2000

Ročník 2000

Číslo: 1
Články:

Obršlík Jindřich, Založení a počátky Pátého reálného gymnázia v Brně-Žabovřeskách. Gymnázium Dr. Vladimíra Helferta v Brně-Žabovřeskách, Antonínská ulice č. 3. Léta 1937-1950 – Die Gründung und die Anfänge des Fünften staatlichen Realgymnasiums (Gymnasium Dr. Vladimír Helfert´s) in Brünn-Žabovřesky 1937-1950. 1. část

Papajík David, Vývoj změn feudálního majetku na Přerovsku ve 14.-16. století – Entwicklung der Änderungen des Feudalbesitzes in der Prerauer Gegend (Přerovsko) im 14.-16. Jahrhundert

Štěpán Václav, Jindřich z Nevojic. Osudy moravského zemana vpředvečer husitské revoluce – Jindřich von Nevojice. Schicksale eines mährischen Landedelmanns am Vorabend der hussitischen Revolution

Večerková Eva, O kraslicích olepovaných slámou – Über die, mit Strohhalmen verzierten Ostereier

Drobnosti:

Cendelín Dušan, Hrádek typu motte na Žďársku

Growka Květoslav, Medaile k 200. výročí narození Vinzenze Priessnitze – poslední dílo Václava A. Kovaniče – Medaille zum 200. Geburtstag von Vinzenz Priessnitz – das letzte Werk des Václav A. Kovanič

Müller Karel, Neznámý pramen k provádění lánové vizitace na Moravě v letech 1669-1670 – Eine unbekannte Quelle zur Durchführung der Lahnvisitation in Mähren in den Jahren 1669-1670

Soldán Ladislav, J. L. Fischer v Nejedlého Varu 20. let

Štěpánek Zdeněk, Pomoc obyvatel Unčína na Jimramovsku židovským spoluobčanům. Vzpomínky Evy Gránové-Schustazcekové na léta nacistické okupace – Hilfe der Bewohner der Gemeinde Unčín in der Gegend von Jimramov ihren jüdischen Mitbürgern

Trčková-Schulzová Alena, Grafička a malířka Lilli Brandhuberová-Gödlová – Die Grafikerin und Malerin Lilli Brandhuber-Gödel

Muzejnictví:

Beránková Helena, Fotografická sbírka Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část X. Těšínsko – Mährische Museen zu Ende des Jahrtausends Teil X. Das Teschener Land (Těšínsko)

Diskuse:

Konečný Lubomír, Poznámka k problematice výkladů nejstarších dějin Znojma

Zřídkaveselý František, K problému brněnského genia loci

Zprávy:

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1999

Jubilea – Vzpomínky:

Květ Radan, Miloš Spurný – fotograf moravské krajiny

Musil V. Jiří, Slovanské gymnázium, Vlastivědná společnost muzejní a výročí dvou zrušených dívčích středních škol v Olomouci

Vlčková Iva, PhDr. Věře Bednářové k devadesátinám

Recenze a zprávy o literatuře:

Bránský, J.: Židé v Boskovicích – Burešová, J.: Paměti obcí Bohuňovice, Moravská Lodě-nice a Trusovice – Čelovský, B.: Šel jsem svou cestou – Fabian, J.: Slovník osobností kul-turního a společenského života Valašska – Fišer, Z.: Město a sněm (k výročí let 1848-1849) – Fišer, Z. (ed.): Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let 1845-1849 – Hasoň, Z.-Reibl, P.: Zámky okresu Blansko – Historická demografie 22 – Kauerová, V.: Paměti obce Hněvotína – Kejř, J.: Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu – Letovice a okolí na starých pohlednicích – Melmuková, E.: Patent zvaný toleranční – Město Fryšták 1945-1995. Sborník – Nečasová, E.: Křížové kameny a kamenné kříže okresu Blansko – Opuscula historiae artium, SPFFBU, F 41 a F 42, 1998 – Schauerová, A. a kol.: Kde jsme doma. Sborník – Spáčil, V. (ed.): W. Nather, Kronika olomouckých domů. Předhradí – Šafránek, P.-P. Reibl: Sakrální stavby okresu Blansko – Šindlářová, I. (red.): Kronika obce Huzové – Šrámková, M.: Před brněnskými hradbami – Trapl, M.: František Matouš Klácel. Život a dílo – Vaculík J.: Dějiny volyňských Čechů. Díl I a II – Vorel, P. (red.): Stavovský odboj roku 1547 – první krize habsburské monarchie. Sborník – Výroční (43.) zpráva Klvaňova gymnázia v Kyjově za školní rok 1997/98.

Číslo: 2
Články:

Mlčák Leoš, Liptálské zvony – Die Glocken der Gemeinde Liptál, Bezirk Vsetín

Nebeský Jiří J. K., Genealogická znaková galerie v Bílovci – Die genealogische Wappengalerie in Wagstadt (Bílovec)

Obršlík Jindřich, Založení a počátky Pátého reálného gymnázia v Brně-Žabovřeskách. Gymnázium Dr. Vladimíra Helferta v Brně-Žabovřeskách, Antonínská ulice č. 3. Léta 1937-1950 – Die Gründung und die Anfänge des Fünften staatlichen Realgymnasiums (Gymnasium Dr. Vladimír Helfert´s) in Brünn-Žabovřesky 1937-1950, 2. část

Smejkal Zdeněk, Satirické divadlo Večerní Brno – Das satirische Theater „Večerní Brno“ (Das abendliche Brünn)

Šípek Zdeněk, Stanislav Marák (1873-1937) jihomoravský organizátor kulturního života – Stanislav Marák (1873-1937), ein südmährischer Organisator des kulturellen Lebens

Štarha Ivan, Velkobítešské čarodějnice. K poznání dějin „duchovního moru“ na západním Brněnsku – Die Hexen aus Velká Bíteš bei Brünn

Vlčková Iva, Objev rukopisné sbírky moravských pověstí a pověrečných povídek v Kroměříži v roce 1992. Několik ukázek z nalezeného souboru – Entdeckung einer handschriftlichen Sammlung mährischer Sagen und Spukgeschichten in Kremsier (Kroměříž) im Jahre 1992

Drobnosti:

Bartoš Ladislav, Křížová cesta na Ostré horce u Soběšic

Cendelín Dušan, Viatistika?

Dvořák Jaromír, Mladý Tomáš Masaryk a Johann Wolfgang Goethe. Na okraj velkého tématu

Florian Gabriel, Archeologické nálezy z okolí Staré Říše – Archäologische Funde aus der Umgebung von Altreich (Stará Říše) (Bezirk Trebitsch)

Rojčíková Kamila, Dva účty za posmrtné upálení vympýra na severní Moravě (Šternberk, Budišov nad B.) – Zwei Rechungen für die postmortale Verbrennung eines Vampirs in Nordmähren

Muzejnictví:

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část XI. Okres Brno-venkov – Mährische Museen zu Ende des Jahrtausends Teil XI. Bezirk Brünn-Umgebung

Zprávy:

Gebauer Josef, Vlastivědná společnost při Slezském zemském muzeu v Opavě minulostí

Unger Josef, Konference „Korene európskej civilizácie“ v Bratislavě

Jubilea – Vzpomínky:

Krejčová Kamila, Jubileum národopisné pracovnice Blaženy Bočkové

Vlčková Iva, Jubileum PhDr. Pavla Balcárka

Recenze a zprávy o literatuře:

Bartoš, J.-Kovářová, S.: Dějiny obce Jívová – Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 55, 1999 – Černý-Křetínský, E.: Kronika Podomí – Goš V. a kol.: Loštice, město a jeho obyvatelé – Gymnázium Blansko 1949-1999 – Hájek, J.-Lacina, V.: Od úvěrních družstev k bankovním koncernům – Janeček, J.: Drnholec. 750 let obce – Jeřábek, D.: Brněnská romance – Kaple, boží muky a památní kříže Boskovicka – Kučerová, M.: Dačice v dobové fotografii a pohlednici – Lenderová, M.: K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století – Martonová, T. (red.): Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně – Město, koberce a čas. Sborník o Náměšti nad Oslavou – Pešek, J.-Ledvinka, V.: Ponížení a odstrčení. Města versus katastrofy. Sborník – Peška, L.: Rejstřík bibliografický k Časopisu Matice moravské, roč. 101-107 – Polák, V. : Byli Vajckorni vinni? – Rampula, J.: Domy v Telči – Richter, P. a kol.: Paměti obce Dlouhá Loučka – Studený, J. (red.): Stavíme nové kostely s firmou SOPOS – Švéda, F.: 666 let Kulířova – Tollner, P.: Jeruzalémští bratři. Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě – Toncrová, M.: Lidové písně z moravského Horácka – Všetička, F.: Dílna bratří Čapků. Příspěvek k poetice jejich tvorby – Žáček, J. (red.): Sborníček na paměť P. Jana Dokulila, kněze a básníka.

Číslo: 3
Články:

Cendelín Dušan, Staré stezky na Moravě – historická geografie a terénní výzkum – Alte Wege in Mähren – historische Geographie und Terrainerkundung

Kopečný Petr, Zahájení letecké války na Moravě. 26. června až 7. července 1944. K 55. výročí osvobození Československa – Beginn des Fliegerkrieges in Mähren 26.6.-7. 7. 1944

Janák Jan, Tkalcovství v Jihlavském kraji koncem 18. století – Die Weberei in der Iglauer Gegend (Jihlavsko) zu Ende des 18. Jahrhunderts

Makovský Vladimír, Česko-ruské děti. K poznání české reemigrace po první světové válce – Чешско русские дети. К вопросу о чешской реэмиграции после первой мировой войы

Mlčák Leoš, K dějinám a výzdobě barokního refektáře v premonstrátské kanonii na Hradisku u Olomouce – Zur Geschichte und Ausschmückung des barocken Refektoriums im prämonstratenser Stift im Kloster Hradisch bei Olmütz

Musil František, Otazníky nad středomoravskými Střítežemi – Fragen nach den mittel-mährischen Ortschaften Střítež

Pospíchal Theodor, Život a činnost MUDr. Františka Skřivana v rámci kulturního vývoje Velkého Meziříčí – Das Leben und das Wirken des Dr. Med. František Skřivan im Rahmen der kulturellen Entwicklung von Velké Meziříčí

Vaněk Pavel, Tvoření jmen poddaných v 16. a 17. století pohledem pozemkové knihy vsí Skalice a Krhova na Boskovicku – Bildung von Untertanennamen im 16. und 17. Jahrhundert aus dem Blick des Grundbuchs der Dörfer Skalice und Krhov in der Gegend von Boskovice

Drobnosti:

Brabcová Petra, Věková skladba zemřelých a průměrný věk při úmrtí ve farnosti sv. Petra a Pavla v Brně v 18. století

Král B. Adolf, Alfons Mucha neznámý II

Krafl Pavel, Glosa k Jenštejnovým statutům z 18. října 1385 – Glosse zu den Jenštejn´s Statuten vom 18. Oktober 1385

Muzejnictví:

Fišer Zdeněk, Moravská muzea na konci tisíciletí. Část XII. Znojemsko – Mährische Museen zu Ende des Jahrtausends Teil XII. Die Znaimer Gegend

Králíčková Markéta, Expozice T. G. Masaryka v Hodoníně

Měchurová Zdeňka, Stolování a hodování v renesanci

Zprávy:

Matějová Judita, Konference Počátky v dějinách knihtisku a výstava Pětisté výročí knihtisku

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1999

Štouračová Jiřina, Dějiny Moravy a Matice moravská – problémy a perspektivy

Usnesení z valného shromáždění Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění ze dne 15. dubna 2000

Jubileum – vzpomínka:

Balcárek Pavel, Sedmdesátiny doc. PhDr. Jana Bistřického, CSc.

Zřídkaveselý František, Alois Ferulík – vlastivědný pracovník Malé Hané. 105 let od narození

Recenze a zprávy o literatuře:

Archivní ročenka 1999, Kroměříž – Balák, I.: Sloup a Pustý žleb v Moravském krasu – Blá-ha, J.: Jechovy domy v Telči – Boskovice od pravěku do konce 20. století – Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 54, 1998 – Filip, Z.: Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava – Hejhalová, I.: Paměti obce Grygova – Hnízdil, O.: Měřín 1298-1998 – Horák, J.-Horáková, L.-Unverdorbenová, J.: Můj kraj, Hustopečsko – Knoz, T.: Renesance a manýrismus na zámku v Rosicích – Koudela, M.-Navrátil, P.: Paměti obcí Kníničky a Lhota pod Kosířem – Krejcar, P.: O Hradisku a založení Svitávky – Krchňák, F.: Zvony v Letovicích a okolí – Langer, J.: Co mohou prozradit lidové stavby – Makovský, V.: Chlumek. Poznámky ze života obce – Mikulka, J.: Příběh téměř zapomenutého politika Jaromíra Nečase – Pánek, J.-Vorel, P.: Lexikon současných českých historiků – Pasák, T.: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945 – Prostějov. Dějiny města 2 – Sborník muzea Blansko č. 99 – Sirovátka, O.: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře – Šindlářová, I.: Paměti obce Bílska – Šindlářová, I.: Bílkovice. Kronika obce Dětřichova nad Bystřicí – Šmerda, M.-Korbelářová, I.: Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století – Štouračová, J.: Úvod do archivnictví – Tichák, T.: Paměti obce Velkého Týnce – Vlasáková, O.: 750 let obce Vlkoš – Vlastivědné listy č.1/2, 1999, Opava.

Číslo: 4
Články:

Cendelín Dušan, Nové objevy prehistorického osídlení ve Vizovických vrších a staré komunikace – Neue Entdeckungen vorgeschichtlicher Besiedlung in den Vizovice-Bergen und alte Kommunikationen

Dvořák Jaromír, Tomáš Masaryk na studiích ve Vídni (1869-1876) – Masaryk´s Studien in Wien (1869-1876)

Fišer Zdeněk, Národní probuzení Kroměříže a František Mirovít Lorenc – Die nationale Erweckung Kremsiers und František Mirovít Lorenc

Král Adolf B., Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Želešicích u Brna – Kirche Der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Marie in Želešice (Bezirk Brünn-Land)

Panic Idzi, Počátky těšínského knížectví – Anfänge des Teschener Fürstentums

Víchová Božena, Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) – Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)

Drobnosti:

Brabcová Petra, Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

Ferulík Jiří, Kde byla správní a církevní střediska Usobrnské provincie 11. až 13 století?

Chocholáčová Zdenka (ZCh), Vincenc Makovský a Nové Město na Moravě

Pavlík Josef, Sazomínský pobyt spisovatelky Kamily Sojkové

Polášek Ladislav, Z historie učitelského ústavu v Příboře

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Moravští Lucemburkové znovu na Špilberku

Brodesser Slavomír, Výstava o náboženských rituálech v době bronzové na Cezavách u Blučiny ve světle soudobých vědeckých názorů

Zprávy:

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1999

Nekuda Vladimír, Setkání zástupců Kulturního a muzejního spolku rakouského městečka Thaya (Kultur- und Museumsverein in Thaya) se členy výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

Jubilea – vzpomínky:

Grolich Vratislav, PhDr. Slavomír Brodesser jubilující

Hošková Miloslava, Vivat Helena Lisická

Knoz Tomáš, K nedožitým devadesátinám Františka Matějka

Měřínský Zdeněk, K osmdesátinám PhDr. Františka Hoffmanna, CSc.

Měřínský Zdeněk, Za PhDr. Janou Vignatiovou, CSc.

Měřínský Zdeněk, Památce Miloše Soukopa

Trapl Miloš, Jubileum docenta Jindřicha Schulze

Recenze a zprávy o literatuře:

Amatérská jeskyně. 30 let od objevu – Československá historická ročenka 1999 – Francek, J.: Zločin a trest v českých dějinách – Holman, P.: Otokar Březina a současnost. Sborník ze symposia – Jaroš, J.: Slovník technických památek Blanenska – Jeřábek, R.: Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací – Kalinová, T.-Šumpelová, A.-Šimová, H.: Okres Zlín v roce 1998. Bibliografie – Koudela, M.-Navrátil, P.: Paměti obce Ludéřova – Kovařík, P.: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska – Kovářová, S.: Paměti obce Blatec – Makovský, V.-Vlach, L.: Stránecká Zhoř. Kochánov – Frankův Zhořec – Nová Zhoř. Včera a dnes. 700 let – Mohen, J. P. a kol.: Gods and Heroes of Bronze Age Europe. The roots of Odysseus – Moravskotřebovské vlastivědné listy 5-10, 1995-1999 – Myška, M. a kol.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, seš. 1 až 12 – Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1996 – Pomezí Čech a Moravy. Sborník 3, 1999 – Slezský numismatik 1, 1998, 2, 1999 – Tymonová, M.-Kovářová, S.-Vymětal, J.-Pospěch, P.: Paměti obce Skrbeň – Unger, J.: Život na lelekovickém hradě ve 14. století – Urzidil Johannes: Poslední host – Der letzte Gast – Vlastivědný sborník Vysočiny 11, 1998.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 1999 – Heimatkundliche Literatur im Jahre 1999 (J. Kubíček)