a časopisy, jež MVS vydá nebo jež opatří, nebo na nich jinak zajistí účast.
e) Právo používat za podmínek zvlášť ustanovených stipendií a podpor z prostředků MVS, pokud MVS pro své členy k tomu účelu prostředky získá.

§ 6. Povinnosti členů

Každý člen je povinen:

a) Zachovávat ustanovení Stanov MVS a řídit se jeho platnými usneseními.
b) Usilovat o naplnění účelu MVS.
c) Zpřístupňovat výsledky své vědecké nebo odborné práce tak, aby mohly pronikat do řad ostatních odborníků a vědeckých zájemců.
d) Platit členské příspěvky.

§ 7. Zánik členství

a) Členství v MVS zaniká jestliže člen zemře nebo písemně prohlásí, že z MVS vystupuje, či nezaplatí-li bez vážné příčiny členské příspěvky za tři roky po sobě, ač byl o zaplacení upomenut, případně byl-li z MVS vyloučen.
b) Člen může být z MVS vyloučen rozhodnutím výboru, zejména je-li jeho činnost v rozporu s povinnostmi, jež ukládají stanovy MVS.
c) Vyloučený člen má právo odvolat se do 30 dnů k členské schůzi nebo valnému shromáždění. Až do jeho konečného rozhodnutí se pozastavuje výkon členství.

§ 8. Organizace MVS

Vedoucími orgány MVS jsou ve všech odvětvích činnosti:

a) Statutárním orgánem je předseda MVS.
b) Nejvyšším orgánem MVS je valné shromáždění.
c) Členská schůze.
d) Výbor.
e) Předsednictvo.

f) Kontrolním orgánem MVS pro hospodářskou i ostatní činnost je kontrolní komise.

§ 9. Valné shromáždění

a) Valné shromáždění je nejvyšším orgánem MVS, do jeho působnosti náleží určit hlavní zaměření jeho činnosti. Na valném shromáždění mohou členové MVS uplatňovat své návrhy v záležitostech MVS.
b) Valné shromáždění v mezích stanov MVS:
ba) Volí 15 až 17 členů výboru.
bb) Odvolává funkcionáře na jejich žádost nebo neplní-li povinnosti.
bc) Volí čestné členy MVS.
bd) Diferencovaně k jednotlivým sociálním skupinám členstva stanoví výši členského příspěvku.
be) Projednává a schvaluje plán činnosti MVS na příslušné období, projednává a schvaluje činnost a hospodaření od předchozí členské schůzer, resp. valného shromáždění.
bf) Schvaluje rámcové dohody o spolupráci s jinými organizacemi v oblasti své působnosti.
bg) Rozhoduje o odvolání členů proti vyloučení.
bh) Usnáší se o návrzích na změnu stanov MVS, případně o návrhu na rozchod MVS.
c) Valné shromáždění svolává předseda výboru podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři roky nebo měsíc po tom, kdy ho o to požádá písemně alespoň 10 % členů MVS s udáním předmětu jednání.
d) Valné shromáždění řídí předseda, případně jiný člen výboru MVS pověřený výborem MVS.
e) Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů MVS. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů, svolá předseda do šesti týdnů nové valné shromáždění, které je schopné přijmout usnesení za libovolného počtu členů MVS.
f) Za usnesení se pokládá návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předseda.
g) K usnesení o návrhu na změnu Stanov nebo na rozchod MVS se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů MVS.
h) V údobí mezi valnými shromážděními přísluší pravomoc valného shromáždění členské schůzi, kterou svolává předseda nejméně jedenkrát do roka.

§ 10. Výbor

a) Vedení veškeré činnosti MVS, pokud není vyhrazeno valnému shromáždění, náleží výboru, který je zároveň výkonným orgánem valného shromáždění.
b) Výbor tvoří 15 až 17 členů, jež volí na čtyři roky valné shromáždění MVS. Odstupující členové výboru mohou být opět voleni.
c) Výbor volí ze svého středu pět členů předsednictva jako svůj výkonný orgán. Ustavující schůze výboru volí tyto funkcionáře: předsedu, dva místopředsedy, jednatele, pokladníka, redaktory časopisů a edičních řad.

Výbor MVS řídí zejména:
– činnost MVS na základě usnesení schválených valným shromážděním MVS,
– projednává organizační otázky,
– vytváří podle potřeby odborné sekce a koordinuje jejich činnost,
– projednává hospodaření MVS,
– projednává zprávy předsedy a ostatních funkcionářů,
– jmenuje a odvolává na návrh redaktorů členy redakčních rad.

§ 11. Předsednictvo

a) Předsednictvo je výkonným orgánem výboru a může být výborem pověřeno plněním některých jeho úkolů, zejména vedením běžných záležitostí MVS v období mezi schůzemi výboru.
b) Předsednictvo je pětičlenné a tvoří je předseda, dva místopředsedové, jednatel a další výborem pověřený člen výboru.
c) Uvolněná místa v předsednictvu obsazuje svými členy výbor.

§ 12. Odborné sekce

Členové MVS se mohou účastnit podle svého pracovního zaměření a zájmu práce odborných sekcí, jež mají povahu pracovní.

§ 13. Hmotné prostředky

K hospodářskému zajištění plnění úkolů MVS slouží:
– Členské příspěvky.
– Převzaté majetky, jež mají vztah ke kulturním cílům MVS.
– Dotace, subvence a dary.
– Příjmy plynoucí z vlastní ediční a jiné činnosti.

§ 14. Hospodaření MVS

Činnost MVS je finančně zabezpečována:
– Členskými příspěvky.
– Prodejem publikací a dalších statků kulturní povahy.
– Podporami jednotlivců nebo organizací, případně dotacemi na ediční a vědeckou činnost.

§ 15. Kontrolní komise MVS

Kontrolní komisi z členů výboru jmenuje nebo odvolává předseda na návrh předsednictva MVS. Kontrolní komise je tříčlenná a dohlíží, jsou-li záležitosti MVS řádně vedeny a vykonává-li MVS činnost v souladu se stanovami a právními předpisy:

a) Každoročně kontroluje hospodaření MVS.
b) Na požádání výboru nebo z vlastní iniciativy provádí mimořádnou kontrolu hospodaření MVS.
c) Podává návrhy týkající se hospodaření MVS.
d) Valnému shromáždění podává zprávu o hospodaření MVS.

§ 16. Zastoupení MVS

a) MVS zastupuje a jejím jménem jedná předseda. Za MVS se podpisuje tak, že k názvu MVS připojí svůj podpis s uvedením funkce.
b) Výbor může zmocnit jiné členy výboru, popřípadě také jiné osoby, aby v rozsahu který určí, zastupovali MVS a jednali jeho jménem. Zmocněné osoby se podpisují za MVS s dodatkem, vyjadřujícím jejich zmocnění („v zastoupení“).

§ 17. Řešení sporů

a) Spory z členského poměru rozhoduje smírčí komise, do níž jmenuje každá strana dva zástupce, ti povolají za předsedu smírčí komise člena MVS, na němž se shodli nebo kterého v případě neshody určí losem.
b) Proti rozhodnutí smírčí komise se lze odvolat k členské schůzi nebo valnému shromáždění.

§ 18. Zrušení MVS

MVS se zruší:

a) Rozhodnutím valného shromáždění o rozpuštění nebo o jeho přeměně.

b) Rozhodnutím soudu podle § 268 zákona č. 89/2012 Sb.

c) Majetkovou likvidaci provede výbor MVS.

Projednáno na valné hromadě MVS v Brně, dne 30. září 2014.