VVM 2021

VVM 2021 č. 1–2

Články:

Petr Čehovský,  Architektonická skulptura tvrze v Kurovicích (okr. Kroměříž) v období pozdní gotiky a rané renesance – Architectural sculpture of the fortress in Kurovice (dist. Kroměříž) in the period of the late Gothic and Renaissance

Petr Hlaváček,  K hudbě a hudebníkům na letovickém kůru. Část 2. – On the music and musicians in the choir in Letovice. Part 2.

Josef Hrdlička,  Náboženské poměry v Telči v letech 1550–1650. Krátká reformace a její rychlé potlačení – Religious circumstances in Telč in the years 1550–1650. Short reformation and its rapid suppression

Jiří Jurok,  Sjednocování kmenových území na mojmírovské Velké Moravě a v přemyslovském českém státě ve světle místních jmen – Unification of tribal territories in Great Moravia under Prince Mojmír and in the Czech state under the rule of the Přemyslid dynasty in the light of local names

Karel Konečný,  Personálně-funkční struktura a náplň činnosti Odboru Státní bezpečnosti v Olomouci (1986–1989) – Personnel-functional anatomy and activities of the Department of State Security in Olomouc (1986–1989)

Jana Krejčová,  Církevní památky obce Trhavice na Olomoucku a jejich osudy kdysi i nedávno. Věnováno Ing. Vladimíru Novotnému a Pavlu Rapušákovi – Church monuments of the village of Trhavice in the Olomouc region and their destinies once and recently. Dedicated to Ing. Vladimír Novotný and Pavel Rapušák

Hana Myslivečková – Karel Müller,  Náhrobek rytíře Kryštofa Kropáče z Nevědomí (†10. července 1535) v Maďarském národním muzeu v Budapešti. Příspěvek k slohovému synkretismu první poloviny 16. století na Moravě – Tombstone of the knight Kryštof Kropáč of Nevědomí (†July 10, 1535) in the Hungarian National Museum in Budapest. A contribution to the stylistic syncretism of the first half of the 16th century in Moravia

Pavel Marek,  K budování kultu T. G. Masaryka v Prostějově – On the cult building of T. G. Masaryk in Prostějov

Leoš Mlčák,  Cínová tumba a malované osárium s ostatky olomouckých přemyslovských údělných knížat. Na paměť 820. výročí smrti posledních olomouckých knížat Vladimíra a Břetislava – Tin tomb and painted ossuary with remains of Olomouc Přemyslid noble princes

Soňa Šinclová,  Tvar, literární a umělecký měsíčník: příspěvek k dějinám tradicionalistické publicistiky – Tvar, literary and artistic monthly journal: a contribution to the history of traditionalist journalism  

Muzejnictví:

František Musil,  Šlechtický rod pánů z Boskovic ve znamení stříbrného hřebene. Katalog výstavy 18. 9. 2020–4. 4. 2021

Zprávy:

Pavel Michna,  Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2018. Výběr – An overview of the archaeological explorations in Moravia and Silesia in 2018. Digest 

Recenze a zprávy o literatuře: 

Hlobil – M. Dospěl (edd.), Uprostřed Koruny české – O. Koudelka, Jevíčko – V. Kučera – R. Svobodová a kol., Kunčina v průběhu věků. Překlady vybraných článků z pamětních knih vydaných býv. kunčinskými Němci v SRN – Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře – S. Paroulková, Rodnému kraji (Výbor z díla)

Moravika – vlastivědná literatura na závěr – heimatkundliche Literatur am Schluss – patriotic literature the End  (J. Kubíček)

 

VVM 2021 č. 3–4

Články:

Libor Bernát,  Novici-bratři z Čech a Moravy v trenčínském jezuitském noviciátu v letech 1655–1773 – Novice-brothers from Bohemia and Moravia in the Jesuit novitiate in Trenčín in the years 1655–1773

Veronika Dudková – Peter Kováčik – Tomáš Koutecký – Josef Večeřa,  Dřevěné části historického vodotěžního zařízení z Poštovní štoly u Zlatých Hor – The Post minenear town Zlaté Hory. The water extraction equipment and wooden artefacts

Jiří Jurok,  Jan Žižka z Trocnova – předhusitský hejtman lapků v Čechách a na Moravě, dvořan a kurýr v Burgundsku – Jan Žižka of Trocnov – pre-Hussite hetman of robbers in Bohemia and a courtier and courier in Burgundy

Karel Konečný – Jiří Fidler,  Podplukovník Ladislav Bedřich. K 35. výročí úmrtí loštického rodáka a spolubojovníka gen. Ludvíka Svobody – Lieutenant Colonel Ladislav Bedřich. On the 35th anniversary of the death of a native of Loštice and a comrade-in-arms gen. Ludvík Svoboda

Jaroslav Klenovský,  Příjmení moravských Židů v letech 1788–1848. Systemizace a výklad židovských rodových jmen – Surnames of Moravian Jews in the years 1788–1848. Systematization and interpretation of Jewish family names

Matěj Matela,  Zlatohorský lesmistr Josef Smetaczek (1841–1913), rodák z Veselí nad Moravou. Ke 180. výročí narození jedné z nejvýraznějších postav jesenického lesnictví předminulého století – Josef Smetaczek (1841–1913), forester in Zlaté Hory, native from Veselí nad Moravou. On the occasion of the 180th birth anniversary of one of the most important personalities of forestry in Jeseníky in the 19th century

Jakub Novák,  Venkovské majetky královského města Olomouce a jeho měšťanů ve středověku – Rural estates of the royal town of Olomouc and its burgesses during the Middle Ages

Zuzana Stránská-Vařeková – Jitka Svobodová,  Venkovské hostince na Králicku. Vývoj tradiční stavební podoby do 2. světové války – Country inns in the region of Králíky Development of the traditional building form until the Second World War

Leoš Vašek,  Po proudu řeky Moravy. Sága mlynářského rodu Ottů – Downstream the river Morava. The saga of the miller family Otto

Drobnosti:

Bohumil Samek,  Valeč u Hrotovic – addenda. Kostel Povýšení sv. Kříže – Church in Valeč near Hrotovice – addenda Promotion of St. Crucifix

Lukáš Hlubek,  Komorový kachel s motivem tzv. Meluzíny ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci

Robert Najman – Radoslav Patočka,  Dva lokty, sáh, motovidlo a míra na hrob. K poznání délkových měr v minulosti

Recenze a zprávy o literatuře: 

Báča, Slovník spisovatelů Svitavska. Osobnosti literatury Jevíčska, Litomyšlska, Moravskotřebovska, Poličska a Svitavska – F. Binder, Po stopách kultury, přírody i poznání. Zahraniční cesty české a rakouské šlechty mezi osvícenstvím a romantismem a jejich důsledky – R. Fikejz, Svitavské osmy – J. Gruntová, Smrt v týlu nepřítele – M. Hladík – M. Mazuch – L. Poláček, Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století – P. Holub – O. Anton, 99 brněnských cihelen – J. Matějíček, Kamenice včera a dnes.