Výroční zprávy

Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti 2019

Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2020

 42. rok trvání společnosti (130. rok Muzejního spolku).

V tomto roce byla MVS řízena výborem, zvoleným na čtyřleté období dne 21. března 2018, kdy se uskutečnilo valné shromáždění MVS ve Velkém sále MZA v Brně, jehož součástí byla také volba výboru společnosti. Zároveň byla také zvolena nová revizní komise. Výbor MVS pak pracoval v neměnné sestavě po celý rok, když byl již v roce 2019 doplněn o členy výboru

PhDr. Hanu Dvořákovou a Ivanu Vaverkovou.

Za celý rok se výbor sešel celkem 3 x, aby na svých zasedáních řešil aktuální záležitosti související s činností společnosti, zejména záležitosti ediční činnosti, hospodářské konference vlastivědných kroužků a členské základny.  Zápisy z těchto jednání zapsané jednatelem byly ověřovány vždy podpisy dvou členů výboru. Ostatní schůze MVS byly z důvodu koronavirových opatření zrušeny.

Zasedání výboru MVS se konala v tomto roce v prostorách MVS na Solniční ul. 12 v Brně.

 1. Ediční činnost
 2. a) VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ, redigoval vedoucí redaktor PhDr. Pavel Michna s redakční radou. Ročník 2020 (LXXII.) o čtyřech číslech vyšel péčí a nákladem MVS v Brně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Českého literárního fondu, Olomouckého kraje, Zlínského kraje, Statutárních měst Brna a Olomouce, jakož i finančních příspěvků dalších měst, městysů a obcí na Moravě a ve Slezsku, jakož i jednotlivců. Rozsah tohoto ročníku byl 384 tiskových stran, dále bylo otištěno na stránkách věstníku 37 článků a vyšly také recenze a zprávy o literatuře. Každé číslo vycházelo v počtu 550 výtisků. Také v tomto ročníku byly hlavní články opatřeny v úvodu anglickými abstrakty a klíčovými slovy. Obsahově se ročník zaměřoval na historická, literární a etnografická témata Moravy a Slezska.

b) VLASTIVĚDA MORAVSKÁ. Nová řada, část všeobecná (Země a lid). Redaktor: doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. a kol. Po získání grantu probíhá příprava závěrečného svazku této edice Dějiny výtvarného umění na Moravě a Morava v dějinách umění, ve spolupráci s Ústavem dějin umění FF MU v Brně, publikace by měla výhledově vyjít v roce 2023.

 1. c) Vlastivědná knihovna moravská:
 2. d) Propagace ediční činnosti MVS a pomoc dalším vydavatelům vlastivědné tematiky.

P r o p a g a c e: redakcím novin, zpravodajů a informátorů vycházejícím na Moravě a ve Slezsku, případně zde distribuovaným, jakož i redakcím rozhlasu v Brně a v Ostravě, je zasílán referát o každém vydaném čísle VVM obsahově zaměřený na konkrétní oblast jejich působnosti.

Na volných stránkách jednotlivých čísel VVM byly otištěny přehledy hlavních článků vlastivědných publikací a časopisů na Moravě a ve Slezsku:

D i s t r i b u c e: pro členy MVS a ostatní odběratele je u VVM zajišťována vlastními silami MVS, dále prostřednictvím komisního prodeje s rabatem 30–48 % a u soukromých knihkupců mimo Brno a některých dalších v Brně.

 

 1. Kulturně osvětová činnost

Členka výboru MVS Ivana Vaverková a PhDr. Ludvík Vaverka připravili Program přednášek, vycházek a exkurzí na rok 2020.

 1. a) P ř e d n á š k y:

V roce 2020 se uskutečnily celkem  pouze 3 přednášky z plánovaných 6 z důvodu koronavirových opatření. Témata byla tato: Jihomoravské šibenice, Z historie železnice na  Moravě a Historie vysokoškolských Kounicových kolejí. Přednášky se opět konaly ve spolupráci s MZA v Brně v jeho Velkém přednáškovém sále. Přednášky zajistili 3 lektoři a zúčastnilo se jich 93 osob.

 1. b) V y c h á z k y:

V roce 2020 se uskutečnily 4 vycházky. Ostatní musely být zrušeny z důvodu koronavirových opatření. Na vycházkách se podíleli jako lektoři: Stanislava Vrbová, PhDr. Ludvík Vaverka (názvy a data konání jsou uvedeny v programu přednášek, vycházek a exkurzí na rok 2020). Vycházek se zúčastnilo celkem 132 osob.

 1. c) E x k u r z e:

Pro rok 2020 bylo naplánováno celkem 62 exkurzí. Z těchto plánovaných exkurzí se realizovalo pouze 13. Ostatní byly z důvodu koronavirových opatření zrušeny.

Exkurze se uskutečnily jak doma, tak v zahraničí a zúčastnilo se jich celkem 481 osob.

Uskutečněné exkurze vedli jako vždy osvědčení lektoři. Byly zaměřeny především na osvětovou a poznávací činnost, členové MVS a děti do 15 let měli při úhradě slevu podle vydaného programu činnosti (názvy a data exkurzí jsou uvedeny v programu přednášek, vycházek a exkurzí na rok 2020).

Celkem se v roce 2020 zúčastnilo přednášek, vycházek a exkurzí MVS 706 osob. Přednášková, vycházková a exkurzní činnost výrazně přispívá k soustavnému kontaktu se členstvem, značnou měrou k popularizaci práce MVS na veřejnosti a také k získávání nových členů MVS.

Někteří účastníci, kteří byli v roce přihlášeni na ty exkurze, které se musely z důvodu koronavirové pandemie zrušit, nám zaplacené částky ponechali a nepožadovali jejich vrácení a tím se podařilo nastřádat částku cca 18 000,- Kč. Použili jsme je na úhradu nájemného a zálohy na služby za jedno čtvrtletí roku 2020.

d) S e k c e a r c h e o l o g i c k á (Moravský archeologický klub 114. rok trvání) Referent: prof. dr. Josef Unger, CSc.

Činnost sekce se zaměřila na spolupráci při organizování exkurzí a vycházek na arch. naleziště a památky.

 1. e) S p o l u p r á c e s  v l a s t i v ě d n ý m i   k r o u ž k y   a   s p o l e č n o s t m i

V září  2020 se uskutečnila Konference vlastivědných kroužků v rámci konání Žerotínských dnů na zámku v Rosicích u Brna.

 

 1. Členstvo MVS

K 31. prosinci 2020 měla MVS celkem 754 fyzických a 33 právnických členů. Během roku vystoupilo, zemřelo nebo bylo vyřazeno pro neplacení členských příspěvků z evidence celkem 256 členů. Novými členy se v roce 2020 staly 3 osoby.

 1. Zpráva finanční

Vzhledem k nelehké finanční situaci způsobené koronavirovou pandemií a i vzhledem k tomu, že MVS jako nezisková organizace neměla nárok na žádnou z dotací MF ČR, je výsledek hospodaření za rok 2020 ve ztrátě 162 808,30 Kč.

Protože jsme ale učinili maximum úsporných opatření, podařilo se nám díky  nim i díky příspěvkům členů situaci zvládnout a MVS bude fungovat i nadále.

 Celkové výnosy   – 1 121 537,02

Celkové náklady  – 1 284 345,32

Ztráta – 162 808,30

 

Vybrané ukazatele:

Kulturně osvětová činnost                                      + 116 000,00   

– exkurze, přednášky a vycházky 

Publikační činnost

– Tržby za publikace                                               +74 209,66

– Vlastivědný věstník moravský                                  – 6 670,77

 

Členské příspěvky                                                   + 97 882,00

Vybrané režijní náklady

– mzdy, soc. a zdrav. pojištění (mzdy, DPP)               199 820,00

– spotřeba materiálu, Program MVS                              36 716,08

– nájemné, služby, přeprava pro exkurze, tisk             1 016 085,62

 

Bankovní úroky a poplatky                                          10 879,00

 

Hodnota zásob publikací na skladě                         948 000,00

k 31. 12. 2020

 

 1. Zpráva revizní

         Účetní a pokladní revize byly prováděny vždy před zasedáním výboru

MVS. Data účtů byla porovnávána s výdaji v pokladní knize, kontrolovány byly také smlouvy s autory, jejich úplnost a hospodárnost vynaložených nákladů. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Zprávu sestavil na základě poskytnutých údajů

 

Bohumír Smutný, jednatel MVS

 

Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2021

 

 1. rok trvání společnosti (131. rok Muzejního spolku).

 

V tomto roce byla MVS řízena výborem, zvoleným na čtyřleté období dne 21. března 2018, kdy se uskutečnilo valné shromáždění MVS ve Velkém sále MZA v Brně, jehož součástí byla také volba výboru společnosti. Zároveň byla také zvolena nová revizní komise. Výbor MVS pak pracoval v neměnné sestavě po celý rok, když byl již v roce 2018 doplněn o členy výboru

PhDr. Hanu Dvořákovou a Ivanu Vaverkovou.

Za  rok 2021 se výbor MVS sešel z důvodu koronavirových opatření pouze 3 x, aby na svých zasedáních řešil aktuální záležitosti související s činností společnosti, zejména záležitosti ediční činnosti, hospodářské konference vlastivědných kroužků a členské základny.  Zápisy z těchto jednání zapsané jednatelem byly ověřovány vždy podpisy dvou členů výboru. Ostatní schůze MVS byly z důvodu koronavirových opatření zrušeny.

Zasedání výboru MVS se konala v tomto roce v prostorách MVS na Solniční ul. 12 v Brně.

 

 1. Ediční činnost
 2. a) VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ, redigoval vedoucí redaktor PhDr. Pavel Michna s redakční radou. V roce 2021 (LXXIII.) vyšla dvě dvojčísla péčí a nákladem MVS v Brně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouce, jakož i finančních příspěvků dalších měst, městysů a obcí na Moravě a ve Slezsku, jakož i jednotlivců. Rozsah tohoto ročníku byl 376 tiskových stran, dále bylo otištěno na stránkách věstníku 19 článků a vyšly také recenze a zprávy o literatuře. Každé číslo vycházelo v počtu 400 výtisků. Také v tomto ročníku byly hlavní články opatřeny v úvodu anglickými abstrakty a klíčovými slovy. Obsahově se ročník zaměřoval na historická, literární a etnografická témata Moravy a Slezska.

 

b) VLASTIVĚDA MORAVSKÁ. Nová řada, část všeobecná (Země a lid). Redaktor: doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. a kol. Po získání grantu probíhá příprava závěrečného svazku této edice Dějiny výtvarného umění na Moravě a Morava v dějinách umění, ve spolupráci s Ústavem dějin umění FF MU v Brně, publikace by měla vyjít v první polovině roku 2023.

 

 1. c) Vlastivědná knihovna moravská:
 2. d) Propagace ediční činnosti MVS a pomoc dalším vydavatelům vlastivědné tematiky.

P r o p a g a c e: redakcím novin, zpravodajů a informátorů vycházejícím na Moravě a ve Slezsku, případně zde distribuovaným, jakož i redakcím rozhlasu v Brně a v Ostravě, je zasílán referát o každém vydaném čísle VVM obsahově zaměřený na konkrétní oblast jejich působnosti.

Na volných stránkách jednotlivých čísel VVM byly otištěny přehledy hlavních článků vlastivědných publikací a časopisů na Moravě a ve Slezsku:

D i s t r i b u c e: pro členy MVS a ostatní odběratele je u VVM zajišťována vlastními silami MVS, dále prostřednictvím komisního prodeje s rabatem 30–48 % a u soukromých knihkupců mimo Brno.

 1. Kulturně osvětová činnost

Členka výboru MVS Ivana Vaverková a PhDr. Ludvík Vaverka připravili Program přednášek, vycházek a exkurzí na rok 2021.

 1. a) P ř e d n á š k y:

V roce 2021 se uskutečnily celkem  pouze 2 přednášky z plánovaných 5 z důvodu koronavirových opatření. Témata byla tato: Co vyprávějí o dějinách brněnských klášterů jejich pečeti?; Křenová – příběh brněnské ulice. Přednášky se opět konaly ve spolupráci s MZA v Brně v jeho Velkém přednáškovém sále. Přednášky zajistili 2 lektoři a zúčastnilo se jich 52 osob.

 1. b) V y c h á z k y:

V roce 2021 se uskutečnilo 6 vycházek. Ostatní musely být zrušeny z důvodu koronavirových opatření. Na vycházkách se podíleli jako lektoři: Stanislava Vrbová, PhDr. Ludvík Vaverka (názvy a data konání jsou uvedeny v programu přednášek, vycházek a exkurzí na rok 2021). Vycházek se zúčastnilo celkem 164 osob.

 1. c) E x k u r z e:

Pro rok 2021 bylo naplánováno celkem 60 exkurzí. Z těchto plánovaných exkurzí se realizovalo pouze 17. Ostatní byly z důvodu koronavirových opatření zrušeny.

Exkurze se uskutečnily jak doma, tak v zahraničí a zúčastnilo se jich celkem 647 osob.

Uskutečněné exkurze vedli jako vždy osvědčení lektoři. Byly zaměřeny především na osvětovou a poznávací činnost, členové MVS a děti do 15 let měli při úhradě slevu podle vydaného programu činnosti (názvy a data exkurzí jsou uvedeny v programu přednášek, vycházek a exkurzí na rok 2021).

Celkem se v roce 2021 zúčastnilo přednášek, vycházek a exkurzí MVS 811 osob. Přednášková, vycházková a exkurzní činnost výrazně přispívá k soustavnému kontaktu se členstvem, značnou měrou k popularizaci práce MVS na veřejnosti a také k získávání nových členů MVS.

 1. d) S e k c e a r c h e o l o g i c k á (Moravský archeologický klub 115. rok trvání) Referent: prof. dr. Josef Unger, CSc.

Činnost sekce se zaměřila na spolupráci při organizování exkurzí a vycházek na arch. naleziště a památky.

 1. e) S p o l u p r á c e s  v l a s t i v ě d n ý m i   k r o u ž k y   a   s p o l e č n o s t m i

  

 1. Členstvo MVS

K 31. prosinci 2021 měla MVS celkem 755 fyzických a 33 právnických členů. Během roku jsme přijali 1 nového člena.

 

 1. Zpráva finanční

Přesto, že byly nelehké podmínky k činnosti z důvodu koronavirové pandemie  a k tomu, že MVS jako nezisková organizace neměla nárok na žádnou z dotací ani kompenzací MF ČR, skončil výsledek hospodaření za rok 2021 se ziskem 121 000,- Kč.

Stalo se tak díky tomu, že jsme učinili maximum úsporných opatření a k tomuto výsledku samozřejmě výrazně přispěl i přístup našich členů a účastníků exkurzí. Proto jsme tuto mimořádnou a nelehkou situaci zvládli a MVS bude fungovat i nadále.

 

Celkové výnosy   – 1 636 033,- Kč

Celkové náklady  – 1 514 953,- Kč

Zisk – 121 080,- Kč