2013

Ročník 2013

Číslo: 1

Jaromír Kubíček, 125 let Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně -125 years of the Society of Museum and Homeland History in Brno

Články:

František Zřídkaveselý, K otázce knížecího hradu na Starém Brně – As for the question of the prince´s castle in Old Brno

Rudolf Procházka – Josef Unger, Archeologie a chrám sv. Petra a Pavla v Brně – Archaeology and the Cathedral of St. Peter and Paul in Brno

David Merta – Lenka Sedláčková, Druhá starobrněnská rotunda – The second rotunda in Old Brno

František Zřídkaveselý, Brněnské radnice a jejich pověsti – Town halls of Brno and the legends about them

František Zřídkaveselý, Tajemný hrad Veveří – Mysterious Veveří Castle

Josef Unger, Žena z hrobu 89 na pohřebišti z 9. až počátku 10. století v Divákách (okr. Břeclav) – A woman from a grave 89 in a burial ground from the 9th up to the early 10th century in Diváky (district Břeclav)

Dušan Uhlíř, Požár kostela ve Křtinách u Brna v roce 1844 – Church fire in Křtiny near Brno of 1844

Jan Kubica, Český a německý domov Oty Filipa v korespondenci s Ludvíkem Vaculíkem, Josefem Škvoreckým a Janem Skácelem

Alžběta Tkadlecová, Továrna nábytku, stavebních prací a dřevěného zboží rodiny Osolsobě v Rousínově

Drobnosti:

Bohumil Samek, Ignác Günther a kouzlo detailu. K poznání „signatury“ opavského malíře

František Vícha, Novostavba v městské památkové rezervaci Mikulov – Galerie Závodný

Hynek Řihák, Sirotčí spolek v Žabovřeskách. K počátkům sociální péče o děti v Brně-Žabovřeskách

Muzejnictví:

Josef J. Kovář – Lenka Fridrichová, Výstava „Zlato, symbol moci a bohatství“ v Moravském zemském muzeu v Brně

Božena Víchová, Výstava v Galerii Ars v Brně

Jubilea – vzpomínka:

Ivo Martinec, K pětaosmdesátinám prof. PhDr. Jaroslava Sýkory, CSc.

Slavomír Brodesser, Blahopřání docentu Jaromíru Kubíčkovi k narozeninám

Jaromír Kubíček, Jaroslav Šimandl pětašedesátiletý

Martin Čapský, PhDr. Jiří Jurok, CSc. šedesátiletý

Bohumil Samek, Zapadlý(?) vlastenec Jakub Trnka

Zpráva:

Lukáš F. Peluněk, Konference „Malá Haná – Paměť kulturní krajiny“ v Jevíčku

Recenze a zprávy o literatuře:

M. Bárta-M. Kovář a kol., Kolaps a regenerace: Cesty civilizace a kultur – Bílá kniha. 17 příběhů z ostravské kulturní historie – E. Kordiovský a kol., Drnholec – J. Brňovják–K. Müller–J. Stibor–J. Al Saheb (ed.), Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice – L. Hrdlička-V.Urbánek-L. Zamazal, Uničov v článcích historika a kronikáře Tomáše Souška – Z. Sviták, Z počátků moderní byrokracie – J. Šimandl, Grunty a domky v Bošovicích od poloviny 17. století.

Číslo: 1
SUPPL

Číslo: 2
Články:

Jaromír Kubíček, Podíl cyrilometodějských spolků na národním obrození Moravy 1848–1863

Leoš Vašek, Sochy sv. Cyrila a Metoděje z Rousínovce na Vyškovsku jako doklad dvou etap kultu moravských zemských patronů

Vladimír Maňas, Cyrilometodějské oslavy ve Vídni (1708-1783): pozapomenutá reprezentace Moravy v sídelním městě monarchie

Jana Spáčilová, Contiho moteto k poctě svatých Cyrila a Metoděje

Martin Illáš, Príspevok k otázke predrománskej drevenej sakrálnej architektúry na Morave a západnom Slovensku

Jubilea – vzpomínka:

Božena Víchová, PhDr. Vítězslav Čech, CSc. – jubileum

Slavomír Brodesser, Odešel nestor moravských archeologů (doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc.)

Vlastivědné kroužky:

Jaroslav Šimandl, 43. konference vlastivědných kroužků ve Vážanech nad Litavou

Petr Hofírek, Historie vážanského kostela sv. Bartoloměje a farnosti

Hana Holubová, Vážanská kronika

František Kopecký, Správci farností na slavkovském bojišti v roce 1805 podle kronik a archivů

Jan Kundera, Vážanský kostel sv. Bartoloměje – hudební historie na kůru v minulých stoletích

Vladimír Maňas, K osudům vážanského rybníka (cca 1550-1750)

Zdeňka Měchurová, Zaniklá středověká ves Konůvky ve Ždánickém lese a její význam pro region

Karel Mlateček, Vážany nad Litavou a středověké osídlení Slavkovska

František Vícha, Práce na Státním zámku Slavkov u Brna pod Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Brně v letech 1973–1986

Božena Víchová, Vzpomínka na PhDr. Dagmar Šaurovou, CSc. a slavkovské muzeum

Recenze a zprávy u literatuře:

S. Brodesser, Museologica Brunensia 2012 – I. Fialová – R. Ragač – M. Vařeka, Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy – F. Hladiš a kol., Nivnice v proměnách času. 750. výročí písemné zmínky o Nivnici –
Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení – Kurucké války a jejich odkaz v historii, kultuře a umění – Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci – Sborník Státního okresního archivu Znojmo – Historický a vlastivědný sborník Znojemska a Moravskokrumlovska 2012 – P. Zatloukal – P. Krejčiřík – O. Zatloukal, Lednicko-valtický areál – Vlastivědný sborník Bystřicka, I.

Číslo: 3
Články:

Jiří Fiala, 440 let vysokého učení v Olomouci – 400 years of University in Olomouc

Josef Šrámek, K výročí roku 1063: Moravský biskup Jan aneb O jednom obrazu z Kosmovy kroniky – On the anniversary of 1063: Moravian Bishop John or About a single Cosmas chronicle

Eva Svobodová, Postoj olomouckého biskupa Roberta k emancipačním snahám církve 13. století – The attitude of the Bishop Robert of Olomouc towards the emancipation efforts of the Church in the 13.th century

Bohumil Samek, Dva olomoucké domy a problém jednoho erbu. Olomoucké marginálie – 4 – Two houses in Olomouc in Olomouc in Křížkovský Street no 4 and 14 and the problem of one coat of arms. Marginals of Olomouc – 4

Libuše Hrabová – Michael Viktořík, Vila Gisely Krickové a Pavlíny Neumannové v Olomouci na třídě Spojenců 10 – Villa of Gisela Kricková and Pavlína Neumannová in Allies Street 10 (třída Spojenců), Olomouc

Jaromír Kubíček, Porady slovenské inteligence v Luhačovicích. Sto let od vyvrcholení česko-slovenské vzájemnosti před 1. světovou válkou – Slovak intelligence meetings in Luhačovice. One hundred years after the climax of the Czech-Slovak mutuality befora Word War I

Petr Hlaváček, Bílá místa kantorské hudby mizejí jen zvolna. Pramenná studie na základě materiálu z Hodonic u Znojma, Hustopečí na Břeclavsku, Branné s Starého Města pod Sněžníkem -White areas of teacher´s music disappear only slowoly. Treatise of sources

František Vícha, Nová divadelní budova v Brně, Orlí ulici aneb Jak se vše rodilo. O jedné problematické novostavbě v historickém jádru města – New building of theatre in Brno, Orlí Street or How it all was born. On one problematic new building in the historic centre of the city

Jaroslav Bartík, Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v trati „Široké“ u Jemnice (okr. Třebíč) – Cultural settlement with Moravian painted ceramics (Neolith) in the track „Široké“ near Jemnice (district Třebíč)

Drobnosti:

Dušan Uhlíř, Případ jednoho zapomenutého souboje na Opavsku

Markéta Burešová – Karel Kirchner – Pavel Roštínský – Ondrej Šedo – Josef Unger, Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)

Muzejnictví:

Josef J. Kovář – Lenka Fridrichová, Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu

Svatopluk Vrbka, 100 let Muzejního spolku v Mikulově

Diskuse:

Bohumil Samek, „Může psát … opravdu každý?“ Na okraj diskuse o publikaci ing. Radana Květa, CSc.

Zprávy:

Josef J. Kovář, Konference „Počítačová podpora v archeologii“ 23.-25. května 2012

Jubilea – vzpomínky:

Bohumil Samek, Roky Miloše Stehlíka

Božena Víchová, Jubileum prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc.

Jaromír Kubíček, Sto let narození Jaroslava Vlacha, organizátora vlastivědné práce na Moravě

Lukáš F. Peluněk, Jaroslav Mackerle (1913-1964), významná osobnost moravské vlastivědy

Recenze a zprávy u literatuře:

I. Kaleta – J. Chrobák – M. Horsáková – Pavel Hruška – Petr Hruška – J. Malura, Bílá kniha. 17. příběhů z ostravské kulturní historie – J. Mitáček (ed.), Královská města v životě země moravské – Z. Pokluda, Baťovi muži – J. Šíl, Vincenc Prasek (1843-1912) – J. Šmeral, Pověsti Jevíčska a Malé Hané – R. Zejda, Městys Mrákotín 1385-2010.

Číslo: 4
Články:

Pavel Šlézar, Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničova ve středověku. K 800. výročí založení Uničova – New findings on metalworking in Uničov in Middle Ages. On the occasion of the 800th anniversary of founding of Uničov

Zuzana Haraštová, František Spurný – čarodějný učeň a inkvizitor v jedné osobě – František Spurný – witch´s apprentice and inquisitor in one person

Aneta Zlámalová, Působení architekta Eduarda Žáčka v Prostějově – Activities of architect Eduard Žáček in Prostějov

Petr Czajkowski – Aleš Homola – Milada Rigasová, Cesty k raně novověké kulturní krajině. I. Mikulovsko – průběžné výsledky průzkumu – Roads to the early modern landscape I. surroundings of Mikulov – interim results of the survey

Muzejnictví:

Božena Víchová, Brněnská výstava „Útěk za životem“. Řekové v Československu a Češi u jižních Slovanů

Diskuse:

Bohumír Samek, Rozumět městu

Zprávy:

Lukáš F. Peluněk, Římané v Olomouci

Pavel Michna, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2012 – Overview of archaeological research in Moravia and Silesia in 2012

Bohumír Smutný, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2012. 34. rok trvání společnosti (124. rok Musejního spolku v Brně)

Recenze a zprávy u literatuře:

P. Balcárek, Ve víru třicetileté války – J. Gregárek, Suchá Loz 1261-2011 – V. Janáček, Pamětní kniha rodiny Janáčkovy, jakož i kronika školy, kostela, fary a obce Albrechtic – M. Klement (ed.), Ravensbrück. Františka Klementová vzpomíná – Kdysi a nedávno. Texty o dějinách Hranicka. Sešit 1/2009, 2/2011, 3/2012 – J. Malíř a kol., Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918 – C. Ottawa, Das Gedächtnis der Stadt. Die Gedenktafeln Wiens in Biografien und Geschichten – M. Pojsl, Olomoučtí biskupové a arcibiskupové a jejich pohřební místa – B. Smutný, Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764–1948 – P. Šopák a kol., Vademecum muzeologie.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2012 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2012 – patriotic literature in the year of 2012 (J. Kubíček)