2003

Ročník 2003

Číslo: 1
Články:

Nekuda Vladimír, K dokončení topografické řady Vlastivědy moravské – Zur Beendigung der topographischen Schriftreihe Vlastivěda moravská – Mährische Heimatkunde

Myslivečková Hana, Raně renesanční šlechtické náhrobky na Moravě. Příspěvek k dalšímu poznání renesanční sepulchrální tvorby Mistra H – Frührenaissancezeitliche Adelsgrabsteine in Mähren. Beitrag zur Erweiterung der Kenntnis über das renaissance-sepulkrale Schaffen des Meisters H

Konečný Karel, Olomoucká firma ASO a její latinskoamerické aktivity v letech 1939 až 1948 – Die Olmützer Firma ASO und lateinamerikanische Aktivitäten in den 40. Jahren des 20. Jahrhunderts

Stehlík Michal, Nástup proticírkevní politiky KSČ v okrese Dačice v letech 1948 až 1953 – Antritt der antiklerikalen Politik der KSČ (der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei) im Bezirk Dačice in Südwestmähren in den Jahren 1948-1953

Večerková Eva – Frolcová Věra, Velikonoční jízda v Lukavci u Fulneku – Reiterprozession zu Ostern in Lukavec bei Fulnek (Bez. Nový Jičín)

Drobnosti:

Goš Vladimír, Bitva u Zvole aneb středověký meč z Mohelnice na Šumpersku – Die Schlacht bei Zvole oder ein mittelalerliches Schwert aus Müglitz in der Gegend Mähr. Schönberg (Mohelnice na Šumpersku)

Odehnal Petr, Poznámka k termínu svatebního veselí v raném novověku – Anmerkung zu den Terminen, an welchen in der frühen Neuzeit Hochzeit angehalten wurden

Michnová Věra, Medaile k olomoucké kašně Tritonů

Hudečkovi Petr a Jiří, První padlý v českých zemích za prusko–rakouské války roku 1866 – Der erste Gefallene auf dem Gebiet der böhmischen Länder im preußisch-österreichischen Krieg im Jahre 1866

Diskuse:

Bartoš Josef, Jak rozumět dějinám? Rozumět dějinám. Vývoj česko–německých vztahů na našem území v letech 1848–1948. Praha 2002

Vašek František – Štěpánek Zdeněk, Zamyšlení nad obsahem a záměrem jedné knihy. H. Hertl – E. Pillwein – H. Schneider – K. W. Ziegler, Němci ven! Die Deutschen raus! Německý pochod smrti. Praha 2001.

Zprávy:

Sehnal Jiří, 29. organologické setkání v Trnavě na Slovensku

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2001

Recenze a zprávy o literatuře:

Encyklopedie Slezska – Měřínský, Z.: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I – Baletka, L.-Pomkla, Z.: Českoslovenští legionáři 1914-1920 – Vorel, P.: Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.-17. století – Sborník Muzea Blansko 2001 – Drahanovice. Historie a současnost do roku 2002 – Dub nad Moravou, Tučapy, Bolelouc. Historie a současnost – Koudela, M.-Procházková, P.-Šolc, V.: Luběnice 2002 – Majetín. Historie a současnost – Bartoš, J.-Kovářová, S.: Paměti obce Krčmaň (1252-2002) – Pospěch, P. a kol.: Mezice. Paměti obce – Sloup v Moravském krasu – Fic, K.-Zacpal, J.: Tišnovsko – Poodří, IV, 2001, č. 1 – Otčenášek, K. (red.): Kamínky – Historická demografie 25 – Konečný, P. (ed.): Seznam nemovitých kulturních památek okresu Jeseník – Pajer, J.: Novokřtěnské fajánse ze Strachotína – Škrabal, Z.-J.-Bláha, J.-Procházková, M.-Moučka, P.-Látal, V.: O opravě střech a krovů na Pernštejně – Vašica, J.: Eseje a studie ze starší české literatury – Knězek, L.: Můj Frenštát – Urbanec, J.: Střídavý čas naděje – Václav Richter 1900-1970. Sborník příspěvků.

Číslo: 2
Články:

Janák Jan, Zahraniční strojníci a mechanici v Brně na počátku 19. století – Ausländische Maschinenbauer und Mechaniker in Brünn des 19. Jahrhunderts

Brázdil Rudolf – Valášek Hubert, Karel Josef Jurende a jeho popis klimatu Moravy – Karel Josef Jurende und seine Klimabeschreibung Mährens

Fasora Lukáš, Postavení největších moravských měst v systému sociální péče o mládež v letech 1921-1937 – Die Position der größten mährischen Städte im System der sozialen Jugendfürsorge in den Jahren 1921-1937

Hlobil Ivo, Rudolf Hlavica – sochař, legionář a československý vlastenec. Co o sobě vyprávěl na sklonku života. – Rudolf Hlavica – Bildhauer, Legionär und tschechoslowakischer Patriot. Was er gegen Ende seines Lebens über sich erzählte

Černušák Tomáš, Herburský klášter v Brně v předhusitském období – Das Herburgen-Kloster in Brünn zur vorhussitischen Zeit

Faltýnek Karel, Dvě zajímavá pověsťová vyprávění z Jesence na Prostějovsku – Zwei interessante sagenhafte Erzählungen aus Jesenec in der Gegend von Proßnitz (Prostějov).

Stránský Karel – Ustohal Vladimír – Blažíková Jarmila – Malec Silvestr, Zvony v pozdně románském kostele sv. Klimenta v Jasenici, okres Třebíč – Die Glocken in der spätromanischen Kirche des heiligen Klemens in Jasenice, Bezirk Třebíč

Šlézar Pavel – Faltýnek Karel, K funkčnímu výkladu železného skobovitého předmětu ze Šternberka, okr. Olomouc – Zur Interpretation der Funktion eines eisernen, hakenförmigen Gegenstandes aus Šternberk, Bezirk Olomouc

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Ohlédnutí za výstavou Staletími podél řeky Svratky

Památková péče:

Garčic Jindřich, Boj o „mucholapky“, vážný problém památkové péče nebo bouře ve sklenici vody? Problematika rekonstrukce osvětlení olomouckého Horního náměstí

Diskuse:

Michna Pavel, Z politických dějin německého osídlení příhraničních oblastí českého státu. Emil Hruška, Pohoří divočáků aneb Sudetoněmecké kapitoly. Nakladatelství Futura, Praha 2002, 133 s. – Aus politischen Geschichte der deutschen Besiedlung in Grenzgebiet des Tschechischen Staates

Zprávy:

Bartoš Josef, Konference Perspektivy místopisné práce na Moravě

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2002

Jubileum a vzpomínka:

Nekuda Vladimír, 65 let ředitele Moravské zemské knihovny a místopředsedy Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc.

Fišer Zdeněk, Inocenc Ladislav Červinka – ohlédnutí za moravským archeologem a numismatikem

Recenze a zprávy o literatuře:

Spáčil, V.: Písaři a kanceláře města Olomouce do roku 1786 – Jaroš, Z.: Nemovité památky Jihlavy – Filip, Z.: Biografický slovník okresu Šumperk – Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku, sv. 1, 1999, sv. 2, 2000, sv. 3, 2001 – Zlínsko od minulosti k současnosti, sv. 17, 2000 – Genealogica ac heraldica bohemica. Sborník – Bělina, P.-Kaše, J.-Kučera, J. P.: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. X, 1740-1792 – Myška, M.: Rozbřesk podnikatelů – Bejček, E.-Hanzlík, F.: Genmjr. Richard Tesařík – Pavlíček, S.: Naše lokálky. Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Velká Bystřice. Pohledy do dějin – Velenov 1447-2002 – Švach, F. (ed.): Nedašov (580 let) – Stryjová, D.: Šebetov včera a dnes – Cíla, R.: 100 let místní dráhy Telč-Slavonice 1902-2002 – Podsedník, H. a kol.: 250 let Milosrdných bratří v Letovicích – Musil, R.: Sloupsko-šošůvské jeskyně – Brychtová, J.: Rastislav. Blanenský čtenářský a pěvecký spolek 1862-1920 – Z dějin hutnictví 31 – Vyhlídal, Z.: Obrozenecký spisovatel Matěj Josef Sychra – Jech, F.: U Březiny. Záznamy hovorů – Šimeček, Z.: Geschichte des Buchhandels in Tschechien und der Slowakei – Filosof českých duchovních dějin. Sborník prof. Karlu Máchovi – Němec, J.: Odkaz a budoucnost. Regulační plán Brna – Nečasová, E.: Křížové kameny a kamenné kříže okresu Blansko – Zeman, M.: Horňácké písně.

Číslo: 3
Články:

Janák Jan, Nový Jičín – třetí nejdůležitější soukenické město na Moravě – Nový Jičín (Neutitschein) – die drittwichtigste Stadt der Tuchweberei in Mähren

Kladiwa Karel, Úloha bürgerlich vrstev v obecním výboru a ve významných spolcích města Moravské Ostravy v letech 1870 až 1911 – Die Rolle der bürgerlichen Schichten im Gemeindekommitee und in bedeutenden Vereinen der Stadt Mährisch Ostrau (Moravská Ostrava) in den Jahren 1870 bis 1911

Michna Pavel, Dezertéři, špióni a diverzanti v olomoucké pevnosti za sedmileté války. Část 1 – Deserteure, Spione und Diversanten in der Olmützer Festung während des siebenjährigen Krieges.

Kohoutek Jiří, Nová neznámá středověká tvrz v Mysločovicích u Zlína – Eine neue unbekannte mittelalterliche Feste in Mysločovice bei Zlín

Bláha Ondřej, K etymologii a historii užívání starého olomouckého místního názvu Zahrten/Carty – Zur Etymologie und Geschichte der Benützung des alten Olmützer Ortsnamen Zahrten (tsch. Zarty)

Drobnosti:

Müller Karel, Další neznámý pramen k provádění lánové vizitace na Moravě – Eine bisher unbekannte Quelle zur Durchführung der Lahnvisitation in Mähren

Večerková Eva, O velikonočním hrkání a honění Jidáše v Rajhradicích-Loučce – Über das österliche Ratschen und Jagen des Judas in Rajhradice-Loučka. Beitrag zur lebendigen Brauchtumstradition im Bezirk Brünn-Land (Brno-venkov)

Adam Dušan, Hradisko(?) na Holém kopci u Budkovic, okres Brno-venkov

Muzejnictví:

Fišer Zdeněk, Muzejní střípky z Jesenicka

Brodesser Slavomír, Návrat Římanů a Germánů

Diskuse:

Samek Bohumil, O Vlastivědě moravské na půdorysu „Okresu Vsetín“. V. Nekuda (red.) Okres Vsetín / Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. 68 sv. Vlastivědy moravské

Zprávy:

Musil Jiří V., Stodvacáté výročí založení Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2002

Jubilea – vzpomínky:

Lasovský Dalibor, Jaroslav Sýkora jubilující

Grolich Vratislav, Za Jaroslavem Zelíkem

Sehnal Jiří, Zemřel profesor Vratislav Bělský

Vlastivědné kroužky:

Grolich Vratislav, XXXIV. konference vlastivědných kroužků ve Ždánicích

Kotík Vladimír, Stručná historie muzejnictví ve Ždánicích

Grolich Vratislav, JUDr. Martin Kříž, Florian Koudelka. Profily badatelů Moravského krasu

Kotík Vladimír, Ke 100. výročí narození Františka Chalabaly, vlastivědného, muzej-ního a národopisného pracovníka

Recenze a zprávy o literatuře:

Jihlavská archivní ročenka, sv. II-III/2000-2001 – Archivní ročenka 2002 StOA Kroměříž – Sborník Muzea Blansko 2002 – Sborník 2002, Okr. Muzeum Brno-venkov – Zprávy Státního památkového ústavu v Brně, 5, 2001 – Müller, K.: Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy – Fišer, Z. (ed.): Jak se dělalo národní obrození anebo Historky Matěje Mikšíčka o sobě samém, o přátelích i nepřátelích, o Brno a Moravě 30. a 40. let 19. století – Ryantová, M.: Historikův adresář. Historické instituce v České republice – Čapka, F.: Dějiny Moravy v datech – Musil, F.–Plaček, M.: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska – Vaculík, J.: Češi v cizině–emigrace a návrat do vlasti – Vašek, F.–Štěpánek, Z.: První a druhé stanné právo na Moravě (1941-1942) – Olomouc. Malé dějiny města – Dějiny Dačic – Liptál včera a dnes. Z domácího fotoalba – Zlínsko od minulosti k současnosti, sv. 18, 2001 – Vyškovský sborník II. StOA Vyškov – Mlateček, K.–Mlatečková, M.: Uherčice – Kralice na Hané. Příroda–historie–osobnosti – Bém, M.-Koudela, M.-Šindlářová,I.: Paměti obce Slavonína – Starobrno 130 let. Arcanum boni tenoris animae 2002 – Kubíček, T. a kol.: Literární Morava – Hrabal, J. (ed.): Listovní příležitosti. Dopisy B. Fučíka M. Trávníčkovi.

Číslo: 4
Články:

Šmeral Jiří, Struktura feudálního majetku na Moravskotřebovsku, Svitavsku a Jevíčsku v 14.-16. století – Die Struktur des feudalen Eigentums in den Regionen von Mährisch Trübau (Moravskotřebovsko), Zwittau (Svitavsko) und Jevíčsko

Michna Pavel, Dezertéři, špióni a diverzanti v olmoucké pevnosti za sedmileté války. Část 2. – Deserteure, Spione und Diversanten in der Olmützer Festung während des siebenjährigen Krieges

Maňas Vladimír, Škola v Hlučíně do konce 18. století – Die Schule in Hultschin (Hlučín) bis zum Ende des 18. Jahrhunderts

Svobodová Kamila, Magické praktiky čarodějnic na Moravě a ve Slezsku do poloviny 17. století – Magische Praktiken der Hexen in Mähren und Schlesien bis Hälfte des 17. Jahrhunderts

Zprávy:

Sehnal Jiří, 30. organologické setkání v Novém Boru

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2002

Jubilea:

Jarolímová Marie, Vlastivědné Žarošice a osmdesátiletá jubilantka paní Milada Ho-molová

Mazáč Tomáš, Ladislav Soldán pětašedesátiletý. Jubileum literárního historika, kritika a editora

Recenze a zprávy o literatuře:

Historiografie Moravy a Slezska, sv. 1 – Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 10 (29), 2001 – Sborník Státního památkového ústavu v Ostravě 2001 – Věstník 11 HVK v Žarošicích – Galas, A.-Galas, A.: Dzieje Śląska w datach – Mazůrek, J.: Baníctvo na Slovensku v rokoch 1854-1938 – Souchopová, V.-Merta, J.-Truhlář, J.-Balák, I.-Štefka, L.: Cesta železa Moravským krasem – Válová, K.: Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku – Kruczek, J.: Rusznikarstwo szkoly cieszyńskiej – Pekník, M. a kolektiv: Milan Hodža. Státník a politik – Vašek, F.-Štěpánek, Z.: Trnitá cesta moravského duchovenstva (1939-1945) – Mika, N.-Bělastová, Š.: Wspólne racibórsko-opawskie dziedzctwo – Prostějov. Dějiny města (1) – Haider, J. A.-Mlateček, F.: Vítámvás, P.: Židovský hřbitov v Boskovicích – Trávníček, M.: O Františku Křelinovi – Černá, J.: Tvorba jihhomoravských spisovatelů v roce 2000 – Fišer, Z. (ed.): Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery, sv. 2 – Hrabálek, J.-Kočař, M. (red.): Sportovní síň slávy města Brna – Ludvíková, M.: Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814 – Svozil, O.-Marek, P.: „Jsem disgustován“. Korespondence S. L. Boušky a K. Dostála-Lutinova.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2002 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2002 (Kubíček, J.)