Vlastivěda moravská – nová řada

Země a lid – nová řada

Svazek 13.
Dějiny žurnalistiky na Moravě. První století českých časopisů 1848-1948.

Autor Jaromír Kubíček.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 2013.
279 s. a 183 čb. a 31 bar. foto, německý souhrn.
Cena: 320 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 978-80-7275-095-5

Charakteristika:
Dílo si všímá moravského tisku do března 1848, také v revolučním roce 1848, pak 1849 až 1860 a posléze až do konce 1. světové války. Nechybí ani tisk politických stran a hnutí. Další část je věnována období mezi válkami, pak legálnímu tisku v době okupace, ale i ilegálním odbojovým časopisům. Závěr představuje tisk od osvobození do roku 1948. Periodika jsou tříděna i tématicky: hospodářské časopisy, noviny a časopisy pro literaturu, společenské revue a vlastivědná periodika. Cenná je bibliografie a rejstřík časopisů jakož i osob.
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou projektu GAČR P410/10/1969.

Svazek 12.
Dějiny hudby na Moravě.

Autoři Jiří Sehnal a Jiří Vysloužil.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 2001.
311 s. a 115 foto, německý souhrn.
Cena: 340 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-7275-021-6
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou GAČR.

Svazek 11.
Literární Morava.

Autor Tomáš Kubíček s kolektivem.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 2002.
321 s. a 152 foto, německý souhrn.
Cena: 380 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-7275-038-0
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Vědecká knihovna.

Svazek 10.
Lidová kultura na Moravě.

Autor Josef Jančář s kolektivem.
Vydali Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Ústav lidové kultury ve Strážnici roku 2000.
373 s., 340 čb. a bar. foto, německý souhrn.
Cena: 320 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN-80-86156-31-1 (ÚLK)
ISBN 80-7275-005-4 (MVS)

Svazek 9.
Dějiny Moravy. Díl 4. Svobodný stát a okupace.

Autoři Josef Bartoš a Miloš Trapl.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 2004.
287 s. a 127 foto, německý souhrn.
Cena: 340 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-7275-044-5
Poznámka:
Tento svazek byl vydán za přispění řešitelů výzkumného záměru MŠMT Historie a kultura Moravy.

Svazek 8.
Dějiny Moravy. Díl 3/2. Morava na cestě k občanské společnosti.

Autoři Jiří Malíř a Milan Řepa.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Historický ústav Akademie věd ČR v roce 2018.
335 s. 128 obr., německý a anglický souhrn.
ISBN 978-80-7275-105-1
Cena 490 Kč. Distribuuje síť prodejen Academia a Kosmas.
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou projektu GAČR P410-12-1934 Morava na cestě k občanské společnosti: syntéza dějin země 1740-1918.

Svazek 7.
Dějiny Moravy. Díl 3/1.Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918.

Autor Jan Janák.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1999.
321 s. a 99 foto, německý souhrn.
Cena: 280 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-89-2

Poznámka:
Tento svazek byl vydán za podpory následujících jednotlivců: Anna Blažíčková, Brno, Klement Bouška, Brno, Jiří Bublan, Třebíč, Milena Dvořáková, Brno, Jitka Kopalová, Silůvky, Jaroslav Kopečný, Znojmo, František Kříček, Nedvědice, Bohumil Říčka, Sušice v Čechách, Milan Sládek, Kopřivnice, Jiřina Šťastová, Vídeň u Velkého Meziříčí, Leoš Tichý, Dolní Dunajovice, Ivan Tůma, Šlapanice, Dana a Roman Vaclovi, Brno, Josef Volejník, Brno, Josefa Zobaníková, Přerov, Andrej Sýkora, Žilina.

Svazek 6.
Dějiny Moravy. Morava reformace, renesance a baroka, díl 2.

Autor Josef Válka.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1995.
275 s., 102 čb. a 25 bar. foto, plány, tabulky a mapy, německý souhrn.
Cena: 280 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-62-0
Poznámka:
Tento svazek byl vydán za podpory 52 institucí, organizací a jednotlivců uvedených v tiráži.

Svazek 5.
Dějiny Moravy, Středověká Morava, díl 1.

Autor Josef Válka.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1991, dotisk 1992.
231 s., 85 čb. a 9 bar. obr., plánků a map, německý souhrn.
Cena 320 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-17-5

Charakteristika:
Jde o první díl moderního zpracování dějin Moravy (po 80. letech), a to na základě nejnovějších výzkumů historických, archivních a archeologických. Tento díl zaujímá období od připojení naší země k českému knížectví roku 1019 až po nástup Habsburků na český trůn roku 1526. Informativně je vlastnímu textu předložena kapitola o pravěku a době staroslovanské i když těmto obdobím budou věnovány zvláštní díly (Pravěké dějiny Moravy, Morava na úsvitě dějin). Zpracování je koncipováno tak, že ústředním tématem jsou události na území naší země a nikoliv – jak tomu bývalo v dílech vydávaných v ústředních institucích – události v Čechách, kdy dějinám moravské části státu byl přikládán jen okrajový význam. Dílo se snaží v české historiografii odstranit onen stav, který kritizoval již v 17. století v politické sféře moravský zemský hejtman Karel starší ze Žerotína slovy: „…aby Morava nebyla jen ocasem království, jímž se zadní kouty vymítají…“
Poznámka:
Tento svazek (i dotisk) byl vydán za podpory institucí, organizací a jednotlivců uvedených v tiráži.

Svazek 4.
Morava na úsvitě dějin.

Autor Zdeněk Měřínský.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1993.
655 s.,188 čb. obr. a plánů, 40 bar. foto, německý souhrn.
Cena 420 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 978-80-7275-088-7

Charakteristika:
Monumentální dílo nemající dosud obdobu v naší odborné literatuře, shrnující veškeré výsledky dosavadního bádání historického a archeologického o slovanském osídlení Moravy. Po exkurzu o předslovanském osídlení země následují kapitoly zevrubně pojednávající o hmotné kultuře moravských Slovanů, ale i jejich politickém, ideovém a duchovním vývoji, o umění na Moravě té doby, architektuře, hospodářství a obchodu. Dílo končí pádem Velké Moravy v letech 894-906/907.
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou projektu GAČR 404/09/0840 Morava v raném středověku.

Svazek 3.
Pravěké dějiny Moravy.

Autor Vladimír Podborský s kolektivem.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1993.
543 s., 320 čb. foto a kreseb, 67 bar. foto, německý souhrn.
Cena 350 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-45-0

Charakteristika:
Jedinečné dílo poprvé po 91 letech vracející se k tématu nejstarších dějin území dnešní Moravy. Kolektiv předních odborníků shrnuje nejnovější výsledky archeologického bádání, ale i přehodnocuje dosavadní názory na tuto problematiku. Kniha začíná moravským paleolitem (1 mil. let), pokračuje nástupem zemědělské civilizace, dobou kovovou, keltskou okupaci, vlivem římského impéria až po dobu stěhování národů a průchod germánských Langobardů v 5. století n. l. Cenná je aktuálně vypracovaná chronologie pravěku a připojená bibliografie.
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou GAČR a Českého literárního fondu.

Svazek 2.
Živá příroda.

Autoři Václav Novák, Karel Hudec s kolektivem.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně za podpory okresů Břeclav, Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov a Zlín, jakož Ivana Tůmy ze Šlapanic roku 1997. 335 s., 92 čb. foto, plánů a tabulek, 6 s. barevných příloh, německý souhrn.
Cena: 230 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-69-8

Poznámka:
Tento svazek byl vydán za podpory okresů Břeclav, Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín a Ivana Tůmy ze Šlapanic.

Svazek 1.
Neživá příroda.

Autoři Jaromír Demek, Václav Novák s kolektivem.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1992.
242 s., 113 čb. foto, plánů, map a schemat, 14 bar. foto, německý souhrn.
Cena: 130 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-30-2

Charakteristika díla: Horopis, geologické a geomorfologické poměry, vývoj života v geologické minulosti, mineralogie a ložiska nerostných surovin, klimatické a hydrologické poměry, chráněné objekty neživé přírody, mapy Moravy a jejich seznam, literatura.

Poznámka:
Tento svazek byl vydán za podpory okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava-město, Prostějov, Šumperk, Třebíč, Vyškov, Zlín a Klubu poslanců HSD-SMS I, FS ČSFR, VI. volební období, předseda Zdeněk Vysloužil.