2001

Ročník 2001

Číslo: 1
Články:

Fasora Lukáš, Problémy systému péče o mládež na Moravě v letech 1921 až 1937. Na příkladu Valašska a menšinových okresů Fulnek, Jaroslavice, Mikulov a Svitavy – Probleme des Systems der Jugendfürsorge in Mähren in den Jahren 1921 bis 1937. Am Beispiel der Mährischen Walachei und den Minderheitsbezirken (Fulnek, Jaroslavice, Nikolsburg und Zwitau)

Horák +Karel a Josef, Omyly tradované v historii obce Hrádku na Znojemsku – Die tradierten Irrtümer in der Geschichte der Gemeinde Hrádek (Erdberg) bei Znojmo (Znaim)

Hudeček Jiří – Hanák František, Historie přírodovědných aktivit v aristokratických kruzích na severovýchodní Moravě a ve Slezsku se zřetelem k zoologii – History of natural historical activities in aristocratic circles in North-Eastern Moravia and Silesia with respect to zoology

Mlčák Leoš, Barokní fresky Karla Josefa Haringera (1687-1734) v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné – Barocke Fresken von Karl Josef Haringer (1687-1734) in der Olmützer Maria-Schneekirche

Novotný Gustav, Zapomenutý brněnský radní a místostarosta J. A. Herlth – Der vergessene Brünner Ratsherr und Vicebürgermeister J. A. Herlth

Stehlík Michal, Hvězdná hodina P. Dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k česko-slovenským vztahům v letech 1906-1908 – Sternstunde des P. Dr. Alois Kolísek. Beitrag zu den tschechisch-slowakischen Beziehungen in den Jahren 1906-1908

Sviták Zbyněk, Kalendář pro příští století – Der Kalender für die nächste Jahrhundert.

Zřídkaveselý František, Proč brněnští měšťané rozbořili hrad Rychvald u Lysic. Brno kontra páni z Kunštátu – Weshalb die Brünner Bürger die Burg Rychvald zerstörten. Brünn kontra die Herren von Kunštát

Drobnosti:

Cendelín Dušan, Ještě je čas! K tématu vykrádání archeologických nalezišť.

Pokorný Josef, Praktické prověření taktické úvahy, aneb putování za zrekvírovanými povozy ochozských sedláků

+Šebestík Ladislav, Zaniklý mariánský kostel Mariánská hvězda ve Slatince u Brna a pokračování jeho tradice v Modřicích u Brna

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Brněnský Palác šlechtičen v proměnách času

Slezáčková Jana, Nová expozice Jiřího Wolkera v Prostějově

Zprávy:

Měřínský Zdeněk, 32. celostátní konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky

Odehnal Petr, Představuje se Vám Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách

Sehnal Jiří, 27. organologické setkání

Vlastivědné kroužky:

Fišer Zdeněk, XXXI. konference vlastivědných kroužků v Adamově

Grolich Vratislav, Obraz osmi desetiletí kronikářské práce u nás na příkladu Adamova

Janák Jan, K podílu Adamova na technickém pokroku v 19. století

Zřídkaveselý František, Ke spolkovému životu v Adamově

Recenze a zprávy o literatuře:

Blažek, Š.: Já byl v neděli v Jevíčku aneb Jevíčko v próze – Bránský, J.-Šmétka, J.: 1900-2000 Gymnázium Boskovice – Brouček, S.: Češi v cizině, sv. 10 – Die Topographische Ansicht. Waldviertler Städte – Dobiáš, J.: Jimramov – Dohnal, A.: Hlinsko čtenářů a vypravěčů – Dokoupil, L.-Fialová, L.-Maur, M.-Nesládková, L.: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století – Fišer, Z.: Od cukru k hologramu. Padesát let zpracování plastů v Chropyni – Horáková, M. a kol.: Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání … z první poloviny 18. století – Jan Mrazík. Učitel, překladatel, organizátor. Materiály z konference – Janoušek, H. F.: Na paměť P. Jiřího Klímy – Jihlavská archivní ročenka, sv. 1, 1999 – Koudela, M.: Paměti obcí Moravská Huzová, Benátky a Stádlo – Kovářová, S.-Petružela, J.: Paměti obce Rybníček – Morava ve středověku. Sborník příspěvků konference – Nenadál, S.: Přírodou Žďárska – Opuscula Historiae Artium. Sborník FF Brněnské univerzity, F 43 – Osobnost v politické straně. Sborník příspěvků z konference – Pacáková-Hošťálková, B.-Petrů, J.-Riedl, D.-Svoboda, A. M.: Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1997 – Poláková, M.-Vystrčil,J.: Plaveč očima kronikářů – Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1997, 1998, 1999 – Tišnov – fotorevue, sv. 1-10, 1994-1999 – Vlastivědná ročenka Státního okresního archivu Blansko 1997 – Západní Morava. Vlastivědný sborník, 3, 1999.

Číslo: 2
Články:

Břečka Jan, Ivančice v letech 1945 až 1949. Od konce nacistické poroby do počátku komunistické éry – Ivančice in den Jahren 1945-1949. Ab Ende der nazistischen Unterdrückung zum Anfang der kommunistischen Ära

Fišer Zdeněk, Školní kronika Eduarda Bublíka ze Zdounek. Z fotogalerie moravského učitelstva 19. století – Die Schulchronik Eduard Bublík´s aus Zdounky

Chupík František, Pozdně středověké opevnění města Šumperka – Die spätmittelalterliche Befestigung Mährisch-Schönberg´s

Mlčák Leoš-Mlčáková Kateřina, K restaurování barokních malovaných slunečních hodin na nádvoří kanovnické rezidence v Mariánské ulici č. 7 v Olomouci – Zur Restaurierung der barocken Sonnenuhr im Hofraum der Domherrenresidenz in der Mariánská-Gasse in Olmütz

Odehnal Petr, Samospráva poddanského města Klobouky ve druhé polovině 16. století – Die Selbstverwaltung der Untertanstadt Klobouky in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

Stryjová Dagmar, Panství Račice za bratrů Huškových z Račicburgu – Die Herrschaft Račice (Ratschitz) zur Zeit der Brüder Hušek von Ratschitzburg

Urbášek Pavel, O financování olomouckých univerzitních insignií z let 1946-1948 – Über die Finanzierung der Olmützer Universitätsinsignien aus dem Jahren 1946-1948

Zprávy:

Absolonová Karolina, Výstava „Bohatství dávných kultur – z dějin mladší a pozdní doby bronzové“ ve Vyškově

Balcárek Pavel, Rod Butulů a vydávání pohádek

Gebauer Josef, Zemský archiv v Opavě již stoletým kmetem

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2000

Šuleř Petr, Druhé tisíciletí vlastivědné revue Valašsko

Jubilea:

Grolich Vratislav, Jaroslav Zelík: 80

Kyas Vojtěch, Sedmdesátiny prof. Jiřího Sehnala

Nekuda Vladimír, K životnímu jubileu prof. dr. Jana Jelínka, DrSc.

Smutný Bohumír, Pětasedmdesátiny PhDr. Jindřicha Obršlíka

Recenze a zprávy o literatuře:

Botíková, M.-Jakubíková, K.-Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny – Historický atlas měst České republiky, sv. 8-Jihlava – Hašek, V.-Nekuda, R.-Unger, J.: Ve službách ar-cheologie II. Přírodovědné metody v archeologii – Herda, J.-Träger, A. (ed.): Tschechien der ferne Nachbar – Hlaváček, P.: Habrovany – Hrdlička, J.-Hrdličková, M.-Memluková-Šašecí, M.-Bláha, J.: Telč – 900 let. 1099-1999 – Kalvoda, J.: Genese Československa – Mikuláštík, M.: Sobotín – 650 let. 1350-2000 – Mikulka, R.-Procházka, R.: Knihtiskař a nakladatel František Obzina – Opelík, J.: Milované řemeslo (s autorovou bibliografií) – Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1998 – Pavlovice u Přerova. Historie a přítomnost – Přikryl, P.: Základní škola Jedovnice. Almanach k 50. výročí zahájení výuky – Rolný, I.: Blanenská léta Karla z Reichenbachu – Sborník bruntálského muzea 1998 – Stryjová, D.: Cetkovice včera a dnes – Trojan, J.: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století – Západní Morava. Vlastivědný sborník, 4, 2000 – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 278, 1999.

Číslo: 3
Články:

+Batušek Stanislav, „Nejprve šašek, potom žena…“ Na paměť prostějovské spolupráce Jano Köhlera a P. Karla Dostála-Lutinova – „Zuerst Hanswurst, dann Frau…“ Zum Gedenken an die Proßnitzer Zusammenarbeit Jano Köhlers und P. Karel Dostál-Lutinov‘ s

Bernát Libor, Konvertoval Mikuláš Drabík v roce 1671? K 380. výročí staroměstské exekuce a 330. výročí bratislavské exekuce – Konvertierte Nikolaus Drabík im Jahre 1671?

Brabcová Petra, Líšeňská farnost v 18. století z hlediska pohybu obyvatelstva – Das Pfarramt in Líšeň (Lösch) bei Brünn im 18. Jahrhundert vom Aspekt der Bevölkerungsentwicklung

Kavanová Tereza, Profesor František Dvorník jako zpravodajec. Neznámá kapitola ze života moravského historika – Professor František Dvorník als Berichterstater. Ein unbekanntes Kapitel aus dem Leben des mährischen Historikers

Panic Idzi, Politické postavení Velkomoravské říše v období před Svatoplukovou smrtí – Die politische Position des Großmährischen Reiches in der Epoche vor dem Tod Svatopluks

Vašek František-Štěpánek Zdeněk, Názorové střety a akce „V“. Protektorátní nacistická propaganda a odpor proti ní – Ideele Konflikte und die Aktion „V“. Die Protektorats-Nazipropaganda und der Widerstand dagegen

Drobnosti:

Grolich Vratislav, Počátky novodobého moravského železářství v barokní době

Mikulka Radek, Okolnosti prvního pokusu Huberta Ripky o útěk do emigrace v roce 1948. Jeho literární podání a skutečnost – Die Umstände des ersten Fluchtversuchs Hubert Ripka´s in die Emigration im Jahre 1948. Seine literarische Darstellung und die Wirklichkeit

Mlčák Leoš, K nálezu raně barokního malovaného trámového stropu v Mariánské ulici č. 8 v Olomouci – Zur Entdeckung einer frühbarocken bemalten Balkenholzdecke in der Mariánská Gasse Nr. 8 in Olmütz

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Brána nebeská dokořán otevřená. (K obnovení řeholního života v klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.)

Slezáčková Jana, Slavkovský zámek a napoleonské výstavy

Unger Josef, Výstava „Lopatou i počítačem“ v Olomouci. (O práci olomouckých archeologů.)

Diskuse:

Kořený Dušan, Ještě jednou o dějinách Hněvotína u Olomouce.

Zpráva:

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2000

Jubileum:

Fišer Zdeněk, Vratislav Grolich – 70

Recenze a zprávy o literatuře:

Fišer, Z.: Listy z Bohdalic (1847-1851) – Jaroš, Z.: Jihlava v datech. Historický kalendář – Kovářová, S.: Paměti obcí Haňovice a Kluzov – Kundera, L.: František Halas. O životě a díle – Lajkép, Z.: Posledních padesát let kroměřížského ochotnického divadla 1945 až 1995 – Marek, P.-Červený, V.-Lach, J.: Od Katolické moderny k českému církevnímu rozkolu – Mlateček, F.: Parky a parkové areály Boskovicka a Blanenska – Moravští Lucemburkové. Sborník prací – Myška M. a kol., Biografický slovník Slezska a severní Moravy – Plaček, V.: Prajzáci aneb K osudům Hlučínska 1742-1960 – Sborník bruntálského muzea 1999 – Sborník Muzea Blansko 2000 – Stehlík, M. a kol.: Dačický uličník. O dačických ulicích – Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí – Šindlářová, I.: Paměti obce Pohořany – Šípek, Z.: Hostěradice. 800 let od první zmínky – Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, sv. 8 – Z dějin hutnictví 29 – Zprávy Památkového ústavu v Brně 1997, 1998, 1999.

Číslo: 4
Články:

Fišer Zdeněk, Město Kroměříž na cestě k vybudování železnice – Die Stadt Kremsier auf dem Weg zur Errichtung der Eisenbahn

Maňák Pavel, Olomoucký pobyt a olomoučtí přátelé Ludwiga Wittgensteina. V upomínku na 50. výročí úmrtí evropského myslitele – Der olmützer Aufenthalt und die olmützer Freunde Ludwig Wittgensteins

Redakce, Oprava (Podtitulek uvádějící jméno MUDr. Vojtěcha Jílka byl provázen jinou podobenkou.)

Smutný Bohumír, Zvláštní úkol generála Laudona v Uničově roku 1770 – Eine besondere Aufgabe des Generals Laudon in Uničov (Mährisch Neustadt) im Jahre 1770

Trojan Jan, Lokální hry ve staré brněnské Redutě na náměty z historie a lidových pověstí – Lokale Stücke in der alten Brünner Redoute zu Themen aus der Geschichte und den Volkssagen

Drobnosti:

Brodesser Slavomír, Nad nejstarším průvodcem po krajině kolem řeky Svratky

Kadlec Alois, Ještě k bitvě u Slavkova aneb Kde Napoleon po bitvě nocoval – Noch zur Schlacht bei Austerlitz oder wo Napoleon nach der Schlacht übernachtet hatte.

Režný Mojmír, Neznámá zaniklá středověká osada v lesní trati Hádky, k. ú. Rychtářov, okr. Vyškov

Zprávy:

Michna Pavel, Witajće k nam do Łužicy! Vítejte u nás v Lužici!

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2000

Sehnal Jiří, 28. organologické setkání

Jubileum

Sehnal Jiří, Jan Trojan pětasedmdesátiletý

Recenze a zprávy o literatuře:

Bartoš, J.-Kovářová, S.: Paměti obce Hoštejna – Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě. Da-čicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko – Knollová, R.-Kordiovský, E.: Morkůvky na konci druhého tisíciletí – Kopiář Jiříka Skřivánka, úředníka na Blansku 1594-1612/1614/ – Kor-diovský, E.: Brumovice 1250-2000 – Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně, 1999 – Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Počátky v dějinách knihtisku. Sborník z 8. konference – Státní vědecká knihovna v Ostravě 1951-2001. Sborník – Vaníčková, V.- Dokoupil, L. ed.: Encyklopedie Slezska – Veselý, J. M.: To není sen. Bratr Patrik Maria Kužela OP, jáhen řádu sv. Dominika. 1915-1942 – Zlínsko od minulosti k současnosti 1998, 15. sv.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2000 – Heimatkundliche Literatur im Jahre 2000 (J. Kubíček)