2010

Ročník 2010

Číslo: 1
Články:

Kuchařová Veronika, Pittsburská dohoda a její moravský signatář Msgre. Oldřich Zlámal. Ke 100. výročí založení Česko-americké národní rady – Czech-American National Council v Chicagu a 120. výročí založení Národného slovenského spolku – National Slovak Society v Pittsburghu – Pittsburgh Agreement and one of its signatories Mons. Oldřich Zlámal

Sehnal Jiří, Ideový návrh na výzdobu velkého sálu kroměřížského zámku z roku 1691 – Ideeller Entwurf zur Ausschmückung des großen Saales im Kremsierer Schloß aus dem Jahre 1691

Soukup David, Legenda O zpívajícím chlapci – obraz Židů v Olomouckých povídkách – Die Legende vom singenden Knaben – das Abbild der Juden in Olmützer Erzählungen

Fotogalerie, „Hradisko“, k. ú. Kokory, okr. Přerov (Letecký snímek pravěkého hradiska.)

Martuliak Pavol, Rímskokatolícke gymnázium v Banskej Bystrici v 50. a 60. rokoch 19. storočia a českí profesori – Das römisch-katholische Gymnasium in Banská Bystrica in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts und die tschechischen Professoren

Svobodová Kamila, Vinice na jihovýchodní Moravě v 17.-19. století – Die Weinberge in Südostmähren im 17.-19, Jahrhundert

Stryjová Dagmar, Moravský rodák MUDr. Jaromír von Mundy, zakladatel rakouské vojenské sanitní služby – Der mährische Landsmann MUDr. Jaromír von Mundy, Begründer des österreichischen militärischen Sanitätsdienstes

John František, Zvony augustiniánského kláštera Corona sanctae Mariae u Třebařova na Svitavsku – Glocken des Augustinianerklosters Corona sanctae Mariae bei Třebařov in der Zwitauer Region (Svitavsko).

Muzejnictví:

Šudomová Miroslava, Výstava „Skvosty italské gotiky – České země a Forlansko ve středověku“

Vzpomínka:

Podborský Vladimír, Vzpomínka na PhDr. Augustina Šika (6. 10. 1931 – 16. 11. 2009)

Vlastivědné kroužky:

Šimandl Jaroslav, XL. konference vlastivědných kroužků v Boleradicích

Procházka Jaroslav, Úvodní projev

Horák Jan, Boleradické otazníky

Kubíček Jaromír, Kulturní Boleradice

Zřídkaveselý František, Boleradická větev Kunštátů

Nezhodová Soňa, Hanácké Slovácko a jeho slavnostní kroj

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Veselská, Bibliografie Národopisného věstníku a dalších periodik Národopisné společnosti – J. Urbanec, Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka – L. Martinek, Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé 1. díl – K. Faltýnek, Vyprávěnky starého hrnčíře. Pověsti z Litovle – I. Křen – D. Junek, „Sklářství na Horácku“ – katalog stálé expozice. Městské muzeum a galerie Polička – J. Bittner, Deník kastelána – T. Baletka a kol., Hůrka. Od první písemné zmínky po současnost.

Číslo: 2

Články:

Dvořák Jaromír, Tomáš Masaryk o pokroku, vývoji, osvětě, ale i globalizaci. K 160. výročí narození filosofa a prvního československého prezidenta – Tomáš Masaryk über den Fortschritt, die Entwicklung, Aufklärung sowie über die Globalisation. Zur 160. Wiederkehr des Geburtstags des Philosophen und ersten tschechoslowakischen Präsidenten

Fotogalerie, Hradisko „Hrubé kolo“, k. ú. Biskupice, okr. Svitavy

Trojan Jan, Operní událost v Uničově roku 1770. Florian Gassmann: La contessina. Na paměť 240. výročí uničovského setkání dvou monarchů – Ein Opernereignis in Uničov (Mährisch Neustadt) im Jahre 1770. Florian Gassmann: La contessina. Zum Andenken an 240. Jahrestag der Zusammenkunft zwei Monarchen in Uničov

Balcárek Pavel, Papežský nuncius Carlo Caraffa a Morava. Nové prameny k dějinám pobělohorské doby – Der päpstliche Nuntius Carlo Caraffa und Mähren in der Epoche nach der Schlacht am Weißen Berge

Kopp Antonín, K počátkům sklárny Janštejn na Jihlavsku aneb Je sklárna Janštejn 200 let stará? – Zu den Anfängen der Glashütte Janštejn (Janstein). Ist die Glashütte 200 Jahre alt?

Křenková Zuzana, K nejstarším dějinám a stavebnímu vývoji kláštera františkánů observantů v Olomouci – Zur ältesten Geschichten und der Entwicklung des Aufbaus des Observanten-Franziskanerkloster in Olmütz

Víchová Božena, Můj životopis a moje osudy. Vzpomínky Eduarda Pokorného z Řípova na Třebíčsku – Mein Lebenslauf und meine Schicksale. Erinnerungen des Eduard Pokorný aus Řípov in der Region von Třebíč

Drobnosti:

Redakce, Habsburský sborník o rodičích Masaryka aneb Kdo byl Tomáš Masaryk?

Beerová Petra, Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Muzejnictví:

Kubíček Jaromír, Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě po pěti letech

Pavlíčková Pavla, Městské muzeum a galerie Polička v roce otevření Centra Bohuslava Martinů – 2009

Smutný Bohumír, Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2009

Památky:

Samek Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska – trochu historie, zkušeností a hledání zítřka

Jubilea – vzpomínka:

Svěrák Vlastimil, Devadesátiny PhDr. Františka Hoffmanna

Redakce, Profesor František Hejl devadesátiletý

Michna Pavel, PhDr. Pavel Balcárek sedmdesátiletý

Kopečný Petr, Radomír Luža (1922-2009)

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Bránský (ed.), Vavřinec Slížanský: Nový popis cesty do Jeruzaléma a Svaté země 1660-1661 – F. Čapka, Odbory v českých zemích v letech 1918-1948 – Z. Hrabica-V. Svěrák, Cívky nad turbínou. 150 let textilního průmyslu v Lukách nad Jihlavou – T. Ivantyšynová (ed.), Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej Európe – L. Jan, Přeskače 1279-2009. Z dějin rolnické vsi na Moravskokrumlovsku – J. Malina a kol., Antropologický slovník aneb Co by mohl o člověku vědět každý člověk – V. Matula, Devín, milý Devín. Národná slávnosť štúrovcov na Devíne – Z. Smiřický, Z historie obce Turovice – J. Tichánek, Ondráš. Po stopách legendárního zbojníka – D. Uhlíř, Slezský šlechtic Felix Lichnovský. Poslední láska kněžny Zaháňské – O. Ševeček, Zrození Baťovy průmyslové metropole – M. Uhrin a kol., II. slovenská partizánská brigáda M. R. Štefánika – J. Vaculík, České menšiny v Evropě a ve světě – S. Vrbka, Povídání o Mikulově aneb O čem městské kroniky hovoří a o čem mlčí

Číslo: 3

Články:

Cendelín Dušan, Přechody Bílých Karpat z Moravy do Pováží. Přesná lokalizace dopravních linií a moravské příhraniční fortifikace – Übergänge der Weißen Karpaten von Mähren in die Slowakei. Genaue Ortsbestimmung der Verkehrslinien und mährische Fortifikationen .

Haraštová Zuzana, Historiografie čarodějnických procesů v českých zemích – Historiographie der Hexenprozesse in den böhmischen Ländern

Krejčová Jana, Jívová na Olomoucku. Příspěvek k poznání památek obce a okolí – Jívová (Giebau) in der olmützer Region. Denkwürdigkeiten in der Gemeinde Jivová (Giebau) und ihrer Umgebung

Kubíček Jaromír, 200 výročí narození Jana Ohérala – novináře a demokratického vlastence – Zum 200. Jahrestag der Geburt von Jan Ohéral – des Journalisten und demokratischen Patrioten

Vícha František, Radnice v Jihlavě. Rehabilitace stavby v letech 2004-2006 z pohledu památkáře – Rathaus in Jihlava (Iglau) .

Muzejnictví:

Kubíček Jaromír, Muzeum českého a slovenského exilu v Brně

Sehnal Jiří, Výstava „Hudební osobnosti Valtic“

Zprávy:

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2009. 31. rok trvání společnosti (121. rok Musejního spolku v Brně)

Jubileum:

Kubíček Jaromír, Jaroslav Krejzla devadesátníkem

Recenze a zprávy o literatuře:

M. Pavlík, Od Veveří k Pernštejnu. Slovník výtvarníků – František Hoffmann devadesátiletý. Výbor studií a článků – Křtiny. Santiniho perla Moravy. Katalog výstavy – K. Müller – R. Žáček a kol., Opava.

Číslo: 4
Články:

Mlateček František, Vývoj poznání, popisu a ochrany krajiny Boskovicka. Na paměť 400. výročí první zmínky o Moravském krasu – Entwicklung der Erkentnisses, Beschreibung und des Landschaftschutzes in Region Boskovice. Zum Andenken an 400. Jahrestag des ersten Erwähnung des Mährischen Karstes

Nečas Ctibor, Z cikánského pitavalu. Příhody ze života jedné menšinové populace za první světové války na Brněnsku a jinde na Moravě – Pitaval aus dem Zigeunermilieu

Drobnost:

Šimek Tomáš, Ke kterému Újezdu patří rok 1334? K 660. výročí první zmínky o Újezdu u Tišnova

Muzejnictví:

Brodesser Slavomír, Moravský kras známý i neznámý. /O výstavě v Moravském zemském muzeu v Brně/

Kordiovský Emil, Nová expozice na Pohansku u Břeclavi a odhalení sochy knížete Rostislava

Petráková Blanka, Muzeum luhačovického Zálesí

Diskuse:

Michna Pavel, V. L. Janin: Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře, s doslovem A. A. Zalizňaka, Nakladatelství Pavel Mervart 2007, 378 s., ISBN 978-80-86818-47-4

Zpráva:

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2009

Jubileum – vzpomínka:

Kubíček Jaromír, K sedmdesátinám PhDr. Slavomíra Brodessera

Vícha František, Zemřel stavební inženýr Vladimír Fiala – statik, památkář a vlastivědný badatel

Brodesser Slavomír, Půlstoletí od úmrtí Karla Absolona (1877–1960)

Recenze a zprávy o literatuře:

O. Felcman – F. Musil a kol., Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526) – Genealogické a heraldické informace 2009, roč. 14 – Internační tábor Svatobořice a jeho postavení v Protektorátu v letech 1942-1945. Sborník z kolokvia – M. Jemelka, Na Šalomouně /monografie ostravské hornické kolonie/ – P. Kladiwa, Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914 I. Díl – O. Pustejovsky, Christlicher Widerstand gegen die NS-Herrschaft in den Böhmischen Ländern – J. Unger, Archeologie středověku. Odraz života lidí v archeologických pramenech.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2009 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2009 – patriotic literature in the year of 2009 (J. Kubíček), 576 bibliografických údajů o monografiích, sbornících a článcích týkajících se Moravy a Slezska

Poděkování

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského vyšel za laskavé finanční pomoci moravských a slezských obcí. Jejich jména jsou uvedena v každém čísle časopisu a některá v jeho tiráži. Rozhodující pomocí určenou na vydání celého ročníku byla finanční podpora

Ministerstva kultury České republiky,
Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje,
Nadace Český literární fond
měst Brna, Břeclavi, Holešova, Olomouce, Prostějova, Veselí nad Moravou, Vyškova a Znojma.

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského za podporu upřímně děkují, poněvadž bez ní by se letošní ročník časopisu vydat nepodařilo.