Obecně o přednáškách a vycházkách

Informace o exkurzích, přednáškách a vycházkách

Upozorňujeme všechny účastníky našich exkurzí, že odjezdy autobusů budou vždy od Janáčkova divadla, Rooseveltova ulice, pokud není uvedené jiné místo odjezdu přímo u příslušné exkurze.

EXKURZE – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA EXKURZÍCH MVS

Účastníci exkurzí a základní informace

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. (dále jen MVS) organizuje pro své členy, jejich rodinné příslušníky i další zájemce o historii, poznávání a vlastivědu v souladu s § 3, odst. a) Stanov MVS kromě přednášek a vycházek i odborné exkurze v ČR i v zahraničí, částečně prostřednictvím pověřené cestovní agentury.

Exkurze se uskuteční za předpokladu, že se přihlásí nejméně 30 účastníků. Pokud do 15 dnů před termínem exkurze bude přihlášen menší počet, nebude exkurze uskutečněna a přihlášeným budou vráceny zaplacené částky v plné výši. Bližší informace o exkurzích lze kromě tištěného „Programu“ nalézt i na webových stránkách www.mvs-brno.cz

Místo odjezdu

Odjezdy autobusů budou vždy od Janáčkova divadla, Rooseveltova ulice, Brno, pokud není uvedené jiné místo odjezdu přímo u příslušné exkurze.

Cena exkurze

V ceně všech exkurzí v ČR i do zahraničí je zahrnuta doprava a lektor. Vstupné ani další náklady (ubytování, místní doprava) není obsaženo v ceně. Ubytování u vícedenních exkurzí účastníkům zajišťuje cestovní agentura, ubytování tedy není v ceně exkurze. Cena pro děti do 15 let je stejná jako pro členy MVS. MVS si vyhrazuje právo upravit cenu exkurze, pokud by došlo k výraznějším změnám cen služeb v oblasti cestovního ruchu. Pokud by se cena zvýšila o více než 10%, bude informovat účastníky o této skutečnosti a umožní jim i odhlášení bez stornovacího poplatku.

Stornovací poplatky

Zrušení účasti na exkurzi je nutno provést osobně v úředních hodinách pro exkurze nebo písemně (rozhodující je datum doručení). Pokud je přihláška zrušena v období 30 až 15 dnů před datem exkurze, činí storno 10% z ceny exkurze, nejméně však 30,- Kč a náklady vynaložené na rezervaci ubytování, jízdenek apod. Dojde-li k odvolání přihlášky v kratší době než 15 dnů před termínem exkurze, činí stornovací poplatek 50% z ceny, v době tří dnů a kratší 90% z ceny exkurze, pokud vynaložené náklady nebyly vyšší. Výše stornopoplatků u ubytování u vícedenních exkurzí bude uplatněna ve výši vyúčtované ubytovacím zařízením.

Pokud se účastník k odjezdu ve stanovenou dobu nedostaví, nebo nemá platné cestovní doklady, nemůže uplatňovat nárok na vrácení zaplacené částky.

MVS může z vážných důvodů změnit lektora a provést dílčí úpravy programu exkurze, pokud by to bylo nezbytné z důvodů technických, bezpečnostních, dopravních i jiných, které MVS nemůže ovlivnit.

Přihlášky a platby

Přihlášky je možné podávat buďto osobně, anebo elektronicky.

Osobní přihlášky na exkurze se přijímají vždy ve čtvrtek v době 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. v kanceláři MVS, Brno, Solniční 12, 602 00 Brno, tel: 542212614. Přihlášku je výjimečně možné podat i v další úřední den MVS (pondělí) Při podání přihlášky je nutno zaplatit zálohu ve výši 50% z ceny exkurze (nebo dle dohody). Pro osobní přihlašování prosíme o využívání přednostně čtvrtků, v ostatních dnech musíme zajišťovat jiné aktivity MVS.

Elektronické přihlášky lze podávat prostřednictvím webových stránek www.mvs-brno.cz. Abychom odstranili event. delší čekání při osobním vyřizování přihlášek a usnadnili kontakt s MVS i mimobrněnským zájemcům, je možno zasílat přihlášky elektronicky přes web MVS. Po potvrzení přijetí této přihlášky je nutná úhrada zálohy nejméně 50% ceny (nebo dle dohody) exkurze bezhotovostním převodem na účet MVS, u ubytování u vícedenních exkurzí na určený účet cestovní agentury. Pro elektronické přihlašování je vyhrazeno maximálně 30% kapacity exkurze. V případě překročení kapacity pro elektronické přihlašování budete informováni o nepřijetí přihlášky.

CELOU ČÁSTKU JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI 21 DNŮ PŘED ODJEZDEM. Účastník, který neuhradí v tomto termínu celou částku, nebude do exkurze zařazen a zaplacená záloha nemůže být vrácena.

Informace o bezhotovostních platbách pro exkurze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

Platby ceny exkurze pro exkurze pořádané MVS

Číslo účtuVariabilní symbolZpráva pro příjemce
1341681339 / 0800Číslo exkurzeJméno a příjmení plátce + telefon

Platby za ubytování pro exkurze pořádané MVS

Číslo účtuVariabilní symbolZpráva pro příjemce
1294372014 / 3030Číslo exkurzeJméno a příjmení plátce + telefon

V e-mailové korespondenci uvádějte, prosím, číslo exkurze, které se daná zpráva týká, případně připojte svůj telefon. Usnadníte tím odpověď na Vaši zprávu. Děkujeme.

Prohlášení

Podpisem přihlášky – případně zaplacením zálohy – účastník exkurze prohlašuje, že je s těmito podmínkami seznámen a souhlasí s nimi. Podpisem přihlášky na exkurzi či jinou akci MVS uděluje účastník exkurze MVS souhlas se shromažďováním, zpracováváním a ukládáním osobních údajů, a to výhradně pro potřeby činnosti MVS. Osobní data budou ukládána na dobu nezbytně nutnou v souladu s dalšími právními normami, např. zákonem o účetnictví, apod. MVS se zavazuje neposkytovat žádné osobní údaje třetím stranám.

Budeme rádi, když na přednášky, vycházky a exkurze MVS upozorníte své známé. Pro školy i jiné kolektivy může MVS připravit a uspořádat vlastivědné exkurze podle speciálního přání. Objednávky nutno zaslat MVS nejméně 30 dnů před žádaným termínem.

Kontakty

Kancelář: 542 210 388
Exkurze: 542 212 614 (pouze čtvrtek)
E-mail: info@mvs-brno.cz, exkurze@mvs-brno.cz
Webové stránky: http://mvs-brno.cz

 

PŘEDNÁŠKY

Přednášky se konají ve spolupráci s Moravským zemským archivem v přednáškovém sále MZA v Bohunicích a začínají vždy v 15.00 hod. Přednášky jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací. Vstupné dobrovolné.

Doprava do Bohunic autobusem i trolejbusem, výstup na zastávce Univerzitní kampus nebo Nemocnice – Bohunice.

 

VYCHÁZKY

Evidenční příspěvek: členové MVS 15,- Kč, ostatní 20,- Kč, studenti 10,- Kč, děti do 15 let 5,- Kč. Mimobrněnské vycházky 25,- 5,-15,- Kč; 5,-,30,-Kč.
Evidenční příspěvek nezahrnuje event. vstupné.

Vzhledem k limitovanému počtu účastníků na vycházkách je nezbytně nutné, aby se zájemci o účast přihlásili předem v kanceláři MVS v úředních hodinách pro exkurze (čtvrtek).

Přihlášku lze nově podat osobně nebo elektronicky.