2016

Ročník 2016

Číslo: 1

Články:

Michael Viktořík, Jak se střeží pevnost. Pohled na každodennost pevnostního města v 1. polovině 19. století – How to guard a fortress. View of everyday life of a fortress town in the 1st half the 19th century

Jiří Jurok, Hašek z Valdštejna. Od straníka markraběte Prokopa k husitskému hejtmanovi, moravskému zemskému hejtmanovi a diplomatu stran habsburské, rožmberské a posléze poděbradské – Hašek of Wallenstein. From a partisan of Margrave Prokop to a Hussite regional council president and diplomat on behalf of Habsburg, Rosenberg and then Poděbrady

Josef Unger, Jan Divíšek, Karel Kirchner, František Kuda, Jan Lacina, Zuzana Balážová, Lomnická šibenice

Libor Bernát, Moravané a Češi v matrice jezuitského gymnázia v Trenčíně – Moravians and Czechs in the register of a Jesuit high school in Trenčín

František Zřídkaveselý, Kdo stavěl a udržoval císařské silnice? S přihlédnutím k archivu velkostatku Lysického

Jana Krejčová, Církevní památky obce Norberčany (Nürnberg, Nürnberk) a samota Skřivánkov (Lerchenfeld), okr. Olomouc. K 560. výročí první zmínky o obci. 1. část – Religious monuments of the village Norberčany (district Olomouc). Norberčany (Nürnberg, Nürnberk) and a remote area Skřivánkov (Lerchenfeld)Part I.

Drobnosti:

David Postránecký, Josef Unger, Epice, zaniklá ves u Šumné, okr. Znojmo

Jiří Sehnal, Slezské války v letech 1739-1740 očima augustiniánů ve Šternberku na Olomoucku

Zprávy:

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2014. 2. část

Jubilea – vzpomínky:

Kubíček Jaromír, Za univ. profesorem PhDr. Miroslavem Flodrem

Recenze a zprávy o literatuře:

Karel Altman, Úvod do studia dějin národopisu na Moravě – Lucie Augustinková – Aleš Knápek – Petr Martinec, Hrad Starý Jičín – Pavla Cenková, Vkusné a solidní. Měšťanské sochařství v Brně 1800-1880 – Aleš Flídr – Michal Konečný – Radim Štěpán, Průvodce krajinou hradů /v povodí Svratky a Svitavy/ – Jana Koudelková, Češi ve Vídni / Tschechen in Wien – Pavel Kouřil (ed.), Velká Morava a počátky křesťanství – Leoš Mlčák, Zvony na Moravě a ve Slezsku – Henry C. Pohanka, Heraldika v souvislostech – Jaroslav Sadílek, Hrad Bukov – Lísek – Miloš Trapl, Můj život s historií.

Číslo: 2

Články:

Martin Čermák, Josef Unger, Pohřební kaple Tasovců v Tasově (okr. Žďár nad Sázavou) – Funeral chapel of the family from Tasov in Tasov (district Žďár nad Sázavou)

Jana Krejčová, Církevní památky obce Norberčany (Nürnberg, Nürnberk) a samota Skřivánkov (Lerchenfeld), okr. Olomouc. K 560. výročí první zmínky o obci. 2. část – Religious monuments of the village Norberčany (district Olomouc). Norberčany (Nürnberg, Nürnberk) and a remote area Skřivánkov (Lerchenfeld) (Part 2)

Jaroslav Mrňa, Vývoj knižní kultury duchovních správců velkomeziříčské farnosti od počátků do roku 1944 – Development of literary culture of ecclesiastical administrators of the parish in Velké Meziříčí since its beginnings to 1944

Ivan Puš, K osobnosti Richarda Johanna Hudeczeka (1842–1913) a jeho opozičnímu působení v olomouckém německém národním táboře – On the personality of Richard Johann Hudeczek (1842–1913) and his opposition activities within the German

Božena Víchová, Historie skoro detektivní… Po stopách středověkých plastik z kláštera voršilek v Brně – An almost detective history… In the footsteps of the medieval sculptures from the Ursuline convent in Brno

Jubilea – vzpomínky:

Alena Hejlová, Jarmila Kuklová, Hrdina odboje a nestor českých historiků prof. PhDr. František Hejl, CSc. 

Kamil Pecháček, Vzpomínka na Vlastimila Schildbergera st.

Vlastivědné kroužky:

45. konference vlastivědných kroužků v Adamově. K 60. výročí trvání Historicko-vlastivědného kroužku při Městském kulturním středisku v Adamově

Jaroslav Budiš, 60 let Historicko-vlastivědného kroužku v Adamově

Jarmila Budišová, 51. výročí vyhlášení Adamova městem

Eva Čermáková, Martin Golec, Epigrafické památky Býčí skály

Daniel Krajčovič, Historie vojenské výroby v Adamově

Ondřej Merta, K historii železářství střední části Moravského
krasu

Pavel Pokorný, Historie a současnost výroby měrné a čerpací techniky pro výdej pohonných hmot v Adamově

Radomír Ševčík, Dokumenty k historii Adamovských strojíren ve fondu Moravského zemského archivu v Brně

Recenze a zprávy o literatuře:

H. Jordánková, L. Sulitková, Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990–2010) – D. Junek, S. Konečný, Dějiny města Poličky – P. Kalábková, M. Hlava, P. Šlézar, Příběhy uničovské archeologie – Kolektiv, Bošovice do roku 1914. Co odhalila archeologie a archivy o nejstarší historii obce – M. Koudela, I. Šindlářová, Paměti obce Dolany – R. Mahel, Beda Dudík (1815-1890). Život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti – G. Novotný, Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner – D. Pindur, Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770 – Z. Pokluda, Bahňák-Baťov 1929–1939 – B. Smutný, Václav Kunžak zapomenutý mechanik a vynálezce z 18. století – Škola a Velká válka – L. Valihrach, Rudolfek aneb Variace radosti a žalu v životě Rudolfa Malíka – P. Waisser, Renesanční figurální sgrafito na průčelích moravských městských domů.

Číslo: 3
Články:

Jiří Jurok, Tři dosud neznámí bývalí straníci markraběte Prokopa a pozdější radikální husité – Mikuláš z Barchova a Dašic, Matyáš Salava z Lípy a Mikuláš Kotelenský. Na paměť 600. výročí upálení M. Jeronýma Pražského, současníka a obhajovatele M. Jana Husa – Three so far unknown former partisans of Margrave Prokop and later radical Hussites – Mikuláš of Barchov and Dašice, Matyáš Salava of Lípa and Mikuláš Kotelenský. In commemoration of the 600th anniversary of magister Jerome of Prague, a contemporary and defender of magister Jan Hus

Lukáš F. Peluněk, Olomoucký osvícenec Jan Alois Hanke z Hankenštejna (1751–1806) aneb Syn panského sládka šlechticem. K 450. výročí vzniku Vědecké knihovny v Olomouci – Olomouc enlightener Johann Aloys Hanke from Hankenstein (1751-1806) or how the sun of a master brewer became a nobleman. To the 450th anniversary of the foundation of the Research library in Olomouc

Dušan Uhlíř, Téměř zapomenuté jubileum. 100 let od smrti císaře Františka Josefa I. – Almost forgotten 100th anniversary since death of Emperor Franz Joseph I.

Zdeněk Fišer, Profesor Ľudovít Čulík a jeho slovenští žáci na gymnáziu v Přerově v letech 1875–1880. Ke 120. výročí vzniku Jednoty českoslovanské podporující zájmy Slováků a Slovenska – Professor Ľudovít Čulík and his Slovak scholars at the high school in Přerov in the years 1875–1880

Petr Čehovský, Kaple sv. Jiří v Litovli kontextu soudobé architektury a skulptury – St. George chapel in Litovel in the context of the contemporary architecture and sculptures

Zdeněk Smolka, Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století – Beskids and people in poetry at the turn of the 19th and 20th century

Karel Faltýnek, O národopisné činnosti P. Josefa Nováka v Moravičanech. Dvě uplynulá výročí významného vlastivědného pracovníka – On the ethnographic activity of P. Josef Novák in Moravičany. On occasion of elapsed anniversaries of significant national historian

Jitka Svobodová, Jiří Švec, Zuzana Vařeková, Příspěvek k poznání regionálního typu lidového domu na Králicku. Část 1 – Contribution to the knowledge of a local type of a folk house in the Králicko region. Part 1

Zprávy:

Radim Červenka, Konference „Střední školství v českých zemích v 18. až 19. století – kontexty, bilance, perspektivy výzkumu“

Jubilea – vzpomínky:

Jaromír Kubíček, PhDr. Kateřina Smutná odešla

Recenze a zprávy o literatuře:

Ingredere Hospes. Ohlédnutí za sedmi ročníky sborníku (2008–2014) – L. Martinek, Henryk Jasiczek – Almanach Zlínský kraj 2000–2015 – P. Sychra, Hugo František Salm-Reifferscheidt moravský šlechtic a osvícenec – M. Šubrtová, Krb neporušitelného přátelství. Korespondence Arna Nováka a Marie Veselíkové – XIII., XIV. a XV. Svatováclavské setkání v Jeseníku. Sborník.

Číslo: 4
Články:

Michael Viktořík, Olomoucký válečný rok 1866. Ke 150. výročí vypuknutí prusko-rakouské války – Olomouc war year 18661
On the 150th anniversary of the outbreak of the Austria-Prussian war

Jan Mervart, Studio České televize v Brně vysílá padesát pět let. Část 1 – Czech Television studio in Brno has broadcasted for fifty five years. Part 1

Vladimír Goš, Milan Rychlý, Středověká kamenina na Jesenicku – Medieval pottery in Jeseníky Mountains

Jan Petrovský, O řadách hraničních kamenů v Moravském krasu
a jejich původu. Poznámky k přírodovědeckému zázemí Stabilního katastru – On the rows of boundary stones in Moravian Karst and their origin. Notes on nature scientific background of a Stable Cadastre

Aneta Zlámalová, Studie vývoje architektury v Litovli, Šternberku a Uničově v letech 1900–1970 – Studies of the development of architecture in Litovel, Šternberk and Uničov in the years 1900-1970

Jitka Svobodová, Jiří Švec, Zuzana Vařeková, Příspěvek k poznání regionálního typu lidového domu na Králicku. 2. část – Contribution to the knowledge of a local type of a folk house in the Králicko region. Part 2.

Muzejnictví:

Josef Šrámek, Prusko-rakouská válka roku 1866 a Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Josef Unger, Výstava a publikace „Krnov – historie, archeologie“

Vlastivěda na internetu:

Štěpán Kohout, Internet a historické bludy: arcibiskup Salomon Bauer a Hundertwasser-Stovoda – Two historical fallacies on the internet: Francis de Sales Cardinal Bauer, archbishop in Olomouc (1841-1915), Friedensreich Hundertwasser (Stowasser) (1928–2000), Austrian universal artist

Jubilea – vzpomínky:

Oskar Brůža, Nedokončené dílo Zbyňka Z. Stránského

Jaromír Sedlák, In memoriam prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (*24. 6. 1943 v Brně, zemřel †31. 07. 2016 v Brně)

Recenze a zprávy o literatuře:

P. Geiger, T. Knoz, E. Fučíková, O. Horák, C. Horel, J. Kräftner, T. Winkelbauer, J. Županič, Česko–lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti – D. Novotný, Královští rychtáři ve východočeských zeměpanských městech v době předbělohorské.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2015 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2015 – patriotic literature in the year of 2015 (J. Kubíček)

Poděkování

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského vyšel za laskavé finanční podpory moravských a slezských obcí. Rozhodující pomocí byla finanční podpora

Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Nadace Český literární fond, měst a městysů
Brno, Frenštát pod Radhoštěm, Litovel, Lomnice u Tišnova, Lysice, Norberčany, Olomouc, Uničov, Velké Meziříčí a Znojmo.
Zvláštní poděkování za sponzorství náleží vážené paní
MUDr. Jeleně Veselé z Jeseníku-Lázní.

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského za podporu upřímně děkují, poněvadž bez ní by se letošní ročník časopisu vydat nepodařilo.