2019

Číslo: 1

Články:

Soňa Šinclová, Otokar Březina a jeho knihovna. K 90. výročí básníkova úmrtí – Poet Otokar Březina and his private library. By the occasion of the 90th anniversary of the death poet

Stanislav Knob, Pomník padlým ve Velké válce v Zámrskách na Hranicku, ale i o tehdejším životě v obci a okolí – Memorial of the fallen in the Great War in Zámrsky near Hranice

Miroslav Myšák – Zuzana Bernátová – Lubor Kysučan, Prvotiskový misál z kostela v Nákle u Olomouce – proměna liturgické knihy v pamětní. Věnováno osadníku nákelské farnosti Radku Látalovi z Unčovic – Primal print missal from the Church in Náklo near Olomouc, Transformation of a liturgical into a commemorative book. Dedicated to Radek Látal from Unčovice, settler of the parish church in Náklo

Lukáš Hlubek, Raně novověký archeologický objekt v obci Hnojice (okr. Olomouc) – One archaeological object from the Postmedieval period in village Hnojice near Olomouc

Petr Čehovský, Vlivy Slezska u portálu kostela sv. Marka v Litovli a sanktuária v kostele sv. Petra a Pavla v Litenčicích – Influence of Silesia on the portal of the St. Mark church in Litovel and on the tabernacle of the St. Peter and Paul church in Litenčice

Drobnosti:

David Válek, Kostel ve Veselí nad Moravou-Zarazicích a nálezy kolem něho – The church in Zarazice and findings around it

Hynek Řihák, Krejcarový spolek v Brně-Žabovřeskách

Muzejnictví:

Božena Víchová, Výstava z díla Jana Steklíka

Zprávy:

Jan Mervart, Zpráva o jednom pomníku. Díky finanční podpoře zejména Jihomoravského kraje a města Brna mohla Muzejní a vlastivědná společnost v roce 2018 uskutečnit projekt ‚Vysídlení 1938´ – A report on a monument. Thanks to the financial support mainly of the South Moravian Region and the City of Brno, in 2018 the Museum and Local Society could carry out the project ´Displacement 1938´

Jiří Jurok, Mezinárodní vědecká konference „Bitva u Čáslavi 1618 – počátek české války“ konaná k 400. výročí vypuknutí českého stavovského povstání 1618–1620

Bohumír Smutný, Zpráva o činnosti Muzejní s vlastivědné společnosti v Brně za rok 2017. (39. rok trvání společnosti, 128. rok Musejního spolku v Brně)

Jubilea:

Jiří Jurok, K šedesátinám Bohdana Kaňáka

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Budiš, Historie Adamova a jeho strojíren v obrazech – F. Čapka–J. Krajčirovič–L. Kratochvíl, Zboněk a Klevetov. Ohlédnutí za historií – Z. Novák, Zahrada Evropy: osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21. století – 100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Vlastislav Hofman (1884–1964). Pocta invenci – R. Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750 – D. Uhlíř, Čas kongresů a tajných společností – P. Zatloukal–O. Zatloukal–M. Kindl, Zámek a zahrady v Kroměříži

Číslo: 2

Články:

Jiří Jurok, Jan Žižka z Trocnova na Olomoucku? K 600. výročí husitské revoluce – Jan Žižka of Trocnov in the Olomouc region? On the 600th anniversary of the Hussite revolution

Zdeněk Kubík, Pozoruhodná bitevní či turnajová scéna v gotickém sále někdejšího hradu ve Velkém Meziříčí – A remarkable battle or tournament scene in a Gothic hall of a former castle in Velkém Meziříčí.

Josef Unger, Jihomoravské šibenice – dokumentace, výzkum, památkové péče a prezentace veřejnosti – South Moravian gallows – documentation, research, monument conservation and public presentation

Tereza Zapletalová, Malíř Hans Hoffmann a obraz ´Dva blázni´ v obrazárně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Příspěvek k určení autorství jednoho obrazu ze 16. století – The painter Hans Hoffmann and the painting „Two fools“ in the picture galery of the Archibishop’s Chateau in Kroměříž

Šárka Konečná – Petr Kadlec, Německá hospodářská škola v Novém Jičíně. K historii zemědělského vzdělávání na Moravě před první světovou válkou – German economic scool in Nový Jičín. On the history of agricultural education in Moravia before the First World War

Lumír Dokoupil – Ludmila Nesládková – Radek Lipovski, Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci – The population of Wallachia (Moravia) on the road to demographic revolution

Martin Hájek, Komunální politici německé menšiny v Olomouci 1918–1938 – Communal politicians of the German minority in Olomouc during 1918–1938

Jaroslava Smetanová, Alespoň pamětní desku. Druhý život spisovatele Charlese Sealsfielda z Popic na Znojemsku. Ke 225. výročí narození „básníka dvou hemisfér“ – At least a memorial plague. Second life of the writer Charles Sealsfield from Popice near Znojmo. On the 225th birth anniversary of the „two mehispheres“ poet.

Drobnosti:

Jiří Blaha jr., Vykopávky u Čeložnic na Kyjovsku. K 90. výročí významného objevu Jiřího Blahy

Zprávy:

Jan Pezda – Tomáš Herman, Mezinárodní workshop „Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920“. Konflikt o Těšínsko před sto lety po sobě nezanechal pouze rozdělené území, ale také dva značně odlišné pohledy na jeho historii

Recenze a zprávy o literatuře:

V. Prchal, Společenstvo hrdinů: válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750 – S. Bárta, Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) – J. Lukačka, Matúš Čák Trenčiansky – Studia historica Brunensia 64, 2017, č. 1 – ČAS–MÍSTA–LIDÉ. Systém nacistických táborů v letech druhé světové války.

 

2019

Číslo: 3

Články:

Martin Šikula, Aktivizace i rozpačitost v polistopadovém vývoji na moravském a slezském venkově. K otázce vypovídací hodnoty zápisů za rok 1989 v obecních kronikách. Ke 30. výročí „sametové revoluce“ Activation and diffidence during the post-velvet revolution development in Moravian and Silesian countryside. On the issue of informative value of the entries in the 1989 municipal chronicles. At the 25th anniversary of the „Velvet Revolution“

Andreas Steiger, Padesát a jeden rok poté. Přípravy našeho jižního souseda k vojenskému střetnutí na moravské hranici v srpnu 1968 Fifty and one year later. Preparations of our southern neighbour for a military confrontation on the Moravian border in August 1968

Leoš Vašek, K polským a moravským kořenům básníka S. K. Neumanna. Protknutí osudů rodin Neumannů, Boleslavských a Škroupů On the Polish and Moravian roots of S. K. Neumann. The intersection of fates of the Neumann, Boleslavský and Škroup families

Jan Grisa, Jak se v Lipníku nad Bečvou zakládal rolnický pivovar How the Peasant brewery in Lipník nad Bečvou was being founded

Dana Zapletalová, Okolnosti založení rajhradského kláštera a otázka věrohodnosti pseudobřetislavských falz – The circumstances of the foundation of the monastery in Rajhrad near Brno and the question of the credibility of the false documents of Prince Bretislav

Drobnosti:

Zdeněk Fišer, Kdy zemřel zemský a říšský poslanec Josef Hubík (1816–1867)

Hynek Řihák, Hospodářské aspekty činnosti místní skupiny NSDAP v Letovicích, okr. Blansko

Muzejnictví:

Božena Víchová. „Malerfürst“ brněnské okružní třídy – Emil Pirchan (1844–1928)

Památková péče:

Jitka Svobodová – Zuzana Stránská-Vařeková, Reprezentativní úprava vstupu venkovské architektury na Králicku Representative adjustment of rural architecture in the region of Králíky

Zprávy:

Redakce, Oprava. Ve studii Miroslava Myšáka, Zuzany Bernátové a Lubora Kysučana, Prvotiskový misál z kostela v Nákle u Olomouce – proměna liturgické knihy v pamětní, VVM 2019, č. 1, s. 28–45.

Jubilea – vzpomínky:

Josef Maliva, K 100. výročí jihomoravského malíře Vladimíra Vašíčka

Recenze a zprávy o literatuře:

A. Zůbek, Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků D. Vrána, Přemyslovský cyklus ve Znojmě. Úvodní otázky. Vědecká monografie J. Kubíček, Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích A. Vyskočil a Z. Sviták, Křenová. Příběh brněnské ulice.

2019

Číslo: 4

Články:

Michael Viktořík, Rok 1749 – klíčový rok ve výstavbě olomoucké bastionové pevnosti. K 270. výročí zahájení stavby Císařsko-královské hlavní hraniční pevnosti Olomouc 1749-a key year for the construction of the Olomouc bastion fortress. On the 270th anniversary of the commencement of the construction of the Imperial-Royal main border fortress Olomouc

Zdeněk Fišer, Z počátků cukrovarnictví na Kroměřížsku (na příkladu obce Záhlinice) From the beginnings of the sugar industry in the region of Kroměříž (on the example of Záhlinice)

Lukáš Hlubek, Kolekce archeologických nálezů z okolí kostela Nejsvětější Trojice ve Šternberku, okr. Olomouc Collection of archaeological findings from the surrounding of the Church of the Holy Trinity in Šternberk

Jitka Jonová, Problematika jmenování pomocných biskupů v olomoucké arcidiecézi na příkladu kanovníka Jana Stavěla z pohledu Svatého stolce The issue of the appointment of auxiliary bishops in the archdiocese of Olomouc on the example of canon Stavěl from the view of the Holy See

Václav Lunga, Šlechtická rodina Tovarů v habsburském soustátí a především v jihomoravských Miloticích v 16. stoletíThe aristocratic family of Tovars in the Habsburg two-state and especially in Milotice in South Moravian during the 16th century

Zprávy:

Bohumír Smutný, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2018. (40 let trvání společnosti, 129. rok Musejního spolu v Brně).

Diskuse:

Jiří Jurok, O házení klacků pod nohy, cenzurování a nekompetentnosti Zdeňka Vybírala

Recenze a zprávy o literatuře:

J. Luňáček, Rakouské vojenské zdravotnictví za napoleonských válek. K činnosti hlavních polních nemocnic na Moravě v letech 18131814 L. Bernát, Ján Kvačala a Gollova škola ve svetle vzájomnej korešpondencie V. Hanulík, Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny B. Petráková, Obrázky z lázní. Luhačovice před 100 lety objektivem Brunnera-Dvořáka táž, Muzeum luhačovického Zálesí. Muzeum staré jako Československo V. Sklenka, Prvé slovenské gymnázium v Banskej Bystrici – M. Myška, Vzpomínání aneb „Tri dni ma naháňali, eště ma nědostali…“

Moravika – vlastivědná literatura za rok 2018heimatkundliche Literatur im Jahre 2018 – patriotic literature in the year of 2018 (Jaromír Kubíček)

PODĚKOVÁNÍ

Letošní ročník Vlastivědného věstníku moravského

vyšel za laskavé finanční podpory státních orgánů,

uzemních celků, nadací, fondů, moravských a slezských obcí,

organizací a jednotlivců:

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY,

JIHOMORAVSKÝ KRAJ,

OLOMOUCKÝ KRAJ,

NADACE ČESKÉHO LITERÁRNÍHO FONDU,

BRNO, LIPNÍK NAD BEČVOU, LITOVEL,

NÁKLO, OLOMOUC, UNIČOV,

VESELÍ NAD MORAVOU, VYŠKOV,

ZÁMRSKY, ZNOJMO,

ARCHAIA OLOMOUC,

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY MIČKA, s. r. o.

a zvláštní dík patří

paní IVANĚ VAVERKOVÉ.

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně,

jakož i redakční rada Vlastivědného věstníku moravského,

za podporu upřímně děkují,

poněvadž bez ní by se letošní ročník vydat nepodařilo.