2015

Ročník 2015

Číslo: 1
Články:
Dušan Riedl, Ostrovní města v Pomoraví. Část I. Kapitola z dějin moravského urbanismu – Island cities near the river Morava. Chapters from the history of the Moravian urbanism. Part I.

Michael Viktořík, Hospodářské aktivity olomoucké židovské komunity v letech 1848-1938. Pokus o zhodnocení dosavadní historické práce a alternativy dalšího výzkumu – Economic activities of Olomouc Jewish community in the years 1848-1938. An attempt to evaluate the existing historical works and alternatives for further research

Ladislav Vaverka, Zeměbranecké a dobrovolnické prapory země moravsko-slezské ve válce 1809. Část I. – The Landwehr and Volunteer Corps in Moravia and Silesia during the Danube Campaign 1809. Part I.

Roman Malach, Vědecký odkaz regionálního historika PhMr. Františka Lipky – Scientific legacy of the regional historian Ph.M. František Lipka

Muzejnictví:

Josef J. Kovář, Křest knihy „Pravěk Boskovicka“ v boskovickém muzeu 

Diskuse:

Josef Maliva, Nová publikace o moravském renesančním sochařství. Hana Myslivečková: MORS ULTIMA LINEA RERUM. Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku

Zprávy:

Martin Kuča, Výstava „Vinobraní – oslava vína i historie“ ve Znojmě

Bohumír Smutný, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2013, (35. rok trvání společnosti, 125. rok Musejního spolku v Brně)

Pavel Michna, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2013 – Overview of archaeological research in Moravia and Silesia in 2013

Jubilea – vzpomínky:

Ivo Štěpánek, Josef Vrbka z Nákla (6. 5. 1888 – 23. 11. 1964). Na paměť vlastivědného pracovníka Hané a Malé Hané

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Vaculík, Reemigrace a repatriace zahraničních Čechů a Slováků po první světové válce – Z. Šimeček–Jiří Trávníček, Knihy kupovati… Dějiny knižního trhu v českých zemích – Kolektiv autorů, Provodov: kapitoly z dějin obce – M. Pojsl, Velkomoravské otazníky.

Číslo: 2
Články:

Dušan Riedl, Ostrovní města v Pomoraví. Část II. Kapitola z dějin moravského urbanismu – Island cities near the river Morava. Chapters from the history of the Moravian urbanism. Part II.

Ladislav Vaverka, Zeměbranecké a dobrovolnické prapory země moravsko-slezské ve válce 1809. Část II. – The Landwehr and Volunteer Corps in Moravia and Silesia during the Danube Campaign 1809. Part II.

Karel Konečný, Oslavy 50. výročí vzniku Československa na Olomoucku – The Celebration of the 50th anniversary of the establishment of Czechoslovakia

Drobnosti:

Josef Unger – Jan Velek, Pokus o lokalizaci hrobů z bitvy u Loděnic roku 1185. K 830. výročí události.

Vladimír Maňas, K portrétům ostravských farářů 19. století.

Alena Nejedlá, Zaniklá osada Topanov u Rybníků na okrese Znojmo – Defunct settlement Topanov u Rybníků in the district of Znojmo. Paper on cognition of the local St. Margaret’s Chapel.

Božena Víchová, Málo známá památka. Kaple sv. Anny v Hostěnicích u Brna.

Muzejnictví:

Ondřej. Kolář, Výstava „Tváře Velké války“ v olomouckém muzeu.

Josef J. Kovář, Výstava „Boskovický poklad“ v boskovickém muzeu.

Recenze a zprávy o literatuře:

P. Juřík, Encyklopedie šlechtických rodů – J. Huška–M. Kalábek–O. Urbánek, Dějiny Nemilan – J. Miller a kol., Prameny urbánní historiogra–fie. Sv. I – Morava – P. Kadlec, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století – M. Přibáň a kol., Česká literární nakladatelství 1949–1989 – P. Žůrek–L. Škvařil-V. Maňas, In conspectu angelorum psallam tibi. K hudební kultuře bednediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století – K. Komárek–K. Strnadová–P. Zemek, Pamětní kniha města Uherského Brodu od Martina Josefa Ležáka – M. Geršic, Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Liechtenštejnů – Jan Antonín Baťa, Uloupené dílo. Dějiny zlínského obuvnického impéria v beletrii – J. Jančář, Etnografie na Moravě a ve Slezsku v limitech 20. století – Z. Jarůšková – A. Štrof a kol., Pravěk Boskovicka

Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy

Číslo: 3
Články:

Jiří Jurok, Jindřich Lacembok z Chlumu. Od purkrabího markraběte Prokopa k průvodci Jana Husa v Kostnici a husitovi. Na paměť 600. výročí upálení Mistra Jana Husa – Jindřich Lacembok of Chlum. From a burgrave of margrave Prokop to a Jan Hus` guide in Constance and to a Hussite. In commemoration of the 600th anniversary of the burning of Master Jan Hus.

Jaromír Kubíček, Zásluhy českého Cizineckého svazu na Moravě a ve Slezsku o propagaci památek a národopisu. Počátky cizineckého ruchu před sto lety – Merits of the Czech foreigners` association for the promotion of monuments and ethnography. The beginnings of the foreign tourism century ago.

Leoš Vašek, Sochy dvou sv. řeholníků v Hrušovanech nad Jevišovkou a jejich tvůrce Paul Oswald – Statues of two saint friars in Hrušovany nad Jevišovkou and their creator Paul Oswald.

Tomáš Somer, Neznámá olomoucká listina z roku 1439. Příspěvek k dějinám olomoucké židovské obce v 1. polovině 15. století – Unknown charter of Olomouc from 1439. Paper on the history of Olomouc Jewish community in the 1st half of the 15th century.

Richard Mahel – Eva Kočová, Poznámky k životu a dílu moravského historiografa Bedy Dudíka. K 200. výročí narození rajhradského benediktina – A few notes on the life and work of the Moravian historian Beda Dudík with regard to the last years of his life. On the occasion of the 200th anniversary of the birth of the Rajhrad Benedictines.

František Vícha, Jak obtížně se rodila nová budova Moravského zemského archivu v Brně. K 25. výročí obnovy historického názvu – How difficult the new building of Moravian Central Archive in Brno arose. On the occasion of the 25th anniversary of the restoration of the historic name.

Petr Hlaváček, Farní cyrilská jednota ve Slavkově u Brna. K 130. výročí vzniku – The Parish St Cyril Association in Slavkov u Brna. On the occasion of the 130th anniversary of the foundation.

Josef Havlát – Karel Kirchner – Jan Lacina – Jan Divíšek, Cesta k tišnovské šibenici – The road to the gallows in Tišnov.

Drobnosti:

Pavel Michna, Ruské fotografie k 70. výročí osvobození Československa.

František Všetička, Brněnský emigrant Oskar M. Graf.

Stanislav Vohryzek, Výkopy na hradě Rokštejn na Jihlavsku v 18. století.

Muzejnictví:

Josef J. Kovář – Lenka Kovářová, Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně.

Zprávy:

Josef Unger, Kolokvium a vernisáž v Tasově u Velkého Meziříčí.

Bohumír Smutný, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2014. (36. rok trvání společnosti, 126. rok Musejního spolku v Brně).

Recenze a zprávy o literatuře:

Petr Majer, Generál Šnejdárek opět na Těšínsku – Petr Škarvada, Dějiny Světnova a jeho domů – Willibald Müller, Pověsti a události města Olomouce – Lubomír Machala–Iva Chomiszaková–Petra Kožušníková–Jiří Severa, Spisovatelé Univerzity Palackého – Dagmar Grossmannová, Boskovický poklad–nález mincí z období třicetileté války.

Publikace vznikla za finanční podpory

Města Slavkova u Brna

Číslo: 4
Články:

Jan Sulovský, Z historie rozhlasového vysílání v Olomouci. K výročí začátku vysílání Českého rozhlasu Olomouc a výročí jeho novodobé existence – To the anniversary of the beginning of broadcasting of the Czech Radio Olomouc and to the anniversary of its modern existence

Zdeněk Kubík, Nečekaný objev epitafu v presbytáři chrámu sv. Jakuba v Brně aneb Retrospektivní titulatura, erb a „barokní bublifuk“ – An unexpected discovery of a gravestone in the presbytery in the church of St. James in Brno or retrospective titulature, coat of arms and a “baroque bubble-blower”

Aneta Zlámalová, Architektura v Olomouci v letech 1950-1980 – Architecture of Olomouc in the years 1950-1980

Petr Czajkowski – Aleš Homola – Radomír Němec – Milada Rigasová, Cesty k raně novověké kulturní krajině. III. Znojemsko – průběžné výsledky průzkumu – Roads to the early modern landscape. III. surroundings of Znojmo – interim results of the survey

Drobnosti:

Vladimír Groš – Pavel Michna, Chování našich předků v obraze třídních výkazů ze zlomu 19. a 20. století.  Na příkladu jedné slovácké příměstské vesnice

Zprávy:

Pavel Michna, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2014. I. část – Overview of archaeological research in Moravia and Silesia in 2014. I. Part.

Jubilea – vzpomínky:

Zdeněk Fišer, Laudatio Vlastimilu Úlehlovi k 90. narozeninám

Zdeněk Smiřický, Odešel přítel našeho kraje, muzikolog, PhDr. Jan Trojan, CSc., emeritní profesor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (31. 5. 1926-26. 1. 2015). Vzpomínka

Recenze a zprávy u literatuře:

„Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti“. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu – M. Pojsl, Počátky církevní správy na Moravě, biskupství a arcibiskupství v Olomouci – Z. Pokluda, Člověk práce. Z ekonomických vizí a principů Tomáše Bati – M. Schuster, 300 let Kalvarie v Jaroměřicích u Jevíčka – Z. Vybíral, Jan Žižka /1360?-1424. O táborském hejtmanu a husitském vůdci.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2014 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2014 – patriotic literature in the yar 2014 (J. Kubíček)

Poděkování

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského vyšel za laskavé finanční podpory moravských a slezských obcí.Rozhodující pomocí byla finanční podpora

Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Nadace Český literární fond a měst a obcí

Břeclav, Loděnice, Olomouc, Ostrava, Šumperk, Tišnov, Uničov, Veselí nad Moravou, Vyškov a Znojmo.

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského za podporu upřímně děkují, poněvadž bez ní by se letošní ročník časopisu vydat nepodařilo.

Tišňov