2005

Ročník 2005

Číslo: 1
Články:

Klobouk Zdeněk, Líté boje na samém konci války aneb kronika osvobození obce Klopotovice na Prostějovsku. Na paměť 60. výročí osvobození Československa

Zřídkaveselý František, Cechovní výroba na cestě k podnikatelským aktivitám v Brně v 17. a 18. století. Část 1 – Das Zunft-Unternehmertum in Brünn im 17. und 18. Jahrhundert

Trojan Jan, Lokální veselohry ve staré brněnské Redutě – Lokale Lustspiele in der alten brünner Redoutte

Kořený Dušan, Opava hlavním městem hnutí? Role slezské DNSAP ve vývoji nacismu – Opava (Troppau) – Hauptstadt der Bewegung? Die Rolle der schlesischen DNSAP in der Entwicklung des Nationalsozialismus

Štěpán Jan, Podzámecká zahrada v Kroměříži za biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic – Der Schloßgarten (Podzámecká zahrada) in Kroměříž (Kremsier) zur Zeit des Bischofs Stanislav Pavlovský von Pavlovice

Večerková Eva, Velikonoční obchůzky s Jidášem na Zábřežsku – Osterrundgänge mit dem „Judas“ in der Gegend von Zábřeh (Hohenstadt)

Měchurová Zdeňka, Zaniklá středověká vesnice Konůvky ve Ždánickém lese zpřístupněna naučnou stezkou. Nový způsob kulturního a turistického využití archeologické lokality – Lehrpfad in der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky in Ždánický les. Neue kulturelle und turistische Verwendungsweise der archäologischen Fundstelle

Vlastivěda na internetu:

Hoffmannová Jaroslava, Internetové stránky jako nová forma vlastivědné práce (na příkladu Kamenice u Jihlavy)

Diskuse:

Štarha Ivan, Listinné padělky Antonína Bočka ve vlastivědných publikacích po sedmdesáti letech znovu aktuální. František a Petr Dvořáčkovi, Farní chrám Páně sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem. Historie a současnost. Bystřice n. P. 2004, 151 s.

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, 75 let Podhoráckého muzea a nová expozice Dějiny a současnost kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

Baumannová Dagmar, Přelom 19. a 20. století – období vzniku městských muzeí a jejich vývoj ve 20. století

Smutný Bohunír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2004

Vlastivědné kroužky:

Fišer Zdeněk, XXXV. konference vlastivědných kroužků v Rousínově

Setinský Jiří, Devadesáté výročí muzea v Bučovicích a počátky jeho činnosti

Recenze a zprávy o literatuře:

Štarha, I., Moravský zemský archiv v Brně 1839-1989. Dějiny ústavu – Spáčilová, L. – Spáčil, V., Památná kniha olomoucká z let 1430-1492, 1528 – Čižmář, M., Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku s leteckými záběry hradišť Miroslava Bálka – XXVI. mikulovské sympozium 2000. Moravští židé v rakousko-uherské monarchii 1780-1918 – Jihlavská archivní ročenka, sv. IV, 2002 – Cieszyńskie studia muzealne/Těšínský muzejní sborník, 1, 2003 – Slezský numismatik, NŘ č. 4-5, 2001/2002 – Budischowsky, J.: Zur Familie des Skipioniers Mathias Zdarsky 1856-1940 – Jiřík, K., Trojice 1894. K stodesátému výročí hornického krveprolití ve Slezské Ostravě – Fišer, Z. – Podborský, V., Innocenc Ladislav Červinka 1869-1952 – Grunda, B.: Vondráček a Kancnýř. Dva z galerie zakladatelů – 100 let Grafických podniků Kusák, s. r. o., Vyškov – Kratochvil, J. a kol,: Český a slovenský exil 20. století. Katalog k výstavám – Král Bunny, A., Kapitoly nejen o umění – Křivohlaví, K. a P., Dřevěný toleranční kostel ve Velké Lhotě (u Valašského Meziříčí) – Pokluda, Z., Zámecký areál Lešná. Sídlo rodu Seillernů a lukovské panství.

Číslo: 2
Články:

Zřídkaveselý František, Cechovní výroba na cestě k podnikatelským aktivitám v Brně v 17. a 18. století. Část 2 – Das Zunft-Unternehmertum in Brünn im 17. und 18. Jahrhundert

Kudela Ivan, Pradědeček Ignác Vlk. Život a dílo tišnovského učitele a vlastence – Ignác Vlk. Das Leben und Werk eines Lehrers und tschechischen Patrioten in Tišnov

Nečas Ctibor, Romští vězňové kárného pracovního, případně sběrného tábora v Hodoníně na Blanensku – Roma-Häftlinge des Straf-Arbeitslagers, resp. des Sammellagers in Hodonín (Bezirk Blansko)

Viktořík Michael, Olomoucká továrna na čokoládu a cukrovinky Josef Mikšovský – Die olmützer Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik Josef Mikšovský

Papajík David, Nové poznatky k počátkům rodu pánů ze Sovince a hradu Sovince – Neue Erkenntnisse zu den Anfängen des Geschlechts der Herren von Sovinec (Eulenburg) und der Burg Eulenburg

Bolina Pavel, I Karel IV. se mohl zmýlit. Další poznatky z výzkumu zaniklých cest na katastru Dolan u Olomouce – Auch Karl IV. konnte sich irren. Weitere Erkenntnisse aus der Erforschung der niedergegangenen Wege im Kataster Dolany bei Olmütz

Švec Vilém, Obnova lidových tradic a vesnice ve starém Neředíně u Olomouce – Erneuerung der Volkstraditionen und des Dorfes im alten Neretein (Neředín) bei Olmütz

Brabcová Petra, Kojenecká a dětská úmrtnost v brněnské svatopetrské farnosti v 18. století – Die Säuglings- und Kindersterblichkeit in der brünner Sankt-Peter-Pfarrgemeinde im 18. Jahrhundert

Drobnosti:

Rája Martin, JUDr.Ctibor Helcelet (1844-1907) – významný moravský politik, český vlastenec a buditel národního života ve Vyškově

Havlát Josef – Unger Josef, Úkryty z doby napoleonských válek u Divák na Břeclavsku – Waldverstecke aus der Zeit der Napoleon-Kriege bei Diváky in der Nähe von Břeclav (Lundenburg)

Večerková Eva, Božítělová „posejpka“ na Moravskobudějovicku – „Posejpka“ („Blumenstreuen“) – Fronleichnamsfest in der Gegend von Moravské Budějovice (Mährisch Budwitz)

Janák Jan, Novoměstské počátky zimních sportů na Českomoravské vrchovině – Anfänge des Wintersports auf dem Böhmisch-mährischen Höhenzug in Nové Město na Moravě

Kuča Martin – Kovář Josef, Nové doklady pravěkého osídlení u Chudčic, okres Brno-venkov

Jubileum – vzpomínky:

Nekuda Vladimír, Životní jubileum významného filozofa, chrlického rodáka, univ. prof. RNDr. P. Vladimíra Richtera, S. J., „Muže roku 2004“

Kubíček Jaromír, Za historikem umění PhDr. Adolfem Bunny Králem, CSc.

Brodesser Slavomír, Vzpomínka na Rudolfa Burkhardta (1925-1975) badatele Moravského krasu

Recenze a zprávy o literatuře:

Konšel, J., Moje cesta – Weyr, F., Paměti 2. Za republiky (1918-1938) – Sborník bruntálského muzea 2003 – Východočeské listy historické 21-22 – Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově 1-2/2003 – Svobodová, J., Brněnské obytné kolonie – Poláková, K. – Polák, J., Tajemství prosiměřické makovice – Zuber, R., Osudy moravské církve v 18. století, 2. díl – Kopeček, P., Lvice – krvavá cesta ke svobodě. Kapitoly z dějin protifašistického odboje na Moravě 1939-1945 – Novotný, M., 60 let dobrovolných hasičů v Suchdole – Balák, I. a kol., Macocha a Punkva v Moravském krasu – Městská část Brno-Tuřany. Z dějin Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan – Vožda, G., Kdysi dávno mezi Blatou a Valovou. 10 kapitol z dějin Oplocan – Papajík, D., Dějiny obce Topolan – Togner, M., Antonín Martin Lublinský, 1636-1690 – Kráčmar, J., Tak u nás bývalo – Hejnar, F., Staré žerotínské zvyky a obyčeje – Urbanec, J., Čtení o A. C. Norovi. Život a dílo 1903-1986 – Grocholl, W., Joseph Martin Nathan.

Číslo: 3
Články:

Zamazal Luděk, Společenský a kulturní život v Uničově pro roce 1945. Sonda do života malého města v letech 1945-2000 – Das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Uničov (Mährisch Neustadt) nach dem Jahr 1945

Bartoš Josef, Místní povstání 1. května 1945 v Kožušanech a Tážalech u Olomouce – Aufstand der Bevölkerung am 1. Mai 1945 in den Gemeinden Kožusany und Tážaly bei Olmütz

Konečný Karel, Zemský sjezd „obrozené“ Československé strany lidové v Kroměříži roku 1948 – Der Landesparteitag der „wiedergeborenen“ Tschechoslowakischen Volkspartei (ČSL) in Kremsier (Kroměříž) im Jahre 1948

Popelka Petr, Výstavba sítě státních silnic v Rakouském Slezsku v letech 1775-1846 – Aufbau des staatlichen Straßennetz im Österreichischen Schlesien in den Jahren 1775-1846

Michna Pavel, O životě a jméně jednoho velitele olomoucké pevnosti aneb E-mail z Kazachstánu vše rozhodl. Na paměť 350. výročí vyhlášení Olomouce hlavní zemskou pevností – Über das Leben und den Namen eines Kommandanten der Olmützer Festung oder Ein e-mail aus Kasachstan hat alles entschieden. Zum Gedenken des 350. Jahrestages der Ausrufung der Stadt Olmütz zur Landes-Hauptfestung. (Jde o osobu Dietricha Ernsta von Marschalla na Burgholzhausenu.)

Mlčák Leoš, Luterské zvony v Holešově z let 1596 a 1597 – Lutherische Glocken in Holešov aus den Jahren 1596 und 1597

Kohoutek Jiří, Nové poznatky k topografii středověkého Zlína – Neue Erkenntnisse zur Topographie des mitelalterlichen Zlín

Drobnosti:

Franěk Eduard, Moje vzpomínka na květen 1945 v Sobáčově u Litovle – Мои воспоминания о мае 1945 г. в Собачове близ Литовля

Redakce, Šedesátiletá fotografie z Olomouce má čtvrtého majitele – Четвертый собственник фотографии шестидесятилетней давности

Havlíčková Margita, Otazníky kolem divadla v taverně – Reduty v Brně

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Brněnské jaro 1945 po šedesáti letech

Melzer Miloš, Městské muzeum v Litovli opět otevřeno

Zpráva:

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2004. 26. rok trvání společnosti (116. rok Musejního spolku)

Jubilea – vzpomínky:

Brodesser Slavomír, Karel Valoch pětaosmdesátiletý

Baumannová Dagmar, K životnímu jubileu Mileny Flodrové

Smutný Bohumír, Odešel doc. PhDr. František Spurný, CSc.

Redakce, Zemřela Miroslava Ludvíková

Recenze a zprávy o literatuře:

Bartoš, J. – Schulz, J. – Trapl M., Regionální dějiny – O historických novinových fondech v knihovnách a jejich zpracování – Archivní sborník 2004 – Z dějin hutnictví 34 – Věstník č. 13 Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích – Urfus, V., Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně – Oslavany. 900 let od první písemné zprávy – Tinzová, B., Hydropat Josef Weiss a jeho synové – Vaculík, J., Katedra historie pedagogické fakulty MU. Informační příručka – Klimeš, J., 130 let práce dobrovolných hasičů blanenského okresu (1870-2000) – Činčová, Y., Krásný pozdrav ze Zlína. Pohlednice – Pravlovský zpravodaj. Jaro 2004 – Knězek, L., Ve Frenštátě mají rádi poezii. Halas a Seifert s přáteli v Beskydech.

Číslo: 4
Články:

Víchová Božena, Slavkovský zámek a napoleonské výstavy. K 200. výročí bitvy tří císařů – Le Château d’Austerlitz et les expositions napoleoniennes – Замок в городе Славков и наполеоновские выставки – Das Austerlitzer Schloß und napoleonische Ausstellungen

Valkovič A. M., Ochránci slávy předků. Hnutí vojenské historické rekonstrukce v Rusku., Kluby vojenské historie v Evropě, část 1 – Rusko

Hradil Filip – Mlčák Leoš, Šternberský malíř Antonín Richter (?-1760) – Der Sternberger Maler Anton Richter (?-1760)

Zatloukal Richard, Cronica domus Sarensis a osobnost jejího autora Jindřicha Řezbáře. Příspěvek k dějinám cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou – Cronica domus Sarensis und ihr Autor Heinrich Sculptor (Schnitzer)

Večerková Eva, Hodová slavnost dnes a „stínání berana“ před 170 lety v Loučkách u Tišnova – Kirchweihfest heute und „hammelköpfen“ vor 170 Jahren in Loučky bei Tišnov

Vlastivěda na internetu:

Žampach Vojtěch, Prameny k podbrněnské frontě druhé světové války na internetu. Část 1

Drobnosti:

Balcárek Pavel, Italové, Špilberk a Společnost Dante Allighieri – Gl’Italiani, lo Spilberg e la Societa Dante Allighieri

Čižmář Zdeněk, Nové archeologické objevy ve Znojmě – Neue archäologische Funde in Znojmo (Znaim)

Konečný Karel, Oprava ke studii Zemský sjezd „obrozené“ Československé strany lidové v Kroměříži roku 1948, ve 3. čísle VVM

Muzejnictví:

Kubíček Jaromír, Památník písemnictví na Moravě – Museum des Schriftum in Mähren

Brodesser Slavomír, Svratecké městské muzeum opět zpřístupněno

Zatloukal Pavel, Muzeum umění Olomouc – Kunstmuseum Olmütz

Diskuse:

Samek Bohumil, Dějiny barokního varhanářství na Moravě (také) pro neorganology. O tématu a knihách. Jiří Sehnal, Barokní varhanářství na Moravě. 1 Varhanáři, 2 Varhany, Brno 2004

Jubilea – vzpomínky:

Redakce, Profesor František Hejl jubilující

Nekuda Vladimír, Vzácné životní jubileum Jaroslava Krejzly

Balcárek Pavel, K jubileu dr. Ivy Vlčkové-Butulové

Smutný Bohumír, K životnímu jubileu PhDr. Ivana Štarhy

Vlčková-Butulová Iva, PhDr. Pavel Balcárek pětašedesátiletý

Martinec Ivo, Ohlédnutí za PhDr. Daliborem Lasovským

Melzer Miloš, K nedožitým devadesátinám ing. Jana R. Bečáka

Pavlík Josef, Zapomínaná spisovatelka Blažena Kodlová-Sašinová (1890-1953)

Recenze a zprávy o literatuře:

Štindl, M., Velká Mezeříč Františka Ignáce Konteka 1401-1723 – Wiendl, J. – Komárek, J., Není dálky… Vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let 1930-1949 – Hukvaldské etudy – 49. výroční zpráva Klvaňova gymnázia Kyjov za školní rok 2003/04 – Sborník Muzea Blansko 2004 – Hanácký kalendář 2005 – Zářický, A., Ve stínu těžních věží. Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi – Müller, Z. – Flodrová, M. – Budík, M. – Schildberger, V., Bomby nad Brnem – Jurok, J. a kol., Dějiny města Příbora – Makovský, V., Mlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku. Sv. III 1344-2004.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2004 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2004 (Kubíček, J.)