1999

Ročník 1999

Číslo: 1
Články:

Balcárek Pavel, František Magnis hrabě ze Strážnice aneb Strážnická „terra felix“ a třicetiletá válka – Franz Magnis, Graf aus Straßnitz (Strážnice), oder die Straßnitzer „terra felix“ zur Zeit des dreißigjährigen Krieges

Cendelín Dušan, Terénní průzkum zaniklé středověké komunikace na západním Brněnsku – Terrainerforschung einer verschwundenen mittelalterlichen Kommunikation in der westbrünner Gegend

Liška David, Moravský rytíř Václav Bítovský z Bítova. K 370. výročí smrti na popravčím lešení v Brně. 2. část – Der mährische Ritter Václav Bítovský von Bítov. Zum 370. Jahrestag seines Todes auf dem Schaffot in Brünn. Teil 2

Nekuda Vladimír, Do druhé padesátky

Nekuda Vladimír, Zemědělství a chov dobytka ve středověké vesnici na Moravě – Die Landwirtschaft und Viehzucht im mittelalterlichen Dorf in Mähren

Vítek Miroslav, Z rodinné kroniky prof. PhDr. Inocence Arnošta Bláhy – Aus der Familienchronik des Professors PhDr. Inocenc Arnošt Bláha

Zaoralová Marie, Kapitoly z dějin Přibyslavic. Část 2 – Kapitel aus der Geschichte von Přibyslavice. Teil 2

Drobnosti:

Brázda Josef, Vzpomínka na akci „Ruské zrno“ v Buku na Přerovsku – Воспоминание мероприятии «Русское зерно» в селе Пршеровского региона

Král Adolf B., Nové objevy v malířství na Moravě. Alfons Mucha a Jan Rombauer – Neue Entdeckungen der Malerei in Mähren. Alfons Mucha und Jan Rombauer

Rubinková Michaela, Kapucínská krypta v Brně – Die Kapuzinerkrypta in Brünn

Štěpánek Pavel, Martyrologium z Gerony a jeho podivuhodná cesta z Čech do Katalánska přes Moravu

Muzejnictví:

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část VI. Jihlavsko – Mährische Museen gegen Ende des Jahrtausend. Teil VI. Die Iglauer Region (Jihlavsko)

Skružný Ludvík, Výstava „Brody, mosty, lávky, cesty“ ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Zprávy:

Pavelčík Jiří, 17. zasedání Sekce pro otázky neolitu a eneolitu Moravy a Slezska

Štěpánek Zdeněk, Vzpomínka na 31. říjen 1938 v Moravské Chrastové

Diskuse:

Bartoš Josef, Problémy historického místopisu na Moravě. Na okraj díla: Horák Miloš – Vaishar Antonín, Encyklopedie obcí Moravy a Slezska, I. díl

Jubilea, vzpomínky:

Kubíček Jaromír, Zdeněk Šimeček sedmdesátiletý

Soldán Ladislav, Devadesátiny Jiřího Maria Veselého, O.P.

Večerková Eva, Jubilejní pozdrav Miroslavě Ludvíkové. 4. 10. 1923 ve Švermově

Recenze a zprávy o literatuře:

Brzobohatý, D.: Držitelé panství na Slavičínsku – Dorovský, I.: Makedonci žijí mezi námi – Dostál, V. V.: Agrární strana. Její rozmach a zánik – Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska. Sborník – Gabriel, J. ( red.): Slovník českých filozofů – Jan, L.: Horní Kounice 1248-1998. Z dějin městečka – Koudelka, M.-Hasoň, Z.: Hrady okresu Blansko – Kuba, J.-Šimek, T.-Zahrádka, F.: Soupis východo-českých urbářů 2. poloviny 13. století-1776 – Kyralová, M. a kolektiv: Život svatého Vojtěcha – Němec, J.: Ořechov u Uherského Hradiště. Dějiny, topografie a folklór, jazyk. Díl 1-3. – Polák, V.: Mohla být anglickou královnou /o K. Meineke/ – RegioM 1996-1997 – Skutil, J.: Petr Křička – Smutný, B. (edit.): Morava za jarní válečné kampaně v roce 1757. Korespondence – Střední Morava, 4/1997 – Tarcalová, L. (red.): Magie a náboženství – Vašek, L.: Od Kojálu vítr fouká. Pověsti z Jedovnic a okolí – Vlastivědná ročenka Stát. okr. archivu v Blansku 1996.

Číslo: 2
Články:

Fasora Lukáš, Centralizační trendy v organizaci péče o mládež v historických zemích Československa v letech 1918 -1938 – Zentralisierungstrends in der Organisation der Jugendfürsorge in den historischen Ländern der Tschechoslowakei in den Jahren 1918-1938

Marek Pavel, „Tak trochu blouznivý idealista“. Příspěvek k 70. výročí úmrtí Václava Choděry, průkopníka českého jazyka v divadelní kultuře Moravy – „Ein gewissermaßen schwärmerischer Idealist“. Beitrag zur 70. Wiederkehr des Todestages von Václav Choděra, eines Bahnbrechers der tschechischen Sprache in der Bühnenkultur Mährens

+ Navrátil Vladislav, Výstražná znamení podél Haberské stezky na Jihlavsku – Warnzeichen längs des Haberská stezka genannten Wegs in der Gegend von Jihlava (Iglau)

Nedbal Bohuslav, Několik vzpomínek z doby krátce před okupací 15. března 1939. Z pamětí ůčastníka boje o Moravskou Chrastovou na Svitavsku – Einige Erinnerungen aus der Zeit kurz vor der Okkupation vom 15. März 1939. Memoiren eines Teilnehmers am Kampf um die Gemeinde Moravská Chrastová in der Zwittauer Gegend

Sadílek Jaroslav, Neznámá tvrz u Bohdalova (okr. Žďár nad Sázavou) – Die mittelalterliche Feste bei Bohdalov in der Gegend von Žďár nad Sázavou

Stehlík Michal, Židé na jihozápadní Moravě v letech 1848 až 1948. Od zrovnoprávnění k zániku – Die Juden in Südwestmähren 1848-1948. Von der Gleichberechtigung zum Untergang

Drobnosti:

Hodeček Dalibor, Poznámky ke genealogii pánů z Meziříčí se zřetelem k dějinám Náměště nad Oslavou 14. a počátku 15. století

Král Adolf B., Samuel Brunner, brněnský malíř – Samuel Brunner, ein brünner Maler

Loskotová Irena, Hrobka markraběte Jošta z rodu Lucemburků

Mlčák Leoš, Štukový strop v kanovnické rezidenci ve Wurmově ulici č.. 13 v Olomouci – Die Stuckdecke in der Domherrenresidenz in der Wurmgasse Nr. 13 in Olmütz

Pavelčík Jiří, Několik poznámek k metodice výzkumu zabijaček na Moravě – Einige Anmerkungen zur Problematik und Methodik in der Erkundung von Bräuchen beim Schweineschlachten in Mähren

Rubinková Michaela, Jezuitská krypta v Brně – Die jesuitische Krypta in Brünn

Starycha Miroslav-Grunda Blahomil, Roučkův a Streitův buchar – Der Federhammer von Roučka und Streit

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Fotografie Jana Berana ve sbírkovém fondu historického oddělení Moravského zemského muzea

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část VII. Blanensko – Mährische Museen gegen Ende des Jahrtausend. Teil VII. Gegend von Blansko

Večerková Eva, Podoby svatých na keramice. Výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

Zprávy:

Fišer Zdeněk, Vzpomínkový seminář k 150. výročí nastoupení Františka Josefa I. na trůn v Olomouci

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnost v Brně v roce 1998

Diskuse:

Michna Pavel, Dvě knihy o sedmileté válce. P. Bělina, Generál Laudon, Praha 1993, A. Romaňák-P. Bělina-P. Andrle, Olomouc – Domašov 1758, Praha – Litomyšl 1998

Jubilea, vzpomínky:

Mikulášek Bohuslav, Plná osmdesátka Jaromíra Kotíka

Musil Jiří V., Před pěti lety zemřel prof. David Teplitz, přítel Olomouce a Československa

Nekuda Vladimír, Vzácné jubileum Františka Kouřila

Podborský Vladimír, Úmrtí PhDr. Vědomila Vildomce

Recenze a zprávy o literatuře:

Bartoš, J.-Kovářová, S.-Tymonová, M.: Paměti obce Senice na Hané – Dva nové sborníky o lidové kultuře Hané /Lidový oděv a tanec na Hané, Lidová kultura Hané/ – Filka, I.-Švoma, J.: Stručné dějiny města Žďáru nad Sázavou – Gladkiewicz, R.: Historyczne ksiegozbiory Cieszyna na tle Śląskim – Gruntová, J.-Vašek, F.: Boj o hranici. Moravská Chrastová 1938 – Chmel, Z.: Galerie brněnských osobností. Díl 1, A-K – Illa, M.: Letovice. Dějiny města – Kauerová, V.-Koudela, M.: Památky staré Litovle – Kotík, V. (red.): 100 let Klvaňova gymnázia v Kyjově 1898-1998 – Kotík, V. (red.): 42. výroční zpráva Klvaňova gymnázia v Kyjově za školní rok 1996/97 – Koudela, M.-Pospěch, P.-Tymonová, M.: Paměti obce Seničky – Krchňák, A.: Čechové na basilejském sněmu – Kubíček, J.: Stavba Moravské zemské knihovny v Brně. Knihovna pro XXI. století – Makovský, V.-Pokorný, F.: Blízkov – Dědkov v proměnách času. 700 let. 1298-1998 – Mazáč, T.: Vazby laskavých doteků. Čtení o Janu Vrtílkovi – Měchurová, Z.: Konůvky. Zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese – Moutnice. 700. let od první zmínky Sborník – Papajík, D.-Majtlová, B.: Stará Náměšť /na Hané/ ve fotografii – Pinkava, J.: Kroměříž ve dnech ústavodárného říšského sněmu – Pohanka, J. (edit.) : Medotekoucí sláva na hůře Libanu. Žďárská barokní kázání – Pomezí Čech a Moravy. Sborník, 2, 1998 – Přehledné dějiny literatury III – Sborník Muzea Blansko 97 – Slováci v České republice po roce 1945 – Vlastivědné listy, 1997, č. 2 – Západní Morava. Sborník, 2, 1998.

Číslo: 3
Články:

Bombera Jan-Krejčová Jana, Stavba kostela sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě na Olomoucku – Von dem Bau der Wallfahrtskirche in Altwasser in Olmützer Gegend

Břečka Jan, Příchod okupantů a 15. březen 1939 v Brně – Ankunft der Okkupanten und der 15. März 1939 in Brünn

Fišer Zdeněk, Řetězový most v Kroměříži – Die Kettenbrücke von Jahre 1826 in Kremsier (Kroměříž)

Myška Milan, Salcherové – historie jedné slezské podnikatelské rodiny – Die Salcher – Geschichte einer schlesischen Unternehmerfamilie

Pinterová Helena-Štěpánek Zdeněk, Univerzitní profesor MUDr. Jan Florian (1897-1942) – Universitätsprofessor MUDr. Jan Florian (1897-1942)

Scheirichová Veronika, Jazyk listin na Moravě v letech 1381 až 1410 – Die Sprache der Urkunden in Mähren in den Jahren 1381-1410

Drobnosti:

Jordán František, Kdo je kdo na vyškovském obraze Františka Antonína Sebastiniho – Wer ist wer auf dem Gemälde von Franciscus Antonius Sebastini in Wischau

Michna Pavel, Znojemský spolužák Rembrandta van Rijn? – Ein Mitschüler Rembrandts van Rijn an der Universität in Leyden aus Znaim (Znojmo)?

Mlčák Leoš, Zatoulaný zvon z Újezdu u Uničova v Krnově – Die verirrte Glocke aus Augezd bei Mähr. Neustadt (Újezd u Uničova) in Jägerndorf (Krnov)

Pavlík Josef, Z osobní korespondence s Josefem Věromírem Plevou. Ke stému výročí narození autora Malého Bobše

Muzejnictví:

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část VIII. Opavsko – Mährische Museen gegen Ende des Jahrtausend. Teil VIII. Opavsko (die Troppauer Gegend)

Měchurová Zdenka, Hrady romantickýma očima

Zprávy:

Grolich Vratislav, XXX. konference vlastivědných kroužků ve Slavkově u Brna

Matějová Judita, Výstava Bible ve fondech Muzea Komenského v Přerově

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1998

Usnesení z valného shromáždění Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění ze dne 24. dubna 1999

Diskuse:

Jurok Jiří, Případ řádu německých rytířů – o apologetické historiografii konce 20. století. L. Jan-F. Skřivánek, Němečtí rytíři v českých zemích, Praha 1997, P. Adam, Němečtí rytíři, Praha 1998

Jubilea, vzpomínky:

Peňáz Petr, Vydavatel žďárensií Josef Pohanka jubiluje

Recenze a zprávy o literatuře:

Bartoš, J.: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939-1945 – Brundage, J. A.: Medieval canon law 1995 – Česko-slovenská historická ročenka 1998 – Dubovský, A.: Kostelany a okolí – Fišer, Z.: Kapitoly z dějin Chropyně, sv. V – Josef Hoffmann a jeho rodný dům v Brtnici – Illa, M.: Obrázky z Letovic, seš. 1-4 – Indrová, J.: Bibliografie historicko-vlastivědné literatury severní Moravy a Slezska za léta 1991-1995 – Jeřábek, J.: Barokní zámek Milotice – Jordán, F.: Nemovité kulturní památky jižní Moravy, sv. 1, okres Vyškov – Jurok, J.: Moravský severovýchod v epoše husitské revolu-ce – Mejzlík, J.: Naši krajané v boji za svobodu. Občané Třebíčska v zahraniční¡m odboji 1937-1945 – Palásek, E.: Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti – Peša, Z.: Olešnicko – Pospěch, P.: Paměti obce Nákla – Putna, M. C.: Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918 – Spáčil, V.: Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261-1793 – Teplý, J.: Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku – Z dějin hutnictví 27, 1998.

Číslo: 4
Články:

Dvořák Jaromír, Počátek a konec prvního pokusu o demokratizaci politického života v českých zemích. Na okraj dění let 1848 a1849 – Anfang und Ende des ersten Versuchs um die Demokratisierung des politischen Lebens in den böhmischen Ländern. Am Rande des Geschehens in den Jahren 1848-1849

Kordiovský Emil, Půdorys Klobouk u Brna – Grundriß des Städtchens (Marktfleckens) Klobouky bei Brünn

Mlčák Leoš, K stavebním dějinám luterského kostela sv. Trojice v Lipníku nad Bečvou – Zur baulichen Geschichte der lutheranischen Dreifaltigkeitskirche in Lipník nad Bečvou (Leipnik), Bezirk Přerov (Prerau)

Sedlářová Jitka, Joseph von Hormayr zu Hortenburg (1781-1848) a počátky romantismu na Moravě – Joseph von Hormayr zu Hortenburg (1781-1848) und die Anfänge des Romantismus in Mähren

Drobnost:

Smutný Bohumír, Dobrozdání Jindřicha Kajetána Blümegena z roku1750 k umístění sídla krajského úřadu Přerovského kraje. Epizoda ze správních dějin Moravy – Das Gutachten Heinrich Kajetan Blümegen´s aus dem Jahre 1750 zur Unterbringung des Sitzes des Prerauer Kreisamtes nach Olmütz

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Moravské zemské muzeum před sto lety

Brodesser Slavomír, Třicet let kralického Památníku

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část IX. Břeclavsko – Mährische Museen gegen Ende des Jahrtausend. Teil IX. Die Region von Břeclav (Lundenburg)

Kubíček Jaromír, Výstava „Co bylo nového před sto lety…“

Skružný Ludvík, Morava na výstavě „Letem českým světem“ v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

Zprávy:

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1998

Sehnal Jiří, 26. organologické setkání

Diskuse:

Michna Pavel, Návrh územněsprávního členění České republiky. Výsledky vědeckého výzkumu z let 1960 až 1968. O díle: Malík Zdeněk, Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku. Nakladatelstv¡ Konvoj, Brno 1998 – Vorschlag zur territorial-administrativen Gliederung der Tschechischen Republik. Resultat der wissenschaftlichen Forschung aus den Jahren 1960 bis 1968

Jubilea, vzpomínky:

Grolich Vratislav, Odešel František Kouřil

Janák Jan, Sedmdesátník Josef Válka

Musil Jiří V., Vzpomínka na Mgr. Jaroslava Kalivodu – Erinnerung an Mgr. Jaroslav Kalivoda

Nekuda Vladimír, Životní jubileum Prof. PhDr. Jiřího Sejbala, DrSc.

Redakce, Odešel František Šustek

Recenze a zprávy o literatuře:

Almanach k 100. výročí Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě – Archivní ročenka 1998, Kroměříž – Balák, I. a kol.: Blansko, brána Moravského krasu – Batůšek, S.: Katolická moderna – Čapka, F.: Dějiny zemí Koruny české v datech – Černý-Křetínský, E.-Zouharová, D.: Drahanskou vrchovinou. Příroda, historie, současnost – Čtyři studie (J. Blechy) o českém loutkovém divadle – Dawson, J. W.: Logical Dillemas, (o Kurtu Gödlovi) – Fišer, Z.: Staletí zapomenutých dějin 1298-1998. /Zdounky/ – Gregor, F.: Pečetě obcí okresu Třebíč – Hattenhauer, H.: Evropské dějiny práva – Hosák, L.: Příspěvek k historickému místopisu Vyškovska – Illa, M.: Hrabata Kálnoky a Letovice – Jan, L.-Štěpánek V. a kol.: Čejkovice 1248-1998 – Kalendarium regionálních osobností 1999. Uherské Hradiště – Kopecký, M.: Žena krásná náramně. (Spisy žďárského opata V. Vejmluvy) – Koudela, M.: Paměti obce Myslechovice – Koudela, M.-Kráčmar, J.: Paměti obce Štěpánova – Kovářová, S.: Paměti obce Cakova – Kratochvil, K.: … za ostnatými dráty a minovými poli. II – Kraváková, L.-Fitzová, K.: Městské divadlo Zlín 1946-1996 – Nečas, C.: Josef Macůrek. Život a dílo – Nováček, S.: Z dějin moravských Židů. O dějinách Židů v Ivančicích na Moravě a jejich sbližování s Čechy – Ostrogorsky, G.: Byzantinische Geschichte 324 bis 1453 – Zenkl, P.: Mozaika vzpomínek.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 1998 – Heimatkundliche Literatur im Jahre 1998 (J. Kubíček)