Prameny k dějinám a kultuře Moravy

Sv. 11.
Vladimír Nekuda, Jihozápadní Morava. Vývoj osídlení na jihozápadní Moravě od pravěku do pozdního středověku – Die Entwicklung der Besiedlung in Südwestmähren von der Urzeit bis zum Spätmittelalter. S příspěvkem Sabine Felgenhauer-Schmiedt, Archäologische Ergebnisse zur mittelalterlichen Besiedlung im nördlichen Walviertel. (Hradiště v trati „Sand“, hrad Raabs – č. Rakous, zaniklá osada Hard).
Vydali MVS v Brně a Stadtgemeinde Raabs an der Thaya v roce 2006. 174 s., 146 foto, obr. a plánků, německý souhrn.
Cena: 150 Kč. Rozebráno
Charakteristika:
Práce moravského a rakouského autora shrnující výsledky archeologického bádání po obou stranách moravsko-hornorakouské hranice (Waldviertel) a jeho význam pro poznání vývoje osídlení tohoto území.

Sv. 10.
Jiří Sehnal, Barokní varhanářství na Moravě. Díl 2. Varhany – Die barocke Orgelbau in Mähren. 2. Teil – Die Orgeln.
Vydali MVS v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2004, 293 s., 192 čb. a 73 bar. foto, formát 205×265 mm, rejstříky, německý souhrn.
Cena: 400 Kč. Rozebráno
Charakteristika:
Druhá část díla předního znalce varhan a varhanní hudby Moravy, věnovaná varhanním nástrojům. Kniha obsahuje přehled vývoje varhanářství na Moravě v letech 1600 až 1850. Podrobně se věnuje 228 varhanám vybudovaným v těch letech na Moravě, jejich stavbě, složení, zvuku, umístění i výzdobě.

Sv. 9.
Jiří Sehnal, Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři – Die barocke Orgelbau in Mähren. 1 Teil – Die Orgelbauer.
Vydali MVS v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2003, 171 s., 54 obr. a foto, formát 205×265 mm, německý souhrn.
Cena: 300 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
Charakteristika:
Přední znalec hudební kultury barokní Moravy předkládá naší veřejnosti dílo o stavbě varhan a varhanářích na Moravě od konce třicetileté války do poloviny 19. století. První část si všímá životních a pracovních podmínek varhanářů, jejich sociálního postavení, národnostního původu a spolupráce s výtvarníky. Součástí knihy je lexikon životních údajů o 369 varhanářích činných na Moravě, se seznamem jejich díla. Druhá část bude věnována samotným varhanním nástrojům.

Sv. 8.
Rostislav Nekuda, Zemědělská usedlost ve středověké vesnici na Moravě.
Vydala MVS v Brně s podporou města Brna v roce 2002, 162 s., 129 obr. a foto, formát B5, německý souhrn.
Cena: 190 Kč. Rozebráno
Charakteristika:
Monografie předkládá dějiny vesnického domu na Moravě v širokých evropských souvislostech, především na příkladu jedinečných objevů učiněných archeologickým výzkumem zaniklých středověkých vesnic Mstěnic na Hrotovicku a Pfaffenschlagu na Slavonicku. Ilustracemi bohatě vybavená publikace nás seznamuje s funkcemi jednotlivých částí usedlosti, rekonstruuje původní její vzhled, zamýšlí se nad hospodařením obyvatel, rozložením plužiny kolem sídlišť a na podkladě archeologických nálezů řeší otázku vybavení usedlosti.

Sv. 7.
Vladimír Nekuda, Mstěnice 3. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Raně středověké sídliště.
Vydali MZM v Brně, MVS v Brně v roce 2000. 388 s., 341 foto, plánů, tab., obr., formát A4, německý souhrn.
Cena: 170 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
Charakteristika:
Výsledky dlouholetého archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Mstěnice u Hrotovic na Třebíčsku. V knize jsou publikovány sídlištní i hospodářské objekty a nálezy z 10. až poloviny 13. století, jakož i nálezy neolitické. Významnou součástí sídliště byla tzv. lochy – podzemní chodby.
Poznámka:
Vyšlo s podporou Grantové agentury České republiky.

Sv. 6.
Jan Trojan, Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17. – 19. století. Jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury.
Vydala MVS v Brně v roce 2000, 671 s., formát B5.
Cena: 300 Kč. Rozebráno.
Charakteristika:
Jedinečná monografie přinášející údaje o téměř čtyřech a půl tisících učitelích v téměř čtyř tisících školách Moravy a Slezska. Vedle toho poskytuje podrobné informace o organizaci školství, vzdělávání učitelů, jejich povinnostech vůči církvi a kostelu, platy peněžní a naturální, kantoři v obraze beletrie a divadla atd. Poznámka:
Vyšlo s podporou Grantové agentury České republiky

Sv. 5.
Rostislav Nekuda – Vladimír Nekuda, Mstěnice 2. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Dům a dvůr ve středověké vesnici. Autor exkursu: Jiří Lukáš.
Vydali MZM v Brně, MVS v Brně a Nadace Skanzen středověké vesnice Mstěnice v roce 1997. 132 s., 153 foto, plánů, tab., obr., formát A4, anglický a německý souhrn.
Cena: 170 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
Charakteristika:
Výsledky dlouholetého archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Mstěnice u Hrotovic na Třebíčsku. V knize jsou publikovány hospodářské usedlosti vesničanů, panský dvůr a množství archeologických nálezů venkovské hmotné kultury.

Sv. 4.
Josef Unger, Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě.
Vydali MVS v Brně a Ústav archeologické památkové péče v Brně v roce 1994. 80 s., 46 foto, obr. a plánků, německý souhrn.
Cena: 50 Kč. Rozebráno
Charakteristika:
Jde o zveřejnění výsledků šestiletého archeologického výzkumu zaniklé vsi Koválov u Žabčic na okrese Břeclav. Součástí vsi bylo i návrší, na němž byl situován hrádek místního feudála. Autor publikuje doklady hmotné kultury (kachle kamen, nádoby, poklice, dlaždice s reliéfem, ostruhy, podkovy, zámek, hračka v podobě koníčka, mince – brakteáty, hrací kámen), ale i rekonstruuje podobu hrádku. Zvláštním exkurzem je pojednání o nálezech skleněných nádob, kostí a zbytků dřeva.

Sv. 3.
Michna Pavel – Pojsl Miloslav, Románský palác na Olomouckém hradě. Archeologie a památková obnova.
Vydáno u příležitosti 70. výročí vzniku ČSR (1918-1988)
Vydala MVS v Brně v roce 1988. 280 s., 106 čb. foto, plánků a kreseb, 5 bar. foto, ruský a německý souhrn.
IČO 80-85048-09-4
Cena: 45 Kč. Rozebráno
Charakteristika:
Jde o první monografické zpracování dlouholetého archeologického výzkumu a památkové obnovy nejvýznamnější románské architektury Moravy a jedné z předních románských památek střední Evropy. Populární formou se zde dočteme o dějinách, původním vzhledu a restaurování biskupského paláce na sídelním hradě moravských údělných knížat. Jedinečný je připojený podrobný přehled posloupnosti pražských, brněnských, olomouckých a znojemských Přemyslovců, olomouckých a pražských biskupů a význačných událostí na Moravě v 11. až počátku 13. století.

Sv. 2.
Pavel Koštuřík – Jaromír Kovárník – Zdeněk Měřínský – Martin Oliva, Pravěk Třebíčska.
Vydali MVS v Brně a Západomoravské muzeum v Třebíči v roce 1986. 280 s., 87 čb. obr. A 47 bar. foto, něm. souhrn.
Cela: 52 Kčs
Rozebráno.

Sv. 1.
Vladimír Nekuda, Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Autoři exkursu: ing. Josef Kyncl, CSc., ing. Karel Stránský, DrSc., ing. Ivo Vrba, CSc.
Vydala MVS v Brně v roce 1985. 268 s., 256 foto, plánů, tab., obr., něm. souhrn.
Cena: 160 Kčs. Rozebráno.
Charakteristika:
Výsledky dlouholetého archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Mstěnice u Hrotovic na Třebíčsku. V knize jsou publikovány památky po životě vesničanů, objasňován způsob jejich bydlení, hospodaření, ale také podoba místní tvrze, kde sídlil jejich feudální pán.