2014

Ročník 2014

Číslo: 1
Články:

Zdeněk Pokluda, Proměna Zlína: Baťovo průmyslové a zahradní město. Ke 120. výročí vzniku firmy Baťa – The transformation of Zlín: Baťa industrial and garden city

Ludmila Nesládková – Lumír Dokoupil – Radek Lipovski, Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti – Everyday life in Moravian Ostrava during a time of transformation to a metropolis, children in the process of birth and death

Zdeněk Fišer, In margine jedné knihy. Jakub Zouhar: August Anton Legis–Glückselig (1806–1867)

Josef Šrámek, Rajhradský klášter jako enigma moravských středověkých dějin? Cesta Rajhradu k proboštství v horizontu 11.-14. století – The Benedictine monastery in Rajhrad during the time horizont of the 11th – 14th century

Miloš Trapl, K 50. výročí Kabinetu regionálních dějin Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

David Papajík – Michael Viktořík, Aktivity a plány Kabinetu regionálních dějin při Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v současnosti

Lukáš Hlubek, Mladohradištní pohřebiště na území bývalého soudního okresu Litovel – Early Middle Ages rural burial ground in the area circuit of Litovel

Zdeněk Orlita, Dobrý strom se stonásobným ovocem. Mariánské kongregace v měšťanské společnosti barokní Moravy – A good tree with a hundredfold fruit. Marian congregation in bourgeois society in Baroque Moravia

Lukáš F. Peluněk, Olomouc město učenců. K významným vědeckým osobnostem Olomouce 18. a 19. století Olomouc – On significant scientific personalities from Olomouc living in 18th and 19th century

Muzejnictví:

Slavomír Brodesser, Christian Carl André. K 250. výročí narození spoluzakladatele Moravského zemského muzea

Jubileum:
Jaromír Kubíček, Životní jubileum doc. PhDr. Bohumíra Smutného, Dr.

Recenze a zprávy o literatuře:

Archaeologia historica 38/1-2, 2013 – Hvězdlice. Dějiny a současnost – J. Jilík, Olšava ví svoje. Výpravy proti proudu řeky i času – JUDr. Jaroslav Krempl 1932–2008. Sborník – K. Müller, Heraldické památky Těšínska – Za kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. Sborník – F. Zřídkaveselý, Soustavná elektrifikace Moravy a Slezska 1918-1955.

Číslo: 2
Články:

Bohumil Samek, Pravlov: ves – městečko a jeho kostel – Pravlov – village – town and its church

Josef Unger – Ákos Nemcsics, Tasovská rotunda. Archeologický výzkum a rekonstrukce – Rotunda in Tasov (District Žďár n. S.). Archaeological research and reconstruction

Romana Macháčková, Moravská bibliofilská produkce ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně – Moravian bibliophile production in a fund of the Moravian Library in Brno

Jana Krejčová, Poutě z Moravy do Mariacel v Rakousku. Úcta k Panně Mariacelské na Moravě – Pilgrimages from Moravia to Mariazell in Austria. Respect for Virgin Mary from Mariazell in Moravia

Drobnosti:

Jiří Sehnal, Co je nového v dějinách hudby na Moravě?

Květoslav Growka, Zlatá medaile Marie Terezie olomouckým měšťanům – Golden medal of Marie Therese to burghers of Olomouc. On the occasion of the 255th anniversary of the Prussian siege of Olomouc

Muzejnictví:

Zdeňka Měchurová, Umění z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů

Jaroslav Blecha, Nedávné aktivity divadelního oddělení Moravského zemského muzea v Brně

Jiřina Pogodová, Výstava Baťa/Zlín. Mnichovská výstava o Baťovi a jeho významu

Vlastivědné kroužky:

Jaromír Kubíček, Dvacet let činnosti Klubu historie a vlastivědy Hustopečska

Zprávy:

Božena Víchová, Loňské novinky ze zámku ve Slavkově u Brna

Josef Jan Kovář – Martin Fridrich, Světové setkání habánů v Hustopečích

Jubilea – Vzpomínky:

Slavomír Brodesser, K životnímu jubileu Ludvíka Belcrediho

Jiří Sehnal, Vzpomínka na Dr. Františka Spurného

Blahomil Grunda, Moravský přírodovědec Josef Pelíšek (1909-1993)

Recenze a zprávy o literatuře:

Archeologie Moravy a Slezska. Informační pravodaj pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko, XI, XII, 2011, 2012 – V. Filip a kol., Brno Brünn 1939–1945 – J. Kejř, Die Mittelalterlichen Städte in den böhmischen Ländern – J. Pala a kol., Padesát osobností Svatého Hostýna – Z. Pokluda – S. Nováček – J. Kučera, 440 let Kudlova: obrázky z minulosti 1571–2011 – J. Sadílek, Bukov. Historie a vývoj osídlení a stavebních památek obce – V. Teťhal, Starý Hrozenkov. Pamětní kniha k 750. výročí první zprávy o obci.

Číslo: 3
Články:

Josef Šrámek, Benediktinské opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku a jeho vazby k Moravě ve středověku – Benedictine abbey in Vilémov near Havlíčkův Brno and its connections with Moravia in Middle Ages

Zuzana Křenková – Vladislava Říhová, Náhrobní monument Půty z Lichtenburku v Jemnici a jeho reflexe v pramenech – Tombstone monument Půta from Lichtenburg in Jemnice and its reflexion in sources

Michael Viktořík, Šumperský průmysl a podnikání ve firemních spisech Krajského soudu v Olomouci. Příspěvek k hospodářským dějinám města v letech 1850–1914 (1918) – Industry in Šumperk and business in company records at the Regional Court in Olomouc. Contribution to the economic history of the city in 1850-1914 (1918)

Filip Plašil, P. František Pojmon – život a dílo mezi Brnem a Polnou. Portrét kněze Sušilovy družiny, redaktora časopisu Hlas a mecenáše rodného města – P. František Pojmon – life and work between Brno and Polná. A portrait of a priest of a Sušil’s company, an editor of the magazine ‘Hlas’ (Voice) and a patron of his home town

Drobnosti:

Jiří Sehnal, Návštěva zábrdovického opata v Holešově roku 1658

Jan Velek, Ideová rekonstrukce rozetového okna v bývalém konventním kostele cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou

František Vícha, „Rohlík“, moderní funkcionalistická stavba v Brně, na Kounicově ulici č. 65

Muzejnictví:

Josef Unger, Výstava „Venkovské kostely v srdci Vysočiny“ v Jihlavě

Josef J. Kovář, „Výstava Archeologie v obrazech“ na Masarykově univerzitě v Brně

Vlastivědné kroužky:

Jaroslav Šimandl, 44. konference vlastivědných kroužků Brno – Žarošice. Ke 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a 100. výročí narození Jaroslava Vlacha

Miroslav Dejmal,Technické zařízení objevené na dvoře muzea v Žarošicích

Karol Frydrych, Příspěvek k hudební kultuře Žarošic. Skladby věnované Žarošicím

Petr Hlaváček, Žarošice a kantoři

Jan Horák, Jak jsem znal Jaroslava Vlacha

Matouš Jirák, Hraniční kameny v oblasti Ždánicka

Jan Martínek, Výzkum historických cest – pilotní projekt – Research of historic roads – pilot project

Jubilea – Vzpomínky:

Jaroslav Malina, Sedmdesátiny Prof. Josefa Ungera (narozen 11. 9. 1944)

Alena Kalinová, Sto let od narození Ludvíka Kunze

Jiří Blaha jun., Vzpomínka na vzácného člověka – revírníka Jiřího Blahu a jeho archeologickou činnost

Recenze a zprávy o literatuře:

Johanna Haugwitz-El Kalak (ed.), Panství Náměšť v proměnách času. Obraz v zrcadle evropských dějin – Jaroslav Heider–Vladimír Tkáč, Hrady, zámky, tvrze. Putování po známé i neznámé historii, I, Morava-sever – Petr Hejhal, Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny – Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska – Tři škaredé středy Oty Filipa – pokus o recenzi zatím poslední autorovy české prózy.

Číslo: 4
Články:

Jiří Flégl, Příspěvek k dějinám Židovské náboženské obce Valašské Meziříčí – Paper on the history of the Jewish religious community Valašské Meziříčí

Aleš Homola a kol., Cesty k raně novověké kulturní krajině. II. Jaroslavicko – průběžné výsledky průzkumu – A Pathways to early modern cultural landscape. II. The surrounding of Jaroslavice – interim results of survey

Petr Kadlec, K historii německé reálky v Moravské Ostravě do roku 1914

Emil Kordiovský, Sbírka plakátů a vyhlášek z let 1914–1918 v Městském muzeu Klobouky u Brna

Leoš Vašek, Vinzenz Sterz, boskovický rodák – tvůrce prvního papírenského stroje v habsburské monarchii. Příspěvek k dějinám moravsko-rakouských vztahů – Vinzenz Sterz, a Boskovice man – creator of the first paper machine in the Habsburg monarchy. Paper on the History of Moravian-Austrian relations

Tomáš Zeman, Nové objevy pravěkých sídlišť a raně středověkého pohřebiště v Uničově. Záchranný archeologický výzkum v poloze „Šibeník“ a jeho okolí – New discoveries of prehistoric settlements and early medieval burial sites in Uničov. Rescue archaeological research in the ‘Šibeník’ area and its surrounding.

Anetta Zlámalová, Letní vily na Stražisku (okr. Prostějov) – Summer villas in the region of Stražisko (near Prostějov).

Drobnosti:

Zdeněk Klobouk – Petr Indrák, Poslední let letounu B-24 – J 4251319 („69“). K událostem před 70 lety.

Muzejnictví:

Josef J. Kovář, Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu.

Lukáš F. Peluněk, Konference „Valašsko – historie a kultura“ v Rožnově pod Radhoštěm.

Jubilea – Vzpomínky:

Jaromír Kubíček, Univerzitní profesor Miloš Trapl a moravská vlastivěda.

Jan Mervart, Za významným moravským archeologem Zdeňkem Klanicou.

Josef Pavlík, Malíř Slovácka a Vysočiny Václav Jícha (1874–1950).

Lukáš F. Peluněk, Vzpomínka na paní Julii Mackerlovou (*13. března 1920 – †11. března 2014).

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Al Saheb, Hukvaldské panství před Bílou horou (1553–1619) v kontextu mensy olomouckého biskupství – J. Černý–M. Lopauer, O železářství na Novoměstsku. Jak se na novoměstském panství vyrábělo železo a co všechno z toho pošlo – M. Horáček, Za krásnější svět. Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století – J. Pavelková (ed.), Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše – J. Prchal, Polná – J. Přidal a kol., Sokolský odboj na Moravě 1939-1945 – M. Spurný, Ve dne v noci podle zákoníku… Policisté a četníci v českých zemích do roku 1945.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2013 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2013 – patriotic lliterature in the year of 2013 (J. Kubíček) 491 bibliografických údajů o monografiích, sbornících a článcích týkajících se Moravy a Slezska.

Poděkování

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského vyšel za laskavé finanční pomoci moravských a slezských obcí. Jejich jména jsou uvedena v číslech časopisu a některá v jeho tiráži. Rozhodující pomocí určenou na vydání celého ročníku byla finanční podpora:

Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Nadace Český literární fond,
měst Brna, Ivančic, Jevíčka, Klobouk u Brna, Mikulova, Olomouce, Ostravy, Polné, Šumperka, Uničova, Valašského Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškova a Znojma.

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského za podporu upřímně děkují, poněvadž bez ní by se letošní ročník časopisu vydat nepodařilo.