1994

Ročník 1994

Číslo: 1
Články – Abhandlungen:

Burian Václav, Podplukovník Emil Kaláb, historik bitvy u Slavkova – Oberstleutnant Emil Kaláb, Historiker der Schlacht bei Austerlitz

Eliáš O. Jan, Pozdně románský hrad ve Velkém Meziříčí – Spätromanische Burg in Velké Meziříčí

Hradil Miroslav, Moravský sochař Karel Korschan – Karl Korschan´s Plastiken

Michna Pavel, „Zlaté slunce Moravy“ – barokní monstrance olomouckého dómu – Goldene Sonne Mährens – eine Barockmonstranz aus Olmützer Dom

Šefčík Erich, Boje o zemské zřízení těšínské z konce 16. století – Streitigkeiten um die Teschener Landesordnung aus dem Ende des 16. Jahrhunderts

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Grolich Vratislav, Projekt železniční dráhy Vyškov – Blansko – Projekt der Eisenbahn zwischen Wischau und Blansko

Holub Antonín, Prof. MUDr. Edward Babák a PhDr. h.c. a Leoš Janáček

†Navrátil Vladislav, Zaniklá středověká osada Římov, kat. území Olšany, okr. Jihlava

Muzejnictví – Museumswesen:

Měchurová Zdeňka, Výstava Archeologie na Těšínsku v Ostravském muzeu

Rechlík Karel, Dům a znamení

Skutil Jan, Výstava Berta Suttnerová 1843-1914

Skutil Jan, Výstava skupiny Ra

Zprávy – Nachrichten:

Kouřil František, Velké Opatovice obětem „Bitvy národů“

Měřínský Zdeněk, XXV. mezinárodní konference středověké archeologie v Luhačovicích

Skutil Jan, Hodonínský seminář „Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie“

Skutil Jan, Hold Lulče tiskárně Jana Dubčanského ze Zdenína

Štěpán Josef – Štěpán Radim, Proměny kunštátského zámku

Vaculík Jaroslav, VII. Sjezd českých historiků v Praze

Diskuse – Diskusion:

Bartoš Josef, Několik vysvětlivek k novodobému historickému místopisu Moravy a Slezska

Jubilea – vzpomínky – Jubiläen – Nekrologe – Erinnerungen:

Válka Josef, Jaroslav Mezník pětašedesátník (s bibliografií)

Pospíšilová Jana, Pozdrav M. Ludvíkové

Skutil Jan, Památce architekta Viléma Hanka

Král Adolf B., K nedožitým devadesátinám prof. dr. Josefa Skutila

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

K. M. Brousek, Die Großindustrie Böhmens 1848-1918 – J. v. Eichendorff, Górnośląskie baśnie i podania – D. Gies Mc Guigan, Familie Habsburg 1273-1918 – I. Hlaváček, K organizaci státního správního systému Václava IV. – Jan Amos Komenský 1592-1670. Türen nach Europa – T. Knoz, K osudům moravských hradů, zámků a tvrzí v pobělohorských konfiskacích – Kozlov M. Švabinskému – A. Kratochvíl, …za ostnatými dráty a minovými poli… Vzpomínky a svědectví – J. Kukulka, Pod doškovými střechami. Vlčnov – V. Ledvinka, Feudální velkostatek a poddanská města v předbělohorských Čechách – F. Matějek, Morava za třicetileté války – J. Mikulec, Města a vesničtí poddaní v pobělohorské době – P. Pešta, Dr. Josef Kudela a československé legie – Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 1992 – J. Růžička, Desná u Litomyšle – J. Vaněk, Brněnští puškaři 1650-1900 – P. Vorel, Město jako sídlo feudální vrchnosti – F. Všetička, Komenský básník – Z Kralické tvrze XVIII, 1991-1992 – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 268.

Číslo: 2
Články – Abhandlungen:

Burian Václav, Nový cyrilometodějský řád v evropské faleristice. Stať je připomínkou 1100. výročí smrti Svatopluka, krále Velké Moravy – Der neue Cyrill- und Method-Orden in der europäischen Faleristik. Zum 1100 Todestag Svatopluk, König von Großmähren

Fišer Zdeněk, Pokrok v zemědělství na Kroměřížsku v letech 1850-1856 – Fortschritt der Landwirtschaft in der Umgebung von Kroměříž (Kremsier) in den Jahren 1850-1865

Hlobil Ivo, Gotický oltář P. Marie olomouckého dómu sv. Václava v Zrcadle Markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol (1593) – Ein gotisches Unsere-Liebe-Frau-Altar in St. Wenzelsdom zu Olmütz

Kohoutek Jiří, Výzkum středověkých hradů v oblasti Hostýnských vrchů – Erforschung der mittelalterlichen Burgen im Gebiet der Hostýner Berge

Szabó András, Moravsko-uherské vztahy ve druhé polovině 16. století – Mährisch-ungarische Beziehungen in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts

Štarha Ivan, Nedvědický hrdelní soud – Das Blutgericht in Nedvědice (Bezirk Žďár nad Sázavou)

Štěpán Václav, Unikátní technická památka – čerpadlo ze 17. století ve Zlatých Horách – Technisches Unikatdenkmal – Schöpfwerk aus dem 17. Jahrhundert in Zlaté Hory (früher Cukmantl)

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Černý Ervín, Smírčí kámen u Ježkovic (okr. Vyškov) – Der Schiedstein bei Ježkovice (Bez. Wischau)

Kopečný Petr-Vašek František, Mýty a skutečnosti a odhalení parašutistů na jihovýchodní Moravě

Musil František, K otázce existence středověkých opevnění v katastrálním území Malé Hradisko, okres Prostějov

Schulzová Alena, Olomoucký rodák grafik a malíř Rudolf Mather – Der in Olmütz gebürtige Graphiker und Maler Rudolf Mather

Střešinka Josef, Odkaz Mathese Zdráhala, správce litenčického panství

Zprávy – Nachrichten:

Anketa k územně správnímu dělení České republiky (F. Kouřil, předseda Historicko-vlastivědného kroužku ve Velkých Opatovicích, ing. Z. Tichý, předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko)

Bistřický Jan, VIII. Mezinárodní kongres pro diplomatiku v Innsbrucku

Redakce, Ozvěna z Německa a Morava v Evropě regionů?

Redakce, Vznikla Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění

Skutil Jan, Mezinárodní konference Poetika žánrů a směrů ve světle poetiky Romana Jakobsona

Smutný Bohumír, Třetí kolokvium Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu v Ostravě 9.-10. prosince 1993

Jubilea – Jubiläen:

Háza Zdeněk, Univerzitní profesor PhDr. Josef Válka, CSc., pětašedesátiletý

Nekuda Vladimír, Pozdrav jubilantům (dr. Pavel Michna a dr. Josef Unger, CSc.)

Skutil Jan, Doc. PhDr. Rudolfu Šrámkovi CSc. k šedesátinám

Vodička Jaroslav, In memoriam PhDr. Rostislav Vermouzek

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

M. Flodr, Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Komentář. Rejstříky – I. Hlobil-E. Petrů, Humanismus a raná renesance na Moravě – J. Holcman, O jízdě králů – K. Jiřík, Dějiny Ostravy – E. Kruppa, Das Vereinswesen der Prager Vorstadt Smichow 1850-1875 – I. Mrázek, Kamenná tvář Brna – M. Myška, Protoindustriální železářství v českých zemích – J. Pánek, Města v politickém systému předbělohorského českého státu – J. Pleskalová, Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku – Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. I. díl Humanitní vědy (Výbor) – K. Schelle, Vývoj správy na Moravě a ve Slezsku – J. Skutil, Řečkovice a Mokrá Hora. Z dějin městské části Brna – H. Ševčíková, Kulturní kalendář – Haná 1994 – V. Štěpán, Die Beziehungen zwischen den mährischen Markgrafen Jobst und Prokop und Herzog Wladislaw von Oppeln – S. Štěrba, Mudrosloví z Kunovic – H. Teufel, Neuere Literatur zur Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren – R. Pražák a kol., Dějiny Maďarska – V. Vaclík – V. Bláha – I. Charvátová, Boskovický betlém Jaroslava Koutného – Z dějin hutnictví 20.

Číslo: 3

Články – Abhandlungen:

Janák Jan, Počátky textilní velkovýroby na Moravsko-třebovsku a Boskovicku do 50. let 19. století – Die Anfänge der Textilgroßproduktion in der Region von Moravská Třebová (Mährisch Trübau) und Boskovice bis in die Fünfziger Jahre des 19. Jahrhundert

Menclová Dobroslava, Hrad Veveří. Z pozůstalosti autorky Moravských hradů na paměť jejich nedožitých devadesátin – Die Burg Veveří (Eichhorns bei Brünn). Aus dem Nachlaß von Dipl. Ing. Dobroslava Menclová

Nekuda Rostislav, Rekonstrukce stavební podoby středověké vesnice a budování skanzenu

Slezák Lubomír, Moravský agrárník Rudolf Malík a jeho vstup do politického života – Der mährische Agrarier Rudolf Malík und sein Eintritt ins politische Leben

Zukal Alois, Vyhnanci z Drahanské vrchoviny. Vzpomínka na události před 50. lety – Die Vertriebene der Anhöhe von Drahany. Zum 50. Jahrestag der Ereignisse

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Burian Václav, Ještě k činnosti Eduarda Neumanna pro Velehrad roku 1913 (ikonostas, pamětní odznak)

Noga Karel, Revizní výzkum na hradisku u kostela sv. Martina u Lulče (okr. Vyškov)

Skutil Jan, Nad Pamětmi Edvarda Beneše. K 110. výročí narození druhého prezidenta ČSR

Smutný Bohumír, K pobytu Benedikta Roezla v Telči – Zum Aufenthalt Benedikt Roezls in Telč

Šťastná Bohuslava, Doktor Franz Bernclaus, lékař v Tuřanech u Brna v letech 1824 až 1827

Zprávy – Nachrichten:

Měchurová Zdenka, XIII. zasedání členů pobočky pro severní Moravu a Slezsko při ČAS v Mohelnici

Michna Pavel, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1993

Polášek Ladislav, 300. výročí vzniku piaristických latinských škol v Příboře

Skutil Jan, Konference Česká bible v dějinách evropské kultury

Skutil Jan, Mezinárodní konference o městě: Brno – město uprostřed Evropy

Skutil Jan, Německo-česká společnost Josefa Dobrovského pro vědu a umění

Skutil Jan, Konference „Josef Pekař a české dějiny 15.-18. století“ v Turnově a Sedmihorkách

Svěrák Vlastimil, Návštěva habánů na jižní Moravě

Diskuse – Diskusion:

Měřínský Zdeněk, Velkoslovenská nebo Velkomoravská říše? T. Veteška, Veľkoslovenská ríša, Trenčín 1992.

Jubilea – nekrology – vzpomínky – Jubiläen – Nekrologe – Erinnerungen:

Frolcová Věra, K nedožitým šedesátinám Václava Frolce

Grolich Vratislav, Šedesát let doc. PhDr. Jana Skutila, CSc.

Pištělák Josef, Zemřel Josef Konečný

Skutil Jan, Odešel Václav Halama

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

B. Ardura-K. Dolista, Prémontrés en Boheme, Moravie et Slovaquie – K. Beránek, Bakaláři a mistři promovaní na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v létech 1586-1620 – Biografický slovník Slezska a severní Moravy I – Brušperk. Městská privilegia – Český jazykový atlas I – U. Dohrmannn a kol., Berliner Archive – K. Dolista, Circaria Bohemiae, abbas Praemonstratensis et capitulum generale 1142-1541 – Z. Fišer, Tři dny, které otřásly Kroměříží – Z. Fišer, František Skopalík, písmák, vlastenec a hospodář rodného kraje. 1822-1891 – B. Gabrielová, Výtvarné Brno 1918-1938. Sborník – Kontakte und Konflikte – Böhmen, Mähren und Österreich. Sborník – Ing. Josef Kšír a Václav Nešpor. Personální bibliografie – R. Musil a kol., Moravský kras – J. Pernes, Svět Lidových novin 1893-1993 – Z. Pokorný, Bibliografie knižních komenian 1945-1990 – D. Polách, Karel starší ze Žerotína a Bludov – Sborník Státního okresního archivu v Přerově I – V. Slavík, Farnost Ludgeřovice – A. Šimka, Vzpomínky bývalého vydavatele – V. Štěpán, Proskripční seznamy v nejstarší městské knize olomoucké – V. Štěpán, Nový pohled na přepadení Jihlavy v roce 1402 – J. Urbanec, Svatá Hedvika, patronka Slezska a její chrám v Opavě. Sborník – Z dějin hutnictví 21.

Číslo: 4
Články – Abhandlungen:

Burian Václav, Aplikace Maxova cyrilometodějského sousoší ve vyškovském džbánkařství – Applikationen der von Emanuel Max geschaffenen Statuengruppe des Heiligen Cyrill und Method in der Wischauer Volkskeramik

Dvořák Jaroslav, Obětiště lidu horákovské kultury (halštat) v jeskyni Býčí skála u Adamova – Die von Menschen der Horákov-Kultur (Hallstatt) errichtete Opferstätte in der Höhle Býčí skála bei Adamov

Mazáč Leopold-Bělík Stanislav-Stránský Karel-Ustohal Vladimír, Zvony v Doubravníku a jejich materiálová analýza – Die Glocken in Doubravník und ihre Materialanalyse

Peřinová Irena, Teoretické dílo Václava Zikmunda. K nedožitým osmdesátinám – Das theoretische Werk Václav Zykmund (18. 6. 1914-10. 5. 1984)

Schildberger Vlastimil st., Brněnský dvacátý listopad 1944. Letecká válka nad Brnem – Der Brünner 20. November 1944. Luftkrieg über Brünn

Smutný Bohumír, K počátkům hedvábnické a bavlnářské výroby ve Slavonicích – Zu den Anfängen der Seiden- und Baumwollproduktion in Zlabings (Slavonice). Die Manufaktur des Josef Bürg im Kampf mit der örtlichen Weberzunft, ihre Unterstützung und Kreditgewährung durch den Staat

Drobnost – Kleinigkeit:

Král Adolf Bunny, Setkání životních osudů Aloise Kalvody a Josefa Váchala

Muzejnictví – Museumswesen:

Skutil Jan, Výstava „Česká bible v průběhu staletí“

Zprávy – Nachrichten:

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1993 – Übersicht der archäologischen Grabungen in Mähren und Schlesien in das Jahr 1993

Sehnal Jiří, 22. organologické setkání

Diskuse – Diskusion:

Bartoš Josef, O počtu českých fašistů v Lošticích i jinde na Moravě

Pecka Jaroslav, Stanovisko k připomínkám docenta Bartoše

Jubilea – Jubiläen:

Skutil Jan, Nad společenskými romány Oldřicha Šuleře. K autorovu životnímu jubileu (nar. 1. 6. 1924 v Ostravě)

Vlčková Iva, Životní jubileum PhDr. Věry Bednářové

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

K. Bufková-Wankelová, Z Ječmínkovy říše. Moravské pověsti – S.
Dušková-V. Vašků, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/4, rejstřík 1253-1278 – J. Golec-S. Bojda, Slownik biograficzny Ziemi Cieszynskiej I – D. Golková-E. Kordiovský-L. Šuláková, Spolkový katastr okresu Břeclav v archivních pramenech – M. Horyna-J. Royt, Křtiny. Poutní kostel – V. Judák, Hviezdy slovenského neba – A. K., Z celého srdce. O ThDr. Antonínu Šuránkovi – M. Kopecký, Fridrich Bridel. Básnické dílo – K. Novotný, Severočeští tiskaři v první polovině 19. století I – M. Písková, Pocta Vincenci Praskovi – W. Pohl-K. Vocelka, Die Habsburger – J. Sehnal, Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži – Z. Šimeček, Das Handelsbuch des Budweiser Eisenhändlers Nicolaus Bartlme /Bartholome/ 1560-1568 – B. Uher-J. Uhlířová-Uhrová, Jan Uher /1891-1942/ – J. Vaculík, Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950

Moravika – vlastivědná literatura za rok 1993 – Heimatkundliche Literatur im Jahre 1993 (J. Kubíček)