1998

Ročník 1998

Články:

Zřídkaveselý František, Staré Brno a knížecí hrad – Das alte Brünn und die fürstliche Burg

Vašek František-Štěpánek Zdeněk, Zvedli své hlavy mezi prvními. Příspěvek k dějinám Obrany národa na Moravě. 1.Část – Die erhoben ihre Häupter unter den ersten. Beitrag zur Geschichte der Verteidigung der Nation (ON) in Mähren.

+ Antonín Gála, Pohnuté osudy kulturního odkazu rodiny Křičků z Maršovské rychty. Vzpomínky

Adámková Veronika, Stavebně historický průzkum domu č. p. 125 v Bludově, okr. Šumperk – Baugeschichtliche Untersuchung des Bauernhauses Nr.125 in Bludov (Blauda)

Brabcová Petra, Přirozený pohyb obyvatelstva ve vesnici Komín mezi léty 1700-1799

Drobnosti:

Břečka Jan-Kratochvíl Tomáš, Jeskyně Kůlna v Moravském krasu v proměnách času. Na paměť stého výročí smrti Jindřicha Wankela, zakladatele moravské archeologie – 1897-1997 – Die Höhle Kůlna in Mährischen Karst im Wandel der Zeit

Sladký Vladimír, Pozapomenutá středověká osada Želovice u Vyškova

Burian Václav, Vlk ulovený na Moravě v roce 1859 – historie jednoho exponátu zoologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 1997

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Československé legie jako téma muzejních výstav. Na okraj výstavy „Hoši od Zborova“ v Moravském zemském muzeu

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část III. Vyškovsko – Mährische Museen gegen Ende des Jahrtausend. Teil III. Die Region von Vyškov (Wischau)

Krejčík Tomáš, Výstava „Břetislav Štorm – památkář, grafik, architekt, heraldik a spisovatel“ na Státním zámku v Rájci

Konference:

XXX. konference Písemnictví jezuitů v Brně v 16.-18. století

Viktora Viktor, Příchod jezuitů do Čech

Skutil Jan, Písemnictví jezuitského řádu ovlivňované jeho noviciátem v Brně v letech 1573-1773

Hejnic Josef, Ke korespondenci Bohuslava Balbína

Bílý Josef, Mýtus Antonína Koniáše v české literatuře

Kopecký Milan, Homiletika doby Koniášovy

Diskuse:

Unger Josef, Otazník nad otazníky. Na okraj prací zabývajících se lokalizací hrobu sv. Metoděje

Jubilea:

Janák Jan, Šedesát let PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc.

Velecký Luboš, Petr Bezruč – nedožité 130. narozeniny 1868-1997

Recenze a zprávy o literatuře:

Bílý, J.: Jezuita Antonín Koniáš. Osobnost a doba – Červenka, M.-Holman, P.: Vlídná setkání. Korespondence O. Březiny a S. Boušky – Dietl, W.: Die Deutsche christlich-soziale Volkspartei in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1918-1929) – Fišer, Z.: Jejich matkou byla Spořivost aneb historie peněžních ústavů v Kroměříži – Fišer, Z.: Paměti starého dubu – Hemmerle, R.: Heimat im Buch – Hernig, H. H.: The first world war – Hradilová, J.: Odsun Němců z Frývaldova po roce 1945 ve světle českých pramenů a literatury – Kordiovský, E.: Hustopečské listiny – Kotík, J.: Velká Bíteš docela nedávno 1938-1968 dokumentárně i pamětnicky – Křížková, M. R.: Kniha víry, naděje a lásky. 70 let salesiánů v Čechách a na Moravě – Město Ostrava. Znaky a Prapory – Moravský zemský archív v roce… Výroční zpráva 1. 1995, 2. 1996, 3. 1997 – Müller, K.: Pečeti a znaky českého Těšínska – Od Hradské cesty 1995 – Pospíšilová, J.: Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. Sborník – Sborník prací FF Ostravské univerzity, Historie 3 – Sborník Státního okresního archivu Přerov 4, 1996 – Urbánková, V.: Jak srdce zvonu. Portrét Leopolda Ma-záče – Wágner, J.: Karel Hynek Mácha v dějišti svých Cikánů – Wittmann, R.: Kli-mageschichte seit 800 nach Christus – Zahradníček, V.-Linková, M.: Krajanská sbírka knihovny Náprstkova muzea.

Číslo: 2
Články:

Vašek František-Štěpánek Zdeněk, Zvedli své hlavy mezi prvními, 2. část – Die erhoben ihre Häupter unter den ersten. Beitrag zur Geschichte der Verteidigung der Nation (ON) in Mähren. 2 Teil

Grunda Blahomil – Starycha Miroslav, Erich Roučka – osobnost moravského průmyslu – Erich Roučka, eine Persönlichkeit der mährischen Industrie

Marek Pavel, K dějinám tkalcovského průmyslu na Prostějovsku – Zur Geschichte der Weberei in der Region von Prostějov

Papajík David, Města a městečka na střední Moravě do konce 16. století – Städte und Städtchen in Mittelmähren bis Ende des 16. Jahrhunderts

Michna Pavel, Olomoucký orloj. Na paměť 100. výročí zániku historické památky – Die Olmützer Kunstuhr. Zum Gedenken an den hundertsten Jahrestag der Vernichtung einer historischen Denkwürdigkeit

Zprávy:

Smutný Bohumír, Slavnostní shromáždění ke 100. výročí vydávání Vlastivědy moravské

Měřínský Zdeněk, XXIX. celostátní konference archeologie středověku „Archeologie historických komunikací“

Pavelčík Jiří, 16. zasedání sekce pro neolit a eneolit Moravy a Slezska

Měchurová Zdeňka, „Minulost očima archeologie“ v Ostravském muzeu

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1997. 19. rok trvání společnosti, (109. rok Musejního spolku)

Diskuse:

Dvořák Jaroslav, Diskuse nad článkem Pavla Boliny, Pustiměř – průsečík několika problémů moravské historie

Péče o památky:

Víchová Božena, Památky chráněné a nechráněné aneb Jak lze provádět jejich běžnou údržbu. Pokyny pro vlastivědné pracovníky

Nekrology – vzpomínky

Nekuda Vladimír, Za doc. Dr. Janem Skutilem, CSc.

Měřínský Zdeněk, Památce univ. Prof. PhDr. Josefa Poulíka, DrSc.

Balatková Jitka, Před sto lety se narodil prof. Dr. Ladislav Hosák, CSc.

Procházka Jiří, Vzpomínka na Josefa Kabrdu (1906-1968)

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Válka, Morava renesance, reformace a baroka – M. Stloukal – E. Maur – L. Fialová – P. Horská – J. Musil, Dějiny obyvatelstva českých zemí – H. Rokyta, Mähren und Schlesien (Die böhmischen Länder) – M. Hlavačka, Karel Albrecht. Příběh druhého zimního krále – J. Kotík, Letopisy rodu Haugwitzů – I. Dorovský a kol., Charváti ještě žijí mezi námi. Sborník – A. Kolek – A. Šrámek, Rosice během staletí – Z. Fišer, Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická (1861-1912) – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 272, 1995 – RegioM 1992-1995. Zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově – Střední Morava. Revue, 3, 1996 – Z dějin hutnictví. Rozpravy, 1997 – V. Holcman – J. Holcman, Hlediště, peklo, jeviště – S. Pracná, Loutkové divadlo v Opavě 1951-1996. Katalog – D. Pecka – V. Vaško, Starý profesor vzpomíná – J. Koláček, Mathias Cuculinus (1641-1696) – Bulletin Moravské galerie v Brně 1997 – J. Udolph, Slawische Gewässernamengebung. Manuel international d´ Onomastique – Z. Lajkep, Dějiny ochotnického divadla v Kroměříži 1865-1945.

Na vydání tohoto čísla Vlastivědného věstníku moravského přispěli:

Město Veselí nad Moravou
Obec Loučná nad Desnou na Šumpersku
Město Jevíčko na Svitavsku
Obec Božice na Znojemsku
Obec Laškov na Prostějovsku
Obec Dřínov na Kroměřížsku

Redakční rada VVM a výbor MVS za tuto podporu upřímně děkují.

Číslo: 3
Články:

Dvořák Jaromír, František Palacký a český národ. K 150. výročí Slovanského sjezdu a 200. výročí narození – František Palacký und die tschechische Nation. Zum 150. Jubiläum des Slawischen Kongresses

Batůšek Stanislav, Osudy Družiny literární a umělecké v Olomouci v letech 1939 až 1952 – Die Schicksale der literarischen und künstlerischen Gesellschaft in Olmütz in den Jahren 1939 bis 1952

Michna Pavel, Prusové před Olomoucí roku 1758 očima pamětníka. K 240. výročí obležení říšské hlavní a hraniční pevnosti. 1. část

Laudátová Marta, Barvitý svět dědečkových pamětí. Příspěvek k poznání dějin rodiny Wawrů (Vávrů), brněnských patriotů a posléze českých vlastenců – Die bunte Welt in Großvaters Memoiren. Beitrag zur Kenntnis der Geschichte der Famile Wawra (Vávra), brünner und schließlich Patrioten

Šťastný Václav, Koželužství na Moravě. Příspěvek k poznání tradičního řemesla – Die Gerberei in Mähren. Ein Beitrag zur Kenntnis des tradizionelen Handwerkes.

Navrátil Vladislav, K lokalizaci zaniklé středověké osady Falknov (okres Jihlava) – Zur Lokalisierung der mittelalterlichen Wüstung Falknov (Bezirk Iglau)

Zatloukal Richard, Nález keramiky z Dolních Rakous v městském hradě v Jemnici (okr. Třebíč) – Ein Fund der niederösterreichischen Keramik in der städtische Burg in Jemnice (Bez. Třebíč)

Drobnosti:

Král Adolf B., Měl Napoleon příbuzné i na Moravě? – Hatte Napoleon Verwandte in Mähren?

Měchurová Zdeňka, Červeně malovaná keramika ze zaniklé vsi Konůvky (okr. Vyškov) -Rotbemalte Keramik aus Ortswüstung Konůvky (Bezirk Wischau)

Bednář Václav, Poslední výjezdní maturita. Z dějin vojenské reálky v Hranicích

Trčková Alena, Olomoucká amfora s Dionýzem – Die Olmützer Amphora mit dem Dionysos

Brabcová Petra, Vícečetné porody a legitimita narozených ve farnosti sv. Petra a Pavla v Brně během 18. století

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Expozice litiny v Blansko

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část IV. Novojičínsko – Die mährische Museen am Ende des Jahrtausend. Teil IV. Die Region Neutitscheins (Novojičínsko)

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Balejka, Pod ochranou Panny Marie Svatohostýnské – Česko-slovenská historická ročenka 1997 – J. Fiala, Pruská invaze na Moravu v letech 1741-1742 a její soudobé kulturní reflexe – Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1992-1997 – Hvězda pod Rosuticí – Jubilejní ročenka gymnázia na třídě kapitána Jaroše v Brně – J. Klenovský, Židovská obec v Dolních Kounicích – Kdo byl kdo z telčských osobností – F. Kouřil, Národopis Velkoopatovicka – V. Makovský – O. Kment, Pod Babákem býval mlýn – J. Miller, Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví – S. Moša, Půlstoletí Městského divadla Brno – M. Myška, Rytíři průmyslové revoluce – Opava. Městská privilegia – J. Otter, Úděl česko-německého sousedství – P. Pešta, Jan Herben a TGM – A. Plichta – V. Němeček – A. Rossi, Za uměním Vysočiny. Baroko na Budišovsku a Tasovsku – Pomezí Čech a Moravy, I, 1997. Sborník … pro okres Svitavy – Sborník Muzea Blansko ´97 – A. Skwarlová, Muzeologická literatura za rok 1992, 1993, 1994. Výběrová bibliografie – J. Stibor, Stará Bělá 1272-1918 – O. Svozil – S. Batůšek, Přátelství básníků / K. Dostál-Lutinov a J. Zeyer/ – M. Šišmiš, Heraldika na Slovensku – J. Švachová, Malebné Kloboucko – Vlastivěný sborník okresu NovýJičín, sv. 50, 1996.

Číslo: 4
Články:

Milan Henzl, Přepadení Moravské Chrastové svitavskými ordnery 31. října 1938. Vzpomínka pamětníka události – Überfall der Gemeinde Moravská Chrastová durch Zwittauer Ordner am 31. Oktober 1938. Erinnerung eines Zeitgenossen

David Liška, Moravský rytíř Václav Bítovský z Bítova. K 370. výročí smrti na popravním lešení v Brně. 1. část

Michna Pavel, Prusové před Olomoucí roku 1758 očima pamětníka. K 240. výročí obležení císařské říšské hlavní a hraniční pevnosti. 2. část – Die Preussen vor Olmütz im Jahre 1758 gesehen von einen Zeitgenossen. Zur 240. Wiederkehr der Belagerung der Reichs-, Haupt- und Gränzfestung

Radan Květ, Trasa Jantarové stezky na území Moravy v pravěku a historické době – Der Bernsteinsteige auf dem Gebiet des Mährens in der Urzeit und in der historischen Zeit

Muzejnictví:

Slavomír Brodesser, Kroměřížský sněm jako téma muzejní výstavy

Zdeněk Fišer, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část V. Bruntálsko

Zprávy:

Zdeněk Pokluda, Sympozium na paměť prof. Ladislava Hosáka

Jiří Sehnal, 25. organologické setkání ve Znojmě

Pavel Michna, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1997

Rezoluce Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění přijatá na valném shromáždění 24. ledna 1998

Jubileum – vzpomínka:

Pavel Pešta, K jubileu PhDr. Ladislava Soldána

Michaela Straková, 90. výročí narození Michaela Vaňáčka

Pavel Michna, Odešel historik Václav Burian

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Studený, Křesťanské symboly – Z. Fišer, Josef Svátek (1921-1997) – T. Czudek, Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru – Archivní ročenka Kroměříž 1997 – I. Balák a kol., Rudická plošina v Moravském krasu – R. Květ, Staré stezky v České republice – J. Mikulec, Leopold I. – J. Harna-R. Fišer, Dějiny českých zemí II – I. Pfaff, Obrozenská společnost na Vysočině – Hoši od Zborova. Sborník – M. Dostál-J. Poledňa-V. Schildberger sen., Ořechovská kronika – I. Štarha-P. Svoboda, Zubří u Nového Města na Moravě – K. Sommer, Z letopisů Malého Hradiska – M. a J. Mikulíkovi, Pohled do historie střítežské školy – Západní Morava I, 1997 – Zlínsko od minulosti k současnosti 1994, 13 – M. Pojsl, Velehrad v památkách osmi století – J. Kšica, Lidové písně z Kravař – A. Bartošíková, O Veselí a Veselanech.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 1997 (J. Kubíček) – Heimatkundliche Literatur im Jahre 1997