2020

VVM 2020 č. 1

Články:
Ivan Kudela, Konec války a osvobození města Tišnova v roce 1945. Hrst vzpomínek účastníka – The end of war and liberation of the city of Tišnov in 1945. A handful of participant’s memories

Blahomil Grunda, Studovali jsme za Protektorátu. Vzpomínky – We studied during the Protectorate Bohemia and Moravia. Memories

Bohumil Samek, Václav Richter a Zhoř u Polné – Václav Richter and Zhoř near Polná. The commemoration of jubilees of univ. prof. Václav Richter, DrSc.: 1900–1970; 2020

Roman Paulo, Jan Meziříčský z Lomnice, moravský zemský hejtman jagellonského věku. Část 1. – Jan Meziříčský of Lomnice, Moravian provincial governor of the Jagiellonian era. Part 2

Josef Svoboda, Postavení šlechty a měst v moravských landfrýdech z let 1421–1440 – The status of aristocracy and municipalities in Moravian landfriedens from the years 1421–1440

Zdeněk Fišer, Muž mnoha tváří: Slovák Vladimír Krivoš – přerovský gymnazista, stenograf, polyglot, kryptograf, carský cenzor a Stalinův vězeň – Человек многа лиц: словак Владимир Кривош – пршеровский гимназист, стенографист, полиглот, криптографист, царский цензор и узник гулага – Man of many faces: Slovak Vladimír Krivoš – grammar school graduate from Přerov, stenographer, polyglot, cryptograph, tsarist censor and Stalin’s prisoner

Radek Slabotínský, Obecní versus soukromý majetek na příkladu historie cihelny v Brně-Bosonohách do roku 1949 – Municipal versus private property on the example of the current history of a brickyard in Brno-Bosonohy until 1949

Drobnosti:
Josef Unger, Olovo z hradu Trmačova na Tišnovsku aneb Doklad magických praktik při stavbě hradů – Lead from Trmačov Castle in the Tišnov region or Evidence of magic practices in construction of castles

Radoslav Patočka, Tři století od úmrtí Valentina B. Jestřábského

Muzejnictví:
Josef Unger, Výstava „Jihomoravské šibenice v raném novověku“ v Boleradicích, ale i jinde

Recenze a zprávy o literatuře:
J. Macháček – P. Dresler – R. Přichystalová, Das Ende Großmährens. Überlegungen zur relativen und absoluten Chronologie des ostmitteleuropäischern frühmittelalters – J. Klenovský, Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska – J. Štětina – D. Janiš a kol., Tvrz Kurovice. Stavební vývoj, historie a archeologie šlechtického sídla na pomezí tvrze a hradu – L. Bernát, Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci – S. Motl, Peklo pod španělským nebem – Acta musealia XVI, 2018/1-2.