2007

Ročník 2007

Číslo: 1
Články:

Šmeral Jiří, …loco, qui vocatur Trebow. K oslavám 750 let města Moravská Třebová – loco, qui vocatur Trebow. Zur Feier von 750 Jahren der Stadt Moravská Třebová (Mährisch Trübau)

Drlík Vojen, Neznámé brněnské texty Roberta Musila – Unbekannte brünner Texte von Robert Musil

Bečková Jana, Betlémářství na moravské straně Vysočiny. Třebíč, betlémy a betlémáři – Herstellung von Weihnachtskrippen an der mährischen Seite des Böhmisch-Mährischen Höhenzugs. Třebíč, Weihnachtskrippen und Krippenbauer

Drobnosti:

Fišer Zdeněk, Mikroregion Ždánický les a Politaví aneb Vlastivěda v praxi jednoho svazku obcí

Cendelín Dušan, Nová pravěká lokalita u Vysokého Pole, okr. Zlín

Valůšek David, Jan Nepomuk Žíla – život venkovského učitele v 19. století

Muzejnictví:

Balcárek Pavel, Výstava k třicetileté válce ve švýcarském Freiburgu a Morava

Kovařík David, „Jihomoravské muzeum“ v Podhůří Alp. Činnost a působení muzeí Němců z Čech a Moravy na příkladě Südmährisches Landschaftsmuseum v Geislingen an der Steige

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2006

Diskuse:

Svoboda Miroslav, Bitva u Slavkova a rok 2005. Vzpomínkové akce nebo oslava bitvy?

Lapáček Jiří, K otázce nejstaršího kostela v Přerově. Ke studii A. Drechslera, R. Pro-cházky a Z. Schenka: Počátky osídlení Přerova a Předmostí, VVM, 2006, s. 113-122, s. 242-261

Kuča Martin, Dodatky k archeologické části knihy Libor Jan a kol.: Komín v historii 1240-2006. Brno-Komín 2006

Zprávy:

Fišer Zdeněk, Padesát let sborníku Severní Morava

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2005

Vzpomínky:

Fišer Zdeněk, Jubilantka PhDr. Anežka Fialová

Vlčková-Butulová Iva, PhDr. Věra Bednářová zemřela

Melzer Miloš, Odešel prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

Redakce, Ocenění členu výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně (prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.)

Vlastivědné kroužky:

Zřídkaveselý František, XXXVII. konference vlastivědných kroužků v Bošovicích

Kubíček Jaromír, Vlastivěda moravská a Bošovice

Mlateček Karel, Nižší šlechta Bučovicka a Slavkovska na počátku 15. století. Nástin problematiky

Sadílek Jaroslav, Vývoj urbanismu městečka Bošovic ve středověkém a raně novově-kém období

Zřídkaveselý František, Elektrizace Bošovic a obcí Kloboucka

Recenze a zprávy o literatuře:

Zemek, P. (ed.): Bartoškova kronika – Holman, P.: (ed.) Otokar Březina: Korespondence I. (1884-1908) – 110. let muzejní práce na Vyškovsku 1893-2003 – Sborník Státního okresního archivu ve Znojmě 2005, sv. 20 – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín sv. 54-55 – Z dějin hutnictví 36 – Šmerda, M.: Pohyb obyvatel ve Slezsku v letech 1742-1784 a specifika jeho regionů – Pilnáček, J.: Dějiny města Blanska a okolních hradů (Reprint díla z roku 1927) – Rácek, J.: Stručný nástin dějin Masarykova studentského domova a spolků podílejících se na jeho vzniku a činnosti – Smiřický, Z.: 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Dřevohostice 1884-2004 – Šimandl, J.–Mlateček, K.: Bošovice–obecní samospráva, volby a představitelé obce po roce 1850 – Šimandl, J.: O lidech, kteří kus života prožili v Bošovicích – Valůšek, D.: Od školy ke knihovně.

Číslo: 2
Články:

Gruntová Jitka – Vašek František, Brněnský transport smrti do Mauthausenu dne 7. dubna 1945, Mrtví žijí ve vzpomínkách živých – Die brünner Todestransport nach Mauthausen am 7. April 1945. Die Toten leben in den Erinnerungen der Lebenden

Košťál Pavel, Několik poznámek k vývoji českého národního hnutí v Blansku. K výročí povýšení Blanska na město – Einige Anmerkungen zur Entwicklung der tschechischen Nationabewegung in Blansko

Popelka Petr, Výstavba silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech1848-1918 – Ausbau des Straßennetzes im Österreichischen Schlesien in den Jahren 1848-1918

Večerková Eva, Masopust v Sumrakově u Studené – Fasching in Sumrakov in der Region von Studená

Šlézar Pavel, Sády, kopy a „výprask na pamětnou“. Hranice ve středověké krajině Drahanské vrchoviny – Grenzsteine, Erdhaufen und Prügeln zum Gedechtnis. Grenzen in der mittelalterlichen Region des Drahaner Höhenzugs

Vícha František, Památková obnova několika staveb v okolí města Jihlavy a v Jihlavě v letech 2000 až 2005 – Denkmalsrekonstruktion einiger Bauten in der Umgebung der Stadt Jihlava (Iglau) und in der Stadt Iglau in den Jahren 2000-2005

Štarha Ivan, Městečka Jihomoravského kraje

Drobnosti:

Mlčák Leoš, K dílu olomouckého manýristického zvonaře Hanse Herla – Zum Werk des olmützer manieristischen Glockengießers Hans Herl

Kadlec Alois, Co nesouviselo s bitvou u Slavkova. Osudy rodu Jacquierů – Was nicht mit der Schlacht bei Austerlitz zusammenhing. Schicksale der Familie Jacquiers

Zprávy:

Sýkora Jaroslav, Barokní fresky na brněnské Nové radnici opět v plné kráse

Kordiovský Emil, Památník Moravy na nábřeží Dyje v Břeclavi

Čehovský Petr, Zpráva o výzkumu pozdně gotické a raně renesanční architektonické plastiky na Břeclavsku a Telčsku

Smutný Bohumír, Pamětní deska Josefu Pilnáčkovi

Balcárek Pavel, Kardinálské sympozium v Mikulově

Jubileum – vzpomínka:

Kubíček Jaromír, Jan Horák sedmdesátiletý

Recenze a zprávy o literatuře:

Josef Opletal: Moje paměti – Z kralické tvrze XXIII/2006 – Jihlavský archivní občasník I, 2003-2004 – Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka 1, 2005 – Wihoda, M.: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti – Kol. autorů: Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory. Střípky z naší minulosti – Řepa, M. a kol.: Dějiny Králova Pole – Svěrák, V.: Stručná historie obce Kozlov u Jihlavy – Neumann, V.: Ve stínu hákového kříže. Kapitoly z historie protinacistického odboje na Holešovsku – Medková Rudolfová, M.: Lysice – Martuliak, P.: Banská Bystrica kolíska vzdelanosti. 750 rokov banskobyst-rického školstva – Chvatík, K.: Od avantgardy k druhé moderně. Cestami filozofie a lite-ratury – Prokeš, J.: Dětský svět v české próze XX. století.

Číslo: 3
Články:

Smiřický Zdeněk, Josef Sytko (1828 – 1906), profesor Slovanského gymnázia v Olomouci, národní buditel. Ke 140. výročí zahájení výuky na Slovanském gymnáziu v Olomouci – Josef Sytko (1828 – 1906) – Professor des Slawischen Gymnasium (Slovanské gymnázium) in Olmütz, nationaler Erwecker

Novotný Aleš, Malba ve znojemské rotundě a tapiserie z Bayeux. Srovnání sémantického významu pěti vybraných znaků: kopí, koruna, plášť, přilba a štít – Die Freske von Znaim und die Tapiserie von Bayeux. Vergleich der semantischen Aussage von fünf ausgesuchte Attributen: der Speer, die Krone, der Mantel, der Helm und der Schild

Trojan Jan, Písničky rozličné pro vyražení ducha užitné, sepsané roku 1745 – Cantilenae diversae / pro / Distractione Animi / adhibendae. / descriptae / Anno / 1745 aneb Vesele o Husovicích u Brna – Verschiedene Liedchen nützlich für die Heiterkeit des Geistes, zusammengefast im Jahre 1745, Cantilenae diversae / pro / Distractione Animi / adhibendae. / descriptae / Anno / 1745 oder Lustig über das Dorf Husovice bei Brünn

Pechová Jarmila, Zvyky spojené s narozením a úmrtím v bývalých německých obcích na Vyškovsku – Bräuche, verbunden mit Geburten und Todesfällen in den ehemaligen deutschen Gemeinden in der Wischauer Region (Vyškovsko)

Musil František, Zámeček Porz u Mikulova – Das Lusthaus Porz im Katastralgebiet von Mikulov (Nikolsburg)

Moravcová Klára, Keramika středověké odpadní jímky v Opavě – pozůstatek vinného šenku? – Keramik aus einer mittelalterlichen Abfallgrube in Troppau (Opava) – Überreste eines Weinschenks?

Michna Pavel, Kdo navštívil Johanna z Lichtenštejna na Nových Zámcích u Litovle v říjnu 1938? Příspěvek k poznání společenských styků šlechty na Moravě za nacistické okupace – Wer hat Johann von Liechtenstein in Nové Zámky bei Litovel (Littau) im Oktober 1938 besucht? Beitrag zur Kenntnis des gesellschaflichen Verkehrs beim Adel in Mähren während der nazistischen Okkupation. (Návštěva SS Oberführera Ludolfa Hermanna von Alvenslebena)

Drobnosti:

Bernát Libor, Osud exulanta Filipa Hrubecia Uherskobrodského. Z dějin moravských exu-lantů 17. století – Das Schicksal des Exulaten Filip Hrubecius Hunnobrodensis. Aus der Geschichte der mährischen Exulanten im 17. Jahrhundert

Cendelín Dušan, Novodobé polní opevnění nebo keltská svatyně? K otázce datování tzv. Švédských šancí u Ludéřova na Olomoucku – Neuzeitige Feldbefestigung oder ein keltisches Heiligtum? Zur Datierung der sgt. Schwedischen Schanzen bei Ludéřov in olmützer Gegend

Diskuse:

Kohoutek Jiří, Pár poznámek k historickému vývoji města Přerova

Zprávy:

Fišer Zdeněk, Těšínsko – půlstoletí vlastivědného časopisu

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2006

Jubileum – vzpomínka:

Smutný Bohumír, Významné životní jubileum prof. PhDr. Jana Janáka, CSc.

Fišer Zdeněk, Památce Františka Jordána

Recenze a zprávy o literatuře:

Voit, P.: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a po-čátkem 19. století – Sborník Národního muzea v Praze, 51, 2006, řada literární – Myška, M.: Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru – Bajgarová, J.: Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření „hudebního obrazu města“ 1860-1918 – Klvač, P. a kol.: Drnovice – příroda, historie, současnost – Pavlík, M.: Marie Pavlíková.

Číslo: 4
Články:

Mitáček Jiří, Rok 1363 a jeho význam v historii královského města Uherské Hradiště. K 750. výročí založení města – Das Jahr 1363 und das seine Bedeutung in der Geschichte der königlichen Stadt Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch)

Černý Vladimír, Brigádní generál Karel Čápek (1892-1941). Životní osudy jednoho z vedoucích představitelů odbojové organizace Obrana národa na jižní Moravě – Brigadegeneral Karel Čápek (1892-1941) – Lebensschicksale eines der führenden Represäntanten der Widerstandorganisation Obrana národa (Verteidigung der Nation) in Südmähren

Fišer Zdeněk, Morava a ohlédnutí za rokem Ľudovíta Štúra. U příležitosti 150. výročí smrti o jeho stycích s českými vlastenci na Moravě – Mähren und das Ľudovít-Štúr-Jahr. Zum 150. Todestag über seine Kontakte mit den tschechischen Patrioten in Mähren

Nečas Ctibor, Potulní cikáni aneb „metla venkova“. Poměry na Třebíčsku v polovině 30. let 20. století – Herumstreichende Zigeuner oder „eine Landplage“. Zustände in der Region von Třebíč in der Hälfte der 30er Jahre des 20 Jahrhunderts

Večerková Eva – Frolcová Věra, Adventní lidová pobožnost v Malhoticích na Hranicku – Advents-Volksandacht in Malhotice in der Region von Hranice (Mähr. Weißkirchen)

Al Saheb Jan, Některé pobyty biskupského dvora Stanislava Pavlovského z Pavlovic „na zámku našem Aukvaldech“ v 1. polovině 80. let 16. století – Einige Aufenthalte des bischöflichen Hofs von Stanislaus Pavlovský von Pavlovice auf der Burg Hukvaldy in der Hälfte der 80er Jahre des 16. Jahrhunderts

Muzejnictví:

Hornišer Igor, Bruntálské městské muzeum v letech 1907-1946. Ke 100. výročí vzniku.

Diskuse:

Krčál Martin, „Svět není jenom bílý, svět není ani jenom černý…“ Zamyšlení nad pracemi Hynka Jurmana o domácím odboji, hlavně o R3 a generálu Vojtěchu Lužovi.

Zprávy:

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2006.

Jubilea:

Kordiovský Emil, Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. sedmdesátiletý.
Podborský Vladimír, K životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Měřínského, DrSc.

Recenze a zprávy o literatuře:

Plaček, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Dodatky – Klanica, Z.: Torzo mozaiky (Vzpomínky na archeologické výzkumy v Mikulčicích) – VI. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku – Evropa 1805. Sborník příspěvků V. napoleonského kongresu v Brně 26.-28. září 2005 – Jurok, J.: Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce – Pajer, J.: Studie o Novokřtěncích – Musil, F.: Úvod do kastelologie.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2006 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2006 (Kubíček, J.)