1996

Ročník 1996

Číslo: 1
Články – Abhandlungen:

Janák Jan, Soukenictví v Třebíči v šedesátých letech 18. století – Die Tuchweberei in Třebíč in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts

Peřinová Irena, Příspěvek k dějinám olomoucké radnice – Beitrag zur Geschichte des Rathauses in Olomouc

Urbášek Pavel, Martin Lecián – postrach Moravy. Pravda o jedné loupežnické legendě. 1. část – Martin Lecián – der Schrecken Mährens. Die Wahrheit über eine Räuberlegende. 1. Teil

Provazník Adolf, Bartoloměj Paprocký, zvláště jeho činnost na Moravě – Bartoloměj Paprocký, especially his research activities in Moravia

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Dvořák Jaromír, Josef Mánes na Hané. Ke 125. výročí smrti spolutvůrce české národní kultury

Král Adolf Bunny, Neprávem zapomenutý malíř Svatopluk Bobeš. K 110. výročí narození umělce

Pištělák Josef, Kdy se ženili a vdávali naši předkové

† Vermouzek Rostislav – Vodička Jaroslav, Rybníky a mlýny v povodí brněnské říčky Ponávky

Muzejnictví – Museumswesen:

Brodesser Slavomír, Ohlédnutí za významným archeologickým výročím. 70 let od nálezu Věstonické venuše

Brodesser Slavomír, Býčí skála u Adamova – záhada a legenda moravského pravěku

Fišer Zdeněk, Nově otevřené Městské muzeum ve Zlatých Horách

Fišer Zdeněk, Městské muzeum v Javorníku ve Slezsku

Zprávy – Nachrichten:

Skutil Jan, XX. uherskobrodské komeniologické kolokvium

Fišer Zdeněk, Konference o Františku Slaměníkovi

Procházka Jiří, IV. balkanistické symposium v Brně

Sehnal Jiří, 23. organologické setkání

Skutil Jan, Čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně profesoru Thomasi G. Winnerovi

Štindl Martin, Konference „Poddanská města v systému patrimoniální správy“ v Ústí nad Orlicí

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 1995

Redakce, Oprava

Vlastivědné kroužky – Heimatkundliche Zirkel:

XXIV. konference vlastivědných kroužků v Adamově (Janák Jan)

Zelík Jaroslav, Úvodní projev

Skutil Jan, Badatelé Moravského krasu

Zelík Jaroslav, Světelský oltář v Adamově

Grolich Vratislav, Konference vlastivědných kroužků v Boskovicích

Vzpomínky – Erinnerungen:

Skutil Jan, Památce PhDr. Rudolfa Zubera

Král Adolf Bunny, Připomínka 135. výročí narozenin Alfonse Muchy

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

Březina. Proseč1365-1995 – M. Butula, Stříbrné pohádky – A. Filip, Prostějov. Průvodce – Z. Fišer, Obrazy z dějin železnice na Přerovsku – J. Francek – T. Šimek, Hrdlení soudnictví v českých zemích. Soupis pramenů a literatury – J. Halada, Lexikon české šlechty I. – Hlučínsko v proměnách času – O. Hubáček, Funkce lokální kultury v inovaci životního stylu (o Velkém Meziříčí)
F. Hýbl, Tragedie na Švédských šancích v červnu roku 1945 – A. Kompostová – V. Bůžek – F. Svátek, Kultury na hranici – M. Kopecký – M. Horáková, Snář aneb vykladatel snův… – M. Lessing, Das Leben des Johann Amos Comenius in Bildern – Z. Libosvar, Moravský biskup František Ditrichštejn – J. Med, Spisovatelé ve stínu – A. Přichystal – M. Náplava, Záhada Byčí skály aneb jeskyně plná otazníků – J. Pulec – J. Kalendovská, Masarykova univerzita – Střední Morava 1, 1995 – Kardinál Tomášek. Svědectví o … – V proměnách času. Sborník L. Hladkému – Vidnava. Sborník k výročí založení.

Číslo: 2
Články – Abhandlungen:

Burian Václav, Ikonografie Jana Sarkandra v drobné plastice – Ikonographie Johann Sarkanders in der Kleinplastik

Jůza Jiří, Neznámá gotická skulptura ze střední Moravy. Příspěvek k ikonografii devotio moderna – Eine unbekannte gotische Skulptur aus Mittelmähren. Beitrag zur Ikonographie devotio moderna

Nováčková Eva, Městská samospráva v Moravských Budějovicích v době předbělohorské – Die Stadtselbstverwaltung in Mährisch Budweis zur Zeit vor der Schlacht am Weißen Berge

Procházka Zdeněk – †Vladislav Navrátil, Staré kamenné kříže a křížové kameny okresu Jihlava. Příspěvek k soupisu drobných kamenných památek na Moravě – Steinkreuze und Kreuzsteine aus dem Bezirk Jihlava

Prudká Alena, Příspěvek ke stavebnímu vývoji hradu Plumlova (okr. Prostějov) – Beitrag zur baulichen Entwicklung der Burg Plumlov (Bezirk Prostějov)

Urbášek Pavel, Martin Lecián – postrach Moravy. Pravda o jedné loupežnické legendě. 2. část – Martin Lecián – der Schrecken Mährens. Die Wahrheit über eine Räuberlegende. 2. Teil

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Brodesser Slavomír, Hugo František Salm-Reifferscheidt 1776-1836

† Goldmann Josef, Zaniklé sklárny v oblasti Chřibů – Untergegangene Glasshütten in Chřiby-Gebirge

Nováček Libor, Rumunští vojáci u nás v roce 1945 – Die rumänische Soldaten bei uns im Jahre 1945

Muzejnictví – Museumswesen:

Brodesser Slavomír, Napoleonská výstava ve Slavkově u Brna

Zprávy – Nachrichten:

Burian Václav, Neobvyklá solemnita Kláštera Hradiska – Vojenské nemocnice v Olomouci 24. září 1995 (uložení pamětního depotu do helmice obnovené hlavní věže)

Měchurová Zdeňka, Castellologické zasedání v Opavě
Měřínský Zdeněk, XXVII. celostátní konference archeologie středověku v Hradci Králové

Redakce, Moravskoslezská akademie sněmovala (rezoluce)

Redakce, Morava Moravě. Dva roky osvětového programu

Unger Josef, Seminář o sídlech šlechty ve 13. století

Vlastivědné kroužky – Heimatkundliche Zirkel:

XXV. konference vlastivědných kroužků v Žarošicích (js = Jan Skutil)

Skutil Jan, Dvacet pět let konferencí vlastivědných kroužků

Skalička Jiří, Jaroslav Vlach – spolubudovatel Univerzity Palackého

Stejskal Jiří, Vzpomínka na Jaroslava Vlacha divadelníka

Grolich Vratislav, Jaroslav Vlach – knihovník Univerzity Palackého v Olomouci a jeho péče o studenty při zajišťování studijní literatury

Vacek Vladimír, Přírodovědná složka sborníku Od hradské cesty

Kubíček Jaromír, Bibliograf Jaroslav Vlach

XXVI. konference vlastivědných kroužků v Bošovicích. (J. Skutil)

Diskuse – Diskusion:

Unger Josef, K diskusi o počátcích kostela na Petrově v Brně

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

P. Balcárek a kol., Dokumenty k obléhání Brna Švédy v roce 1645 – Brno – kulturní památky. Mapa – J. Bukovský, Královopolský kartouz – Bulletin Moravské galerie 51 – N. Conrads, Schlesien. Deutsche Geschichte im Osten im Europas – Die Schwed´ ist im Land. Das Ende des 30jährigen Krieges in Niederösterreich – V. Frolcová, Václav Frolec 1934-1992 – Kněz a mučedník Jan Sarkander. Sborník ke svatořečení – F. Linhart, Ein Mann aus Zwittau. (vzpomínky) – W. Lukan – A. Suppan, Nationalitäten und Identitäten in Ostmittelauropa – P. Mašek, Modrá krev. Minulost a přítomnost šlechtických rodů v českých zemích – M. Písková-V. Krátký, Napajedla. Průvodce památkami – K. Richter, Dokumenty Zákřovské tragédie – Severní Morava 67, 68 – B. Smutný, Po stopách kostky cukru v Dačicích – J. Svobodová-M. Šrámková, V Brně na Špilberku stojí vraný kůň (písňový folklor) – L. Tarcalová, Slavnostní průvody – M. Trapl, Monsignore Jan Šrámek – V. Urbánková, Navštivte mne s podzimem (o A. Pammrové) – Vědecký odkaz Václava Frolce. Sborník – Židé a Morava. Sborník z konference.

Číslo: 3
Články – Abhandlungen:

†Batůšek Stanislav, Ke vzniku básnického almanachu Pod jedním praporem. Z počátků katolické moderny – Zur Entstehung des poetischen Almanachs „Unter einem Banner“. Aus den Anfängen der katholischen Moderne

Dvořák Jaromír, Některé moravské aspekty Osvobozených slov Oldřicha Králíka. K 50. výročí obnovení univerzity v Olomouci: 1573-1946-1996 – Einige mährische Aspekte der „Befreiten Worte“ Oldřich Králíks. Zum 50. Jahrestag der Erneuerung der Universität in Olmütz: 1573-1946-1996

Kouřil František, Národopis Velkoopatovicka – Volkskunde der Kleinen Hanna

Nekuda Vladimír, Padesát let Vlastivědného věstníku moravského – Vlastivědný věstník moravský fünfzig Jahre alt

Novotný Gustav, Sociální solidarita u českých a německých hasičů na Moravě. Podporovací pokladny dobrovolných hasičů v letech 1874-1918 – Die soziale Solidarität der tschechischen und deutschen Feuerwehrmänner in Mähren. Unterstützungkassa der freiwiligen Feuerwehr im Jahren 1874-1918.

Skutil Jan, František Palacký a česká literatura. Ke 120. výročí smrti Otce národa – František Palacký und die tschechische Literatur

Urbášek Pavel, Martin Lecián – postrach Moravy. Pravda o jedné loupežnické legendě – Martin Lecián. 3. část – der Schrecken Mährens. Die Wahrheit über eine Räuberlegende. Teil 3. část

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Brachtl Zdeněk, Keramická středověká plastika koníčka z Javorníku-Vsi – Mittelalterliche Tonplastik – ein Pferdchen aus Javorník-Ves (Bezirk Jeseník)

Grolich Vratislav, Litinové kříže a plastiky v Adamově a v Josefově – Eisengußkreuze in Adamov und Josefov bei Blansko

Kopecký František, Cholera mezi Brnem a Vyškovem v roce 1866 – Choleraepidemie zwischen Brno und Vyškov im Jahre 1866

Michna Pavel, Nejvyšší věž na Moravě změřena – Die höchste Turm Mährens vermessen

Muzejnictví – Museumswesen:

Brodesser Slavomír, O ovocných destilátech a jejich roli v dějinách

Fišer Zdeněk, „A peste, fame et bello libera nos, Domine“ aneb „Rána morová“ v Novém Jičíně

Zprávy – Nachrichten:

Makovský Vladimír, Vznik a činnost Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 199

Müller Karel, Zemský archiv v Opavě v letech 1990-1995

Skutil Jan, Konference o německé literatuře v českých zemích

Štarha Ivan, Moravský zemský archiv v letech 1990-1995

Diskuse – Diskusion:

Burian Václav, Publikace o vyškovském německém jazykovém ostrůvku (Elisabeth Plank: Bilder aus der Wischauer Sprachinsel, Aalen 1981) – Publikation über die Wischauer deutsche Sprachinsel

Jubilea – vzpomínky – Jubiläen – Erinnerungen:

Nekuda Vladimír, Jubileum ing. arch. Zdeňka Špičáka (25. 7. 1926)

Nekuda Vladimír, Vzácné životní jubileum RNDr. Tomáše Kruti, CSc.

Procházka Jiří, K 90. výročí narození filozofa Kurta Gödela

Skutil Jan, PhDr. František Jordán šedesátník

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

Archivní ročenka SOA Kroměříž 1995 – Zdeněk Brachtl, Kovové a kostěné předměty z hradu Kaltenštejna – Z. Fišer, Rudolf Janovský –
F. X. Halas – F. Jordán, Dokumenty k dějinám Masarykovy univerzity v Brně II – J. Johanides, Magdalena Dobromila Rettigová – P. Marek, Prof. ThDr. Theodor Kohn – A. Plichta, Klášter na hranicích (= o klášteře ve Žďáře nad Sázavou) – J. Podzimková, Obnova venkova. Historické mapy obcí a pozemkové úpravy – Sborník Muzea Blansko ´95 – J. Sedlák, Brno v době secese – Severní Morava 70 – M. Skřivánek, Odsun Němců ze Svitavska 1945-1947 – 155 let archivnictví v českých zemích. Sborník z konference – M. Šenkyřík, Historie chrámu Panny Marie v Křtinách – Štěpánek V. – Jan L. (edd.), K. Eichler, Paměti panství veverského – L. Tarcalová, Bibliografie lidových obyčejů II – M. Trčka, Historische Städte, Burgen und Schlößer in Südmähren – Z dějin hutnictví 23 – P. Zatloukal (red.), Horní náměstí v Olomouci – B. Zástěrová a kol., Dějiny Byzance.

Číslo: 4
Články – Abhandlungen:

Fiala Jiří, Olomoucká konference arcivévody Františka Štěpána Lotrinského a krále polského a kurfiřta saského Augusta III. v roce 1745 – Olmützer Konferenz Erzherzogs Franz Stephan Lotringen und Königs August III. von Polen, Kurfürsten von Sachsen (17.1. -24. 1. 1745)

Glosová Michaela – Hazlbauer Zdeněk – Wolf Petr, Stavební rekonstrukce dobových kamen v Muzeu Komenského v Přerově – Baurekonstruktion des Kachelofens im J. A. Komenský-Museum in Přerov

Michna Pavel, Hrdelní proces Karla staršího ze Žerotína. K 360. výročí smrti velkého Moravana, ochránce českého jazyka a přítele J. A. Komenského – Der Prozeß gegen Karl den älteren von Žerotín. Zum 360. Todestag des großen Mährer, Beschützers der tschechischen Sprache und Freundes J. A. Komenský´s

Nováček Libor, Dvanáct let s Janem Masarykem. Na paměť 110. výročí narozenin – Zwölf Jahre mit Jan Masaryk. Zum 110 Jahrestag des Geburtstages

Urbášek Pavel, Martin Lecián – postrach Moravy. Pravda o jedné loupežnické legendě – Martin Lecián. 4. část – der Schrecken Mährens. Die Wahrheit über eine Räuberlegende. 4. Teil.

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Hoffmannová Jaroslava, Metternichova svatba ve Slavkově roku 1795 – Metternichs Hochzeit in Austerliz im Jahre 1795

Jurok Jiří, Češi na Volyni a Ukrajině.

Večeřa Pavel, Líšeň v historické a etnografické literatuře

Muzejnictví – Museumswesen:

Brodesser Slavomír, O hrdelním soudnictví na Špilberku

Brodesser Slavomír, Léto 1996 v Muzeu Boskovicka

Fišer Zdeněk, Tovačov a Židé

Měchurová Zdeňka, Archeologická výstava v Českém Těšíně

Zprávy – Nachrichten:

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 1995

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1995

Vlastivědné kroužky – Heimatkundliche Zirkel:

XXVI. konference vlastivědných kroužků v Bošovicích (27. 1. 1996)

Jordán František, Počátky vlastivědné a muzejní práce na Vyškovsku

Skutil Jan, Ke 190. výročí třícísařské bitvy 2. 12. 1805. Soudobý ohlas bitvy u Slavkova v německé regionální slovesnosti

Špatný Jan, Napoleonská tradice na Slavkovsku a v regionu bojiště tří císařů

XXVII. konference vlastivědných kroužků ve Velkých Opatovicích (-js- = Jan Skutil)

Skutil Jan, Anály hradišťsko-opatovické

Vzpomínka – Erinnerung:

Balcárek Pavel, 100 let od narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc.

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

M. Boháček – F. Čáda, Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz – J. Bombera, Piaristé jako učitelé a vychovatelé ve službách šlechty – Evangelíci o Janu Sarkandrovi. Sborník –
Z. Fišer, Kapitoly z dějin Chropyně IV – J. Harna-R. Fišer, Dějiny českých zemí I – J. Kejř, Dějiny pražské právnické univerzity – V. Kolář, Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích 1935-1995 – A. Komlosy, Industrie-Kultur Mühlviertel-Waldviertel-Südböhmen – J. Křivka, Hospodaření českého sedláka ze středních Čech ve 2. polovině 19. století – I. Malinar, Nepopírám svoji rodnou krev – M. Myška a kol., Biografický slovník Slezska a severní Moravy, seš. 4 – G. Oblath, Economic growth and fiscal crisis in central and eastern Europe – J. Pinkava, Dějiny města Konice – A. S. von Reden, Die Donaumonarchie in historischen Dokumenten – Ročenka Vlastivědné muzejní společnosti v Jeseníku 1995 – F. Röhring, Die Stifte der Augustiner-Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn – A. Skřivan, Císařská politika (1906-1914) – I. Štarha, Hrdelní soudy v okrese Brno-venkov – Z dějin hutnictví 24
Moravika – vlastivědná literatura za rok 1995 – Heimatkundliche Literatur im Jahre 1995 (J. Kubíček)