2008

Ročník 2008

Číslo: 1
Články:

Žampach Vojtěch, Bratři Goldflamové v boji za svobodu – Brüder Goldflam im Freiheitskampf

Fišer Zdeněk, Sylvestr Voda a jeho listy z Balkánu za první světové války. K 90. výročí vzniku Československé republiky – Sylvestr Voda und seine Briefe vom Balkan während des ersten Weltkriegs. Zum 90. Entstehungsjubiläum der Tschechoslowakischen Republik

Břečka Jan – Tučapský Vladimír, Psanci na Chvojnici aneb Foglarův „smolný“ tábor na Moravě v létě 1940. Ke 100. výročí narození klasika české chlapecké literatury – Die „Desperados“ am Bach Chvojnice bzw. Foglars „Pechlager“ in Mähren im Sommer 1940

Mlateček František, Zapomenutý dřevoplavební kanál na Drahanské vrchovině. Ke 200. výročí úmrtí ing. Josefa Rosenauera. – Ein vergessener Kanal zum Holzschwemmen auf der Anhöhe von Drahany

Grossová Anna, Zlatnictví a stříbrnictví v Moravské Třebové. Nejen o osudech fy. Franz Bibus & Sohn – Gold- und Silberschmiedegewerbe in Moravská Třebová (Mährisch Trübau)

Faltýnek Karel, Předvelikonoční a velikonoční obchůzky v Obectově na Bouzovsku a jejich proměny v čase – Ein Osterbrauch (Rundgänge) in Obectov in der Gegend von Bouzov und seine Wandlungen im Laufe der Zeit

Obšusta Petr-Plaček Miroslav, Historie hradu Ungersberg neboli Sádek na Třebíčsku – Geschichte der Burg Ungersberg oder Sádek in der Gegend von Třebíč

Juchelka Jiří, Archeologický výzkum v areálu zámku ve Velkých Hošticích, okres Opava – Archäologische Forschung im Areal des Schlosses in Velké Hoštice, Bezirk Opava (Troppau)

Drobnosti:

Dvořák Jaromír, Příchod Petra Bezruče na Hanou. K 50. výročí úmrtí básníka

Smutný Bohumír, Vzácný nález v Moravském zemském archivu v Brně. Nález tiskových desek Müllerovy mapy Moravy z roku 1716. – Einzigartiger Fund in Mährischen Landesarchiv in Brünn. Auffinden von Druckplatten der Müllerschen Landkarte Mährens aus dem Jahre 1716

Kovář Josef, Hradisko u Senorad (okr. Brno-venkov): Quod nomen? (O správném pojmenování terénního útvaru s pravěkým hradiskem nad říčkou Oslavou.)

Pavlík Josef, Na cestách za krásou krajiny Bystřicka nad Pernštejnem. (O malířském díle Eduarda Valdhanse, narozeného v Doubravníku.)

Vzpomínky:

Mikulášek Bohuslav, Mgr. Jiří Uhlíř, 25. března 1932 – 17. srpna 2007

Fišer Zdeněk, PhDr. Vratislav Grolich odešel

Recenze a zprávy o literatuře:

Altman, K.: Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě do roku 1918. Výběrová bibliografie – Pečman, R.: Z hlubin paměti. Vzpomínky muzikologa – Borovský, T.-Chocholáč, B.-Pumpr, P.: Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století – Bartoš, J.-Kovářová, S.: Dějiny obcí Olšany a Hablov – Jan, L.a kol.: Komín v historii 1240-2006 – Markel, M.: Dějiny Jaroslavic – Fialová, A.-Mercová, M.: Moje město. Kroměřížská čítanka – Ďuriško, Z.: Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti – Fialová, A.: Bibliografie okresu Kroměříž. Literatura z let 1981-2005 – Přidal, J.: Kronika Vřesovic 20. století – Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Sborník referátů – Sborník Státního okr. archivu Vsetín I / 2006 – Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 6, 2005, sv. 7, 2006 – Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích č. 16, 2007 – Osobnosti moravských dějin I.

Číslo: 2
Články:

Viktořík Michael, Ladislav Evžen Petrovits – tvůrce nejslavnější olomoucké veduty. Na paměť 250. výročí úspěšné obrany Olomouce před Prusy – Ladislaus Eugen Petrovits – Schöpfer der berühmteste olmützer Vedute. Zum Gedächtnis des 250. Jahrestages der erfolgreichen Verteidigung der Festung Olmütz gegen die Preussen

Fotogalerie, „Hradisko“, k. ú. Křenovice, okr. Přerov

Gloser Jaroslav, Příspěvek k životním mezníkům Mořice Viléma Trappa (1825-1895). Svojanovská a lysická léta – Beitrag zu den Marksteinen im Leben des Moriz Wilhelm Trapp (1825-1895). Die Jahre in Svojanov und Lysice

Fišer Zdeněk, Slovenský historik F. V. Sasinek, Morava a Kroměříž – Der slowakische Historiker F. V. Sasinek, Mähren und Kroměříž

Šlézar Pavel, Archeologický výzkum v suterénu budovy Městského klubu v Litovli – Archäologische Rettungsgrabung im Souterrain des Stadtklubs in Litovel (Littau)

Měsíc Cyril, Rod Bojakovských z Knurova. Jeho působení na Hranicku a Kroměřížsku – Das Geschlecht der Bojakovski´s von Knurov. Seine Wirkung in der Gegend Hranice und Kroměříž

Císaríková Klára – Maňas Vladimír, „Poklad nejpřednější“: rukopisné pojednání z roku 1695 jako odraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře

Drobnosti:

Cepek Josef, Poválečné změny názvů obcí na někdejším politickém okrese Rýmařov

Pavlík Josef, Poslední maturanti Státního koedukačního ústavu učitelského ve Znojmě

Víchová Božena, Vážany nad Litavou na Vyškovsku. 720 let od první písemné zmínky

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2007

Diskuse:

Riedl Dušan, Milena Flodrová – Zdeněk Müller: Staré STARÉ BRNO. Pohled historika a architekta na vývoj nejstarší části města Brna. Brno 2007, 280 s.

Jubileum:

Kubíček Jaromír, Jaroslav Sýkora a Muzejní a vlastivědná společnost. K 80. narozeninám prof. PhDr. Jaroslava Sýkory, CS.

Recenze a zprávy o literatuře:

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska – Hoffmann, F.: Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442 – Jan, L. – Šalé, F. – Štěpánek,V. a kol.: Čejč. Dějiny slovácké obce – Vaculík, J.: Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Displaced Persons) – Čapka, F. – Slezák, L. – Vaculík, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce – Nečasová, K. – Valůšek, D.: Historie zlínských hřbitovů – Bednář, V. – Černý, M. – Lapáček, J. – Marada, M.: Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších. Průvodce – Dačický vlastivědný sborník IV, 2007 – František Alexander Zach 1807-2007. Sborník ze sympozia – Neznámé poklady Moravy 1, 2007 – Historická demografie 16-30, 1992-2006 – Zprávy Muzea Vyškovska sv. 91-97, 2004-2006.

Číslo: 3
Články:

Kubíček Jaromír, 1888 – 2008. 120 let Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

Kordiovský Emil, Bulhary na Břeclavsku v říjnu 1938. K 70. výročí mnichovského diktátu – Bulhary (Pulgram) in der Lundenburger Region im Oktober 1938. Zum Andenken des 70. Jahrestages an das Münchener Diktat

Fotogalerie, „Kopaniny“, k. ú. Otaslavice, okr. Prostějov

Břečka Jan, Brněnský 21. srpen 1968. K 40. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa – Der 21. August 1968 in Brünn. Zum 40. Jahrestag der Invasion der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei

Balcárek Pavel, Václav Bítovský z Bítova. Rebelové, oběti i mučedníci – Václav Bítovský von Bítov. Rebellen, Opfer sowie Märtyrer

Císaríková Klára – Maňas Vladimír, Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu – Die Jungfrau Maria von Freiberg (Příbor). Studie zum lokalen Marienkult

Mahel Richard, „Študující mládeži s wšem milým krajanům…“ První podání českých dějin Františka Bedy Dudíka v jeho rukopisu k dějinám české literatury z roku 1848. 1. část. – „Der studierenden Jugend und allen lieben Landsleuten“. Die erste Darlegung der tschechischen Geschichte von František Beda Dudík in seinem Manuskript zur Geschichte der tschechischen Literatur aus dem jahre 1848

Pechová Jarmila, Výroční obyčeje a zábavy v bývalém německém jazykovém ostrůvku na Vyškovsku

Odehnal Petr, Náboženský život města Valašské Klobouky v době předbělohorské – Das religiöse Leben der Stadt Valašské Klobouky in der Zeit vor der Schlacht auf dem Weißen Berge

Krejčová Jana, Klášterní zahrada ve Staré Vodě na Olomoucku – Der Klostergarten in Altwasser (Stará Voda) in Olmützer Gegend

Pavlík Jarko, Bartoloměj Crhounek – pozapomenutý průkopník kinematografie na Moravě – Bartoloměj Crhounek – ein fast vergessener Bahnbrecher der Kinematographie in Mähren.

Drobnosti:

Bernát Libor, Dopisy Hertvíka Jarníka v korespondenci Jána Kvačaly

Viktořík Michael, Tvář Ladislava Evžena Petrovitse

Vymětalík Jiří, Stabilní katastr a hraniční kámen v extravilánu obce Brťov-Jeneč na Blanensku

Zprávy:

Kubíček Jaromír, Jaroslav Mezník čestným členem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

Bednář Jan – Záleská Markéta, Mezinárodní konference o fortifikačních stavbách v Olomouci

Víchová Božena, Katarína Wenzlová: Zahrada. Výstava v Ivančicích 30.5.-22.6. 2008

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2007 29. rok trvání společnosti (119. rok Musejního spolku v Brně)

Recenze a zprávy o literatuře:

Fišer, Z.: Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. Listy slovenským přátelům – Fišer, Z.: Bublinka ze života moravského. Paměti Matěje Mikšíčka – Chromcová, G. – Holoušková, M. : Bibliografie časopisu Těšínsko 1985-2006 – Velké Meziříčí v zrcadle dějin – Balcárek, P.: Kardinál František Ditrichštejn 1570-1636 – Passolunghi, P. A.: Susegana. Memoriam storico-artistica nel Bicentenario della nascita del Comune – Drechsler, A.-Fišmistrová, V. – Lapáček, J.: Dějiny města Přerova v datech – Švaříčková – Slabáková, R.: Rodinné strategie šlechty – Eckl, P.: Jezeřany -Maršovice. Kapitoly ze starších dějin obce – Poláková, K. – Polák, J.: 780 let Prosiměřic – Josef Bartocha. Významný občan města Přerova – čestný občan Lověšic – VII. Svatováclavské česko – polsko-německé setkání v Jeseníku … na téma církevní život v dějinách Jesenicka – Večerková, E.: Nábytek v národopisných sbírkách Moravského zemského muzea.

Číslo: 4
Články:

Fotogalerie, „Špidlák“, k. ú. Čejč, okr. Hodonín

Janák Jan, Dřevěné Mlýny u Jihlavy od vesnice k průmyslové obci – Dřevěné Mlýny bei Iglau (Jihlava) vom Dorf zur Industriegemeinde

Jemelka Martin, Suchá Rudná-Suchý Zejf-Dürrseifen na Bruntálsku. Století mezi revolucí a odsunem (1848-1946) – Suchá Rudná-Suchý Zejf-Dürrseifen in der Region von Bruntál (Freudental). Das Jahrhundert zwischen der Revolution und dem Transfer 1848-1946

Mahel Richard, „Študující mládeži a wšem milým krajanům…“ První podání českých dějin Františka Bedy Dudíka v jeho rukopisu k dějinám české literatury z roku 1848 – „Der studierenden Jugend und allen lieben Landsleuten“. Die erste Darlegung der tschechischen Geschichte von František Beda Dudík in seinem Manuskript zur Geschichte der tschechischen Literatur aus dem Jahre 1848. 2. část

Pogodová Jiřina, Společensky styk stavitele Georga von Hauberrissera s arcivévodou Evženem Habsburským v době přestavby hradu Bouzova na Olomoucku – Gesellschaftliche Kontakte des Baumeisters Georg von Hauberrisser mit den Erzherzog Eugen von Habsburg während des Umbaues der Burg Bouzov in der Olmützer Gegend

Vlastivěda na internetu:

Patočka Miroslav, e-Muzeum Senorady – první plně elektronické muzeum obce v České republice

Muzejnictví:

Starycha Miroslav, Expozice elektrické měřicí techniky v Muzeu Blansko, ale také o společnosti SPRIMT

Zprávy:

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2007

Sýkora Jaroslav, S Muzejní a vlastivědnou společností po stopách Přemysla Otakara II. na Moravském poli (1278-2008)

Jubilea – vzpomínka:

Balcárek Pavel, Životní jubileum Dušana Uhlíře

Kubíček Jaromír, Profesor Jan Janák a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Souchopová Věra, K 70. narozeninám PhDr. Jiřího Merty

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Bránský: Čtyři z Boskovic (o Martě z B., Johance z B., Kunce z Korotína a na B. a Elke Sarah) – J. Bránský: Ježkové z Blanenska – Historická demografie 31, 2007 – M. Konečný a kolektiv: Lomnice – M. Nekula (red.): Sen o Miramare (o rodině blanenských podnikatelů Ježků) – Oderské vrchy, roč. I-XXII, 1968-2007 – J. Vaculík: Češi v cizině 1850-1938 – Vážně i nevážně o víně. Sborník k padesátinám PhDr. Karla Müllera – Zmizelé a mizející staré Žarošice v kresbách, malbách a fotografiích – Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv. 1-20, 1988-2007 -Židé v Rousínově a okolí. Sborník přednášek.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2007 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2007 (J. Kubíček)