Ve službách archeologie

Sestavil Pavel Michna

Ve službách archeologie VII. – In service to archaeology VII
Sborník k věnovaný 85. narozeninám doc. PhDr. Karla Valocha, DrSc.
Uspořádali a k vydání připravili Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay.
V Brně vydali MVS v Brně, Geodrill Brno, Geopek Brno a Archeologický ústav SAV Nitra v roce 2006,
formát A4, 467 s., foto, plány a obr., anglické souhrny.
Cena: 450 Kč
ISBN 80–7275–066–6
Obsah:
I. Kuzma: Letecká prospekcia v oblasti Dunaje, P. Bednár a kolektiv: Georadarové meranie sakrálneho komplexu na nitrianskom hrade, V. Hašek a kolektiv: Příkopová ohrazení starší doby bronzové na Moravě, R. Křivánek: Shrnutí výsledků geofyzikálních měření ARÚ Praha na moravských lokalitách, M. Ruttkay: Archeologický výskum a geofyzikálna prospekcia na včasnostredovekých hradiskách v Majcichove a v Pobedimi, D. Hovorka – J. Čurlík: Kalkrety na neolitických a eneolitických kamnenných artefaktoch, I. Cheben a kolektiv: Zdroje radiolaritov v oblasti bradlového pásma Bielych Karpát, R. Nekuda: Archaeological survey of a medieval watermill in Mstěnice, 1998-2005, I. Túnyi: Archaeomagnetic dating of the neolitic ceramics from the western Slovakia, M. Vokáč – S. Houzar: Broušená kamenná industrie z křemen-sillimanitových agregátů na jihozápadní Moravě, J. Beneš a kolektiv: Xylotomic and dendrochronological analyses in archaeology. Changes in the composition type of wood in Prague and in southern Bohemia, V. Jankovská – L. Belcredi: Bystřec – zaniklá středověká osada: výsledky a intertpretace pylových analýz, P. Kočár a kolektiv: Brno-Velký špalíček, svědectví archeobotanických dat, Petr Kočár a kolektiv: Nález kalabasy (Lagenaria vulgaris Ser.) z vrcholně středověkého Brna aneb o lahvicích a tykvicích, D. Staššíková-Štukovská a kolektiv: Archeologická a paleopatologická interpretácia atypického hrobu 22/86 z včasnostredovekého pohrebiska v Borovciach (okr. Piešťany), G. Dreslerová: Bronze- und römerzeitliche Tierknochenfunde aus Vrchoslavice (Kreis Prostějov), Š. Hladilová – N. Doláková: Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech, P. Kostr-hun: Příklady lovecké a sídlení strategie magdaleniénu, Z. Sůvová: Archeozoologická analýza materiálu ze tří pozdně středověkých studen v Plzni, R. Bortel: Experimentální rekonstrukce a ozvučení hudebních nástrojů z paleolitu, M. Dočkalová: Realizace kopií a replik nálezů v muzejní praxi, L. Horáčková – L. Vargová: Válečná poranění a jejich interpretace, M. Hrnčířová: Popisné znaky na kosterních pozůstatcích z pohřebiště „U kostela“ na Pohansku u Břeclavi, I. Jarošová: Nespecifický stres ve středověké populaci z Dolních Věstonic – Vysoké Zahrady, J. Kovárník a kolektiv: Hromadné hroby vojáků na Brněnské ulici z bitvy u Znojma v roce 1809, V. Smrčka: Multielementární chemická analýzy z kosterných pozůstatků lidí a zvířat neolitického sídliště ve Vedrovicích (ČR), D. Staššíková-Štukovská: „Vlasový efekt“ v skle korálikov typu melónového jádra, Z. Sůvová a kolektiv: Osteologická analýza kostí z raně středověkého Přerova, T. Trubačová – M. Hrnčířová: Antropologický rozbor laténského kostrového pohřebiště v Hustopečích, okr. Břeclav, L. Vargová – L. Horáčková: Vyšetření chrupu při paleopatologické analýze kosterních pozůstatků, M. Vondráková – M. Hanuliak: Výnimočné formy poloh telesných zvyškov pochovaných v Malých Kosihách z pohľadu antropologie, R. Zatloukal – M. Živný: Vyhodnocení středohradištního pohřebiště na svatováclavském návrší v Olomouci, B. Klíma – L. Ptáček: K problematice středověkých srpů a opravám jejich čepelí, R. Nekuda a kolektiv: Materiálová analýza železných předmětů z prostředí středověkého vodního mlýna na Mstěnicích, R. Rajchl: Archeoastronomie ve službách archeologie a její přednosti a úskalí. Dále následují příspěvky egyptologické.

Ve službách archeologie VI.
Sborník k věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc.
Uspořádali V. Hašek, R. Nekuda, M. Ruttkay
V Brně vydali MVS v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav SAV Nitra v roce 2005,
formát A4, 546 s., foto, plány a obr., anglické souhrny.
Cena: 450 Kč
ISBN 80–7275–060–7
Obsah:
M. Gojda: Krajina pravěkých Čech ve světle nedestruktivní archeologie, J. Kovárník: Nový nález porostových příznaků příkopu u Lipníka n. B., I. Kuzma, Letecká archeológia na Slovensku, W. Raczkowski: Sizyfovská práca – snahy o zabezpečení miesta pre leteckú prospekciu v poľskej archeológii, D. Bialeková: Prínos interdisciplinárnej spolupráce pri rešení parciálnych otázok výskumu slovanského hradiska v Pobedime, V. Glisníková – J. Bachratý: ZOO Ostrava – rozšíření parkové části do historicky poddolovaných oblastí, V. Hašek: Oddělení archeologické prospekce a mezioborové spolupráce Archeologického ústavu AV ČR v Brně, zaměření a hlavní výsledky prací, V. Hašek – J. Kovárník – J. Tomešek: Archeogeofyzikální výzkum příkopových ohrazení Kyjov I, R. Křivánek: Role geofyzikálních měření v archeologických projektech Archeologického ústavu Praha, J. Henning – P. Milo: Geofyzikálne prieskumy na roznych typoch včasnostredovekých lokalít – sídlisko, hradisko, pohrebisko, E. Molnár – J. Tirpák: Archaeological and geophysical research at a 10th-14th centuries settlement Esztergom-Zsidód, J. Tirpák: Výsledky geofyzikálneho merania troch pravekých rondeloch zo Slovenska, R. Foltýnová – A. Přichystal – L. Šebela: Zapomenuté hrobové nálezy kultury zvoncovitých pohárů v Rousínově z hlediska petrografie, G. Fusek – J. Spišiak – L. Puškelová: Vápno a „oker“ v hroboch belobrdskej kultúry v Nitre na Šindolke, R. Nekuda: Výzkum středověkého vodního mlýna ve Mstěnicích v sezóně 2004, R. Nekuda – A. Přichystal: Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů a stavebního materiálu mlýnu ze Mstěnic z výzkumných sezón 2003-2004, A. Přichystal: Minerály těšínitů jako ostřivo v keramice púchovské kultury na výšinné lokalitě Okrouhlá u Staříče nedaleko Frýdku-Místku, P. Stabrava: Nové archeologické poznatky z výšinné lokality púchovské kultury na Okrouhlé u Staříče blízko Frýdku-Místku, L. Števula – J. Pavúk – J. Krištín – D. Hovorka: Uplatnenie fyzikálne-chemických metód pri študiu paleokeramiky – I. Rastrovací elektrónový mikroskop, V. Bahýl – M. Gajtanská – P. Statdrucker – A. Žideková: Dendrochronologické konštrukcie slovenského duba a smreka, V. Jankovská: Zajímavosti z pyloanalytických výzkumů archeologických objektů, R. Musil: Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let, R. Nekuda – V. Jankovská: Mstěnice – zaniklá středověká ves, pyloanalytické zhodnocení přírodního prostředí v okolí středověkého vodního mlýna, O. Šedo – E. Hajnalová: Využitie archeobotanických poznatkov a geo-botanických máp pre predikciu a rekonštrukciu osídlenia v praveku a rannohistorickom období na príklade štúdie z Kysúc, D. Zapletalová – V. Čulíková – V. Jankovská – L. Lisá – M. Rybníček: Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna, J.Kovárník: Medvědí lebka se zářezy z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo, R. Kyselý: Žáby jako součást jídelníčku v eneolitu. Archeozoologické doklady z Dänemarku (ČR), M. Martiniaková – B. Grosskopf – M. Vondráková – R. Omelka – M. Fabiš: Identifikácia ľudských a zvieracích kostí na základe histologického vyšetrenia ich mikroskoickej stavby, T. Pecka – A. Zůbek: Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně, S. Vrabcová: Kohoutkové výšky tura domácího v Čechách v době hradištní, L. Balák: Jungova persona gravettienu a střední fáze mladého paleolitu v konfrontaci se sociobiologickým pohledem Edwarda O. Wilsona, R. Bortel: Hudební nástroje paleolitu očima antropologa, M. Dočkalová: Antropologická metodika zpracování hromadných hrobů, E. Drozdová – A. Vachunková – J. Kala – E. V. Veselovskaja – J. Benešová: Antropologický výzkum kosterních pozůstatků Markéty Františky Lobkowiczové-Dietrichsteinové a jejího manžela Václava Viléma Popela Lobkowicze, pohřbených v kostele sv. Václava v Mikulově, J. Hlavová: Kostrový pohřeb z doby římské z Lovosic, okr. Litoměřice, Horáčková – L. Vargová: Interpretace traumatických změn na kosterných pozůstatcích, I. Jarošová: Hydroplasie zubní skloviny jako nespecifický marker stresu u obyvatel ze Znojma-Hradiště. Srovnání středověké a novověké populace, J. Kala: Stopy zranění na kosterních pozůstatcích a jejich srovnání se středověkými šermířskými knihami, R. Krajíc – T. Mořkovský: Nález lidských kosterních pozůstatků na táborském hradě, I. Kuzma – E. Chudá: Včasnostredoveké pohrebisko v Bratislave na Zlatých pieskoch, M. Martiniaková – M. Vondráková – R. Omelka – M. Fabiš: Kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti mikroštruktúry diafýzy stehenních kosti včasnostredovekých adultných jedincov, T. Mořkovský: Využití antropologických metod při interpretaci miniaturních seker nalezených v slovanských hrobech, V. Smrčka – V. Korunová – M. Dobisíková – J. Zocová: Selen v prehistorických kosterních souborech z Čech, D. Staššíková-Štukovská – M. Thurzo – A. Šefčáková – V. Kuželka – J. Spišiak: Doklady niektorých zriedkavých ochorení na včasnostredovekom pohrebisku v Borovciach, L. Vargová – L. Horáčková: Diferenciální diagnostika kloubních změn na kosterních pozůstatcích, M. Vondráková – M. Hanuliak: Prínos antropologického výskumu k interpretácii výnimočných zložiek pohrebného rítu na príklade pohrebiska v Bučanoch, R. Zatloukal – M. Živný: Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu bývalého Olomouckého hradu, M. Balík,: Sloup ve staroegyptské architektuře, M. Dvořák: Restaurátorské práce v objektu hrobky Iufaa v severním Abusíru v sezóně 2003-2004, M. Pardyová: Změny sochařského konceptu a antické opravy sošných památek, B. Vachala: Fragmenty reliéfů z Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru (EAR).

Ve službách archeologie V.
Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc.
Uspořádali V. Hašek, R. Nekuda, M. Ruttkay.
V Brně vydali MVS v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav SAV Nitra v roce 2004,
formát A4, 362 s., foto, plány a obr., anglické souhrny.
Cena: 450 č
ISBN 80–7275–051–8
Obsah:
J. Kovárník: Nově zjištěná pravěká příkopová ohrazení na Moravě. Rondely, rondeloidy a jiné příkopy – stručné shrnutí problematiky, I. Kuzma – M. Samuel – J. Tirpák: Niektoré výsledky leteckej geofyzikálnej prospekcie v roku 2002 a 2003 v AÚ SAV Nitra, J. Bachratý – V. Glisníkková: Použití geofyzikálních metod jako výchozí podkladů pro stabilitní řešení historického objektu zámku ve Vrchotových Janovicích, L. Belcredi: ZSO Bystřec, usedlosti XX, XXI a XXII zaniklé na konci 13. stol. a nové poznatky o založení obce, P. Dostál: Náznaky středověkého lochu v Miroslavi, P. Drobílková – V. Hašek – I. Hlobil – J. Zapletal – R. Zatloukal: Nález sakrální stavby na malém dvoře u dómu sv. Václava v Olomouci, V. Hašek – M. Kalábek – J. Peška: Dosavadní výsledky geofyzikální prospekce a archeologického výzkumu na lokalitě Horní lán v Olomouci-Slavoníně, V. Hašek – J. Kovárník – K. Ondra: Nedestruktivní metody prospekce na trase dálnice D1 stavby 0136 Říkovice-Přerov, R. Křivánek: Příklady různých měřítek a cílů magnetometrických měření na archeologických lokalitách v roce 2002, R. Nekuda: Výzkum středověkého mlýna ve Mstěnicích v sezóně 2002-2003, R. Nekuda – M. Krajíčková: Kamenné suroviny použité ve stavbách objektů zaniklé středověké vsi Mstěnice, A. Přichystal – L.Šebela – J. Kopacz: Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie, A. Přichystal – L. Štěpánek: Kamenný stůl na Čertově mlýně (1207 M) v Moravskoslezských Beskydech – dolmen nebo pseudodolmen? V. Čulíková – V. Jankovská: Výsledky karpologických a pylových analýz z novověké archeologické lokality Brno – nároží ulic Leitnerova a Jircháře (Blok 95a, vrstva s. j. 113), D. Merta – M. Rybníček – A. Zůbek: Ke stavebnímu založení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích, P. Škrla: Gravettská sídlení struktura spytihněvsko-napajedelského mikroregionu ve světle geomorfologických procesů, Š. Hladilová – R. Mikuláš: Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien), M. Lázničková-Gonyševová: Analýza rytiny hlavy koně na fragmentu kosti z jeskyně Enléne (Francie), Z. Miklíková – M. Fabiš: Zvyšky zvierat z nádvoria mestskej tržnice v Nitre, M. Nývltová Fišáková: Fauna z vybraných objetů z lokality Vedrovice (lineární keramika – neolit), M. Roblíčková: Zvířecí osteologické pozůstatky ve vybraných lokalitách doby bronzové, V. Smrčka – J. Jambor – M. Salaš: Stopové prvky v kosterních souborech, využití v archeologii a antropologii, S. Bodoriková: Antropologická analýza kraniologického materiálu z ruín kláštorného komplexu sv. Kataríny pri Dechticiach, okr. Trnava (Slovensko), M. Dočkalová: Tafonomické aspekty v osteologické archeologii, E. Drozdová – O. Šedo: Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích, E. Drozdová – E. V. Veselovskaja: Rekonstrukce podoby členů rodiny Dietrichsteinů, I. Cheben – Z. Miklíková: Zaujímavý kostrový hrob z Trenčína, V. Novotný – P. Malá: Člověk z Altamury. Reportáž očitých svědků, L. Prokeš – M. Vystrčilová – A. Shbat – V. Kanický – V. Otruba: Chemická analýza kosterních pozůstatků z františkánského kláštera v Uherském Hrdišti, M. Ruttkay – M. Vondráková: Hroby s kostrami poškodenými sečnými ranami v Bajči (okr. Komárno), V. Smrčka – F. Bůzek – V. Erban – K. Neumanová – M. Dočkalová – T. Berkovec: Stabilní izotopy v kosterním souboru z neolitického sídliště ve Vedrovicích. Předběžné sdělení o nově zaváděných metodách výzkumu, V. Smrčka – J. Jambor: Sociální stratifikace v laténu (4. a 3. stol. př. n. l.). Model na základě analýzy stopových prvků v kosterních souborech, L. Vargová – L. Horáčková: Problematika diagnostiky zánětlivých změn na kosterních pozůstatcích, L. Belcredi – V. Ustohal – P. Doležal: Zvon z hradu Skály u Nového Jimramova, M. Hložek – D. Merta – M. Peška: Ke kovolitectví ve středověkém Brně. Nálezy tyglíků z Dominikánské 5, R. Nekuda – V. Ustohal – P. Doležal – D. Janová: Nálezy mosazných předmětů z areálu středověkého mlýna v zaniklé středověké vesnici Mstěnice, M. Balík: Nejstarší klenby ve staroegyptské architektuře, M. Bárta: Interdisciplinární spolupráce v Abúsíru a její přínos pro egyptologii, současný stav a perspektivy, M. Dvořák: Restaurátorské práce v objektu Intiho hrobky jižním Abusíru, M. Pardyová: Raněkřesťanské sarkofágy – jejich materál a specifické problémy dílenské technologie při jejich zpracování, J. Procházka – M. Švec: Archeologická výškopisná mapa české koncese v Abúsíru, B. Vachala: Rekonstruované průčelí Intiho hrobky v jižním Abúsíru (EAR).

Ve službách archeologie IV.
Sborník k 75. narozeninám prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.
Uspořádali V. Hašek, R. Nekuda, J. Unger.
Vydala MVS v Brně, Archeologický ústav AV SR Nitra, Geodrill Brno v roce 2003, formát A4, 330 s., foto, plány a obr., anglické souhrny. ISBN 80–7275–041–0.
Cena: 300 Kč
Charakteristika:
Sborník se zabývá leteckou archeologií, geofyzikální prospekcí a průzkumy, petrografií klášterního kostela v Předklášteří u Tišnova, problémy dendrochronologie, archeozoologií, archeobotanikou, militáriemi, antropologií, demografií, paleobotanikou středověkého hradu v Topolčiankách, metalurgii Moravského krasu, traseologií. Tématicky jsou studie věnovány rehabilitací zámeckého parku Vrchotovy Janovice, zaniklé středověké osadě Bystřec u Jedovnic, románskogotickým kostelem v Bučovicích, podzemím zámku v Bučovicích, historickým jádrem města Tábora, hrobem královny Konstancie, kostelem v Šumicích, dunajskými rameny v Bratislavě, špýchary a mlýnskými kameny v zaniklé středověké osadě Mstěnice u Hrotovic, paleolitem Uherskohradišťska, dřevěnými prvky ve Velkém Špalíčku v Brně a militáriemi. Územně jde o bývalé Československo a Egypt.

Ve službách archeologie III.
Sborník k 75. narozeninám Prof. RNDr. Jana Jelínka, DrSc.
Uspořádali V. Hašek, R. Nekuda, J. Unger
Vydala MVS v Brně a Archeologický ústav AV SR Nitra v roce 2001, formát A4, 209 s., foto, plány a obr., anglické souhrny. ISBN 80–7275–029–1.
Cena: 300 Kč
Charakteristika:
Sborník studií je věnován využití přírodovědeckých metod v archeologii a časově zaujímá vývojovou éru člověka od paleolitu (sídliště Pavlov I), gravettienu (závaží z mamutoviny), přes neolit (rondel u Uh. Brodu–Kyčkova a v Cíferi u Trnavy), velkomoravské období (Pohansko u Břeclavi – pohřebiště) až po středověk (výzkum v historickém jádru Brna a Předklášteří u Tišnova, dolování na drahé kovy, zpracování zvířecích kostí). Z hlediska využitých metod jsou zde předloženy výsledky antropologie, paleontologie, dendrochronologie, elektromagnetické profilování, geofyzika, mikrogravimetrie, petrografie, metalografie, letecké snímkování, ale i otázky konzervace a restaurování středověkých plastik a staroegyptských památek,

Ve službách archeologie II.
Přírodovědné metody v archeologii a antropologii.
Uspořádali a k vydání připravili V. Hašek, R. Nekuda, J. Unger.
Vydala MVS v Brně, Geodrill s. r. o. a Archeologický ústav AV ČR v Brně v roce 2001, formát A4, 195 s., foto, plány a obr., německé souhrny. ISBN 80–7275–014–3.
Rozebráno
Charakteristika:
Tematicky sborník soustřeďuje příspěvky všímající se geofyzikální prospekce krypt, hrobek a klášterního kostela ve Šternberku, náměstí v Boskovicích, antropologie, letecké fotografie, pravěkých nálezů ve Vyškově, laténské tuhové keramiky z jihovýchodní Moravy, hrnečku s husitskou písní ze Sezimova Ústí, kamenné suroviny nálezů, vodního mlýna a kadlubu ze zaniklé středověké osady Mstěnice u Hrotovic, pravěkých opevnění, zaniklé středověké osady Polom, ale i lokalit v Egyptě.