2012

Ročník 2012

Číslo: 1
Články:

Kubíček Jaromír, Jan Helcelet. 200. výročí narození redaktora prvních českých novin v Olomouci – Jan Helcelet. By the occasion of the 200th anniversary of the birth of the editor of the first Czech newspaper in Olomouc

Goš Vladimír, Z Loštic až na konec světa. Nové objevy severomoravské středověké keramiky v západní Evropě – From Loštice to the end of the world. New findings of the north Moravian earthenware in the Western Europe

Veselý Martin, Zbožné odkazy olomouckých měšťanů ve světle Památné knihy olomoucké – Pious legacies of citizens of Olomouc in the light of Memorable book

Mlčák Leoš, Barokní a klasicistní zvonaři ve Znojmě, Mikulově a Valticích – Baroque and classicism bell founders in Znojmo, Mikulov and Valtice

Tkadlecová Alžběta, Velkomoravská historie a cyrilometodějské tradice na freskách a obrazech klášterního kostela na Velehradě – History of Great Moravia and the Cyril and Method tradition in frescos and paintings of the nunnery church in Velehrad

Klempířová Veronika, Deportace Židů z města Bzenec v lednu 1943. Na paměť 70. výročí počátku holocaustu – Deportation of Jews from the city of Bzenec in January 1943

Grunda Blahomil, Sociální činnost Lucie Bakešové-Wanklové. K dějinám Ženské útulny a Domu útěchy v Brně – Social activity of Lucie Bakešová-Wanklová. To the history of women`s shelter and the House of Consolation in Brno

Řihák Hynek, Brněnský školský spolek Brandl na počátku 20. století. Ke 140. výročí jeho vzniku –

Cepek Josef, Činnost ochotnických divadelních souborů na někdejším okrese Rýmařov v letech 1945-1958 – Activity of amateur theatre ensembles in the former district of Rýmařov in the years 1945-1958

Drobnost:

Samek Bohumil, Opět: Jan Kapistrán nebo Bernardin Sienský? K výkladu výzdoby zvonu ve Vilanci u Jihlavy

Diskuse:

Severin Karel, O starých cestách. Radan Květ, Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Brno 2011

Zprávy:

Balcárek Pavel, Úsvit liberální Evropy – L’alba dell’Europa liberale. Mezinárodní konference, Brno, Špilberk 28. září 2011

Vícha František, Výstava „Paměť Slezska“ v Domě umění v Opavě

Vzpomínky:

Kovář Josef Jan, Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011)

Víchová Božena, Vzpomínka na Olega Suse

Vlastivědné kroužky:

Šimandl Jaroslav, XLII. Konference vlastivědných kroužků v Bohdalicích

Černušák Tomáš, Průjezd papežského diplomatického poselstva Vyškovskem v roce 1597

Kubíček Jaromír, Říšský rytíř Michael Manner na Bohdalicích a revoluční rok 1848 – Reich`s knight Michael Manner in Bohdalice and the revolutionary year 1848)

Novotný Jiří, Rod Doupovců na Vyškovsku

Novotný Jiří, Jihohanácký kroj. Poznámky k obnově původního kroje v Manerově

Růžičková Michaela, Bohdalice v děkanských matrikách Moravského zemského archivu v Brně

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Bartoš–S. Kovářová–M. Trapl, Osobnosti českých dějin – P. Bednařík–J. Jirák–B. Köpplová, Dějiny českých medií – L. Belcredi, Hrad Skály a archeologický výzkum hradu – J. a V. Černý, Kříže, pomníčky, mezníky na novoměstském panství a okolí – L. Jan–J. Kacetl, Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále a moravského markraběte Přemysla Otakara II. – S. Káš, Slovník českých lékařů-spisovatelů – J. Mihola, Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu.

Číslo: 2
Články:

Lýdia Drenčková, Ženy v parlamentních volbách první Československé republiky – Women in parliamentarian elections during the first Czechoslovak Republic

Monika Slezáková, Charakteristika a historická interpretace vampýrských událostí na Moravě a ve Slezsku. Na případu Marianny Saligerové ze Svobodných Heřmanic na Bruntálsku – Characteristics and historical interpretation of vampire events in Moravia and Silesia. In context of a case of Marianna Saligerová from Svobodné Heřmanice near Bruntál

†Vratislav Grolich, Med. Dr. Jindřich Wankel. Lebky z jeskyně Býčí skála u Adamova v Moravském krasu. Věnováno 140. výročí objevu a 115. výročí skonu Jindřicha Wankla, otce moravské prehistorie – Med. Dr. Jindřich Wankel – Skulls from the cave Býčí skála u Adamova in Moravian Karst. Dedicated to the 140th anniversary of the discovery and to the 115th anniversary of the death of Jindřicha Wankel, father of the Moravian science of prehistory

Pavel Selucký, Nově uveřejněná dokumentace Jiřího Maria Veselého z archeologického výzkumu kostela na hradisku sv. Klimenta u Osvětiman v letech 1961 a 1962 – Newly published documentation by Jiří Maria Veselý from an archaeological research of the church in Fort of St. Clement by Osvětimany in 1961 and 1962

Petra Berrová, Moravská národnost podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Moravian nationality according to the preliminary results of the 2011 population and housing census

Petr Jirák, Poznámky k problematice původní lokace obce Čehovice u Prostějova – Comments on the issue of the original location of the village Čehovice near Prostějov

Drobnosti:

Božena Víchová, Malá vzpomínka na období normalizace

František Svoboda, Stavba věží kostela v Přibyslavicích, okres Třebíč

Muzejnictví:

Slavomír Brodesser, Starý zámek v Jevišovicích, minulost a přítomnost oživlé památky

Kristina Sehnálková – Jiří Šmeral, Muzeum Komenského v Přerově v letech 2011 až 2012

Zprávy:

Jaromír Kubíček, Mezinárodní konference „Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii“ ve Vlašimi

Jaromír Kubíček, Vlastivěda moravská vychází již 115 let aneb Nekalé praktiky jednoho reeditora

Jubilea – vzpomínky:

Miloš Trapl, Docent Miloš Kouřil osmdesátníkem

Helena Řiháková, Bibliografie prací doc. PhDr. Miloše Kouřila za léta 2001-2011

Jaromír Kubíček, PhDr. Emil Kordiovský sedmdesátiletý

Slavomír Brodesser, Historik Zdeněk Fišer šedesátníkem

Jaromír Kubíček, Odešel profesor PhDr. Jaroslav Marek

Božena Víchová, Vzpomínka na PhDr. Dagmar Šaurovou, CSc.

Recenze a zprávy o literatuře:

K. Adamová (ed.), Alžběta Babrajová: Paměti – J. Bartoš–J. Schulz–M. Trapl, Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Sv. 16 – M. Beranová–A. Kubačák, Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě – Dačický vlastivědný sborník, VI, 2011 – Z. Fišer–M. Palowská: František Jordán (1936-2007). Muzejník, historik, člověk – Hlučínsko, roč. 1, 2011 – V. Kaplický, Hrst vzpomínek z dospělosti – I. Hlaváček, O mých předchůdcích i současnících – Kolektiv, Dějiny Jemnice – M. Krejčiřík, Kleinové. Historie moravské podnikatelské rodiny – J. Šmeral, Městečko Trnávka. 700 let obce – Východní Morava, roč. 1, 2011.

Číslo: 3
Články:

Leoš Vašek, Novověká německá kolonizace na Lysicku – Modern times German colonization in the region of Lysice

Ondřej Belšík, Prostějovská renesanční radnice a její nejstarší podoba. Sonda do stavebních dějin objektu – The renaissance Townhall of Prostějov and its oldest appearance. A probe into the history of the building construction of the object

Emil Kordiovský, Zničení břeclavského železničního uzlu za osvobozovacích bojů v dubnu 1945 – Destruction of the railway hub in Břeclav during the liberation fights in April 1945

Božena Víchová, Bytosti odnikud. Zapomenutý moravský malíř Emil Stanislav Kopřiva – Creatures from nowhere. Forgotten Moravian painter Emil Stanislav Kopřiva

Jiřina Pogodová, Architekt Hauberrisser a arcivévoda Evžen Habsburský – III. Vlastní obnova Bouzova – The architect Hauberrisser and the archduke Eugen von Habsburg – III. proper restoration of Bouzov

Muzejnictví:

Emil Kordiovský, Břeclav 1938 – 1945 – město pod hákovým křížem. Výstava.

Zprávy:

Pavel Michna, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2011 – Overview of archaeological excavations in Moravia and Silesia in 2011

Jubilea – vzpomínky:

Božena Víchová, Jubileum PhDr. Bohumila Samka

Bohumír Smutný, Životní jubileum PhDr. Františka Zřídkaveselého

Jaromír Kubíček, Zemřel typograf Jaroslav Krejzla

Bohumír Smutný, K nedožitým osmdesátinám prof. Jana Janáka

Recenze a zprávy o literatuře:

B. Grunda – J. Ševčíková, Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka – J. Hanuš a kol., Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě – L. Kusáková, Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1930 –1850) – Jindřich Obršlík. Sborník – J. Malíř – M. Rája (edd), JUDr. Václav Kounic a jeho doba – J. Perutková, František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích – D. Uhlíř, Moravský Pitaval. Třicet příběhů z dávné i nedávné minulosti Moravy – Obec Újezd. 750 let dějin 1261 – 2011 – B. Zavadil, Nebyli jsme svatí. Vzpomínky.

Číslo: 4
Články:

Pavel Balcárek, Ludvík Raduit de Souches, hrdinný obránce Brna proti Švédům. K 330. výročí úmrtí – Ludvík Raduit de Souches, a hero defender of Brno against the Swedes. The 330th anniversary of his death

Radek Malý, Návrat dvou německy píšících moravských básníků do české literatury – Vlastimil Artur Polák a Hugo Sonnenschein – Comeback of two German-language Moravian poets in the Czech literature – Vlastimil Artur Polák and Hugo Sonnenschein

Jindra Pavelková, Donátoři v rodě pánů z Kunštátu. Příspěvek k poznání knižní kultury na Moravě ve 14. a 15. století – Donators in the dynasty of Lords of Kunštát. Contribution to the knowledge of literary culture in Moravia in the 14th and 15th century

Pavel Šlézar, Pranýř v Uničově – Pillory in Uničov

Diskuse:

Redakce, Diskuse o publikaci ing. Radana Květa, CSc., Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Redakce SOLITON.CZ. Vydalo Studio VIDI, Brno 2011, 229 s.

Zprávy:

Zdeněk Klobouk – Petr Indrák, V Klopotovicích jsme uvedli do života další knihu věnovanou regionální historii

Bohumír Smutný, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2011. 33 let trvání společnosti (123. rok Musejního spolku v Brně)

Jubilea – vzpomínky:

Milada Písková, Jubilea Vincence Praska (1843-1912)

Božena Víchová, Jubileum Věry Kovářů

Recenze a zprávy o literatuře:

V. Filip a kol., Brno Brünn 1939-1945 – R. Fukala, Velká válka s křižáky 1409–1411. Světla a stíny grunvaldského vítězství – G. Kiesow, Památková péče v Německu – J. Mahr, Vzpomínky na neznámé letce. Havárie spojeneckých letadel na Moravě a ve Slezsku v období 2. světové války – M. Makowski, Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku – Památky Vysočiny. Sborník 2008/2009 – F. Šmahel, Basilejská kompaktáta – J. Tichánek a kol., Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku – M. Wihoda, Morava v době knížecí 906–1197.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2011 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2011 – patriotic literature in the year of 2011 (J. Kubíček)

Poděkování

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského vyšel za laskavé finanční pomoci moravských a slezských obcí. Jejich jména jsou uvedena v každém čísle časopisu a některá v jeho tiráži. Rozhodující pomocí určenou na vydání celého ročníku byla finanční podpora

Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Nadace Český literární fond,
měst Brna, Břeclavi, Hranic, Olomouce, Prostějova, Uničova, Veselí nad Moravou a Znojma.

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského za podporu upřímně děkují, poněvadž bez ní by se letošní ročník časopisu vydat nepodařilo.