Valná hromada

Usnesení

valného shromáždění Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s.,
ze dne 21. března 2018 spojené s volbou výboru na 10. volební období
(33. volební období MS) 2018-2022.

I.
Valné shromáždění zvolilo členy výboru a kontrolní komisi.

II.
Valné shromáždění schvaluje:
1.
Zprávu o činnosti za léta 2014-2018, tj. 35. až 38. rok trvání MVS a 126. až 129. rok trvání Musejního spolku v Brně.
2.
Zprávu revizní.

III.
Valné shromáždění ukládá nově zvolenému výboru
v oblasti provozní:
1.
Podle potřeby aktualizovat internetové stránky MVS.

v oblasti organizace vlastivědné práce:.
2.
Pokračovat v organizování, popularizaci a podpoře studia vlastivědy Moravy a hodnot, kterými tato země přispěla k národní a evropské kultuře, a v činnosti navazovat na vlastenecké tradice Musejního spolku v Brně.
3.
Udržovat tradici praktické spolupráce s vlastivědnými kroužky a dalšími náplní činnosti blízkými organizacemi, zejména Moravským zemským archivem v Brně a Moravským zemským muzeem.
4.
Pořádat naučné přednášky, vycházky a exkurze doma i v zahraničí.

v oblasti publikační:
5.
Pokračovat ve vydávání edice Vlastivěda moravská.
6.
Rozšiřovat autorský a organizační servis pro města a obce, jakož i organizace, které mají v úmyslu vydávat vlastivědné publikace, a tyto zveřejňovat v edici Vlastivědná knihovna moravská.
7.
Pokračovat ve vydávání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský.
8.
Pokračovat ve vydávání publikací v zavedených edičních řadách, případně i mimo edice, a dalších publikací vztahujících se k vlastivědě Moravy.
9.
VS konstatuje, že byl splněn úkol uložený výboru MVS minulým VS, tj kandidovat do výboru ženy.

Další:
10.
Ve schváleném programu valného shromáždění nebyl uveden bod, který vyšel jako návrh z pléna členstva až při diskusi o usnesení:
Úprava výše členských příspěvků.
Usnesením byla výše členských příspěvků nově stanovena: 150 Kč – senioři, studenti, nezaměstnaní, 250 Kč – ostatní fyzické osoby, 500 Kč právnické osoby, a to s platností od 1. ledna 2019.

Usnesení bylo schváleno valným shromážděním, a to všemi hlasy.
Zapsal předseda návrhové komise dr. Pavel Michna.