Program

EXKURZE – VŠEOBECNÉ podmínky účasti na exkurzích MVS

Účastníci exkurzí a základní informace

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. (dále jen MVS) organizuje pro své členy, jejich rodinné příslušníky i další zájemce o historii, poznávání a vlastivědu v souladu s § 3, odst. a) Stanov MVS kromě přednášek i odborné exkurze v ČR i v zahraničí, částečně prostřednictvím pověřené cestovní agentury.

Exkurze se uskuteční za předpokladu, že se přihlásí nejméně 30 účastníků. Pokud do 15 dnů před termínem exkurze bude přihlášen menší počet, nebude exkurze uskutečněna a přihlášeným budou vráceny zaplacené částky v plné výši.

Bližší informace o exkurzích lze kromě tištěného „Programu“ nalézt i na webových stránkách www.mvs-brno.cz

Místo odjezdu

Odjezdy autobusů jsou vždy od Janáčkova divadla, Rooseveltova ulice, Brno, pokud není uvedené jiné místo odjezdu přímo u příslušné exkurze.

Cena exkurze

V ceně všech exkurzí v ČR i do zahraničí je zahrnuta cena za dopravu a činnost lektora. Vstupné ani další náklady (pojištění, ubytování, místní doprava) není obsaženo v ceně. Ubytování u vícedenních exkurzí účastníkům zajišťuje cestovní agentura, ubytování tedy není v ceně exkurze.

Cena pro děti do 15 let je stejná jako pro členy MVS.

MVS si vyhrazuje právo upravit cenu exkurze, pokud by došlo k výraznějším změnám cen služeb v oblasti cestovního ruchu. Pokud by se cena zvýšila o více než 10 %, bude informovat účastníky o této skutečnosti a umožní jim odhlášení bez stornovacího poplatku.

Pokud některá z částek spadá do režimu DPH, uvedené ceny či poplatky jsou v tom případě včetně DPH.

Pojištění

Prosíme účastníky exkurzí do zahraničí, aby při přihlašování sdělili, zda mají zájem o sjednání cestovního připojištění. Týká se to i vícedenních tuzemských exkurzí, v jejíchž programu je výjezd na jeden nebo více dní do sousedního státu.

Nesdělí-li účastník exkurze při přihlašování požadavek na cestovní připojištění, nebude mu sjednáno.

Stornovací poplatky

Zrušení účasti na exkurzi je nutno provést osobně v úředních hodinách pro exkurze, telefonicky, e-mailem nebo písemně (rozhodující je datum doručení).

Pokud je přihláška zrušena v období 30 až 15 dnů před datem exkurze, činí storno 50 % z ceny exkurze a náklady vynaložené na rezervaci ubytování, jízdenek apod.

Dojde-li k odvolání přihlášky v kratší době než 15 dnů před termínem exkurze, činí stornovací poplatek 90 % z ceny exkurze, v době tří dnů a kratší 100 % z ceny exkurze. Výše stornopoplatků u ubytování u vícedenních exkurzí bude uplatněna ve výši vyúčtované ubytovacím zařízením.

Pokud se účastník k odjezdu ve stanovenou dobu nedostaví, nemá platné cestovní doklady nebo nesplňuje některé z event. mimořádných epidemiologických opatření, nemůže uplatňovat nárok na vrácení zaplacené částky.

MVS může z vážných důvodů změnit lektora a provést dílčí úpravy programu exkurze, pokud by to bylo nezbytné z důvodů technických, bezpečnostních, dopravních i jiných, které MVS nemůže ovlivnit.

Vstupné u jednotlivých exkurzí je uváděno v přibližné výši, protože ta se meziročně může změnit.

Přihlášky a platby

Přihlášky je možné podávat buďto osobně nebo elektronicky.

Osobní přihlášky na exkurze se přijímají v úředních dnech v době 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. v kanceláři MVS, Brno, Solniční 12, 602 00 Brno,  tel. 777 630 010

Při podání přihlášky je nutno zaplatit zálohu ve výši 50 % z ceny exkurze (nebo dle dohody).

Elektronické přihlášky lze podávat prostřednictvím webových stránek www.mvs-brno.cz

Abychom odstranili event. delší čekání při osobním vyřizování přihlášek a usnadnili kontakt s MVS i mimobrněnským zájemcům, je možno zasílat přihlášky elektronicky prostřednictvím webových stránek MVS. Po e-mailovém potvrzení přijetí této přihlášky je nutná úhrada zálohy nejméně 50 % ceny (nebo dle dohody) exkurze bezhotovostním převodem na účet MVS, u ubytování u vícedenních exkurzí na určený účet cestovní agentury.

CELOU ČÁSTKU JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI 21 DNŮ PŘED ODJEZDEM.

Bankovní spojení

Bezhotovostní platby ceny exkurze

Číslo účtuVariabilní symbolZpráva pro příjemce
1341681339/0800Číslo exkurzeJméno a příjmení plátce + telefon

Bezhotovostní platby za ubytování k exkurzím

Číslo účtuVariabilní symbolZpráva pro příjemce
2756427011 / 3030 Číslo exkurzeJméno a příjmení plátce + telefon

Veškerou poštu týkající se exkurzí označujte heslem „exkurze“. Na poštovních poukázkách a na příkazech k úhradě v oddíle „Zpráva pro příjemce“ uvádějte vždy Vaše základní osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo). Při bezhotovostní úhradě použijte jako variabilní symbol číslo exkurze, kterou objednáváte a platíte!!!

V e-mailové korespondenci uvádějte, prosím, číslo exkurze, které se daná zpráva týká, případně připojte svůj telefon. Usnadníte tím odpověď na Vaši zprávu.

 

Prohlášení

Podpisem přihlášky – případně zaplacením zálohy – účastník exkurze prohlašuje, že je s těmito podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

Podpisem přihlášky na exkurzi či jinou akci MVS uděluje účastník exkurze MVS souhlas se shromažďováním, zpracováváním a ukládáním osobních údajů, a to výhradně pro potřeby činnosti MVS. Osobní data budou ukládána na dobu nezbytně nutnou v souladu s dalšími právními normami, např. zákonem o účetnictví apod. MVS se zavazuje neposkytovat žádné osobní údaje třetím stranám.

Budeme rádi, když na přednášky, vycházky a exkurze MVS upozorníte své známé. Pro školy i jiné kolektivy může MVS připravit a uspořádat vlastivědné exkurze podle speciálního přání. Objednávky nutno zaslat MVS nejméně 30 dnů před žádaným termínem.

Kontakty

Telefonní číslo:                    777 630 010

E-mail:                                  info@mvs-brno.cz

exkurze@mvs-brno.cz

Webové stránky:                  http://mvs-brno.cz