Výbor MVS

Volební období 2022- 2026

jedenácté volební období MVS (34. volební období MS)

Valné shromáždění MVS dne 24. 10. 2022 zvolilo nový výbor a členy kontrolní komise. Na ustavující schůzi nový výbor zvolil tajným hlasováním své funkcionáře a posléze určil jejich agendu:

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně na roky 2022 až 2026

 

 1. PhDr. Vladimír Březina, PhD., historik raného novověku, zástupce ředitele Muzea Brněnska – jednatel společnosti
 2. ⌗PhDr. Hana Dvořáková, kurátorka a vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea – místopředseda společnosti
 3. ⌗ Bc. Petr Eckl, historik, kurátor historických sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě
 4. PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr., historik, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – hospodář společnosti
 5. ⌗ PhDr. Emil Kordiovský, historik, archivář, emeritní ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově
 6. ⌗ PhDr. Hana Krutílková, Ph.D., historička, pracovnice Moravského zemského muzea
 7. ⌗ PaedDr. Ivo Martinec, CSc., literární vědec, učitel
 8. ⌗ PhDr. Pavel Michna, archeolog, Národní památkový ústav, územní pracoviště Olomouc – předseda společnosti
 9. ⌗ PhDr. Jiří Mitáček, Ph.D., historik, generální ředitel Moravského zemského muzea v Brně
 10. ⌗ PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., historik, Vlastivědné muzeum v Olomouci, náměstek pro odbornou činnost
 11. ⌗PhDr.  David Sobek, historik, archivář, Státní okresní archiv Kroměříž
 12. ⌗ PhDr. Miroslav Svoboda, Ph.D., historik, ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově
 13. ⌗ PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., historik, emeritní profesor Slezské univerzity v Opavě
 14. ⌗ PhDr. Josef Unger, CSc., antropolog, emeritní profesor Masarykovy univerzity v Brně
 15. PhDr.  Ludvík Vaverka, kastelán zámku Rosice – místopředseda společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní komise

⌗       Doc. PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D., historik raného novověku, pracovník Historického ústavu AV ČR a Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

⌗      Doc. Mgr. Vladimír Maňas, P.D., historik raného novověku, muzikolog, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

⌗       Jaroslav Šimandl, vlastivědný pracovník, vedoucí Muzea na faře v Bošovicích