2004

Ročník 2004

Číslo: 1
Články:

Novotný Aleš, Metody moderní mytologie neboli boj o „rukopis znojemský“ – Die Methoden der modernen Mythologie oder der Kampf um die „Znaimer Inschrift“

Mlčák Leoš, Nová zjištění k životu a dílu olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského (1636-1690) – Neue Feststellungen zum Leben und Werk des Olmützer Malers Antonín Martin Lublinský

Svěrák Michal – Fajman Marek, Florian Koudelka – zapomenutý badatel Moravského krasu – Florian Koudelka – ein vergessener Forscher in Mährischen Karst

Konečný Karel, Ladislav Kameníček, přední osobnost agrární politiky národně so-cialistické strany na Moravě v letech 1945-1948 – Ladislav Kameníček, eine bedeutende Persönlichkeit der Agrarpolitik der ČSNS-Partei in Mähren in den Jahren 1945-1948

Brůnová Kateřina, Hrad Hluboký, k. ú. Město Libavá, okr. Olomouc – Die Burg Hluboký in der Olmützer Region. Beitrag zur Geschichte des Standorts aufgrund archäologischer Funde

Drobnosti:

Večerková Eva, Májová slavnost ve Vranovicích na jižním Brněnsku – Die Maifeier in Vranovice bei Brünn

Činčová Yvona, Architekt Miroslav Lorenc

Hotárek Martin, Záhadné kameny ve Střelickém lese

Jurman Hynek, Pokojovská poslední pořízení. V upomínku na 90. výročí vypuknutí 1. světové války

Diskuse:

Bartoš Josef, Nad vlastivědami okresů

Samek Bohumil, O novodobé úpravě Horního náměstí v Olomouci a souvisejících otázkách

Zprávy:

Historikové proti znásilňování dějin. Stanovisko Sdružení historiků České republiky – Historiker gegen Geschichtsfälschung. Standpunkt der Vereinigung von Historikern der Tschechischen Republik

Jubilea:

Kalendovská Jiřina, Životní jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.

Janák Jan, Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., šedesátiletý

Musil Jiří V., Jubileum památkáře Vladimíra Gračky

Recenze a zprávy o literatuře:

Řezníček, J.: Moravské a slezské urbáře – Sborník Archivu MV, 2003 – Kütner, D.: Soupis pečetí ve Státním okresním archivu v Přerově – Svobodová, V.: Kalendář trochu historický – Machová, J.: Bibliografie okresu Brno-venkov – Z kralické tvrze XXII/2002 – Zlínsko od minulosti k současnosti 19, 2002 – Západní Morava VI, 2002 – Pomezí Čech a Moravy, sv. 5, 2002 – Galuška, L.-Vaškových, M.: Památník Velké Moravy, Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, sv. Kliment u Osvětiman – Jurok, J.: Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku – Mareš, P.: Český katolicismus 1890-1914 – Krejčiřík, M.: Železniční móda (dějiny železničního stejnokroje) – Doubravský, Z.-Šmirous, P.: Lnářství na Šumpersku – Bohutice 1253-2003 – Fic, K.: Dějiny Drahonína – Ivančice. Dějiny města – Kovářová, S.-Bartoš, J.: Paměti obce Loučky – 750 let obce Prosenice (1275-2000) – Přestavlky. Historie a současnost – Jančář, J. a kol.: Rohatec – minulost a přítomnost obce – Čep, J.-Zahradníček, J.: Korespondence II. díl (1894-1948) – Holman, P.: Březiniana. Svazky úvah – Trávníček, M.: „Sdílet věčné“ – 48. výroční zpráva Klvaňova gymnázia Kyjov za školní rok 2002/4 – 120. let Ustředního hřbitova v Brně. Malé zamyšlení nad velkým hřbitovem.

Číslo: 2
Články:

Jurok Jiří, K počátkům států a koexistenci mojmírovské Velké Moravy a přemyslovských Čech – Zu den Anfängen von Staaten und zur Koexistenz des Mojmiriden Großmähren und des Premysliden-Böhmens

Bernát Libor, Pastoři z Moravy a Čech v trenčínských seniorátech v 16. a 17. století – Pastoren aus Mähren und Böhmen in den trentschiner Senioraten im 16. und 17. Jahrhundert

Fasora Lukáš, Modernizace komunální správy a mentální proměna zástupců místních občanských elit v letech 1890-1914 na příkladu brněnských příměstských obcí – Modernisierung der kommunalen Verwaltung und die mentale Wandlung der Repräsentanten der lokalen Bürgereliten in den Jahren 1890-1914 am Beispiel der brünner Vorstadtgemeinden

Fišer Zdeněk, Daniel Sloboda a jeho meteorologická pozorování na Rusavě – Daniel Sloboda und seine meteorologischen Beobachtungen in der ostmährischen Gemeinde Rusava

Mlčák Leoš, Pozdně renesanční erbovní desky Jiřího Pavorina z Pavorinu, v letech 1594 až 1608 opata kanonie Hradisko u Olomouce – Die Spätrenaissance-Wappentafeln des Georg Pavorin von Pavorin, des Abtes im Stift Hradisch bei Olmütz, in den Jahren 1594-1608

Plaček Miroslav, Slavětín a Dolní Bolíkov – tvrze, které skoro zmizely – Slavětín und Dolní Bolíkov – Festen, die fast verschwanden sind.

Drobnost:

Večerková Eva, Blažejská obchůzka v Dluhonicích u Přerova – Blasius-Gang in Dluhonice bei Prerau (Přerov)

Diskuse:

Cendelín Dušan, Vítězství utkvělých představ. Radan Květ: Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků. Academia, Praha 2003, 195 s.

Zprávy:

Musil Jiří V., Slavnost k 120. výročí Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Jubileum nejstarší české vlastivědné společnosti na Moravě

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2003

Jubilea:

Unger Josef, Pětašedesátiny doc. Františka Musila, CSc.

Nekuda Vladimír, PhDr. Pavel Michna šedesátníkem

Grolich Vratislav, Vzpomínka na Františka Kleina (23. 5. 1905 – 3. 2. 2004)

Recenze a zprávy o literatuře:

G. Friedrich-Z. Kristen, Z.-Bistřický, J. (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi III fasciculus tertius et quartus – Z. Fišer (ed.), Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery, sv. 1. Listy Palackému – M. Myška, Faustin Ens – Sborník prací FF OU č. 208/2003 – Střední průmyslová škola Jedovnice 1953-2003 – J. Truhlář, Památníky Adamovských lesů – E. Večerková, Kraslice na Moravě – V. Makovský, Mlýny a mlynáři na Velkomezeříčsku – J. Chatrný – D. Koudelková – A. Šimková (red.), Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně – F. von Saar, Heřman a Dorotka – E. Vičarová, Rakouská vojenská hudba 19. století a Olomouc – Synésis. Sborník … centra pro evropskou kulturu, sv. 1.

Číslo: 3
Články:

Adam Jan – Smutný Bohumír, Vzpomínky československého legionáře Matěje Smutného z Oslavan na světovou válku. Na paměť těch, kteří před devadesáti lety odcházeli do světové války a pak dobrovolně bojovali za samostatné Československo – Воспоминания чехословацкого легионера Матея Смутного из города Ославани о мировой войне. В память об ушедших девяносто лет тому назад на мировую войну и впоследствии добровольно сражавшихся за самостоятельную Чехословакию – Erinnerungen des tschechoslowakischen Legionärs Matěj Smutný aus Oslavany an den ersten Weltkrieg. Zum Gedenken an jene, die vor neunzig Jahren in den Weltkrieg gegangen waren und dann freiwillig für die selbstständige Tschechoslowakei kämpften

Jordán František, Osudy rodiny JUDr. Stanislava Řediny z Vyškova. Příspěvek k poznání lidských osudů „padesátých let“ – Destinies of the family of Stanislav Ředina, J.D. from Vyškov in Moravia. Contribution to the knowledge of some human destinies in „the fifties“

Janák Jan, Menší strojírenské podnikání na Moravě v první polovině 19. století – Kleinere Unternehmungen der Maschinenbauindustrie in Mähren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Veselá Irena, Operní představení ve Znojmě roku 1723 – Eine Opernaufführung in Znaim (Znojmo) im Jahre 1723

Štěpán Václav, Emigrace z Hlučínska a dalších částí pruského Slezska na Ostravsko a Opavsko na přelomu 18. a 19. století – Emigation aus dem Hultschiner Ländchen (Hlučínsko) und anderer Teile des Preußischen Schlesiens in die Ostrauer und Troppauer Region an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert

Večerková Eva, Svatováclavské hody v Dolních Dubňanech u Moravského Krumlova – Kirchweih am Feiertag des heil. Wenzel in Dolní Dubňany bei Mährisch Kromau (Moravský Krumlov)

Cendelín Dušan, Mařínské hradisko ve světle komunikačních souvislostí a fortifikačních anomálií – Burgwall bei Mařín (Bezirk Svitavy) im Lichte von Kommunikationszusammenhängen und Fortifikations-Anomalien

Drobnosti:

Štěpán Jan, K získávání drahých kovů na statcích olomouckého biskupství za Stanislava Pavlovského z Pavlovic (1579-1598) – Zur Gewinnung von Edelmetallen auf den Gütern des olmützer Bistums unter Stanislaus Pavlovský von Pavlovitz (1579-1598)

Maršálek Blahoslav, Matěnův haltýř v Prosetíně na Olešnicku aneb vývoj zásobování pitnou vodou jedné moravské obce

Muzejnictví:

Pavelčík Jiří, Kdy bylo skutečně založeno muzeum v Uherském Brodě

Zprávy:

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2003

Jubilea – Vzpomínky:

Nekuda Vladimír, K životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Mezníka, CSc.

Nekuda Vladimír, Doc. PhDr. Josef Unger, CSc. u jubilejního mezníku své životní cesty

Kubíček Jaromír, K nedožitým sedmdesátinám doc. PhDr. Jana Skutila, CSc.

Šrámková Dáša, S profesorem Černým Drahanskou vrchovinou

Sehnal Jiří, Odešel Ladislav Mejzlík

Recenze a zprávy o literatuře:

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století – Panic, I., Ostatnie lata Wielkich Moraw – Brodesser, S., Jak plynul čas podél řeky Svratky – Brodek u Přerova. Historie a současnost – Tučín. Historie a přítomnost – Horní Újezd. Historie a současnost – Moje vzpomínky na Zelný trh – Razím, V., Znojmo – středověká hraniční pevnost – Junek, D., Polička. Gotické opevnění města – Šimandl, J. – Mádr, O. – Bartoň, J. – Hlavsová, J.: Jak zacházet s náboženskými výrazy – Pospíšil, J., Kostel sv. Bartoloměje v Rymicích – Opelík, J. (ed.), Jan Skácel – Jiří Fried, Vzájemná korespondence – Trávníček, M. (ed.), Jan Čep, Umění a milost – Sborník bruntálského muzea 2001, 2002 – Sborník Muzea Blansko 2003 – Olomoucký archivní sborník 1, 2003 – Západní Morava VII, 2003.

Číslo: 4
Články:

Neubauerová-Brachtlová Michaela, Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku po roce 1945 – Die Schicksaale von Frauenorden und Kongregationen in der Region von Jeseník (ehem. Freiwaldau) nach dem Jahr 1945

Sedláčková Hedvika, Archeologické nálezy skla z hradu Cvilín u Krnova, okr. Bruntál – Archäologische Glasfunde auf der Burg Cvilín (Schellenburg) bei Krnov (Jägerndorf), Bezirk Bruntál (Freudental)

Zatloukal Richard, Těžba a zpracování rudných nerostů v okolí Jihlavy a jinde na Moravě ve středověku – Förderung und Verarbeitung von Erzmineralien in der Umgebung von Iglau (Jihlava) und anderswo in Mähren im Mittelalter

Drobnosti:

Hotárek Martin, Pravěké a raně středověké nálezy z Brna-Kohoutovic – Vorzeitliche und frühgeschichtliche Funde aus Brünn, Stadtviertel Kohoutovice

Šotola Jaroslav, Role jezuitů v náboženských nepokojích na Valašsku v roce 1777 – Jesuiten, Urheber der religiösen Unruhen in der Mährischen Wallachei im Jahre 1777?

Večerková Eva, Barborky v Předíně na Třebíčsku – „Barborky“ – ein Volksbrauch in der Gemeinde Předín in der Gegend von Třebíč

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Technické muzeum v Brně a jeho nové expozice

Košacký Petr, Několik vět o Vlastivědném muzeu Jesenicka

Diskuse:

Bartoš, Josef, Zaujaté a velmi amatérské dějiny obcí aneb nejhorší vlastivědná kniha, kterou jsem kdy četl. Nováková Helena: Ztracená Oskava. B. m. vyd., Helena Nowak 2003, 213 s. – Die voreingenommenne und sehr amateurhafte Geschichte von Gemeinden oder das schlechteste heimatkundliche Buch, das habe ich je gelesen habe

Zprávy:

Mertlová Kateřina -Tvrdý Zdeněk, 23. seminář Archeologia Technica v Brně

Michna Pavel, Přehled archeologický výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2003

Jubilea – vzpomínky:

Barteček Ivo, Životní jubileum pana profesora Miloše Trapla (1935)

Dvořáková Hana, Pozdrav Ludvíku Kunzovi k devadesátinám

Nekuda Vladimír, Za prof. PhDr. Jiřím Sejbalem, DrSc.

Nekuda Vladimír, Památce univ. prof. RNDr. Jana Jelínka, DrSc.

Kouřil Miloš, Dvojí výročí prof. Bohumila Zlámala

Recenze a zprávy o literatuře:

Acta Musei Moraviae. Scient. Soc., 88, 2003 – Archivní sborník 2003 (StOA Kroměříž) – V. Černý – P. Kopečný. – F. Vašek, Legenda bez legend. (O gen. V. B. Lužovi) – Z. Fišer (ed.), Korespondence Aloise Vojtěch Šembery, č. 3. Listy Klácelovi – Z. Fišer, Z. – V. Podborský, Innocenc Ladislav Červinka (1869-1952) – Č. Gojný, Naši předkové byli „bedny…“ – J. Hanzal, K otázce nejstaršího vyobrazení Romů v českých zemích – I. Korbelářová – M. Šmerda – R. Žáček, Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství (na příkladu Těšínska) – M. Markel, Vysídlení Němců z jižní Moravy 1945-1949 – L. Nesládková, Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů – J. Poláček, Bibliografie (1976-2001) – Sborník Státního okrsního archivu ve Frýdku-Místku, sv. 4, 2003 – J. Sehnal, Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1 Varhanáři – V. Šabičová, Kalendářní obyčeje Čechů v Končenicích na Daruvarsku – P. Šopák a kol., Konkatedrála Panny Marie (o Velehradu) – Vyškovský sborník III – Z dějin hutnictví 33.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2003 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2003 (J. Kubíček) .