MVS Brno

Usnesení

 

členské schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s.

ze dne 24. října 2022 spojené s volbou výboru na 11. volební období

(34. volební období MS), tj. léta 2022-2026.

 

Volební období 2022 – 2026

I. Členové výboru a kontrolní komise

 1. ⌗ Vladimír Březina, PhD., historik raného novověku, zástupce ředitele Muzea Brněnska
 2. ⌗ Hana Dvořáková, kurátorka a vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
 3. ⌗ Bc. Petr Eckl, historik, kurátor historických sbírek Jihomoravského muzea ve Znojm
 4. ⌗ Bronislav Chocholáč, Dr., historik, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 5. ⌗ Emil Kordiovský, historik, archivář, emeritní ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově
 6. ⌗ Hana Krutílková, Ph.D., historička, pracovnice Moravského zemského muzea
 7. ⌗ Ivo Martinec, CSc., literární vědec, učitel
 8. ⌗ Pavel Michna, archeolog, Národní památkový ústav, územní pracoviště Olomouc
 9. ⌗ Jiří Mitáček, PhD., historik, generální ředitel Moravského zemského muzea v Brně
 10. ⌗ Zdeněk Orlita, PhD., historik, Vlastivědné muzeum v Olomouci, náměstek pro odbornou činnost
 11. ⌗ David Sobek, historik, archivář, Státní okresní archiv Kroměříž
 12. ⌗ Miroslav Svoboda, Ph.D., historik, ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově
 13. ⌗ PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., historik, emeritní profesor Slezské univerzity v Opavě
 14. ⌗ PhDr. Josef Unger, CSc., antropolog, emeritní profesor Masarykovy univerzity v Brně
 15. ⌗ Ludvík Vaverka, kastelán zámku Rosice

Kontrolní komise

⌗       Doc. PhDr. Tomáš Černušák, PhD., historik raného novověku, pracovník Historického ústavu AV ČR a Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

⌗       Mgr. Vladimír Maňas, PhD., historik raného novověku, muzikolog, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

⌗       Jaroslav Šimandl, vlastivědný pracovník, vedoucí Muzea na faře v Bošovicích

 

II.

Členská schůze schvaluje:

1.

Zprávu o činnosti za léta 2018-2021, tj. 40. až 43. rok trvání MVS a 130. až 133. rok trvání Musejního spolku v Brně.

2.

Zprávu revizní za léta 2018-2021, tj. 40. až 43. rok trvání MVS a 130. až 133. rok trvání Musejního spolku v Brně.

3.

Nové stanovy Muzejní a vlastivědné společnost v Brně, z.s.

4.

Změnu periodicity Vlastivědného věstníku moravského ze čtyř čísel na dvě dvojčísla ročně, a to od roku 2021. Důvodem je nezbytnost finančních úspor.

 

III.

Členská schůze ruší:

v souladu se čl. 7, lit. j) Stanov pobočný spolek (sekci) Moravský archeologický klub a děkuje prof. J. Ungerovi za dosavadní vedení sekce.

 

IV.

Členská schůze ukládá nově zvolenému výboru

v oblasti provozní:

1.

Podle potřeby aktualizovat internetové stránky MVS.

 

v oblasti organizace vlastivědné práce:

2.

Pokračovat v organizování, popularizaci a podpoře studia vlastivědy Moravy a hodnot, kterými tato země přispěla k národní a evropské kultuře, a v činnosti navazovat na vlastenecké tradice Musejního spolku v Brně.

3.

Udržovat tradici praktické spolupráce s vlastivědnými kroužky a dalšími náplní činnosti blízkými organizacemi, zejména Moravským zemským archivem v Brně a Moravským zemským muzeem v Brně.

4.

Pořádat naučné přednášky, vycházky a exkurze doma i v zahraničí.

 

v oblasti publikační:

5.

Pokračovat ve vydávání edice Vlastivěda moravská.

6.

Rozšiřovat autorský a organizační servis pro města a obce, jakož i organizace, které mají v úmyslu vydávat vlastivědné publikace, a tyto zveřejňovat v edici Vlastivědná knihovna moravská.

7.

Pokračovat ve vydávání periodika Vlastivědný věstník moravský.

8.

Pokračovat ve vydávání publikací v zavedených edičních řadách, případně i mimo edice, a dalších publikací vztahujících se k vlastivědě Moravy.

 

D a l š í:

Úprava výše členských příspěvků.

Usnesením byla schválena roční výše členských příspěvků, a to: 200 – senioři, studenti a nezaměstnaní; 300 Kč – ostatní fysické osoby; 500 Kč – právnické osoby, a to s platností od 1. ledna 2019.

 

 

Usnesení bylo schváleno členskou schůzí, a to všemi hlasy.

Zapsal předseda návrhové komise PhDr. František Vícha.