1993

Ročník 1993

Číslo: 1
Články – Abhandlungen:

Bálek Miroslav – Unger Josef, Vojenský tábor z dob husitských válek u Šumic (okr. Znojmo) – Militärlager aus der Zeit der Hussitkriege bei Šumice (Bez. Znaim)

Matějová Judita, O dopisech Coluccia Salutatiho

Joštovi Lucemburskému – Über die Briefe des Coluccio Salutati an Jodocus von Luxemburg

Mlčák Leoš, K činnosti lotrinských zvonařů Caspara Delsona a Simona Michelina a jejich následovníků na střední a východní Moravě – Zu Tätigkeit der lothringischen Glockengießer Caspar Delson und Simon Michelin und ihrer Nachfolger in Mittel- und Ostmähren

Pecka Jaroslav, Národní obec fašistická a její ozbrojené složky v Zemi moravskoslezské (1926-1938) – Die Nationale faschistische Gemeinde (NOF) und ihre bewaffneten Bestandteile in Mährisch-schlesischen Land (1926-1938)

Peduzzi Lubomír, Václav Petruzzi, stavitel Kouniců – Wenzel Petruzzi, Baumeister der Adelsfamilie Kounic

Zlámal Bohumil, Kapitoly ze života olomouckého arcibiskupa Dr. Theodora Kohna – neúspěšného mecenáše české univerzity na Moravě (1. část). Ke stému výročí jeho konsekrace 1883-1983

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Březina Aleš, Česká hudba 20. století v zahraničních archivech

Nečas Ctibor, Tomáš G. Masaryk a Vysočina /Korespondence mezi TGM a ing. J. Janáčkem v Krucemburku, dnes Křížová./

Hanzal Jiří, Kdo byl Josef Viktor Widmann. K 150. výročí slavného moravského rodáka

Müller Karel, Nejstarší pečeť města Přerova z roku 1489 – Das älteste Siegel der Stadt Přerov (Prerau) aus dem Jahre 1489

Pinkava Jaroslav, Proslulý Moravan Ferdinand Čech /misionář/

Muzejnictví – Museumswesen:

Bistřický Jan, Kolokvium Mezinárodní komise pro diplomatiku v Olomouci

Čapka František, Národnostní problémy v historii měst / konference/

Fišer Zdeněk, Týden italské kultury v Kroměříži

Měchurová Zdeňka, XI. setkání členů severomoravské pobočky ČAS v Kopřivnici

Měřínský Zdeněk, Barokní Hoffmann /výstava/

Měřínský Zdeněk, XXIV. celoštátna konferencia archeológie stredoveku v Čingove

Zprávy – Nachrichten:

Pospěch Pavel, The World Monuments Fund na Olomoucku

Skutil Jan, „Jan Zahradníček 1905-1960 – básník bolesti a naděje“ /výstava/

Skutil Jan, XIX. konference vlastivědných kroužků v Modřicích

Skutil Jan, Rakouský pohled na Moravu v 9. století v pojetí H. Wolframa

Skutil Jan, Jednání o B. Němcové: Prameny díla, dílo pramenem /konference/

Smutný Bohumír, XXII. mikulovské sympozium

Unger Josef, Brněnská konference „Archeologické výzkumy na moravských a slezských hradech“

Diskuse – Diskusion:

Burian Václav, Medaile chrámu sv. Mořice v Olomouci k 500. výročí jeho konsekrace, nebo požáru města?

Hlobil Ivo, Poznámka k monografii: Jan Skutil, Jan Dubravius. Biskup, státník, ekonom a literát. Kroměříž 1992, 64 s.

Hoffmannová Jaroslava, K „neznámé“ korespondenci Františka Palackého /k článku J. Pernese, VVM, 44, 1992, s. 65-68/

Jenerál Emil, Moravské Budějovice v novém Historické místopisu

Skutil Jan, Odpověď p. docentu dr. I. Hlobilovi, CSc.

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

Andrejs J., Tři cesty k smrti. Zánik skupiny Zinc – Auský S. A., Vojska generála Vlasova v Čechách – Baťa T. J., Švec pro celý svět – Comeniusforschungstelle im Institut für Padagogik der Ruhr-Universität Bochum – Fišer Z., Kapitoly z dějin Chropyně I-II – Hanáček J., Nobilitovaní brněnští kanovníci od vzniku biskupství roku 1777 – Hitz H., Johann Georg Grasel – Räuber ohne Grenzen – Jakubec I., Vývoj československých a německých drah 1929-1937 – Knoz T., Poddaný v právních normativních pramenech předbělohorské Moravy – Kotík V. – Hynek M., Josef Klvaňa – Mezník J., Šlechtické, církevní a panovnické majetky na Žďársku v letech 1375-1525 – Nováková M.- Dvonč L., Bibliografie české a slovenské onomastiky 1989-1990 – Ostrava. Sborník, 16 – Placák B., Partyzáni bez legend – Pokorný P. R., Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky – Polná 1242-1992 – Skutil Jan, Místa na Moravě, spjatá se životem a dílem J. A. Komenského – Staněk T., Odsun Němců z Československa 1945-1947 – Šidlovský E. G., Svět liturgie – Šípek Z., Dějiny Skalice u Znojma – Šolc J., Operace Anthropoid – Tradice gymnázia III /Brno, tř. kpt. Jaroše/ – Turek A., K historii školství a vzdělávání ve Fulneku v 16. a 17. století – Turek A., Nová fakta o první choti Jana Amose Komenského – Weltzel A.–Heiduk F., Geschichte des edlen und freiherrlichen Geschlechts von Eichendorff – Z dějin hutnictví 19 – Zemek M. a kol., Nivnice, rodiště Jana Amose Komenského – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 266, 1991.

Číslo: 2
Články:

Bistřický Jan, Zakládací listiny kláštera Hradiska u Olomouce a počátky české panovnické listiny. Václavovi Burianovi k sedmdesátým narozeninám – Die Gründungsurkunden des Klosters Hradisch bei Olmütz und die Anfänge der böhmischen Herrscherurkunde

Klíma Bohuslav, Archeologický výzkum Znojemského hradu – Die archäologische Erforschung der Znaimer Burg

Lapáček Jiří, Přerov, Karel starší ze Žerotína a škola ve švýcarském Svatém Havlu – Přerov, Karl der Ältere von Žerotín und die Schule in Sankt Gallen

Skutil Jan, Balbínova Bohemia docta o literární Moravě – Bohuslav Balbíns Bohemia docta zu der Literaturgeschichte in Mähren

Smutný Bohumír, Stavba místní dráhy Kostelec – Slavonice na jihozápadní Moravě v letech 1897 až 1902. K 90. výročí zahájení provozu na úseku Telč – Slavonice a Slavonice – Waidhofen – Bau der Lokalbahn Kostelec – Slavonice in Südwestmähren in den Jahren 1897 bis 1902. Zum 90. Jahrestag der Verkehrseröffnung im Abschnitt Telč – Slavonice und Slavonice – Waidhofen a. d. Th.

Stibor Jan, Příspěvek k poznání života a působení Bartoloměje Paprockého na Moravě. Ke 400. výročí vydání Zrcadla slavného Margkrabství Moravského – Beitrag zur Erkenntnis vom Leben und Wirkung des Bartolomiej Paprocki in Mähren

Vysloužil Jiří, Artistický ředitel Otto Kitzler – zapomenutá kapitola z hudebních dějin Brna – Der Kunstdirektor Otto Kitzler – ein vergessenes Kapitel aus der Brünner Musikgeschichte

Zlámal Bohumil, Kapitoly ze života olomouckého arcibiskupa dr. Theodora Kohna – neúspěšného mecenáše české univerzity na Moravě. II. část. Ke stému výročí jeho konsekrace – 1893-1993 – Einige Kapitel aus dem Leben des Olmützer Erzbischofs Dr. Theodor Kohn – eines erfolglosen Mäzens des tschechischen Universität in Mähren

Drobnosti:

Jenerál Emil, Výslech u hrdelního soudu v Moravských Budějovicích roku 1666

Musil František, Několik poznámek k lokalizaci moravských Újezdů (s tvrzí)

Sychra Adolf, Poznámka k článku o zvonaři Janu Benešovském

Zprávy:

Skutil Jan, Hodonínský seminář „TGM – filozof a pedagog“

Skutil Jan, Konference „Tradice a perspektivy české školy a pedagogiky v nadějích a krizích soudobého světa“

Smutný Bohumír, Kolokvium „Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu“

Diskuse:

Burian Václav, Olomouc očima staletí. Miloslav Pojsl – Vladimír Hyhlík, Olomouc očima staletí, Družstvo Jednota 1992

Jubilea:

Skutil Jan, K jubileu PhDr. Pavla Pešty

Skutil Jan, K osmdesátinám Josefa Kukulky

Smutný Bohumír, Životní jubileum PhDr. Marie Zaoralové

Recenze a zprávy o literatuře:

Apperdson H. M., A history of West – Bistřický J. – Spurný F. – Václavek L. – Zemek M., Moravské a slezské listiny liechtenštejnského archívu ve Vaduzu – Bok V., Polemické spisy Kryštofa Erharda proti moravským novokřtěncům – Čejka M. – Šlosar D. – Nechutová J., Gramatika česká Jana Blahoslava – Černý E., Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin – Deml J., Kronika městečka Tasova – Drama města (Uherský Brod) – Jilek H., Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde der Böhmischen Ländern von den Anfängen bis 1948 – Jordán F., 100 let muzejní práce na Vyškovsku – Komu sluší omluva. Češi a sudetští Němci – Kopičková B., Historické prameny ke studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti – Křesadlo K., Kapitoly z historie Jihlavy – Macek J., Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) – Mc Candlress, Equal before the Lens – Od Hradské cesty 1991-1992 – Ročenka Okresního archivu ve Znojmě 1990 – Rothe H., Das Slavenkloster in der Prager Neustadt bis zum Jahre 1419 – Sešity Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV 3, 1992 – Skrabanek R. L., Were Czechs – Slezsko v dějinách českého státu – Šťastný R., Tajemství jména Dalimil – Uhlíř J., Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969-1992 –Winkelbauer T., „Und sollen sich die Parteien gutlich miteinander vertragen“.

Číslo: 3
Články:

Bukovský Jan, Středověké nálezy v kostele sv. Trojice královopolského kartouzu v Brně – Die mittelalterliche Funde in der Dreifaltigkeitskirche der Königsfelder Kartause in Brünn

Jenerál Emil, Lapkové Jíra a Mikuláš Královcovi z Jaroměřic nad Rokytnou – Die Räuber Jíra und Mikuláš Královcovi aus Jaroměřice nad Rokytnou

Král Adolf Bunny, Neznámý mistr doubravnického oltáře – Die unbekannte Meister der Altar in Doubravník bei Tišnov

Nečas Ctibor, „Kašlavá aféra“ – projev odporu brněnských učitelů proti nacistické okupaci – „Hustenaffäre – Wiederstandsäußerung der Brünner Lehrer gegen die nazistische Okkupation

Sehnal Jiří, Varhanář Jan David Sieber – Der Orgelbauer Jan David Sieber

Schulzová Alena, Olomoucká malířka Marta Rožánková-Drábková – Die olmützer Malerin Marta Rožánková-Drábková

Toman Josef, Diárium pobytu Josefa Dobrovského v Olomouci. K 240. výročí narození průkopníka českého osvícenství na Moravě – 17. 8. 1753 – Diarium des Aufenthaltes des Josef Dobrovský in Olmütz

Drobnosti:

Burian Václav, Znak olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity mons. Jana Graubnera

Michna Pavel, Památka moravského baroka ve Vestfálsku (SRN)

Štarha Ivan, Osud Mandy Šlapanské ze Zarušic. Jaroslavu Vlachovi k osmdesátinám

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Zmizelý svět brněnské vesnice

Zprávy:

Hašek Vladimír – Unger Josef, Archeogeofyzikální prospekce na Moravě. Zpráva za rok 1992

Jůza Jiří, Historická Olomouc IX

Květ Radan, Seminář „Vývoj osídlování Československa (hlavně Moravy)“ v Brně

Měchurová Zdeňka, 15. seminář industriální archeologie v Brně

Michna Pavel, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1992

Redakce, Anketa k územně správnímu uspořádání České republiky

Sehnal Jiří, 20. organologické setkání v Karlových Varech

Vlastivědné kroužky:

Skutil Jan, XX. konference vlastivědných kroužků ve Velkých Opatovicích

Skutil Jan, XXI. konference vlastivědných kroužků ve Vyškově

Jubilea – nekrolog:

Skutil Jan, K sedmdesátinám PhDr. Adolfa Bunny Krále, CSc. (S výběrovou bibliografií.)

Skutil Jan, JUDr. Vladimír Beránek osmdesátiletý

Vignatiová Jana, Za MVDr. Zdeňkem Kratochvílem, DrSc.

Recenze a zprávy o literatuře:

K. Benix, Der japanische Comenius – J. B. Čapek, Comenius – V. Čechura, Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku – J. Hanzal, Rekatolizace v Čechách – H. Fink, Auf den Spuren des Doppeladlers – M. Flodrová, Brněnské hřbitovy – I. Kamenec, Slovenský stát – A. Knies, Blanenské divadlo 1892-1992 – J. Kotík, Bítešské historky a pověsti z časů dávno minulých i letopočtů nedávných – J. Kubíček-J. Stránská, Josef Macůrek, 31.3.1901 – 20.4.1992 (osobní bibliografie) – K. Kuča, Památky Brna – J. Machačová – J. Matějček, Nástin vývoje textilní výroby v českých zemích v období 1781-1848 – Naším krajem. Vlastivědné čtení o jihozápadní Moravě – J. Pěnčík, Vzdálené světlo domova – I. Planá, Morava v literatuře 1991 – P. Sedláček, Páni z Medlova – Slezsko. Zeměpisný obraz československého Slezska – Slovník prvního československého odboje 1914-18 – Südmährisches Jahrbuch 1993 – M. Šenkyřík, Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách – A. Šimka, Vojtěch Cvek, poutník Vysočiny – I. Štarha, Nejstarší vesnické znaky na Moravě – Židovské město v Boskovicích v historických dokumentech a ve výtvarném umění.

Číslo: 4
Články:

Skutil Jan, Světová revoluce Tomáše Garrigua Masaryka. K 75. výročí vzniku československého státu – Die Weltrevolution (Světová revoluce) von Tomáš Garrigue Masaryk

Burian Václav, Neumannův obraz „Hold Slovanů sv. Cyrilu a Metoději“ na Velehradě

Kvapilová Iva – Knoz Tomáš, Tomáš Řehoř Volný (20. 12. 1793 – 3. 5. 1871) – Thomas Gregor Wolny. Der mährische Historiograf (20. 12. 1793 – 3. 5. 1871)

Trapl Miloš, Moravský exil polského premiéra Wincenty Witose – Das mährische Exil des polnischen Premierministers Wincenty Witos

Bednářová Věra, Jindřiška Wurmová (8. 2. 1863 – 19. 5. 1953)

Muzejnictví:

Skutil Jan, Moravské zemské muzeum k jubileu města Brna

Měřínský Zdeněk, Jak dále v archeologii středověku na Moravě a ve Slezsku?

Zprávy:

Skutil Jan, Sympozium „Brno – významné centrum řemesel, průmyslu a obchodu 1243-1993“

Skutil Jan, Tři české komeniologické příspěvky na nitranském sympoziu MEDACTA

Kouřil Pavel, XII. setkání členů pobočky České společnosti archeologické a Moravskoslezského klubu pro severní Moravu a Slezsko

Skutil Jan, Celostátní studentské kolokvium „Komenský redivivus“ v Krnově

Sehnal Jiří, 21. organologické setkání v Rakousku

Redakce, Ústav archeologické památkové péče v Brně

Babička Václav, Oznámení Státního ústředního archívu v Praze

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1992

Jubilea – vzpomínky:

Janák Jan, Šedesát let doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc.

Pinkava Jaroslav, Francis Dvornik – František Dvorník: historik a unionista. Ke stému výročí narození Moravana světového jména

Recenze a zprávy o literatuře:

G. Adriányi, Geschichte der Kirche Osteuropas in 20. Jahrhundert – D. Antošová, Kulturdenkmäler in Südmahren – P. Balcárek, Státoprávní dějiny Moravy – J. Bartošíková, Krevní kniha městečka Morkovic – N. Bergerová, Na křižovatce kultur. Historie čsl. židů – Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803 – A. Červinka, Dějiny zlínské farnosti a farnosti okolních – J. Čoupková – J. Čoupek, 850 let obce Břestek – Z. Fišer, Leopold Hansmann – F. Hoffmann, České město ve středověku – J. Klimeš, Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Blansko – J. Kober, Právnické jednoty na Moravě a ve Slezsku – J. Marek, O historismu a dějepisectví – Moravský Žižkov – Nástin dějin Těšínska – L. Peduzzi, Pavel Haas – J. Pospíšil, Nesmiřitelní. Hory Hostýnské – Procházka staletími. Sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Vladimír Wolfa – E. Seidl, Das Troppauer Land zwischen den fünf Südgrenzen Schlesiens – K. Schelle, Vývoj správy v předválečném Československu I. a II. část – Studie Muzea Kroměřížska ´91 – I. Štarha, Městský soud v Holešově – M. Trmač, Maršál J. L. Raduit de Souches a Znojemsko – M. Zemek – J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950 – Zlínsko od minulosti k současnosti 11, 1992 – R. Zuber, Lidová zbožnost a poutě na Moravě v 18. století.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 1992 – heimatkundliche Literatur im Jahre 1992