1997

Ročník 1997

Články:

Vašek František – Štěpánek Zdeněk, Moravský zemský prezident JUDr. Jaroslav Mezník – důsledný odpůrce proti nacismu – Der mährische Landespräsident JUDr. Jaroslav Mezník – ein überzeugter Gegner des Nationalsozialismus

Vašků Vladimír, Jednání o povýšení vsi Pozlovic na městečko v letech 1754-1758 – Verhandlungen über die Erhebung des Dorfes Poslowitz (Bezirk Zlín) zum Marktflecken in den Jahren 1754-1758

Burian Václav, Náhrdelní znamení kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Věnováno památce kanovníka P. Františka Alexe (1913-1998) – Insignie am Halsband des Kollegiatskapitels beim heiligen Mauritius in Kroměříž

Štarha Ivan, Zemědělský družstevní lihovar v Ujčově-Bořinově – Der landwirtschaftliche Genossenschafts-Spiritusfabrik in Ujčov-Bořinov

Šimeček Pavel, Kresebná rekonstrukce hradů z pohledu architekta – Zeichnerische Rekonstruktionen von Burgen aus der Sicht des Architekten

Bránský Jaroslav, Zvony farního kostela v Boskovicích – Glocken der Pfarrkirche in Boskovice

Soldán Ladislav, Také jsem tam běžel na svých potulkách. O jednom výplazu Petra Bezruče

Drobnosti:

Mlčák Leoš, Šternberský stavitel klasicismu Jakub Snietivý (1792-1836)

Konečný Karel, Svatý Antoníček na hoře Světině u Krakovce (okr. Prostějov)

Sychra Adolf, Vztah bývalé boskovické sklárny „na Suchém kopci“ k zaniklé středověké osadě Bouchenci

Cendelín Dušan, Zaniklé plužiny v Pooslaví na Třebíčsku

Patočka Radoslav, Poznámka k lokalizaci drobných kamenných památek

Procházka Jiří, Turci, Morava a císař v roce 1683

Muzejnictví:

Fišer Zdeněk, Regionální muzea – historie a perspektivy

Unger Josef, Výstava „Archeologia triumfans. O archeologii vážně i nevážně“ v Okresním vlastivědném muzeu Nový Jičín

Brodesser Slavomír, Výstava Rytířské tradice v Moravském zemském muzeu

Zprávy:

Kubíček Jaromír, XXIV. mikulovské sympozium

Skutil Jan, Mezinárodní konference o literární komparatistice a uměleckých směrech a žánrech v Brně

Večerková Eva, Konference a sborníky o lidové kultuře Hané

Pavelčík Jiří, Zpráva o 15. zasedání Sekce pro neolit a eneolit Moravy a Slezska při ČAS

Procházka Jiří, Sympozium o Kurtu Gödelovi

Jubilea:

Skutil Jan, Profesor dr. Tomáš Špidlík čestným občanem Boskovic

Král B. Adolf, Jubileum historika PhDr. Miloslava Vituly

Recenze a zprávy o literatuře:

P. Behr, Zentraleuropa im Brennpunkt – V. Burian, Bitva u Tovačova roku 1866 – Dějiny Univerzity Karlovy 1348-1990. Díl I, II – P. Fiala-Z. Hájek, 140 let trati Brno-Boží Požehnání (Zastávka u Brna), 100 let tratí Boží Požehnání-Okříšky a Studenec-Velké Meziříčí – A. Hrabal, Kniha mého osudu. Zápisník z let 1906-1909 – V. Kyas, Slavné hudební osobnosti v Brně (1859-1914) – Měnové systémy na území českých zemí 1892-1993 – Morava a Brno na sklonku třicetileté války – Ostrava. Sborník, sv. 17, 1995 – Padesát let. Z dějin obnovené univerzity (Olomouc) – Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1995 – M. Plaček, Páni z Kunštátu a Jevišovic – E. Semotanová, Kartografie v hospodářském vývoji českých zemí v 19. a na počátku 20. století – Slovácko. Sborník, sv. 37, 1995 – 100 let železniční trati Moravské Budějovice-Jemnice – M. Vašíček a kol., 110 let trati Brno-Tišnov, 90 let trati Tišnov-Žďár nad Sázavou – I. Voštová, Hvozdná – Zakladatelé‚ a pokračovatelé. Osobnosti Univerzity Palackého.

Číslo: 2
Janák Jan, Sedmdesát let předsedy Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně doc. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.

Články:

Štěpánek Zdeněk, Lékaři v povstání a při osvobozování Moravy (1944-1945) – Die Ärzte im nationalen Aufstand und bei der Befreiung Mährens

Dvořák Jaromír, Josef Ludvík Fischer v kontextu literární kritiky let třicátých. Na paměť 50. výročí otevření Univerzity Palackého v Olomouci dne 21. února 1947 a inaugurace jejího prvního rektora J. L. Fischera

Urbánková Libuše, Z historie první české obecné školy v Brně – Aus der Historie der ersten tschechischen Grundschule in der Stadt Brno

Burian Václav, K historii gardy olomouckého arcibiskupství – Zur Geschichte der Olmützer erzbischöflichen Garde

Goš Vladimír, Středověké opevnění města Rýmařova – Die mittelalterliche Befestigung der Stadt Rýmařov (Römerstadt), Bezirk Bruntál

Myslivečková Hana, Polofigurové náhrobní a komemorativní památníky na Moravě. Vlivy italského humanismu a renesance v moravské náhrobní sochařské tvorbě – Renaissance Grabmäler und komemorative Denkmäler in Mähren

Potěšil Tomáš, Počátky městské autobusové dopravy v Olomouci – Die Anfänge des städtlichen Autobusverkehrs in Olomouc

Drobnosti:

Filka Ivo, Název horního toku řeky Sázavy ve 13. století – historický omyl stále tradovaný

Balcárek Pavel, Učená společnost moravskoslezská – pokus o založení roku 1938

Culek Jaroslav-Unger Josef, Zaniklá ves Přibyslavice u Osik (okr. Blansko)

Procházka Jiří, Švédský princ Gustav Vasa na Moravě

Fišer Zdeněk, Pamětní mincovní depot z Loukova (okr. Kroměříž)

Kopecký František, Oprava věže kostela sv. Mikuláše ve Tvarožné u Brna

†Tihelka Karel, Pruští vojáci zemřelí v Bučovicích v roce 1866

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Stoosmdesáté výročí Moravského zemského muzea

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí – Šumpersko

Zprávy:

Měřínský Zdeněk, XXVIII. konferencia archeológie stredoveku

Nekuda Vladimír, Umění pro život. (O výstavě moderního církevního umění).

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 1996

Diskuse:

Měřínský Zdeněk, Moravské a slezské hrady v lexikonu půdorysů hradů německého středověku. Friedrich-Wilhem Krahe, Burgen des Deutschen Mittelalters. Grundriß Lexikon. Mit 4 000 Grundzeichnungen. Augsburg 1996, 760 s., 4 086 půdorysů.

Vzpomínka:

Vzpomínkový večer ke stému výročí narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc.

Nekuda Vladimír, Vlasta Fialová a Moravské muzeum

Kopecký Milan, Vlasta Fialová a Kralice nad Oslavou

Skutil Jan, Vlasta Fialová a Naše Valašsko

Balcárek Pavel, Archívní pozůstalost Vlasty Fialové v Moravském zemském archívu

Skutil Jan, Přehled literárního díla Vlasty Fialové

Recenze a zprávy o literatuře:

Atlas univerzálních dějin židovského národa – F. Boldt-R. Hilf, Bayerisch-böhmische Nachbarschaft – Z. Fišer, Ondřej Brázdil – J. Gebauer, 90 let činnosti Pěveckého sdružení slezských učitelů v Opavě – Z. Jaroš, Mladý Gustav Mahler a Jihlava – Juvenilie Josefa Macůrka – Karel starší ze Žerotína a jeho doba. Sborník z konference – M. Kudělka-Z. Šimeček-R. Večerka, Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století – Kunovice v proměnách času – J. B. Lášek a kol., Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z konference – J. Malíř, Od spolků k moderním politickým stranám – Okres Šumperk. Okres Jeseník. Průvodce – J. Pěnčík, Hledání ráje. Ze života J. Demla – D. Polách, Historie mariánského sloupu v Šumperku – Poutní místo Vranov. Sborník – Sedmdesát pět let gymnázia v Hlučíně – Střední Morava č. 2, 1996 – Šumperk. Město a lidé – D. Tempírová-Kotrlá a kol., Století železnic na Jesenicku 1896-1996 – M. Trávníček-C. Zapletal, Chtěl jsem ti vyprávět růži. Památce V. Renče – Zpravodaj Muzea Prostějovska č. 1-2, 1995 – V. Žampach, Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30. a 31. května 1945.