2002

Ročník 2002

Číslo: 1
Články:

Kudela Ivan, PhDr. Josef Kudela – poslední léta života (1937–1942) – PhDr. Josef Kudela (1937 bis 1942). Die letzten Jahre seines Lebens

Michna Pavel, Moravská města a vesnice na stránkách deníku Arnošta Dětřicha Mar-schalla za pruského obléhání Olomouce z roku 1758. Část 1 – Mährische Städte und Dörfer auf den Seiten des Tagebuchs des Ernst Dietrich von Marschall aus der Zeit der preußischen Belagerung von Olmütz im Jahre 1758. Teil 1.

Mlčák Leoš – Mlčáková Kateřina, K ikonografii barokní freskové výzdoby zámku v Šebetově na Blanensku – Zur Ikonographie der barocken Freskenausschmückung des Schlosses in Šebetov bei Blansko

Sehnal Jiří, Hudba na Moravě v polovině 17. století – Die Musik in Mähren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

Urbášek Pavel, Únor 1948 a tzv. studijní prověrky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Část 1 – Der Februar 1948 und die sogenannten „Studien–Überprüfungen“ an der Palacký–Universität in Olomouc (Olmütz). Teil 1.

Drobnosti:

Brabcová Petra, Moravská národnost pohledem předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

Brodesser Slavomír, Dušan Jurkovič – básník dřeva. K 55. výročí úmrtí českosloven-ského architekta

Huňka Jiří, Tradice hrnčířství v Jalubí na Uherskohradišťsku – Tradition of pottery in Jalubí in Uherské Hradiště region

Mitáček Jiří, Příspěvek k historii brněnského Paláce šlechtičen

Režný Mojmír, Zaniklá středověká osada Novosady-Neustift-Nebštych u Prostějova – Mittelalterliche Ortswüstung Novosady – Neustift – Nebstych, bei Prostějov

Vlastivědné kroužky:

Fišer Zdeněk, XXXII. konference vlastivědných kroužků v Bošovicích

Mlateček Karel, Nižší šlechta na Slavkovsku v období před husitskou revolucí

Sadílek Jaroslav, Stavební vývoj goticko renesanční tvrze v Bošovicích, okres Vyškov, na podkladě kresebných rekonstrukcí jeho hlavních etap

Víchová Božena, Na okraj jedné vlastivědné konference

Jubilea – vzpomínky:

Nekuda Vladimír, Za prof. MUDr. Ervínem Černým, DrSc.

Spurný František, K sedmdesátinám docenta Josefa Bartoše

Recenze a zprávy o literatuře:

Bartoš, J.-Kovářová, S.: Paměti obce Chudobína – Bína, Z.: Kuchařovice. 780 let – Buchtová, I.: Paměti obce Kožušany–Tážaly – Drápela, M.: Křtiny a vesnice jejich farnosti na pohlednicích 1896–2000 – Filipiová, V.-Zeťková, M.: Základní škola Zlín–Želechovice 1949–1999 – Fišer, Z. (ed.): Vojáček Hynek, Diversae notae aneb paměti Hynka Vojáčka – Fukala, R.: Slezská reformace – Gebauer, J.-Štěpán, V.: Válečná kronika Opavska (1060–1945) – Hoffmann, F. (ed.): Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405–1457 – Chocholáč, B.: Selské peníze. Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století – Jančář, J. a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská sv. 10 – Knězek, L.: Spisovatelé a výtvarníci zpod Radhoště – Koudela, M.: Paměti obcí Křelova a Břuchotína – Mercová,M.-Sochor, V.: Kroměřížský hřbitov – Mlateček, K.-Klučková, M.-Němečková, S.: Z minulosti Otnic – Pavera, L.: Od středověku k romantismu. Úvahy o starší literatuře – Peša, Z.-Višinka, J. : Pověsti městečka Olešnice a okolí – Pozdrav ze Vsetína – Problematika historikých a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska – 100 let Gymnázia Jana Opletala v Litovli – Stříž, Z.-Javorský, V.: Medaile, plakety a žetony okresu Opava – Šmerda, M.: Franz Anton von Blanc ve Slezsku – Štroblík, V.: Vývoj místních a městských národních výborů na území České republiky (1945-1990) – Uhdeová, J.: František Weyr, Paměti.

Číslo: 2

Články:

Beneš Bohuslav, Podloudníci na jižní a jihovýchodní Moravě v lidovém vyprávění koncem 20. století – Die Schmuggler aus Süd– und Südostmähren in der Volkserzählung zu Ende des 20. Jahrhunderts

Bohunová Martina, Hroby vojáků z bitvy u Slavkova roku 1805 – Gräber der Soldaten aus der Schlacht bei Austerlitz im Jahre 1805

Janák Jan, Peter Hubert Comoth, brněnský strojník a mechanik – Peter Hubert Comoth, ein Brünner Maschinenbauer und Mechaniker

Kubíček Jaromír, Jan Janák a historické prameny – Prof. Jan Janák und die historische Quellen

Měřínský Zdeněk, K sedmdesátinám univ. prof. PhDr. Jana Janáka, CSc.

Michna Pavel, Moravská města a vesnice na stránkách deníku Arnošta Dětřicha Mar-schalla za pruského obléhání Olomouce z roku 1758. Část 2 – Mährische Städte und Dörfer auf den Seiten des Tagebuchs des Ernst Dietrich von Marschall aus der Zeit der preußischen Belagerung von Olmütz im Jahre 1758. Teil 2.

Mlčák Leoš, K dílu olomouckých malířů 17. století Eliáše Hauptnera a Dionýsa Strau-se – Zum Werk der barocken Maler Elias Hauptner und Dionysius Straus in Olmütz

Nekuda Vladimír, Prof. Dr. Jan Janák, místopředseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

Smutný Bohumír, Historik profesor Jan Janák sedmdesátníkem

Soldán Ladislav, Cyrilská jednota ve Sloupě a její zakladatelé – Die zyrillische Gemeinde in Sloup und ihre Gründer

Štěpánek Zdeněk, Akce Nisko – předobraz „konečného řešení“ osudu židovského obyvatelstva – Die Aktion Nisko – das Vorzeichen für die „Endlösung“ des Schicksals der jüdischen Bevölkerung

Urbášek Pavel, Únor 1948 a tzv. studijní prověrky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Část 2 – Der Februar 1948 und die sogenannten „Studien–Überprüfungen“ an der Palacký–Universität in Olomouc (Olmütz). Teil 2

Drobnosti:

Brabcová Petra, Příčiny úmrtí obyvatel svatopetrské farnosti v Brně na konci 18. století – Todesursachen der Bewohner im Pfarrsprengel des heligen Petrus in Brünn zu Ende des 18. Jahrhundets

Gilar Štěpán, Úborek na lanšperském panství. Příspěvek k historické metrologii místních měr a vah

Goš Vladimír, Archeologové na Novém Hradu u Kopřivné na Šumpersku – Archäologen auf der Burg Nový Hrad bei Kopřivná in der Region Schönbergs (Šumpersko)

Nečas Ctibor, Romští káranci v moravských donucovacích pracovnách – Roma–Zuchthäusler in mährischen Zwangsarbeitsstellen

Diskuse:

Sehnal Jiří, O hudební kultuře Němců v českých zemích – Über die Musikkultur der Deutschen in böhmischen Staat

Zprávy:

Papajík David, Projekt k dějinám obcí

Pokludová Andrea – Grolová Jana, Zpráva o konání sympozia „Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci“

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2001

Jubilea:

Brodesser Slavomír, Vzpomínka na Jaroslava Helferta

Řiháková Helena, Bibliografie prací doc. PhDr. Miloše Kouřila za léta 1992–2001

Sehnal Jiří, Životní jubileum moravského organologa (o doc. PhDr. Z. Fridrichovi, CSc.)

Trapl Miloš, Jubileum docenta Miloše Kouřila

Unger Josef, K životnímu jubileu prof. Vladimíra Nekudy

Recenze a zprávy o literatuře:

Archivní ročenka 2000 (Státní okr. archív Kroměříž) – Balák, I. a kol.: Blansko, brána Moravského krasu – Bartoš, J.-Müller,K.-Kovářová, S.: Horka nad Moravou. Od minulosti k současnosti – Bína, Z.: Vratěnín 1251–2001 – Fišer, Z.: Alois Jašek (1900–1950) – Grünwald, P.-Podborský, V.: Kronika Malhostovice-Nuzířov – Holík, J.: Hrad Lukov – Je-senicko. Sborník, sv. 1, sv. 2 – Kauerová, V.-Koudela, M.: Paměti obce Slatinice – Kuba, J.: Březsko – Ledce. 650 let od první zmínky 1351–2001 – Lukov. Plán obce – Marek, P.-Trapl, M.: Mons. František Světlík (1875–1949) – Musil, J. V. (ed.): Doc. Dr. Cyril Stejskal (1890–1969). Sborník – Nakonečný, M.: Vlajka. K historii a ideologii českého nacionalismu – Novotný, M. ml.: Historie Sboru dobrovolných hasičů Veselice 1921–2001 – Orel, V.: R. J. Wood, Genetic Prehistory in Selective Breeding – a Prelude to Mendel – Pomezí Čech a Moravy. Sborník, sv. 4 – Průvodce po archivních fondech a sbírkách (Státního ústředního archivu v Praze) – Podřevnicko. Kronika okresu Zlín, č. 3–4, 1999 – Slezák, L.: Průvodce střední částí Moravského krasu a Rudicí – Smolka, J. (sest.): Historie kopané na Hlučínsku – Šindlářová, I.: Historie a současnost obce Ondřejova – Štěpánov 2001. Sborník k 800. výročí první zmínky o obci – Tisk a politické strany. Sborník – Vaculík, J.: Dějiny volyňských Čechů III. Díl (1945–1948) – Válka, Z.: 1758–Olomouc a Prusové.

Číslo: 3
Články:

Fišer Zdeněk, Prokletý básník z Hulína aneb „Sprostomil von Rozesmál“. Ze života ob-rozence Bedřicha Miloty Rozehnala – Ein verdammter Dichter aus Hulín (Hullein). Aus dem Leben eines Anhänger der Wiedergeburtsbewegung Bedřich Milota Rozehnal

Michna Pavel, Moravská města a vesnice na stránkách deníku Arnošta Dětřicha Mar-schalla za pruského obléhání Olomouce z roku 1758. Část 3. – Mährische Städte und Dörfer auf den Seiten des Tagebuchs des Ernst Dietrich von Marschall aus der Zeit der preußischen Belagerung von Olmütz im Jahre 1758. Teil 3.

Mlčák Leoš, Nástěnné malby Johanna Stegera v zámecké kapli v Tovačově – Wandmalereien des Johann Steger in der Schloßkapelle von Tovačov

Šotola Jaroslav, Zrušení jezuitského řádu na Moravě v roce 1773. Část 1. – Die Aufhebung des Jesuitenordens in Mähren im Jahre 1773. Teil 1.

Vašek František-Štěpánek Zdeněk, První stanné právo na Moravě. Část 1 – Das erste Standrecht in Mähren. Teil 1.

Zřídkaveselý František, Lysice za držení pánů z Náchoda – Lysice während der Zeit der Herren von Náchod

Drobnosti:

Brabcová Petra, Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001 na Slovensku – jeho příprava, průběh a výsledky

Cendelín Dušan, Ostrý vrch – hradisko kultury popelnicových polí se „satelitním“ sídlištěm u Vizovic – Ostrý vrch – Burgwall der Urnenfelderkultur mit einer „Satelitensiedlung“ bei Vizovice

Diskuse:

Bistřický Jan, Poznámka k tzv. zakládací listině třebíčského kláštera

Zprávy:

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2001

Vlastivědné kroužky:

Fišer Zdeněk, XXXIII. konference vlastivědných kroužků v Žarošicích

Jubilea:

Michna Pavel, PhDr. Vladimír Goš, CSc. šedesátníkem (s bibliografií)

Nekuda Vladimír, K životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc.

Recenze a zprávy o literatuře:

Balák, I. a kol.: Údolí Říčky v Moravském krasu – Barvíková, H. a kol.: Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky – Beranová, M.: Slované – Bukvaj, F. a kol.: Třešť 1349–2001 – Burešová, J.: Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století – Gabrielová, B.-Marčák, B.: Kapitoly z dějin brněnských časopisů – Klenovský, J.: Židovské památky Moravy a Slezska – Knězek, L.: Život v práci i tužbách (o M. Parmové–Knězkové) – Od Horácka k Podyjí, roč. 1, č. 1 – Papajík, D.: Dějiny obcí Bílovic a Lutotína – Sborník Státního okresního archivu Přerov sv. 9, 2001 – Sborník bruntálského muzea 2000 – Sehnal, J.-Vysloužil, J.: Dějiny hudby na Moravě – Slezský numismatik č. 3, 2000 – Slovanské gymnázium literární – Vaverka, J. a kol.: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice – Z dějin hutnictví 30.

Číslo: 4
Články:

Bartoš Josef, O českém časopise v sudetské župě – Über eine tschechische Zeitschrift im Sudetengau während der nazistischen Okkupation

Michna Pavel, Moravská města a vesnice na stránkách deníku Arnošta Dětřicha Mar-schalla za pruského obléhání Olomouce z roku 1758. Část 4 – Mährische Städte und Dörfer auf den Seiten des Tagebuchs des Ernst Dietrich von Marschall aus der Zeit der preußischen Belagerung von Olmütz im Jahre 1758. Teil 4

Trávníček Jan, Očima vzpomínek. Památce kamarádů z ročníku jedenadvacet s nimiž jsem před šedesáti lety opouštěl vlast a kteří se nevrátili – Mit Augen der Erinnerung. Zum Gedenken an die Kameraden des Jahrgangs einundzwanzig, mit denen ich vor sechzig Jahren die Heimat verlassen habe und die nich mehr zurückgekehrt sind

Vašek František – Štěpánek Zdeněk: První stanné právo na Moravě. Část 2 – Das erste Standrecht in Mähren. Teil 2.

Diskuse:

Dvořák Jaromír, Češství a Evropa. Na okraj diskuse o velkomoravském dědictví.

Jubilea:

Grolich Vratislav, PhDr. František Zřídkaveselý jubilující

Unger Josef, Šedesátiny PhDr. Emila Kordiovského

Recenze a zprávy o literatuře:

46. výroční zpráva Klvaňova gymnázia Kyjov za školní rok 2000/01 – Dačický vlastivědný sborník, sv. 1, 2001 – Gallaš, J. H. A.: Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy. Sny z let 1763–1834 – Grunda, B.: Dějiny Městské knihovny v Blansku – Hoffmann, F.: Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě – Josepho Macůrek: Viginti Lustra Complenti Oblatum – Nečasová, E.: Památné blanenské nápisy – Olomoucké proměny – Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 2000 – Pavera, L.: Josef Vašica. Pokus o portrét – Polák, S.: T. G. Masaryk. 2. vydání – Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Průvodce díl III. – Vaculík, J.: Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945–1950 – Vondrášek, V. a kol.: Dějiny Vojenské akademie v Brně 1951–2001 – Významné nemovité památky Boskovic – Židé a Morava. Sborník z konference.

M o r a v i k a – vlastivědná literatura za rok 2001 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2001; (Kubíček, J.)