2009

Ročník 2009

Články:

Fišer Zdeněk, Morava a (Riegrův) Slovník naučný. K 150. výročí jeho vzniku – Mähren und (Rieger´s) Konversationslexikon. Zur 150. Wiederkehr seiner Entstehung

Fotogalerie, „Velké a Malé Hradisko“, k. ú. Rokytná, okr. Znojmo

Mlčák Leoš, Zvonaři v Brně v letech 1650-1950 – Glockengießes in Brünn in den Jahren 1650-1950

Oprava

Papajík David, František Pokorný a páni ze Švábenic – František Pokorný und die Herren von Švábenice

Plchová Jarmila, Důl Kukla-Václav Nosek v Oslavanech (1861-1973) – Die Kohlengrube Kukla-Václav Nosek i Oslavany (1861-1973)

Riedl Dušan, Zahrada a park Liechtensteinů v Adamově – Der Liechtenstein´sche Garten und Park in Adamov

Štěpán Jan, K požáru Kroměříže v roce 1666 – Zu der Feuerbrunst in Kremsier im Jahre 1666

Večerková Eva, Řehořská obchůzka v Hostákově na Třebíčsku v roce 1907 – Gregorianischer Rundgang in Hostákov in der Gegend von Třebíč im Jahre 1907

Viktořík Michael, Olomoucký advokát JUDr. Leopold Pospíšil. Životní osudy významné osobnosti prvorepublikové Olomouce

Muzejnictví:

Kubíček Jaromír, 120 let Muzea Komenského v Přerově

Diskuse:

Vícha František, Opět ke komendě řádu německých rytířů ve Slavkově u Brna – Wiederum zur Kommende des deutschen Ritterordens in Slavkov (Austerlitz bei Brünn)

Zprávy:

Sehnal Jiří, Mezioborové sympozium Jezuité a Brno

Vzpomínky:

Kubíček Jaromír, Profesor PhDr. Jaroslav Mezník odešel

Papajík David, Zemřel archivář a historik doc. PHDr. Jan Bistřický, CSc. Hrst vzpomínek žáka, kolegy a spolupracovníka

Vlastivědné kroužky:

Kubíček Jaromír, XXXIX. konference vlastivědných kroužků v Adamově

Recenze a zprávy o literatuře:

S. Brodesser: Krajinou Oslavy, Rokytné a Jihlavy proti toku času – J. Brychta: Pěvecký sbor Rastislav 1965-1994 – V. Hlůzová: Osobnosti Šternberska, Šternberské ulice – J. Jánská – H. Findová a kol.: Jemnické album 2002, 2006 – J. Kubíček a kol.: Noviny České republiky od počátku do roku 1918 – J. Miller: Uzavřená společnost a její nepřátelé – M. Pekník (editor): Milan Hodža politik a žurnalista. Sborník – S. Ondrejovič (editor): Ľudovít Štúr a reč slovenská. Sborník – Stonařovské meteority 1808-2008. Sborník – J. Unger a kol.: Nové archeologické výzkumy šlechtických sídel 15. století – Záhorie I.-XVII., 1992-2008.

Na vydání tohoto čísla VVM přispěli:
Město Moravská Třebová, Obec Křenovice u Kojetína,
Obec Křenovice u Slavkova,
Karlštejn u Prahy,
Hrubčice na Prostějovsku.
Redakční rada VVM a výbor MVS za tuto podporu upřímně děkují.

Číslo: 2

Články:

Kopeček Pavel, Povstání v Přerově 1. května 1945 – Aufstand in Přerov (Prerau) am 1. Mai 1945

Víchová Božena, Byl aristokrat, ale říkali mu „Rudý hrabě“… Na paměť mecenáše a sociálně cítícího i konajícího českého šlechtice JUDr. Václava Kounice – Er war ein Aristokrat, doch man nannte ihn den „Roten Grafen“. Zum Gedenken an den Mäzen und sozial fühlenden sowie handelnden tschechischen Adeligen JUDr. Václav Kounic

Štěpán Václav, Dějiny sklárny v Olomučanech na Blanensku – Geschichte der Glashütte in Olomučany in der Region von Blansko

Štarha Ivan, Městečka západní Moravy. Moravská část kraje Vysočina a Jihočeského kraje (Dačicko) – Die Märkte in Westmähren. Mährisches Teil des Südböhmischen Kreises und Kreises Vysočina (Region Dačicko)

Fotogalerie, Brumov, okr. Zlín

Vítek Tomáš, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, okr. Prostějov. Románské jádro stavby a nález gotických nástěnných maleb. – Die Mariahimmelfahrtskirche in Mostkovice, Bezirk Prostějov (Proßnitz). Romanischer Kern des Baues und Entdeckung gotischer Wandmalereien

Drobnosti:

Pokluda Zdeněk, O našich biskupech a také o neposedných písmenkách aneb Lichtenštejn nebo Liechtenstein?

Starycha Miroslav, Nová monumentální socha Milana Rastislava Štefánika zhotovená v Blansku. K 90. výročí tragické smrti spoluzakladatele Československé republiky – Eine neue monumentale Statue des Milan Rastislav Štefánik, gegossen in Blansko. Zu 90. Jahrestag des tragischen Todes des Mitbegründers der Tschechoslowakischen Republik

Řeháček Karel, Závěr života defraudanta a podvodníka JUDr. Karla Zajíčka (1934-1937). K jedné společenské aféře prvorepublikového Ostravska – Der Lebensbend des Defraudanten und Bertrügers JUDr. Karel Zajíček (1934-1937)

Cepek Josef, Události a jejich ohlasy související s vyhlášením částečné mobilizace v roce 1921 na někdejším politickém okrese Rýmařov

Muzejnictví:

Maňas Vladimír, Výstava „Růžová zahrádka“ v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Kovář J. Josef, Výstava „Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska“ v Uherském Hradišti

Diskuse:

Balcárek Pavel, Dvě knihy o zápasu za prosazení protireformace v Čechách a na Moravě (Alessandro Catalano: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu /1598-1667/ a protireformace v Čechách; Tomáš Knoz: Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa)

Zprávy:

Čehovský Petr, Seminář „Moravskotřebovský zámek – renesance v evropském kontextu“

Jelínková Lucie, Vědecký seminář na téma „Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918“

Kovář J. Josef, Seminář o výrobě gotických a renesančních kachlů v Uherském Hradišti

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2008

Vzpomínka:

Sehnal Jiří, Zemřel Rudolf Pečman

Recenze a zprávy o literatuře:

Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 13/2008 – M. Flodrová–A. Svoboda: Petrov vypráví – Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, II. Díl – Historie, Historica/12. Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám – Historie, Historica/14. Doc. PhDr. Ludmile Nesládkové, CSc. k narozeninám – P. Mašek a kol.: Zámecké knihovny ve Zlínském kraji – Historická demografie 32 – Krása která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – K. Müller: Erbovní galerie těšínské šlechty. Galeria herbów szlachty cieszyńskiej – M. Plaček a kol.: Hodonín. Dějiny města do roku 1948 – P. Pospěch: Hanácký slovníček – Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. – Sborník Státního okresního archivu Šumperk, č. 1, 2007, č. 2, 2008 – Sborník Státního okresního archivu Vsetín, II/2008 – T. Šimek: Dějiny Skryjí – V. Urbánek: Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu.

Na vydání tohoto čísla VVM přispěli:

 • Město Veselí nad Moravou
 • Město Břidličná na Bruntálsku
 • Městys Lomnice na Tišnovsku
 • Redakční rada VVM a výbor MVS za tuto podporu upřímně děkují

Číslo: 3
Články:

Zřídkaveselý František, Smutné 70. výročí roku 1939 s přihlédnutím k událostem v Brně a na Moravě – Das traurige Jubiläum des Jahres 1939 mit Rücksicht auf die Ereignisse in Brünn und in Mähren. (Snímky z přehlídky wehrmachtu v Brně, návštěvy A. Hitlera na brněnské radnici a okupace Moravského Krumlova atd.)

Štěpán Václav, Neznámý opavský dokument k životu Jana Sarkandera – Unbekanntes Dokument aus dem Leben des Johann Sarkander in Troppau

Novotný Aleš, Nástupnictví Přemyslovců jako „závody v plození“ – Die Nachfolge der Premysliden des 11. Jahrhunderts als ein Wettrennen der Fortpflanzung (O psychosexuologických hlediscích vývoje dynastie Přemyslovců v 11. století, obrázky z Koberce z Bayeux, rekonstrukce podoby některých Přemyslovců dle jejich lebek atd.)

Pechová Jarmila, Výroční obyčeje a zábavy v bývalém německém jazykovém ostrůvku na Vyškovsku. Od Nového roku po výmlat – Alljährliche Bräuche und Vergnügungen in der ehemaligen deutschen Wischauer Sprachinsel (Lidové zvyky v Hlubočanech, Komořanech, Kučerově, Lysovicích a Rostěnicích.)

Fotogalerie, „Lumperky“, k. ú. Kobylí, okr. Břeclav (Letecký snímek pravěkého hradiska.)

Dvořáková Kateřina, Gotické nástěnné malby a kostel sv. Kříže v Nebovidech na Br-něnsku – Gotische Wandmalereien in der Kirche des Hl. Kreuzes in Nebovidy bei Brünn (Malířské ztvárnění legendy o sv. Kateřině z 60-80. let 14. století.)

Cendelín Dušan, Brněnský brod. Sedm glos k vývoji raně středověkého Brna z pohledu viatiky – Die Brünner Furt. Sieben Glossen zur Entwicklung des frühmittelalterlichen Brünns aus dem Blick der Viatik (Podíl starých cest na vzniku Brna a vývoji brněnské uliční sítě.)

Drobnost:

Hlaváček Petr, Triviální školství v Dambořicích na Hodonínsku (Nové údaje o škole a učitelích od 18. století.)

Zpráva:

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2008. 30 let trvání společnosti (120. rok Musejního spolku v Brně)

Jubileum:

Pavlík Josef, Devadesátiny doubravnického malíře Stanislava Bělíka

Recenze a zprávy o literatuře:

Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady – J. Pernes – K. Sáček – L. Kropáčková, Slavkov u Brna – Austerlitz, město nejen se slavnou historií – Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství – Slovensko. Dejiny-Hudba-Jazyk-Literatúra-Ludová kultúra-Výtvarné umenie-Slováci.

Na vydání tohoto čísla VVM přispěli:
Města Brno, Opava a Vyškov.
Redakční rada VVM a výbor MVS za podporu upřímně děkují.

Číslo: 4
Články:

Jemelka Martin – Sýkora David, Závodní osada Československých továren na dusíkaté látky v Ostravě-Nové Vsi – Betriebssiedlung der Tschechoslowakischen Stickstoffabriken in Ostrava-Nová Ves

Kubíček Jaromír, Německý tisk v českých zemích, jeho stav a zpracování – Die deutsche Presse in den Tschechischen Ländern. Sein Zustand und Bearbeitung

Antoš Pavel, Stavby kostelů na majetcích rodu Schenků. Příspěvek k otázkám kolo-nizačního procesu v polovině 13. století na jižní a jihozápadní Moravě – Bau von Kirchen der Familie Schenk. Beitrag zum Process der Kolonisation in der Mitte des 13. Jahrhunderts in den südlichen und südwestlichen Mähren

Vícha František, Historie domu U zlaté studny na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově – Die Entwicklung des Hauses Zum goldenen Brunnen auf dem T. G. Masaryk-Platz, konskr. Nr. 21 in Prostějov

Fotogalerie, Hradisko v trati „Hrůdy“, k. ú. Sudoměřice, okr. Hodonín (Letecký snímek staroslovanského hradiska.)

Zprávy:

Unger Josef, Kolokvium „Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě“

Novák Karel, Lichtenštejnský dům v Břeclavi

Jelínková Lucie, Křest Historické encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska II.

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2008 (Výběr 42 archeologických lokalit zkoumaných v loňském roce.)

Vzpomínka:

Kopečný Petr, Odešel historik moravského domácího odboje JUDr. František Vašek

Vlastivědné kroužky:

Sedláček Jan, Historicko-vlastivědný kroužek v Adamově. Na paměť jeho spoluzakladatele Jaroslava Zelíka

Recenze a zprávy o literatuře:

F. Hýbl a kol., Přerovské muzejnictví. Muzeum Komenského v Přerově 1888-2008 – J. Malíř a kol., Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století – K. Maráz, Václav III. (1289-1306). Poslední Přemyslovec na českém trůně – M. Jelen, Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – D. Nehyba, Chvalovice 1279-2009 – Práce a studie Muzea Beskyd – společenské vědy 20 – L. Bernát, Historiografické bádání o Mikuláši Drabíkovi – L. Bernát, Ke struktuře vizí Mikuláše Drabíka.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2008 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2008 (J. Kubíček), 560 bibliografických údajů o monografiích, sbornících a článcích o Moravě a Slezsku.

Poděkování

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského vyšel za laskavé finanční pomoci dvaceti moravských a slezských obcí. Jejich jména jsou uvedena v každém čísle časopisu a některá v jeho tiráži. Rozhodující pomocí určenou na vydání celého ročníku byla finanční podpora

 • Ministerstva kultury České republiky,
 • Jihomoravského kraje,
 • Olomouckého kraje,
 • Nadace Český literární fond,
 • měst Brna, Břeclavi, Bystřice nad Pernštejnem, Holešova,
 • Kroměříže, Olomouce, Opavy, Ostravy, Prostějova, Přerova,
 • Veselí nad Moravou, Vyškova a Znojma

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského za podporu upřímně děkují, poněvadž bez ní by se letošní ročník časopisu vydat nepodařilo.