Výbor MVS

Volební období 2018 – 2022

desáté volební období MVS (33. volební období MS)

Valné shromáždění MVS dne 21.3 2018 zvolilo nový výbor a revizory. Na ustavující schůzi nový výbor zvolil tajným hlasováním své funkcionáře a posléze určil jejich agendu:

Předsednictvo výboru:

PhDr. Pavel Michna, CSc., předseda a redaktor VVM, archeolog, pracovník odboru archeologie Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Olomouci

Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., 1. místopředseda, redaktor VM NŘ, historik a bibliograf, em. ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

PhDr. Zdeněk Fišer, 2. místopředseda, historik, redaktor VKM, Moravské zemské muzeum v Brně

Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Ph.D., jednatel a zapisovatel, archivář a historik, vedoucí odd. správy a zpracování fondů Moravského zemského archivu v Brně

Člen užšího výboru:

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr., referent grantů, odb. asistent Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Členové výboru:

PhDr. Emil Kordiovský, archivář a historik, em. ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově

PaeDr. Ivo Martinec, CSc., referent přednášek, literární vědec, odb. asistent katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., referent grantů, historik, generální ředitel Moravského zemského muzea

Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., hudební historik, em. profesor Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D., archivář a historik, ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově

Jaroslav Šimandl, referent vlastivědných kroužků, předseda Kulturní a vlastivědné společnosti Podvalák Bošovice

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., historik, Ústav historických věd Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc., archeolog, Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

PhDr. Hana Dvořáková, etnografka, ředitelka Historického muzea Moravského zemského muzea v Brně a vedoucí Etnografického ústavu MZM

Ivana Vaverková, referent exkurzí a vycházek, administrativní pracovnice MVS v Brně

Revizní komise:

PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D., člen, archivář a historik, Moravský zemský archiv v Brně

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., předseda, hudební historik, Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity